Переработки

ПЕРЕРОБКИ

     Переробка на митнiй територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки (див. статтю 147 Митного кодексу України).
     У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито (див. частину 2 статтi 148 Митного кодексу України)
     Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 149 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 149 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких зазначенi в заявi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв ввезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки та процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) договори на переробку товарiв з iншими пiдприємствами, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться такими iншими пiдприємствами;
     4) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи - висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується (див. статтю 150 Митного кодексу України).
     Операцiї з переробки товарiв можуть включати (див. частину 2 статтi 150 Митного кодексу України):
     1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;
     2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України (див. статтю 151 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв, а для пiдприємств суднобудiвної промисловостi (в межах класу 30.11 групи 30.1 роздiлу 30, класу 33.15 групи 33.1 роздiлу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     Переробка за межами митної територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi за межами митної територiї України без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту (див. статтю 162 Митного кодексу України).
     Не пiдлягають помiщенню у митний режим переробки за межами митної територiї товари (крiм тих, що вивозяться з метою ремонту), якi при iмпортi були звiльненi вiд оподаткування митними платежами (див. частину 3 статтi 164 Митного кодексу України).
     Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 165 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 165 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв вивезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки i процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, та iнших товарiв, що витрачаються на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи, такi як висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти i стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 150 Митного кодексу України.

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України (див. статтю 166 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за межами митної територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися iнший строк переробки товарiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/149-ЕП від 21.02.2007
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 74-р від 01.03.2007
Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту муфто- i трубонарiзних верстатiв за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/327-ЕП від 12.03.2007
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 105-р від 28.03.2007
Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення верстатiв за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/0584-ЕП від 10.04.2007
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1211-ЕП від 10.07.2007
Розпорядження КМУ № 685-р від 30.08.2007
Про встановлення строку виконання на митнiй територiї України операцiй з переробки товарiв для виготовлення комплектiв проводiв, що використовуються в автомобiлях
Розпорядження КМУ № 1034-р від 21.11.2007
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276
Розпорядження КМУ № 1052-р від 28.11.2007
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 лютого 2006 р. N 57
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1978-ЕП від 28.11.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1/2066-ЕП від 17.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/877-ЕП від 28.01.2008
Розпорядження КМУ № 452-р від 19.03.2008
Про встановлення строку виконання операцiй з переробки опорних валкiв на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 558-р від 02.04.2008
Про внесення змiн до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2007 р. N 105
Розпорядження КМУ № 636-р від 17.04.2008
Про встановлення строку виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення стацiонарних бурових агрегатiв
Постанова КМУ № 386 від 17.04.2008
Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/896-ЕП від 05.05.2008
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.04.2008 N 636-р
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/898-ЕП від 05.05.2008
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.04.2008 N 386
Розпорядження КМУ № 779-р від 28.05.2008
Про встановлення строку виконання за межами митної територiї України робiт з ремонту та вiдновлення головних редукторiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1/1157-ЕП від 10.06.2008
Про встановлення строкiв переробки товарiв
Розпорядження КМУ № 868-р від 25.06.2008
Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та модернiзацiї компресорного обладнання за межами митної територiї України
Розпорядження КМУ № 881-р від 25.06.2008
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 653
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/7373-ЕП від 04.07.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/9175-ЕП від 18.08.2008
Щодо посилення контролю за дотриманням митного режиму переробки товарiв груп 01-24 згiдно з УКТЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1570-ЕП від 19.08.2008
Про вiдкликання листа Держмитслужби
Розпорядження КМУ № 1142-р від 27.08.2008
Про встановлення строку переробки авiацiйних агрегатiв, обладнання та їх складових частин на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1673-ЕП від 03.08.2008
Розпорядження КМУ № 1177-р від 03.09.2008
Про встановлення строку переробки на митнiй територiї України радiолокацiйних станцiй i запасних та складових частин до них
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1708-ЕП від 10.09.2008
Розпорядження КМУ № 1343-р від 22.10.2008
Про встановлення строкiв переробки деяких товарiв за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/2009-ЕП від 29.10.2008
Постанова КМУ № 969 від 05.11.2008
Про заборону ввезення на митну територiю України як давальницької сировини одягу та iнших виробiв, що використовувалися
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/2150-ЕП від 27.11.2008
Розпорядження КМУ № 1631-р від 27.12.2008
Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 453
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-4/10-ЕП від 10.01.2009
Щодо внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.06 N 453
Розпорядження КМУ № 177-р від 18.02.2009
Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення верстатiв за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1/247-ЕП від 26.02.2009
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 335-р від 02.04.2009
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/183-ЕП від 26.07.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/530-ЕП від 15.04.2009
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.04.09 N 335-р
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10.10/6372-ЕП від 06.07.2009
Про деякi питання розмiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 741-р від 01.07.2009
Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту i вiдновлення деяких видiв спецiальної технiки вiйськового та космiчного призначення, її складових частин на митнiй територiї i за її межами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10.21/6508-ЕП від 08.07.2009
Про вiдкликання листiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/961-ЕП від 10.07.2009
Розпорядження КМУ № 830-р від 17.07.2009
Про доповнення пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2008 р. N 868
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1060-ЕП від 29.07.2009
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 882-р від 29.07.2009
Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 1142
Розпорядження КМУ № 883-р від 29.07.2009
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 2006 р. N 32
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1122-ЕП від 11.08.2009
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1/1123-ЕП від 11.08.2009

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.