Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1425-ЕП від 18.05.1999
Щодо постанови КМ України вiд 29 квiтня 1999 р. N 755
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1464-ЕП від 20.05.1999
Щодо митного оформлення вантажiв,якi iмпортуються на виконання Угоди мiж КМУ та Урядом Королiвства Нiдерландiв про технiчне та фiнансове спiвробiтництво
Постанова КМУ № 73 від 22.01.1999
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть сировини,матерiалiв, що ввозяться в Україну суб'єктами зони "Сиваш"
Закон України ВР № 624-XIV від 06.05.1999
Про внесення змiн до статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть"
Указ ПУ № 857/98 від 07.08.1998
Про деякi змiни в оподаткуваннi
Постанова КМУ № 2072 від 25.12.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Наказ ДПАУ № 261 від 17.05.1999
Про затвердження Порядку застосування мiжнародних договорiв України про уникнення подвiйного оподаткування щодо звiльнення вiд оподаткування доходiв нерезидентiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1697-ЕП від 07.06.1999
Щодо Закону України вiд 06.05.99 N 624-ХIV
Закон України ВР № 720-XIV від 03.06.1999
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, пункту "i" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
Постанова КМУ № 1080 від 18.06.1999
Про перелiк товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1900-ЕП від 23.06.1999
Постанова КМУ № 1116 від 23.06.1999
Про деякi питання справляння митних зборiв
Постанова КМУ № 1103 від 22.06.1999
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1998 р. N 203
Указ ПУ № 689/99 від 22.06.1999
Про внесення змiн i доповнень до Указу Президента України вiд 30 квiтня 1999 року N 461
Декрет КМУ № 54-93 від 20.05.1993
Про лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 401 від 01.07.1999
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1985-ЕП від 01.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2075-ЕП від 09.07.1999
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 01.07.99 N 15/1-1964-ЕП
Постанова КМУ № 1206 від 07.07.1999
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 1237 від 13.07.1999
Про зниження ставок митних зборiв для пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi, якi є учасниками економiчного експерименту
Постанова КМУ № 1415 від 03.08.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 1998 р. N 772
Закон України ВР № 971-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi в Луганськiй областi
Постанова КМУ № 1335 від 23.07.1999
Про забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв пально-мастильними матерiалами у 1999 роцi акцiонерною холдинговою компанiєю "Укрнафтопродукт"
Закон України ВР № 964-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України
Постанова НБУ № 327 від 07.07.1999
Про затвердження Порядку надання довiдок про звiльнення вiд обкладання податками та зборами товарiв, що надходять на виконання контрактiв,якi фiнансуються за рахунок коштiв ЄББР
Лист ДПАУ № 10383/7/12-0117 від 15.07.1999
Про набуття чинностi мiжнародними договорами про уникнення подвiйного оподаткування
Закон України ВР № 973-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування
Розпорядження КМУ № 787-р від 09.08.1999
Розпорядження КМУ № 796-р від 09.08.1999
Наказ ДПАУ № 384 від 22.07.1999
Про внесення доповнень до наказiв НАУРЄI та ДПА України вiд 22.12.97 N 44/461 та вiд 03.09.98 N 24/422
Наказ ДПАУ № 461 від 22.12.1997
Про затвердження Положення про порядок надання пiдтверджень щодо звiльнення вiд оподаткування фiнансових ресурсiв та обладнання вiдповiдно до Угоди про грант
Постанова КМУ № 1484 від 16.08.1999
Про затвердження перелiку пiдприємств водного транспорту,якi звiльняються вiд оподаткування у 1999 у зв'язку з понесенням збиткiв вiд вiйськових дiй НАТО проти Республiки Югославiї
Лист ДПАУ № 120/94 від 12.03.1999
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладання акцизним збором оборотiв з реалiзацiї кольорових телевiзорiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2644-ЕП від 25.08.1999
Щодо питання справляння додаткового митного збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2655-ЕП від 25.08.1999
Лист ДПАУ № 11751/7/16-1121 від 10.08.1999
О налоге на добавленную стоимость
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7220 від 07.07.1999
Стосовно митного оформлення вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2740-ЕП від 31.08.1999
До листа Держмитслужби вiд 28.11.95 N 11/3-5158
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2816-ЕП від 06.09.1999
Щодо митного оформлення вантажiв без сплати ПДВ
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2856-ЕП від 08.09.1999
Щодо питання справляння додаткового митного збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9155 від 30.08.1999
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3011-ЕП від 22.09.1999
Лист Мінюсту № 17-9-2472 від 30.07.1999
Постанова КМУ № 1759 від 24.09.1999
Про деякi питання справляння митних зборiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3084-ЕП від 28.09.1999
Щодо Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3229-ЕП від 11.10.1999
Наказ СРМ № 468 від 20.07.1998
Про впровадження технологiчної схеми облiку та контролю надання звiтiв про фактичне використання товарiв ввезених на територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi
Лист Мінпромполітики № 14/7-1-1145 від 04.07.2007
На доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2007 р. N 23819/1/1-07
Лист ДМКУ № 11/18-4477 від 19.10.1995
Наказ МЗЕЗторгу № 689 від 13.09.1999
Про затвердження Положення про органiзацiю органами виконавчої влади прикордонної та прибережної торгiвлi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.