Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Лист ДФСУ № 1379/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 02.04.2019
[Щодо особливостей оподаткування ПДВ операцiй з давальницькою сировиною]
Лист ДФСУ № 1020/99-99-19-04-01-18 від 06.05.2019
[Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв]
Лист ДФСУ № 14482/7/99-99-19-04-01-17 від 06.05.2019
[Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв]
Лист ДФСУ № 1175/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 22.03.2018
[Щодо коригування податкового кредиту у зв'язку зi зменшенням митної вартостi iмпортованих товарiв]
Постанова КМУ № 403 від 06.03.2019
Деякi питання реалiзацiї пiдпункту 12 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України
Лист ДФСУ № 2073/6/99-99-12-02-02-15/IПК від 10.05.2019
[Щодо практичного застосування норм роздiлу VI Кодексу]
Лист ДФСУ № 3470/7/99-99-26-02-03-17 від 04.02.2019
[Щодо мiжнародних договорiв про уникнення подвiйного оподаткування]
Постанова КМУ № 419 від 22.05.2019
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.05.2019
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова
Лист ДФСУ № 1116/99-99-19-01-01-18 від 21.05.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 1116/99-99-19-01-01-18 від 21.05.2019
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 16071/7/99-99-01-01-17 від 21.05.2019
[Щодо застосування коду пiльги з податку на додану вартiсть "181"]
Лист ДФСУ № 16071/7/99-99-01-01-17 від 21.05.2019
[Щодо застосування коду пiльги з податку на додану вартiсть "181"]
Постанова КМУ № 481 від 05.06.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 2017 р. N 476 i вiд 9 серпня 2017 р. N 635
Постанова КМУ № 535 від 15.05.2019
Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 16694/7/99-99-19-01-01-17 від 27.05.2019
[Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.03.2019 N 403]
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.06.2019
Про продовження дiї спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.06.2019
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деякого прокату з корозiйностiйким покриттям походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки
Лист ДФСУ № 2005/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 07.05.2019
[Щодо порядку включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при ввезеннi товарiв на митну територiю України]
Лист ДФСУ № 1482/Л/99-99-13-01-02-14/IПК від 03.08.2017
[Щодо питань формування податкового кредиту на пiдставi тимчасової митної декларацiї при здiйсненнi операцiй з iмпорту товарiв]
Лист ДФСУ № 2900/6/99-99-12-02-02-15/IПК від 25.06.2019
[Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства з питань акцизного податку]
Указ ПУ № 505/2019 від 09.07.2019
Про заходи щодо протидiї контрабандi та корупцiї пiд час митного оформлення товарiв
Лист ДФСУ № 21685/7/99-99-19-04-17 від 09.07.2019
[Щодо пiдтвердження країни походження товарiв, включених до перелiку заборонених до ввезення на митну територiю України]
Повідомлення Мiнекономрозвитку від 12.07.2019
Про фактичне закiнчення строку застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з Республiки Бiлорусь
Постанова КМУ № 605 від 05.07.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147
Наказ № 140 від 20.06.2019
Про затвердження Органiзацiйних заходiв, направлених на забезпечення справляння митних платежiв у повному обсязi
Лист ДФСУ № 1331/99-99-19-04-01-18 від 14.06.2019
[Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв]
Лист ДФСУ № 1451/99-99-04-01-18 від 02.07.2019
[Щодо антидемпiнгових заходiв]
Лист ДФСУ № 18737/7/99-99-19-04-01-17 від 12.06.2019
[Щодо антидемпiнгових заходiв]
Лист ДФСУ № 20849/7/99-99-19-04-01-17 від 02.07.2019
[Щодо антидемпiнгових заходiв]
Лист ДФСУ № 23348/7/99-99-18-02-02-17 від 19.07.2019
[Щодо наведення у митних декларацiях коду виду умови оподаткування пального акцизним податком]
Постанова КМУ № 624 від 17.07.2019
Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України
Лист ДФСУ № 23510/7/99-99-18-02-02-17 від 22.07.2019
[Щодо правил наведення у митних декларацiях коду виду умови оподаткування пального акцизним податком]
Лист ДФСУ № 23562/7/99-99-19-04-01-17 від 23.07.2019
[Щодо спецiального мита на товари походженням з Росiйської Федерацiї]
Постанова КМУ № 678 від 24.07.2019
Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624
Лист ДФСУ № 24626/7/99-99-19-04-01-17 від 31.07.2019
[Щодо справляння спецiального мита при ввезеннi на митну територiю України у митному режимi iмпорту скраплених газiв та вуглеводнiв походженням з Росiйської Федерацiї]
Наказ Мінфіну № 189 від 08.05.2019
Про затвердження Змiн до форми декларацiї акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку
Закон України ВР № 2753-VIII від 11.07.2019
Про ратифiкацiю Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль
Лист ДФСУ № 1587/99-99-19-04-01-18 від 23.07.2019
[Про запровадження з 01 серпня 2019 року спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї при їх ввезеннi на митну територiю України]
Лист ДФСУ № 414/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 01.02.2019
Про порядок визначення дати виникнення податкового зобов'язання з ПДВ у разi експорту товарiв
Постанова КМУ № 696 від 14.08.2019
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Мінфіну № 345 від 16.08.2019
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультацiї щодо деяких питань застосування правил трансфертного цiноутворення представництвами нерезидентiв в Українi
Лист ДФСУ № 18939/7/99-99-19-01-01-17 від 14.06.2019
[Щодо направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 червня 2019 року N 481]
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 28.08.2019
Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки
Постанова КМУ № 782 від 21.08.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2002 р. N 1569 та визнання таким, що втратив чиннiсть, пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 липня 2008 р. N 636
Лист ДФСУ № 3834/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 16.08.2019
[Щодо можливостi врахування сум ПДВ, сплачених за операцiями iз ввезення на митну територiю України необоротних активiв за договорами лiзингу, при розрахунку суми бюджетного вiдшкодування ПДВ]
Лист ДФСУ № 3434/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 24.07.2019
[Щодо порядку оподаткування ПДВ операцiї з постачання товарiв нерезиденту за межами митної територiї]
Лист ДФСУ № 1923/ЗПI/99-99-19-05-01-14-01 від 21.10.2019
[Щодо надання реквiзитiв депозитного рахунку ДФС для сплати авансових платежiв]
Наказ Мінюсту № 3207/5/1033 від 21.10.2019
Про затвердження Змiн до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв
Закон України ВР № 141-IX від 02.10.2019
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.