Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Наказ Держстандарту № 287 від 25.10.1999
Про внесення доповнень до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3901-ЕП від 09.12.1999
Про скасування листiв Держмитслужби (Держмиткому)
Наказ ДМСУ (до 2012) № 411/785 від 02.12.1999
Про тимчасовий порядок оформлення операцiй з експорту зливкiв кольорових металiв та їх сплавiв
Наказ Держстандарту № 389 від 10.12.1999
Про внесення доповнень до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Наказ Держстандарту № 418 від 29.12.1999
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i до Термiнiв введення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1105 від 06.02.1997
Про змiни та доповнення до Перелiку продукцiї, що пiдлягає в Українi обов'язковiй сертифiкацiї
Наказ Держстандарту № 0356/5-3 від 16.07.1998
На доручення КМУ вiд 04.07.98. N 13565/45 щодо сертифiкацiї предметiв гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-13650 від 31.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-698-ЕП від 02.03.2000
Про скасування сертифiката вiдповiдностi
Наказ Комстандарту № 13 від 07.02.2000
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Комiтету України з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 25.10.99 N 287
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10707 від 12.11.1997
Щодо сертифiкацiї сiльськогосподарської продукцiї, що iмпортується
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-886-ЕП від 29.04.1998
Щодо сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-912 від 30.04.1998
Щодо сертифiкацiї продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-1127-ЕП від 04.04.2000
Наказ Держстандарту № 241 від 27.03.2000
Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Наказ ДМСУ (до 2012) № 31/138 від 16.03.2000
Про затвердження бланкiв документiв суворого облiку "Сертифiкат якостi та Iнструкцiї про порядок виготовлення, замовлення, застосування i зберiгання бланкiв документiв суворого облiку форми N СЯ-1
Наказ Держстандарту № 314 від 17.05.2000
Про затвердження Iнструкцiї про порядок здiйснення державного метрологiчного нагляду за кiлькiстю фасованого товару в упаковках (ПМУ 17-2000)
Наказ Держстандарту № 315 від 17.05.2000
Про затвердження Iнструкцiї про порядок здiйснення державного метрологiчного нагляду за забезпеченням єдностi вимiрювань (ПМУ 16-2000)
Закон України ВР № 113/98-ВР від 11.02.1998
Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть
Постанова КМУ № 1306 від 17.08.1998
Про затвердження Положення про особливостi метрологiчної дiяльностi у сферi оборони
Наказ Держстандарту № 217 від 12.05.1999
Про затвердження Порядку встановлення приналежностi технiчних засобiв до засобiв вимiрювальної технiки (ПМУ 11-99)
Інше від 19.07.2000
Лист Держспоживстандарту № 9488-1-4/17 від 18.10.2007
Щодо надання iнформацiї
Постанова КМУ № 1382 від 05.12.2007
Про затвердження Технiчного регламенту закритих джерел iонiзуючого випромiнювання
Рішення Держпідприємництва (до 2011) № 17-74/6 від 30.06.2000
Про необхiднiсть усунення порушень вимог Указу Президента України вiд 03.02.98 N 79/98
Наказ Держстандарту № 448 від 21.07.2000
Про внесення доповнень до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i до Термiнiв введення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi
Постанова КМУ № 60 від 24.01.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 851
Постанова КМУ № 851 від 30.07.1996
Про подальше вдосконалення контролю за якiстю лiкеро-горiлчаних виробiв та виноробної продукцiї, що iмпортуються в Україну
Постанова КМУ № 946 від 14.08.1996
Про подальше вдосконалення контролю за якiстю тютюнових виробiв, що iмпортуються в Україну
Постанова КМУ № 1231 від 07.08.2000
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Держстандарту № 449 від 24.07.2000
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i до Термiнiв уведення обов'язкової сертифiкацiї окремих видiв продукцiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3022-ЕП від 18.08.2000
Міждержавна угода від 12.04.1994
Угода про проведення узгоджених робiт з сертифiкацiї мiж Держстандартом України i Комiтетом Росiйської Федерацiї з стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
Наказ Держстандарту № 528 від 31.08.2000
Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції, затверджених наказом Держстандарту України від 24.01.97 N 37
Наказ Держстандарту № 529 від 31.08.2000
Про внесення змін та доповнень до Правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів, затверджених наказом Держстандарту України від 13.09.96 N 378
Указ ПУ № 89/2000 від 22.01.2000
Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва
Наказ Держстандарту № 37 від 24.01.1997
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції
Наказ Держстандарту № 378 від 13.09.1996
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів
Наказ Держстандарту № 526 від 31.08.2000
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї пiдiймальних споруд, затверджених наказом Держстандарту України вiд 24.01.97 N 37
Наказ Держстандарту № 537 від 08.09.2000
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї будiвельних матерiалiв, виробiв та конструкцiй, затверджених наказом Держстандарту України вiд 11.04.97 N 192
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3722-ЕП від 03.10.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Наказ Держстандарту № 24 від 17.01.1997
Про затвердження Правил обов'язкової сертифiкацiї машин сiльськогосподарських для рослинництва, тваринництва, птахiвництва i кормовиробництва
Наказ Держстандарту № 564 від 15.09.2000
Про внесення змiн та доповнень до Правил обов'язкової сертифiкацiї машин сiльськогосподарських для рослинництва, тваринництва, птахiвництва i кормовиробництва
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-3911-ЕП від 17.10.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"
Інше від 09.10.1998
Лист ДПАУ № 1477/7/16-1313 від 03.02.2000
Декрет КМУ № 30-93 від 08.04.1993
Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення
Наказ Держстандарту № 586 від 10.10.2000
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї металообробного та деревообробного обладнання, затверджених наказом Держстандарту України вiд 07.04.97 N 186
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4172-ЕП від 02.11.2000
Про перелiк лабораторiй, яким надано право видавати сертифiкати якостi вiдповiдно до вимог ст.9 Закону України "Про металобрухт"
Наказ Держстандарту № 585 від 10.10.2000
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї технiчних засобiв охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї, затверджених наказом Держстандарту N 191

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.