Сделки, контракты, взаиморасчёты

УГОДИ, КОНТРАКТИ, ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

     Пiд зовнiшньоекономiчною угодою розумiється сукупнiсть взаємних зобов'язань українських та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, спрямованих на реалiзацiю зовнiшньоекономiчних планiв таких суб'єктiв.

     З основними видами угод, що використовуються в Українi, можна ознайомитися в Класифiкаторi характерiв угод. Документом, що пiдтверджує участь суб'єкта в зовнiшньоекономiчнiй угодi, є зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - домовленiсть двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Основним документом, що встановив вимоги до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та право, яке застосовується до них, є Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (стаття 6). Наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 N 201 затверджено Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), яке застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Спiльною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 21.06.95 N 444 суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України рекомендовано застосовувати при укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) типовi платiжнi умови договорiв (контрактiв) та типовi форми захисних застережень до договорiв (контрактiв), що передбачають розрахунки в iноземнiй валютi.

Указ ПУ № 929/2000 від 31.07.2000
Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 року N 659
Лист ДМКУ № 11/3-1058 від 10.03.1995
Указ ПУ № 1163/95 від 19.12.1995
Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 27 сiчня 1995 року N 84
Лист ДМКУ № 11/2-2274 від 03.04.1996
Щодо контролю за виконанням бартерних угод
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3100 від 09.04.1997
Стосовно реалiзацiї зовнiшньоекономiчних угод при змiнi форми власностi
Лист ДМКУ № 11/3-4261 від 12.12.1994
Указ ПУ № 566/94 від 04.10.1994
Про заходи щодо впорядкування розрахункiв за договорами, що укладають суб'єкти пiдприємницької дiяльностi України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9492|22-02-05/10-1566 від 19.12.1996
Щодо застосування в практичнiй роботi Указу Президента України вiд 27.01.95р. N 84/95.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-8638 від 11.09.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3197-ЕП від 31.08.2000
Про доведення наказів Міністерства аграрної політики України від 11.08.2000 N 139 та від 27.08.2000 N 160
Наказ Мінагрополітики № 139 від 11.08.2000
Про затвердження Порядку вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна"
Лист ДПАУ № 4669/6/22-3115 від 16.08.2000
Лист Мінюсту № 18-9-5412 від 27.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8656 від 02.10.2000
Про порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/514 від 13.11.2000
Щодо митного оформлення товарiв
Постанова НБУ № 12 від 15.01.2001
Про внесення змiн до Положення про порядок реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами
Постанова КМУ № 207 від 02.04.1994
Про порядок клiрингових розрахункiв
Лист НБУ № 13-126/594 від 07.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-1069-ЕП від 05.03.2001
Про перереєстрацiю контрактiв на експорт вiдходiв та брухту чорних металiв i переоформлення дозволiв на експорт легованого металобрухту
Наказ Мінагрополітики № 32 від 20.02.2001
Про внесення змiн i доповнень до наказу Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 11 серпня 2000 р. N 139
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-1901-ЕП від 17.04.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.99 N 2141
Постанова КМУ № 328 від 04.04.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 1999 р. N 2141
Лист Мінекономіки (до 2011) № 38-35/166 від 20.04.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-19-862 від 05.02.2001
Лист ДПАУ № 2206/6/22-2216 від 05.05.2001
Лист МЗЕЗторгу № 10-26/171 від 21.06.1994
Лист НБУ № 28-313/2348-3485 від 11.06.2001
Лист НБУ № 28-313/2452-3648 від 18.06.2001
Лист Мінюсту № 18-41-661 від 14.06.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 486 від 18.07.2001
Про затвердження зразка договору поставки
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-19/276 від 19.03.2001
Лист Мінюсту № 21-41-864 від 17.07.2001
Щодо роз'яснень про укладення зовнiшньоекономiчних договорiв
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 201 від 06.09.2001
Про затвердження Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Лист ДПАУ № 6452/6/24-1116 від 09.10.2001
Щодо правомірності заключення договорів поступки вимоги та переводу боргу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-6677 від 23.08.2001
Лист Мінекономіки (до 2011) № 49-21/39 від 09.01.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1037-ЕП від 01.02.2002
Про митне оформлення лiсоматерiалiв
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 12 від 15.01.2002
Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1735-ЕП від 25.02.2002
Щодо наказу Мiнекономiки вiд 15.01.2002 N 12
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-20/170 від 01.03.2002
Постанова КМУ № 445 від 30.03.2002
Про затвердження Порядку вiднесення операцiй резидентiв у разi провадження ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, лiзингу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-3100-ЕП від 04.04.2002
Наказ Мінпромполітики № 144 від 29.03.2002
Про затвердження Порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-20/246 від 27.03.2002
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-20/217 від 08.05.2002
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 134 від 10.05.2002
Про затвердження Порядку розгляду документiв, поданих резидентом для отримання висновку щодо вiднесення зовнiшньоекономiчного договору до видiв, визначених у Закону України вiд 23.09.1994 N 185/94-ВР
Постанова КМУ № 700 від 29.05.2002
Про визначення критерiїв вiднесення фiнансових операцiй до сумнiвних та незвичних
Лист Мінюсту № 21-44-840 від 18.06.2002
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-20/864 від 05.07.2002
Рішення № 2-3296/02 від 23.09.2002

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.