Сделки, контракты, взаиморасчёты

УГОДИ, КОНТРАКТИ, ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

     Пiд зовнiшньоекономiчною угодою розумiється сукупнiсть взаємних зобов'язань українських та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, спрямованих на реалiзацiю зовнiшньоекономiчних планiв таких суб'єктiв.

     З основними видами угод, що використовуються в Українi, можна ознайомитися в Класифiкаторi характерiв угод. Документом, що пiдтверджує участь суб'єкта в зовнiшньоекономiчнiй угодi, є зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - домовленiсть двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Основним документом, що встановив вимоги до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та право, яке застосовується до них, є Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (стаття 6). Наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 N 201 затверджено Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), яке застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Спiльною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 21.06.95 N 444 суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України рекомендовано застосовувати при укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) типовi платiжнi умови договорiв (контрактiв) та типовi форми захисних застережень до договорiв (контрактiв), що передбачають розрахунки в iноземнiй валютi.

Лист ДПАУ № 907/6/15-1316 від 10.02.2004
Про розгляд листа
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/39-3863-ЕП від 03.09.2004
Щодо застосування захисних застережень
Наказ Мінпромполітики № 454 від 16.09.2004
Щодо реалiзацiї Порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом
Інше № 3/443-04 від 13.10.2004
Про порушення провадження у справi
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/39-4784-ЕП від 26.10.2004
Щодо ухвали Господарського суду Сумської областi у справi N 3/443-04 вiд 13.10.04
Лист ДПАУ № 18948/7/11-2117 від 30.09.2004
Щодо змiн, внесених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.2004 N 1082
Лист Мінюсту № 22-36-190 від 30.09.2004
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-5110-ЕП від 10.11.2004
Для використання в роботi
Закон України ВР № 2378-IV від 20.01.2005
Про внесення змiни до статтi 3 Закону України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати"
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-41.16/1113-ЕП від 04.02.2005
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 28.04.04 N 25/4-41.16/5412-ЕП
Лист Мінекономіки (до 2011) № 55-36/297 від 22.02.2005
Лист Мінекономіки (до 2011) № 55-36/416 від 03.03.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 12/29-1449-ЕП від 22.03.2005
Лист Мінекономіки (до 2011) № 55-36/533 від 21.03.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-42/3014-ЕП від 25.03.2005
Про надання роз'яснень
Наказ Мінпромполітики № 124 від 11.04.2005
Щодо реалiзацiї Порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з брухтом та вiдходами чорних металiв
Лист ДПАУ № 2298/6/12-0116, 4899/7/12-0116 від 18.03.2005
Про розгляд листа
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-24/217 від 30.03.2005
Про обов'язковiсть печатки на договорi з нерезидентом
Указ ПУ № 1003/2005 від 29.06.2005
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких указiв Президента України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-18/8264-ЕП від 08.07.2005
Лист Мінекономіки (до 2011) № 50-31/80 від 20.01.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/10977-ЕП від 05.09.2005
Наказ № 446 від 02.09.2005
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Мiнпаливенерго України
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-24/661 від 22.09.2005
Щодо дотримання форми зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/1480-ЕП від 14.02.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/2755-ЕП від 15.03.2006
Про реєстрацiю бiржових угод (контрактiв) про експорт зерна та вiдкликання листа Держмитслужби України вiд 12.09.2003 N 11/5-10-13351-ЕП
Лист № 06/1-4/200 від 26.12.2003
Щодо застосування трудових договорiв та договорiв пiдряду
Наказ Мінпромполітики № 423 від 08.11.2005
Про внесення змiн до деяких наказiв Мiнпромполiтики України
Наказ ДПАУ № 450 від 03.08.2006
Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування норм статтi 4 Закону України вiд 23.09.94 N 185/94-ВР у разi припинення зобов'язань за зовнiшньоекономiчними договорами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/8990-ЕП від 15.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/1154-ЕП від 11.09.2006
Висновок Мінюсту № 12/70 від 14.07.2006
Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Наказ Мінпромполітики № 352 від 02.10.2006
Щодо реалiзацiї Порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з брухтом та вiдходами чорних металiв
Наказ Мінпромполітики № 05 від 12.01.2007
Про скасування наказу Мiнпромполiтики України
Лист ДПАУ № 15183/7/23-5317 від 10.08.2004
Лист ДПАУ № 8566/6/24-1115 від 04.08.2006
Лист ДПАУ № 12141/7/22-6017 від 15.06.2007
Щодо надання роз'яснення
Наказ ДПАУ № 352 від 12.06.2007
Про втрату чинностi наказом ДПА України
Наказ ДПАУ № 353 від 12.06.2007
Про втрату чинностi наказом ДПА України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 664 від 06.08.2007
Про затвердження Порядку закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти в митних органах, спецiалiзованих митних установах i органiзацiях
Наказ № 263 від 27.07.2007
Про внесення змiн до наказу Держкомстату України вiд 15.10.2003 N 343
Постанова КМУ № 1409 від 29.12.2007
Про затвердження Порядку продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-6-ЕП від 08.01.2008
Про надсилання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 15 від 18.01.2008
Про затвердження Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
Наказ Мінпромполітики № 47 від 24.01.2008
Про питання дiяльностi постiйно дiючої комiсiї з питань погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з брухтом та вiдходами чорних металiв
Лист ДПАУ № 20580/7/22-5017 від 09.10.2008
Роз'яснення щодо можливостi припинення зобов'язань мiж двома iмпортними договорами шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.10/6714-ЕП від 14.07.2009
Щодо зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) та iнших документiв, що використовуються в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту)
Лист Мінекономіки (до 2011) № 102-31/328 від 05.03.2008
Лист ДПАУ № 3664/6/22-5015 від 22.04.2009
Лист НБУ № 13-119/6074-17075 від 14.09.2009
Про порядок зняття операцiї з валютного контролю

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.