Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Наказ Мінекономіки № 565 від 05.12.2019
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 566 від 05.12.2019
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 655 від 12.12.2019
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова КМУ № 1064 від 18.12.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 95
Наказ Мінекономіки № 733 від 19.12.2019
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 750 від 20.12.2019
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мiнiнфраструктури № 841 від 03.12.2019
Про призначення ТОВ "КСЦ-КОНКОРД" органом iз сертифiкацiї для iндивiдуального затвердження колiсних транспортних засобiв, партiй частин та обладнання
Наказ Мінекономіки № 843 від 28.12.2019
Про анулювання рiшення про призначення державного пiдприємства "Орган з сертифiкацiї нафтопродуктiв та систем якостi "МАСМА-СЕПРО" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв
Постанова КМУ № 12 від 15.01.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1057
Постанова КМУ № 1168 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 липня 2009 р. N 694 i вiд 28 грудня 2011 р. N 1367
Наказ Мінекономіки № 17 від 15.01.2020
Про утворення комiсiї з надання рекомендацiй щодо видачi або вiдмови у видачi рiшення про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй на здiйснення оцiнки вiдповiдностi
Наказ Мінекономіки № 79 від 23.01.2020
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 10.12.2013 N 1457
Наказ Мінекономіки № 98 від 29.01.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 99 від 29.01.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 656 від 12.12.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 17 листопада 2015 року N 1454
Наказ Мінекономіки № 23 від 17.01.2020
Про внесення змiн до Порядку формування та ведення бази даних про технiчнi регламенти
Наказ Мінекономіки № 204 від 06.02.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова КМУ № 88 від 12.02.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717
Постанова КМУ № 94 від 12.02.2020
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2018 р. N 937
Наказ Мінекономіки № 205 від 06.02.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 210 від 10.02.2020
Про розширення сфери призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова КМУ № 102 від 12.02.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1184 від 27.12.2019
Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для обiгрiвачiв примiщень та комбiнованих обiгрiвачiв
Наказ Мінекономіки № 265 від 17.02.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 270 від 18.02.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 272 від 18.02.2020
Про анулювання рiшення про призначення ДП "Запорiзький науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв
Постанова КМУ № 163 від 03.03.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з покладенням функцiй iз спрямування i координацiї дiяльностi Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження
Наказ Мінекономіки № 353 від 27.02.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 355 від 27.02.2020
Про анулювання рiшення про призначення НТУУ "КПI iменi Iгоря Сiкорського" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв
Постанова КМУ № 1186 від 04.12.2019
Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень
Наказ Мінекономіки № 354 від 27.02.2020
Про анулювання рiшення про призначення ДП "Чернiгiвський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв
Наказ Мінекономіки № 356 від 27.02.2020
Про анулювання рiшення про призначення ДП "Хмельницький науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв
Наказ Мінекономіки № 473 від 12.03.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 474 від 12.03.2020
Про розширення сфери призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 475 від 12.03.2020
Про розширення сфери призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Постанова КМУ № 226 від 20.03.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Мінекономіки № 471 від 12.03.2020
Про розширення сфери призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 476 від 12.03.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Лист Держмитслужби № 16-4/16-03-01/7/499 від 24.03.2020
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 271 від 08.04.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 347 від 06.05.2020
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ № 88 від 13.02.2020
Про внесення змiн до Методичних рекомендацiй iз застосування Технiчного регламенту радiообладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.05.2017 N 355
Наказ Мінекономіки № 985 від 26.05.2020
Про затвердження Порядку ведення Перелiку органiв iноземної сертифiкацiї
Наказ Мінекономіки № 1134 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1145 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1147 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1148 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1135 від 17.06.2020
Про анулювання рiшення про призначення ТОВ "Випробувально-сертифiкацiйний центр "Пiвдентест" органом з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1143 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту
Наказ Мінекономіки № 1144 від 17.06.2020
Про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на здiйснення оцiнки вiдповiдностi вимогам вiдповiдного технiчного регламенту

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.