Сделки, контракты, взаиморасчёты

УГОДИ, КОНТРАКТИ, ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

     Пiд зовнiшньоекономiчною угодою розумiється сукупнiсть взаємних зобов'язань українських та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, спрямованих на реалiзацiю зовнiшньоекономiчних планiв таких суб'єктiв.

     З основними видами угод, що використовуються в Українi, можна ознайомитися в Класифiкаторi характерiв угод. Документом, що пiдтверджує участь суб'єкта в зовнiшньоекономiчнiй угодi, є зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - домовленiсть двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Основним документом, що встановив вимоги до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та право, яке застосовується до них, є Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (стаття 6). Наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 N 201 затверджено Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), яке застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Спiльною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 21.06.95 N 444 суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України рекомендовано застосовувати при укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) типовi платiжнi умови договорiв (контрактiв) та типовi форми захисних застережень до договорiв (контрактiв), що передбачають розрахунки в iноземнiй валютi.

Лист Мінюсту № 11668-0-26-05-20 від 14.09.2009
Щодо здiйснення розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-4/1349 від 24.09.2009
Про деякі питання митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.10/11561-ЕП від 30.11.2009
Про вiдкликання листа Держмитслужби вiд 14.04.09 N 11/5-10.10/3495-ЕП
Лист ДПАУ № 27734/7/2250-17 від 14.12.2009
Про механiзм вiдлiку строкiв розрахункiв
Лист Мінагрополітики № 37-19-1-10/22541 від 04.12.2009
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.10/12416-ЕП від 22.12.2009
Про набрання чинностi наказом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.18/12430-ЕП від 22.12.2009
Про iнформацiю Мiнагрополiтики
Лист Мінекономіки (до 2011) № 4202-31/127 від 09.02.2010
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 15803/0/2-09 від 21.12.2009
Щодо мiжнародного контракту
Лист ДПАУ № 4014/7/22-5017 від 26.02.2010
Щодо застосування 180-денного строку розрахункiв в ЗЕД
Наказ Мінпромполітики № 170 від 02.04.2010
Про дiяльнiсть постiйно дiючої комiсiї з питань погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв на здiйснення експортних операцiй з брухтом та вiдходами чорних металiв, брухтом легованих чорних металiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/5603-ЕП від 11.06.2010
В додаток до листа Держмитслужби вiд 14.07.09 N 11/1-10.10/6714-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-4/869-ЕП від 10.06.2010
В додаток до листа Держмитслужби вiд 14.07.09 N 11/1-10.10/6714-ЕП
Лист НБУ № 28-311/2357 від 27.07.2010
Роз'яснення щодо заповнення графи 44 вантажної митної декларацiї за наявностi у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) двох дат пiдписання
Постанова КМУ № 684 від 28.07.2010
Про внесення змiн до Порядку продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями
Лист НБУ № 28-310/2844-15405 від 08.09.2010
Лист ДПАУ № 19213/7/22-5017 від 16.09.2010
Щодо механiзму вiдлiку строкiв розрахункiв за iмпортний товар
Наказ Мінпромполітики № 530 від 08.10.2010
Про постiйно дiючу комiсiю з питань погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з брухтом та вiдходами чорних металiв
Лист Мiнекономрозвитку № 4203-24/438 від 11.10.2011
Щодо оформлення зовнiшньоекономiчних договорiв
Закон України ВР № 4205-VI від 20.12.2011
Про внесення змiн до статтi 7 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" щодо розширення сфери використання валюти України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-156-ЕП від 17.01.2012
Щодо формування доказової бази пiд час проведення перевiрок суб'єктiв ЗЕД
Лист НБУ № 23-010/186 від 19.01.2012
Лист НБУ № 28-313/5530-15227 від 19.12.2011
Про здiйснення контролю за експортними операцiями
Лист Мінюсту № 137-0-2-12-8.2 від 22.03.2012
Лист ДПСУ (до 2012) № 8229/6/15-1215 від 14.05.2012
Лист ДПСУ (до 2012) № 20001/7/15-1217 від 24.07.2012
Про направлення методичних рекомендацiй щодо алгоритму визначення звичайної цiни продукцiї (товарiв) при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй
Наказ № 377 від 07.09.2012
Про затвердження форми державного статистичного спостереження зi статистики зовнiшньої торгiвлi послугами
Наказ Мiнекономрозвитку № 767 від 08.07.2013
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв щодо операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист НБУ № 47-411/18440 від 21.10.2013
[Щодо засвiдчення форс-мажорних обставин]
Постанова КМУ № 764 від 17.10.2013
Про затвердження Порядку узгодження цiн у контрольованих зовнiшньоекономiчних операцiях, за результатами якого укладаються договори, що мають двостороннiй або багатостороннiй характер
Роз'яснення Мiндоходiв від 14.07.2014
Термiни розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями у сферi ЗЕД
Роз'яснення ДФСУ від 25.07.2014
Термiн завершення iмпортної операцiї без увезення на територiю України за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами)
Лист НБУ № 29-207/38389 від 18.07.2014
[Щодо обчислення строкiв розрахункiв за експортними та iмпортними операцiями]
Лист Мiнекономрозвитку № 3723-08/30327-07 від 02.09.2014
Щодо застосування валютного еквiваленту в договорах
Роз'яснення ДФСУ від 30.10.2014
Вiдповiдальнiсть за порушення термiнiв розрахункiв у сферi ЗЕД
Постанова НБУ № 124 від 23.02.2015
Про особливостi здiйснення деяких валютних операцiй
Постанова КМУ № 130 від 25.03.2015
Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1998 р. N 1930
Постанова КМУ № 131 від 25.03.2015
Про внесення змiни до пункту 2 Порядку продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями
Постанова КМУ № 455 від 30.06.2015
Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 61
Лист ДФСУ № 7671/6/99-99-12-01-03-15 від 28.11.2014
[Щодо заборони зняття з контролю експортних операцiй клiєнтiв на пiдставi документiв про припинення зобов'язань зарахуванням зустрiчних однорiдних вимог]
Постанова КМУ № 777 від 30.09.2015
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1998 р. N 1930 i вiд 29 грудня 2007 р. N 1409
Лист НБУ № 24-00022/75897 від 13.10.2015
Про реєстрацiю договорiв, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими вiд нерезидентiв кредитами (позиками) в iноземнiй валютi
Лист ДФСУ № 25220/10/28-10-06-11 від 11.11.2015
[Щодо визнання операцiй контрольованими]
Закон України ВР № 1084-VIII від 12.04.2016
Про внесення змiн до статтi 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарiв
Лист ДФСУ № 18026/6/99-99-15-02-02-15 від 19.08.2016
[Щодо облiку операцiй, якi здiйснюються на пiдставi зовнiшньоекономiчних договорiв стосовно реалiзацiї товару без ввезення на митну територiю України]
Закон України ВР № 1792-VIII від 20.12.2016
Про забезпечення масштабної експансiї експорту товарiв (робiт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту
Наказ Мінфіну № 621 від 03.07.2017
Про затвердження форми Повiдомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту
Наказ Мiнекономрозвитку № 1372 від 15.09.2017
Про затвердження Порядку укладання i виконання рамкових угод
Лист Мінюсту № 22533/К-14013/8 від 15.06.2017
[Щодо спiввiдношення застосування термiнiв позовної давностi, визначених Цивiльним кодексом України та Конвенцiєю ООН про позовну давнiсть у мiжнароднiй купiвлi-продажу товарiв 1974 року]
Лист Мiнекономрозвитку № 2402-05/17433-02 від 25.05.2017
[Щодо укладання зовнiшньоекономiчних договорiв]

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.