Временный ввоз (вывоз)

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ)

     Тимчасове ввезення (див. статтю 103 Митног кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення ввозяться для конкретних цiлей на митну територiю України з умовним повним або частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

     Для помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна (див. частину 6 статтi 104 Митного кодексу України):

     1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового ввезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового ввезення;
     2) у випадках, передбачених законодавством, надати органу доходiв i зборiв зобов'язання про реекспорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово ввозяться, у строки, встановленi органом доходiв i зборiв;
     3) подати органу доходiв i зборiв дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове ввезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;
     4) сплатити митнi платежi вiдповiдно до статтi 106 Митного кодексу України або забезпечити виконання зобов'язання iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України.

     У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами (див. статтю 105 Митного кодексу України) помiщуються виключно товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, зазначенi у статтi 189 Митного кодексу України та в Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), на умовах, визначених цими Додатками, а також повiтрянi судна, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу.
     У митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звiльненням вiд оподаткування митними платежами (див. статтю 106 Митного кодексу України) вiдповiдно до положень Додатка Е до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк) можуть помiщуватися товари (за винятком пiдакцизних), не зазначенi у статтях 105, 189 Митного кодексу України, а також у Додатках B.1 - B.9, C, D до Конвенцiї про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рiк), або такi, що не вiдповiдають вимогам зазначених Додаткiв.

     Тимчасове вивезення (див. статтю 113 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари або транспортнi засоби комерцiйного призначення вивозяться за межi митної територiї України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi i пiдлягають реiмпорту до завершення встановленого строку без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їх використання.

     Для помiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим тимчасового вивезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, повинна (див. частину 6 статтi 114 Митного кодексу України):
     1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у режимi тимчасового вивезення, документи на такi товари, транспортнi засоби, що пiдтверджують мету їх тимчасового вивезення;
     2) у випадках, передбачених законодавством, надати органу доходiв i зборiв зобов'язання про реiмпорт товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi тимчасово вивозяться, у строки, встановленi органом доходiв i зборiв;
     3) подати органу доходiв i зборiв дозвiл вiдповiдного компетентного органу на тимчасове вивезення товарiв, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

     Строк тимчасового ввезення товарiв встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному конкретному випадку, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення (див. статтю 108 та статтю 116 Митного кодексу України).

     Порядок видачi книжок (карнетiв) А.Т.А. затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.2006 N 1654. Цей Порядок визначає процедуру видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., що використовуються вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення та Додаткiв A, B.1 - B.9 та D до неї, прийнятих 26 червня 1990р. у м. Стамбулi.
     Книжка (карнет) А.Т.А. - унiфiкований мiжнародний митний документ, що використовується як митна декларацiя для митного оформлення товарiв, якi перемiщуються у митному режимi тимчасового вивезення за межi митної територiї України i ввозяться на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї про тимчасове ввезення за спрощеною митною процедурою без сплати ввiзного мита та будь-яких iнших зборiв, податкiв, нарахувань i платежiв, що вносяться пiд час ввезення товарiв на митну територiю цiєї держави, за винятком платежiв та зборiв, що вносяться за надання послуг з митного оформлення, та є гарантiйним документом про сплату ввiзного мита i податкiв у разi порушення особою, якiй видано книжку (карнет) А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарiв на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї про тимчасове ввезення.

     Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А., затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2012 N 657.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1995-ЕП від 11.02.2003
Про проведення Мiжнародного виставкового форуму "Технологiї захисту - 2003"
Наказ ДнРМ № 217 від 12.05.1999
Про затвердження технологiчної схеми митного оформлення та контролю за майном, яке тимчасово ввозиться на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5561 від 13.06.1997
Стосовно продовження строку тимчасового ввезення майна
Міждержавна угода від 26.06.1990
Конвенцiя про тимчасове ввезення (Стамбульська Конвенцiя)
Наказ КРМ № 1198 від 28.10.2003
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 09.06.2000 N 446
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-331-ЕП від 16.01.2004
Щодо митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України з метою ремонту
Наказ ДМСУ (до 2012) № 918 від 26.12.2003
Про внесення змiн до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
Постанова КМУ № 47 від 19.01.2004
Про порядок випуску, обiгу i погашення податкових векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв з метою ремонту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-524-ЕП від 20.01.2004
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.04 N 47
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-818-ЕП від 27.01.2004
Щодо дозволiв Держекспортконтролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-09-17/1607-ЕП від 12.02.2004
Щодо тимчасового вивезення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-885-ЕП від 05.03.2004
Щодо митного оформлення товарiв
Закон України ВР № 1495-IV від 17.02.2004
Про внесення змiн до статтi 206 Митного кодексу України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/3942-ЕП від 01.04.2004
Щодо внесення змiн до Митного кодексу України
Наказ КРМ № 402 від 05.04.2004
Про введення в дiю Технологiчної схеми застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у Київськiй регiональнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/5877-ЕП від 11.05.2004
Про внесення доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку
Лист ДПАУ № 378/6/15-2415-10 від 21.01.2004
Лист ДПАУ № 132/5/15-2416-26 від 10.01.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/6134-ЕП від 14.05.2004
Про митний контроль спецiального обладнання
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/6136-ЕП від 14.05.2004
Щодо приєднання України до Конвенцiї про тимчасове ввезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/5-9-16/9353-ЕП від 28.07.2004
Про митний контроль професiйного устаткування, що тимчасово ввозиться на митну територiю України
Наказ КРМ № 645 від 30.06.2004
Про внесення змiн до Технологiчної схеми застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у Київськiй регiональнiй митницi, затвердженої наказом КРМ вiд 05.04.2004 р. N 402
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-3417-ЕП від 11.08.2004
Постанова КМУ № 1020 від 10.08.2004
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 сiчня 2004 р. N 47
Лист ДМСУ (до 2012) № 34/34-3581-ЕП від 19.08.2004
Наказ СРМ № 123 від 12.02.2004
Про втрату чинностi наказу Схiдної регiональної митницi
Наказ КРМ № 771 від 12.08.2004
Про затвердження та введення в дiю Технологiчної схемизастосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у Київськiй регiональнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/11894-ЕП від 30.09.2004
Про декларування повiтряних суден, що вивозяться пiсля ремонту
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/12618-ЕП від 19.10.2004
Постанова КМУ № 1524 від 17.11.2004
Про порядок випуску, обiгу i погашення простих векселiв при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв з метою ремонту
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-5682-ЕП від 13.12.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/15454-ЕП від 30.12.2004
При тимчасове ввезення контейнерiв, пiддонiв, упаковок
Розпорядження КМУ № 974-р від 31.12.2004
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 2004 р. N 880
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-359-ЕП від 21.01.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-1187-ЕП від 04.03.2005
Про митне оформлення тимчасового вивезення товарiв за договором оренди
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/3-14-34/4247-ЕП від 19.04.2005
Про порядок перемiщення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10/4818-ЕП від 29.04.2005
Щодо митного оформлення зворотної тари та марок акцизного збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/5990-ЕП від 26.05.2005
Щодо застосування митних процедур при здiйсненнi митного контролю за перемiщенням через митний кордон України марок акцизного збору
Лист Мінфіну № 31-17500-3-8/3652 від 26.05.2005
Щодо оподаткування ПДВ операцiй з тимчасового ввезення (вивезення)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/6963-ЕП від 15.06.2005
Про застосування окремих норм податкового законодавства
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/6779-ЕП від 10.06.2005
Щодо митного оформлення кiноплiвки
Лист ДПАУ № 11948/7/11-1217 від 15.06.2005
Щодо застосування нульової ставки податку на додану вартiсть
Лист Мінфіну № 31-17130-2-4/3611 від 25.05.2005
Закон України ВР № 2771-ІV від 07.07.2005
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законів України
Лист ДПАУ № 15141/7/23-0187 від 01.08.2005
Про надання роз'яснення щодо сплати податку на додану вартість суднами, що прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/9582-ЕП від 08.08.2005
Про митне оформлення вiдходiв i брухту, що утворюються пiд час здiйснення операцiй з ремонту товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/9986-ЕП від 16.08.2005
Про надання роз'яснень
Наказ КРМ № 957 від 10.10.2005
Стосовно внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 09.01.2004 р. N 3
Лист ДПАУ № 23723/7/16-1517-26 від 28.11.2005
Про порядок оподаткування ПДВ операцiй по зворотному ввезенню тимчасово вивезеного обладнання

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.