Переработки

ПЕРЕРОБКИ

     Переробка на митнiй територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки (див. статтю 147 Митного кодексу України).
     У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито (див. частину 2 статтi 148 Митного кодексу України)
     Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 149 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 149 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких зазначенi в заявi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв ввезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки та процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) договори на переробку товарiв з iншими пiдприємствами, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться такими iншими пiдприємствами;
     4) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи - висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується (див. статтю 150 Митного кодексу України).
     Операцiї з переробки товарiв можуть включати (див. частину 2 статтi 150 Митного кодексу України):
     1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;
     2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України (див. статтю 151 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв, а для пiдприємств суднобудiвної промисловостi (в межах класу 30.11 групи 30.1 роздiлу 30, класу 33.15 групи 33.1 роздiлу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     Переробка за межами митної територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi за межами митної територiї України без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту (див. статтю 162 Митного кодексу України).
     Не пiдлягають помiщенню у митний режим переробки за межами митної територiї товари (крiм тих, що вивозяться з метою ремонту), якi при iмпортi були звiльненi вiд оподаткування митними платежами (див. частину 3 статтi 164 Митного кодексу України).
     Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 165 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 165 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв вивезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки i процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, та iнших товарiв, що витрачаються на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи, такi як висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти i стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 150 Митного кодексу України.

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України (див. статтю 166 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за межами митної територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися iнший строк переробки товарiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-1203-ЕП від 26.03.2004
Про перелiк цукрових заводiв
Лист Мінагрополітики № 01-14/96 від 09.03.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-37/4063-ЕП від 02.04.2004
Щодо внесення змiн та доповнень до листа Держмитслужби України вiд 25.03.04 N 25/4-14-37/3600-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 45/3-249-ЕП від 13.04.2004
Щодо маркування проб
Наказ Мінагрополітики № 129 від 08.04.2004
Про доповнення до Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/5726-ЕП від 05.05.2004
Про здiйснення контролю за операцiями по переробцi цукру-сирцю, цукру, цукрового сиропу
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/6568-ЕП від 24.05.2004
Стосовно митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-2167-ЕП від 04.06.2004
Щодо розмiщення товарiв у режим переробки
Наказ ДМСУ (до 2012) № 445 від 17.06.2004
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 23.06.98 N 363
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/7911-ЕП від 22.06.2004
Про митне оформлення давальницької сировини в режим переробки на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/8033-ЕП від 25.06.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-9-17/10059-ЕП від 13.08.2004
Щодо змiни митного режиму
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/10448-ЕП від 25.08.2004
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 25.06.04. N 25/4-14-34/8033-ЕП
Розпорядження КМУ № 632-р від 08.09.2004
Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв верстатiв на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 653-р від 08.09.2004
Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв авiацiйного обладнання за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 9/17-4071-ЕП від 15.09.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-17/11504-ЕП від 21.09.2004
Розпорядження КМУ № 712-р від 08.10.2004
Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту та будiвництва (складання) залiзничних пасажирських вагонiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-17/13990-ЕП від 23.11.2004
Про заповнення окремих граф ВМД при вивезеннi готової продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-5511-ЕП від 02.12.2004
Щодо митного оформлення товарiв в митних режимах переробки
Розпорядження КМУ № 880-р від 30.11.2004
Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту лiтакiв типу ЯК, IЛ та ТУ за межами митної територiї України
Розпорядження КМУ № 924-р від 16.12.2004
Про встановлення строку переробки вiдпрацьованих (опромiнених) паливних елементiв (твелiв) ядерних реакторiв за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-5968-ЕП від 24.12.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/35-1127-ЕП від 01.03.2005
Про посилення контролю за ввезенням товарiв українського походження
Наказ ДМСУ (до 2012) № 157 від 10.03.2005
Про визнання наказу Держмитслужби України таким, що втратив чиннiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 42/10-700-ЕП від 18.03.2005
Про надання iнформацiї
Розпорядження КМУ № 111-р від 20.04.2005
Про встановлення строку переробки товарiв на митнiй територiї України, необхiдних для виконання робiт з ремонту i вiдновлення газотурбiнних агрегатiв та їх складових частин
Розпорядження КМУ № 127-р від 23.04.2005
Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких металообробних верстатiв за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2314-ЕП від 27.04.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10.1-2347-ЕП від 29.04.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10/4899-ЕП від 29.04.2005
Про митне оформлення лопаток турбiн, що ввозяться з метою ремонту
Розпорядження КМУ № 136-р від 11.05.2005
Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв енергетичного обладнання на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10.1-2543-ЕП від 12.05.2005
Доручення КРМ № 71/1.2 від 28.04.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10.1-2685-ЕП від 18.05.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/7413-ЕП від 24.06.2005
Щодо ввезення в Україну давальницької сировини, яка мiстить прекурсори
Лист МОЗ № 27-01.01-06/1252 від 14.06.2005
Щодо ввезення в Україну давальницької сировини, яка мiстить прекурсори
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/155-ЕП від 14.07.2005
Розпорядження КМУ № 276-р від 21.07.2005
Про встановлення строку виконання операцiй з переробки та ремонту авiацiйних двигунiв, газотурбiнних приводiв та електростанцiй, редукторiв на митнiй територiї України та за її межами
Наказ ДМСУ (до 2012) № 685 від 21.07.2005
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10.1-3775-ЕП від 08.08.2005
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/337-ЕП від 06.10.2005
Щодо розмiщення товарiв у митнi режими переробки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9/13064-ЕП від 19.10.2005
Про митний контроль та митне оформлення м'яса та м'ясопродуктiв, що ввозяться в Україну з метою iмпорту та переробки на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9/13184-ЕП від 20.10.2005
Про митний контроль та митне оформлення м'яса та м'ясопродуктiв, що ввозиться в Україну з метою iмпорту та переробки на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9/13185-ЕП від 20.10.2005
Про митний контроль та митне оформлення м'яса та м'ясопродуктiв, що ввозяться в Україну з метою iмпорту та переробки на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/13244-ЕП від 24.10.2005
Щодо внесення змiн до листiв Держмитслужби вiд 20.10.05 N 11/1-9/13184-ЕП та вiд 20.10.05 N 11/1-9/13185-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/384-ЕП від 01.11.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/14359-ЕП від 14.11.2005
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 10.11.05 N 11/4-15/14193-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/14634-ЕП від 17.11.2005
Про ввезення цукрової сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/14676-ЕП від 18.11.2005

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.