Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Розпорядження КМУ № 98-р від 27.02.2019
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 544
Розпорядження КМУ № 98-р від 27.02.2019
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 травня 2015 р. N 544
Постанова КМУ № 144 від 27.02.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. N 1765
Лист ДФСУ № 460/4/99-99-15-03-02-13 від 12.02.2019
[Щодо особливостей визначення дати виникнення податкових зобов'язань при експортi товарiв]
Наказ Мінфіну № 81 від 22.02.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 7141/7/99-99-19-05-03-17 від 05.03.2019
[Щодо другої фази Пiлотного проекту з переведення пiдприємств на обслуговування через "Єдиний казначейський рахунок"]
Лист ДФСУ № 7489/6/99-99-18-03-01-15 від 14.02.2019
[Щодо особливостей справляння єдиного збору пiд час здiйснення контролю залiзничного транспорту]
Лист ДФСУ № 657/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 21.02.2019
[Щодо оподаткування операцiй з ввезення на митну територiю України транспортних засобiв з електричним двигуном i обладнання для виробництва енергiї з вiдновлюваних джерел енергiї]
Лист ДФСУ № 657/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 21.02.2019
[Щодо оподаткування операцiй з ввезення на митну територiю України транспортних засобiв з електричним двигуном i обладнання для виробництва енергiї з вiдновлюваних джерел енергiї]
Лист ДФСУ № 657/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 21.02.2019
[Щодо оподаткування операцiй з ввезення на митну територiю України транспортних засобiв з електричним двигуном i обладнання для виробництва енергiї з вiдновлюваних джерел енергiї]
Лист Мінфіну № 11310-09-5/27170 від 19.10.2018
Про розгляд листа
Лист ВР № 04-27/10-128 від 07.02.2019
[Щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з вивезення за межi митної територiї України у митному режимi експорту олiйних культур сiльгосппiдприємствами - виробниками]
Наказ Мінфіну № 105 від 11.03.2019
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультацiї щодо оподаткування ПДВ операцiй з вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту соєвих бобiв та насiння свирiпи
Лист ДФСУ № 912/IПК/26-15-14-06-04-31 від 06.03.2019
[Щодо застосування вимог Закону України вiд 23.09.94 N 185/94-ВР]
Закон України ВР № 2692-VIII від 28.02.2019
Про ратифiкацiю Багатосторонньої конвенцiї про виконання заходiв, якi стосуються угод про оподаткування, з метою протидiї розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-пiд оподаткування
Лист ДФСУ № 579/99-99-19-01-01-18 від 11.03.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 8547/7/99-99-19-04-02-17 від 15.03.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.2019 N 144]
Лист ДФСУ № 7615/7/99-99-19-04-01-17 від 07.03.2019
[Щодо перелiку документiв, що пiдтверджують виконання правила "прямого транспортування" в рамках укладених Україною угод про вiльну торгiвлю]
Лист ДФСУ № 7615/7/99-99-19-04-01-17 від 07.03.2019
[Щодо перелiку документiв, що пiдтверджують виконання правила "прямого транспортування" в рамках укладених Україною угод про вiльну торгiвлю]
Лист ДФСУ № 7803/7/99-99-19-01-01-17 від 11.03.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 998/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 12.03.2019
[Щодо коригування податкового кредиту якщо вiдбувається зменшення митної вартостi товарiв]
Наказ Мінфіну № 80 від 22.02.2019
Про затвердження Змiн до Порядку повернення авансових платежiв (передоплати) i помилково та/або надмiру сплачених сум митних платежiв
Закон України ВР № 2700-VIII від 28.02.2019
Про внесення змiн до роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо зменшення дефiциту брухту чорних металiв на внутрiшньому ринку"
Постанова КМУ № 276 від 03.04.2019
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДФСУ № 1343/IПК/06-30-12-01-19 від 29.03.2019
[Щодо застосування режиму звiльнення вiд оподаткування операцiй iз ввезення на митну територiю України товарiв, зазначених у пунктi 197.16 статтi 197 Податкового кодексу України]
Лист ДФСУ № 1343/IПК/06-30-12-01-19 від 29.03.2019
[Щодо застосування режиму звiльнення вiд оподаткування операцiй iз ввезення на митну територiю України товарiв, зазначених у пунктi 197.16 статтi 197 Податкового кодексу України]
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 06.04.2019
Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування
Наказ Мінфіну № 97 від 04.03.2019
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державного казначейства України вiд 03 лютого 2011 року N 68/23
Лист Мінфіну № 11310-09-63/7948 від 21.03.2019
[Щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при експортi товарiв у випадку, коли дата оформлення та дата фактичного вивезення товарiв припадають на рiзнi податковi перiоди]
Постанова КМУ № 305 від 10.04.2019
Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї
Постанова КМУ № 306 від 10.04.2019
Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 1493/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 08.04.2019
[Щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України]
Лист ДФСУ № 807/99-99-19-04-03-18 від 04.04.2019
[Щодо направлення Закону України вiд 28 лютого 2019 року N 2700-VIII]
Лист ДФСУ № 11373/7/99-99-19-04-03-17 від 04.04.2019
[Щодо направлення Закону України вiд 28 лютого 2019 року N 2700-VIII]
Наказ Мінфіну № 60 від 11.02.2019
Про затвердження Порядку iнформацiйної взаємодiї Державної фiскальної служби України, Державної казначейської служби України, мiсцевих фiнансових органiв у процесi повернення платникам податкiв
Наказ Мінфіну № 104 від 11.03.2019
Про внесення змiн у додаток до Порядку заповнення документiв на переказ у разi сплати (стягнення) податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску, здiйснення бюджетного вiдшкодування ПДВ
Наказ Мінфіну № 104 від 11.03.2019
Про внесення змiн у додаток до Порядку заповнення документiв на переказ у разi сплати (стягнення) податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску, здiйснення бюджетного вiдшкодування ПДВ
Наказ Мінфіну № 115 від 19.03.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 червня 2012 року N 731
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 20.04.2019
Про закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 20.04.2019
Про закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну труб безшовних нержавiючих походженням з Китайської Народної Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 20.04.2019
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 20.04.2019
Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну нiтрату амонiю (амiачної селiтри) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування
Наказ № 88 від 10.04.2019
Про затвердження Органiзацiйних заходiв, направлених на посилення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв
Розпорядження КМУ № 259-р від 17.04.2019
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль
Лист ДФСУ № 1645/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 17.04.2019
[Щодо дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту у разi здiйснення операцiй з постачання товарiв на умовах поставки DDP (правила IНКОТЕРМС 2010)]
Постанова КМУ № 349 від 24.04.2019
Про внесення змiн до перелiку суб'єктiв лiтакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасовi заходи державної пiдтримки
Лист ДФСУ № 1467/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 05.04.2019
[Щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України]
Лист ДФСУ № 1511/6/06-30-14-03-09-IПК від 09.04.2019
[Щодо застосування штрафних санкцiй у разi неповернення валютної виручки на суму неякiсних товарiв у встановленi граничнi строки розрахункiв при виконаннi експортної операцiї у 2019 роцi]
Наказ Мінфіну № 162 від 19.04.2019
Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора характерiв угод
Лист ДФСУ № 1228/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 25.03.2019
[Щодо порядку застосування ставки ПДВ для операцiй з постачання на митнiй територiї України медичних виробiв, а також складових частин до таких виробiв]

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.