Сертификация товаров

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ВIДПОВIДНОСТI ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

      Основними документами, що встановлюють порядок пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам окремих видiв товарiв, є:

     Технiчний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукцiї або пов'язанi з ними процеси та методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, додержання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно стосуватися вимог до термiнологiї, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тiй мiрi, в якiй вони застосовуються до продукцiї, процесу або методу виробництва.
     Оцiнка вiдповiдностi - процес доведення того, що заданi вимоги, якi стосуються продукцiї, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанi.
     Пiдтвердження вiдповiдностi - видача документа про вiдповiднiсть, яка ґрунтується на прийнятому пiсля критичного огляду рiшеннi про те, що виконання заданих вимог було доведене (стаття 1 Закону України вiд 15.01.2015 N 124-VIII).

     Документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї", є будь-який документ (у тому числi зовнiшньоекономiчний договiр), який мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника. (лист Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 05.10.2017 N 3432-04/35373-3).

     Статтею 37 Закону України вiд 02.12.2010 N 2735-VI передбачено, що пiд час контролю продукцiї органи доходiв i зборiв проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:
     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;
     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;
     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

      Медичнi вироби
      В Українi щодо медичних виробiв дiють наступнi технiчнi регламенти:

     На медичнi вироби (крiм тих, що виготовленi на замовлення або призначенi для клiнiчних дослiджень), що вважаються такими, що вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, перед введенням їх в обiг повинно бути нанесено маркування знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, який застосовується вiдповiдно до правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015 N 1184.

     Введення в обiг та/або в експлуатацiю медичних виробiв дозволяється тiльки в разi, коли вони повнiстю вiдповiдають вимогам Технiчних регламентiв, за умови належного постачання, встановлення, технiчного обслуговування та застосування їх за призначенням. Вiдповiднiсть вимогам Технiчних регламентiв пiдтверджується декларацiєю про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi.

     Законом України вiд 07.12. 2017 N 2245-VIII викладено у новiй редакцiї абзац другий пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 роздiлу V Податкового кодексу України, а саме, починаючи з 01.01.2018, ставку податку у розмiрi 7%  встановлено на операцiї з постачання на митнiй територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi.

     У разi якщо при здiйсненнi операцiй з постачання на митнiй територiї України та/або ввезення на митну територiю України медичних виробiв не дотримано вищезазначену умову, операцiї з постачання таких медичних виробiв та їх ввезення на митну територiю України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. (лист Державної фiскальної служби України вiд 05.02.2018 N 3375/7/99-99-15-03-02-17)

Наказ Держпідприємництва (до 2011) № 272 від 09.12.2004
Про затвердження Порядку облiку пiдприємств, суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi провадять дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем i прокатом засобiв вимiрювальної технiки
Наказ Держспоживстандарту № 3 від 06.01.2005
Про внесення змiн до Перелiку уповноважених регiональних органiв iз сертифiкацiї, яким делеговане право проводити роботи iз сертифiкацiї та видавати сертифiкати вiдповiдностi на iмпортнi алкогольнi напої
Наказ № 3 від 13.01.2005
Про затвердження Правил посиленої сертифiкацiї
Лист Держпідприємництва (до 2011) № 313 від 19.01.2005
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1256-ЕП від 10.03.2005
Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Наказ Держспоживстандарту № 44 від 11.02.2005
Про внесення змiн до Перелiку уповноважених регiональних органiв iз сертифiкацiї, яким делеговане право проводити роботи iз сертифiкацiї та видавати сертифiкати вiдповiдностi на iмпортнi алкогольнi напої
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-18/2885-ЕП від 23.03.2005
Про ввезення товарiв 1-24 груп за УКТЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1535-ЕП від 24.03.2005
Про анулювання та призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Наказ Мінагрополітики № 60 від 03.02.2005
Про затвердження Розмiрiв плати за послуги, пов'язанi з реєстрацiєю риболовних суден, проведенням технiчного нагляду за суднами рибного господарства України, сертифiкацiєю
Наказ Держспоживстандарту № 28 від 01.02.2005
Про затвердження Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/6719-ЕП від 09.06.2005
Про Перелiк продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-3378-ЕП від 21.06.2005
Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Наказ Держспоживстандарту № 130 від 26.05.2005
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держспоживстандарту України вiд 09.06.2004 N 110
Наказ Держстандарту № 121 від 05.03.2002
Щодо скасування ДК 006-96, ДК 007-96 та затвердження змiн до державних класифiкаторiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/8837-ЕП від 22.07.2005
Щодо митного оформлення імпортних товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації
Лист Держспоживстандарту № 5183-2-4/24 від 25.06.2005
Про сертифікацію продукції
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/9022-ЕП від 25.07.2005
Про сертифікацію продукції
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/9182-ЕП від 29.07.2005
Про анулювання дії сертифікатів відповідності
Наказ Держспоживстандарту № 171 від 14.07.2005
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/9557-ЕП від 08.08.2005
Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-1260 від 29.07.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-255-ЕП від 12.08.2005
Про операцiї з металобрухтом
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-272-ЕП від 19.08.2005
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Наказ Держспоживстандарту № 219 від 22.08.2005
Про внесення змiн до Перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-364-ЕП від 04.10.2005
Про призупинення дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Закон України ВР № 2863-IV від 08.09.2005
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдтвердження якостi та безпеки харчових продуктiв i продовольчої сировини
Закон України ВР № 2809-IV від 06.09.2005
Про внесення змiн до Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв та продовольчої сировини"
Наказ Держспоживстандарту № 289 від 06.10.2005
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказ Держстандарту України вiд 2 жовтня 1998 року N 791
Повідомлення Держпідприємництва (до 2011) від 02.11.2005
Наказ Держспоживстандарту № 301 від 17.10.2005
Про внесення змiн до Правил обов'язкової сертифiкацiї тютюнових виробiв, затверджених наказом Держстандарту України вiд 13.09.96 N 378
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-507-ЕП від 30.11.2005
Наказ МОЗ № 624 від 21.11.2005
Про внесення змiн до Порядку проведення сертифiкацiї виробництва лiкарських засобiв, затвердженого наказом МОЗ України вiд 30.10.2002 N 391
Закон України ВР № 3151-IV від 30.11.2005
Про внесення змiн до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв"
Постанова КМУ № 1277 від 24.12.2005
Про доповнення пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/580-ЕП від 28.12.2005
Щодо набрання чинностi Закону України вiд 30.11.05 N 3151-IV "Про внесення змiн до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/16842-ЕП від 29.12.2005
Про подання документiв, що пiдтверджують проведення сертифiкацiї транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами для вiльного обiгу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-18/59-ЕП від 11.01.2006
Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 04.11.97 N 1211
Наказ Держспоживстандарту № 320 від 01.11.2005
Про внесення змiн до наказу Держстандарту України вiд 19 лютого 2002 року N 100
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-196-ЕП від 02.03.2006
Про операцiї з металопродукцiєю
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-188 від 08.02.2006
Щодо операцiй з металобрухтом
Лист Мінпромполітики № 14/5-2-135 від 03.02.2006
Постанова КМУ № 328 від 15.03.2006
Про затвердження Положення про особливостi метрологiчної дiяльностi у сферi оборони
Наказ Держспоживстандарту № 65 від 03.03.2006
Про внесення змiн до наказу Держстандарту України вiд 30.10.2001 N 526 "Про затвердження Типового положення про апеляцiйнi комiсiї при уповноважених органах iз сертифiкацiї та порядок розгляду ними скарг"
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-295-ЕП від 24.03.2006
Про доведення iнформацiї
Лист Мінпромполітики № 10/3-4-229 від 03.02.2003
Щодо реалiзацiї положень Закону України "Про металобрухт"
Постанова КМУ № 632 від 11.05.2006
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-887-ЕП від 01.09.2006
Про анулювання дiї сертифiката вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-889-ЕП від 05.09.2006
Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-892-ЕП від 05.09.2006
Про анулювання дiї сертифiкатiв вiдповiдностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-993-ЕП від 08.09.2006
Щодо застосування спецiальних санкцiй

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.