Аккредитация

АКРЕДИТАЦIЯ

     Вiдповiдно до частини 3 статтi 265 Митного кодексу України, пiдприємства можуть бути декларантами, за умови перебування їх на облiку в органах доходiв i зборiв України.

     Статтею 455 Митного кодексу України визначено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, веде централiзований облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами. Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.06.2015 N 552.

     Взяття на облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, проводиться одноразово у вiдповiдному пiдроздiлi будь-якої митницi:
     1) за зверненням таких осiб, у тому числi засобами електронного зв'язку, до вiдповiдних пiдроздiлiв митниць;
     2) при першому здiйсненнi такими особами операцiй з товарами, контроль за якими вiдповiдно Митного кодексу України та iнших актiв законодавства України покладено на митницi ДФС.

     Облiковий номер особи є дiйсним на всiй митнiй територiї України. Такий самий облiковий номер не може бути присвоєно iншiй особi.

Наказ КРМ № 406 від 17.04.2006
Про проведення екзамену
Наказ КРМ № 828 від 07.08.2006
Про внесення змiн та доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 09.12.2004 N 1184
Наказ КРМ № 827 від 07.08.2006
Щодо передачi повноважень стосовно вирiшення питань, якi пов'язанi з облiком (переоблiком) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ КРМ № 1142 від 13.11.2006
Про виключення з перелiку пiдприємств, якi не поновлювали данi в облiковiй картцi з 01.01.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/5222-ЕП від 23.05.2007
До листа ДМСУ вiд 18.05.07 N 11/3-35/5080-ЕП
Наказ КРМ № 115 від 08.02.2008
Щодо розподiлу повноважень керiвництва Київської регiональної митницi у прийняттi рiшень щодо питань, якi пов'язанi з облiком (переоблiком) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ № 165 від 18.03.2008
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi
Наказ № 16 від 24.04.2008
Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi Київської обласної митницi
Наказ КРМ № 616 від 09.07.2009
Про виключення з перелiку пiдприємств, якi не поновлювали данi в облiковiй картцi з 01.01.07
Наказ № 487 від 01.07.2009
Про внесення змiн до Тимчасового порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi, затвердженого наказом Енергетичної регiональної митницi N 276
Наказ № 276 від 24.04.2009
Про затвердження Тимчасового Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi
Наказ № 873 від 21.10.2009
Про затвердження Тимчасового Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi
Наказ КРМ № 152 від 19.02.2010
Про скасування облiку суб'єктiв ЗЕД, якi перебували на облiку у вiддiлi митного оформлення дипломатичних представництв та виставок Київської регiональної митницi
Наказ № 543 від 04.09.2008
Про внесення змiн до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi, затвердженого наказом Енергетичної РМ вiд 18.03.2008 р. N 165
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-12/630 від 26.01.2009
Стосовно скасування наказу Держмитслужби вiд 26.11.2008 N 1334
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/8-10.35/2536-ЕП від 23.03.2009
Про зазначення дати перебування на облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/9-10.35/2887-ЕП від 31.03.2009
Щодо оформлення облiкових карток суб'єктiв ЗЕД у Київськiй центральнiй спецiалiзованiй митницi
Наказ № 420 від 17.06.2010
Про внесення змiн до Тимчасового Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi, затвердженого наказом Енергетичної регiональної митницi N 276
Наказ № 820 від 21.10.2010
Про затвердження Тимчасового порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Енергетичнiй регiональнiй митницi
Наказ КРМ № 560 від 19.04.2011
Про затвердження форми облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та Тимчасового порядку дiй посадових осiб КРМ щодо здiйснення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ КРМ № 568 від 19.04.2011
Щодо затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарiв поза мiсцем облiку суб'єкта ЗЕД
Наказ КРМ № 1059 від 30.06.2011
Про внесення змiн та доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 31.03.11 N 457
Наказ КРМ № 1060 від 30.06.2011
Про внесення змiн та доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 19.04.11 N 560
Наказ КРМ № 1128 від 14.07.2011
Щодо облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi розташованi у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi
Наказ № 487 від 07.07.2011
Про внесення змiн до наказу вiд 24.04.2008 N 16
Наказ від 01.08.2011
Iнструктивнi рекомендацiї з порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у Схiднiй митницi
Наказ КРМ № 1435 від 09.09.2011
Про виключення з перелiку пiдприємств, якi не поновлювали данi в облiковiй картцi з 01.01.09
Наказ № 1083 від 15.08.2011
Про затвердження Порядку облiку (переоблiку) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Чопськiй митницi
Наказ КРМ № 1926 від 30.12.2011
Про внесення змiн та доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 14.07.11 N 1128
Наказ КРМ № 63 від 20.01.2012
Про внесення змiн та доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 14.07.2011 N 1128
Наказ КРМ № 166 від 07.02.2012
Про внесення змiн та доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 14.07.2011 N 1128
Наказ КРМ № 210 від 20.02.2012
Про облiк суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi знаходяться на облiку у Київськiй обласнiй митницi та перемiщують товари, що класифiкуються у товарнiй групi 30 згiдно з УКТЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1193 від 08.10.2010
Про продовження дiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1222 від 15.10.2010
Про продовження дiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1300 від 26.10.2010
Про продовження дiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1301 від 26.10.2010
Про внесення змiни до наказу Держмитслужби вiд 31.08.2010 N 989
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.35/14824-ЕП від 25.11.2010
Щодо поставлення на облiк суб'єктiв ЗЕД на облiк в Київськiй регiональнiй, Київськiй обласнiй митницях
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/15-16-4085-ЕП від 19.07.2011
Щодо продовження дiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 669 від 22.07.2011
Про продовження дiї облiкових карток суб'єктiв ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-18/11596-ЕП від 17.08.2011
Щодо поставлення на облiк суб'єктiв ЗЕД в Київськiй регiональнiй митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 749 від 19.08.2011
Про анулювання лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного брокера
Наказ ДМСУ (до 2012) № 779 від 02.09.2011
Про скасування наказу Держмитслужби України вiд 25.02.2011 N 139 "Про затвердження Порядку заповнення облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/15-30-3568-ЕП від 31.05.2012
Наказ Мінфіну № 634 від 30.05.2012
Про встановлення порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/15-17-6192-ЕП від 07.09.2012
Щодо наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 634
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/15-17-6219-ЕП від 07.09.2012
Щодо опублiкування наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 634
Наказ ДМСУ (до 2012) № 512 від 03.10.2012
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Держмиткому України вiд 31.05.96 N 237
Лист Мiндоходiв № 14883/7/99-99-18-05-05-17 від 14.08.2013
Про органiзацiю ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
Наказ Мінфіну № 552 від 15.06.2015
Про затвердження Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами
Лист ДФСУ № 28176/7/99-99-11-01-04-17 від 31.07.2015
Про затвердження Порядку облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.