Сделки, контракты, взаиморасчёты

УГОДИ, КОНТРАКТИ, ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

     Пiд зовнiшньоекономiчною угодою розумiється сукупнiсть взаємних зобов'язань українських та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, спрямованих на реалiзацiю зовнiшньоекономiчних планiв таких суб'єктiв.

     З основними видами угод, що використовуються в Українi, можна ознайомитися в Класифiкаторi характерiв угод. Документом, що пiдтверджує участь суб'єкта в зовнiшньоекономiчнiй угодi, є зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контракту).

     Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - домовленiсть двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Основним документом, що встановив вимоги до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та право, яке застосовується до них, є Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (стаття 6). Наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06.09.2001 N 201 затверджено Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), яке застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Спiльною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального банку України вiд 21.06.95 N 444 суб'єктам пiдприємницької дiяльностi України рекомендовано застосовувати при укладаннi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) типовi платiжнi умови договорiв (контрактiв) та типовi форми захисних застережень до договорiв (контрактiв), що передбачають розрахунки в iноземнiй валютi.

Лист ДФСУ № 2601/6/99-99-15-02-02-15/IПК від 13.11.2017
[Щодо вiдображення в податковому облiку отриманої кредит-ноти вiд постачальника-нерезидента]
Лист Мiнекономрозвитку № 3432-04/35373-03 від 05.10.2017
[Щодо надання перелiку документiв, у яких може бути наведена iнформацiя про повноваження уповноважених представникiв (постачальникiв) складати декларацiю про вiдповiднiсть]
Лист ДФСУ № 32863/7/99-99-18-03-01-17 від 19.11.2017
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 2841/6/99-99-15-02-02-15/IПК від 05.12.2017
[Щодо взаєморозрахункiв мiж резидентом та нерезидентом]
Наказ Мiнекономрозвитку № 608 від 02.05.2018
Деякi питання дiяльностi Державного пiдприємства "Держзовнiшiнформ"
Наказ Мінфіну № 405 від 04.04.2018
Про затвердження форми та Порядку подання Повiдомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту
Лист ДФСУ № 21363/7/99-99-18-02-02-17 від 13.07.2018
[Щодо пропозицiї укласти договiр (оферти)]
Наказ Мiнекономрозвитку № 1596 від 31.10.2018
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 15 вересня 2017 року N 1372
Лист ДФСУ № 4738/6/99-99-15-02-02-15/IПК від 08.11.2018
[Щодо коригування фiнансового результату до оподаткування на суму пенi, нарахованої резидентом України нерезиденту за порушення виконання умов зовнiшньоекономiчного договору]
Постанова КМУ № 104 від 13.02.2019
Про затвердження Порядку видачi висновку щодо продовження граничних строкiв розрахункiв за окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв, установлених Нацiональним банком
Наказ Мiнекономрозвитку № 329 від 27.02.2019
Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строкiв розрахункiв за окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв, установлених Нацiональним банком
Лист ДФСУ № 1514/6/99-99-14-06-02-15/IПК від 09.04.2019
[Щодо здiйснення залiку зустрiчних однорiдних вимог за експортними, iмпортними операцiями]
Лист ДФСУ № 2362/6/99-99-14-03-03-15/IПК від 29.05.2018
[Щодо визнання безнадiйною заборгованостi за зовнiшньоекономiчним договором]
Лист ДПСУ № 1576/6/99-00-07-02-02-06/IПК від 16.04.2020
[Щодо можливостi надання довiдки, яка пiдтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено мiжнародний договiр України, в електронному виглядi]
Лист ДПСУ № 2242/6/99-00-05-07-02-06/IПК від 29.05.2020
[Щодо можливостi припинення зобов'язань за операцiями з експорту, iмпорту товарiв зарахуванням зустрiчних однорiдних вимог]
Наказ Мінекономіки № 709 від 15.04.2020
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 15 вересня 2017 року N 1372
Лист Держмитслужби № 08-1/18-02/7/7919 від 14.07.2020
Про сплату митних платежiв
Наказ Мінекономіки № 1275 від 06.07.2020
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 06 вересня 2001 року N 201

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.