Переработки

ПЕРЕРОБКИ

     Переробка на митнiй територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки (див. статтю 147 Митного кодексу України).
     У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито (див. частину 2 статтi 148 Митного кодексу України)
     Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 149 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 149 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких зазначенi в заявi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв ввезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки та процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) договори на переробку товарiв з iншими пiдприємствами, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться такими iншими пiдприємствами;
     4) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи - висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується (див. статтю 150 Митного кодексу України).
     Операцiї з переробки товарiв можуть включати (див. частину 2 статтi 150 Митного кодексу України):
     1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;
     2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України (див. статтю 151 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв, а для пiдприємств суднобудiвної промисловостi (в межах класу 30.11 групи 30.1 роздiлу 30, класу 33.15 групи 33.1 роздiлу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     Переробка за межами митної територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi за межами митної територiї України без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту (див. статтю 162 Митного кодексу України).
     Не пiдлягають помiщенню у митний режим переробки за межами митної територiї товари (крiм тих, що вивозяться з метою ремонту), якi при iмпортi були звiльненi вiд оподаткування митними платежами (див. частину 3 статтi 164 Митного кодексу України).
     Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 165 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 165 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв вивезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки i процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, та iнших товарiв, що витрачаються на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи, такi як висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти i стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 150 Митного кодексу України.

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України (див. статтю 166 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за межами митної територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися iнший строк переробки товарiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 727 від 06.08.2009
Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби
Постанова КМУ № 1074 від 14.10.2009
Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1524
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1480-ЕП від 19.10.2009
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1503-ЕП від 22.10.2009
Про опублiкування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/10730-ЕП від 05.11.2009
Про внесення змiн до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України
Розпорядження КМУ № 1452-р від 02.12.2009
Про встановлення строку переробки авiацiйних агрегатiв та їх складових частин на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1756-ЕП від 09.12.2009
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.12.09 N 1452-р
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.10/12550-ЕП від 24.12.2009
Про застосування митного режиму переробки на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 87-р від 13.01.2010
Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2007 р. N 105
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/91-ЕП від 26.01.2010
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.01.10 N 87-р
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/423-ЕП від 29.03.2010
Наказ ДМСУ (до 2012) № 228 від 11.03.2010
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10.10/3439-ЕП від 19.04.2010
Щодо опублiкування та набрання чинностi наказу Держмитслужби
Розпорядження КМУ № 982-р від 28.04.2010
Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 741
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/17605-ЕП від 30.12.2011
Щодо надання роз'яснень
Лист Мiндоходiв № 99-24/1-01-07/4385 від 03.10.2013
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6224 від 23.06.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/664-ЕП від 12.05.2010
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 1466-р від 21.07.2010
Про встановлення строку виконання робiт з ремонту стiнок кристалiзаторiв машини безперервного лиття заготiвок за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/1167-ЕП від 29.07.2010
Про встановлення строкiв ремонту товарiв
Постанова КМУ № 803 від 02.09.2010
Про здiйснення операцiй, пов'язаних з переробкою давальницької сировини на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/9406-ЕП від 07.09.2010
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/10521-ЕП від 24.09.2010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/10522-ЕП від 24.09.2010
Розпорядження КМУ № 2083-р від 27.10.2010
Про встановлення строку виконання робiт з ремонту напiвпричепiв-цистерн для транспортування крiогенних продуктiв (скраплених газiв) за межами митної територiї України
Розпорядження КМУ № 2084-р від 10.11.2010
Про встановлення строку виконання робiт з капiтального ремонту машин рейкозварювальних К 924 на митнiй територiї України
Лист ДПАУ № 22312/7/16-1517-20 від 20.10.2010
Про податковий кредит при iмпортi основних засобiв, увезених пiсля ремонту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.10/14142-ЕП від 16.11.2010
Про встановлення строкiв ремонту товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.10/14144-ЕП від 16.11.2010
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.11.10 N 2084-р
Лист ДПАУ № 22274/7/16-1517-02 від 19.10.2010
Про обкладення ПДВ операцiй з давальницькою сировиною
Розпорядження КМУ № 2233-р від 15.12.2010
Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту машин колiйних самохiдних рейкозварювальних ПРСМ-3 на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 56-р від 26.01.2011
Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту верстатiв круглошлiфувальних 3 М 195 на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 179-р від 09.03.2011
Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 741
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.10/4498-ЕП від 17.03.2011
Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.03.11 N 179-р
Розпорядження КМУ № 200-р від 17.03.2011
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2006 р. N 125
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.10/4950-ЕП від 24.03.2011
Про встановлення строкiв ремонту товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 188 від 12.03.2011
Про внесення змiни до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України
Розпорядження КМУ № 281-р від 06.04.2011
Про встановлення строку виконання операцiй з виготовлення заготовок колiн головних циркулярних трубопроводiв на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/6049-ЕП від 12.04.2011
Про встановлення строку виконання операцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/6090-ЕП від 12.04.2011
Розпорядження КМУ № 339-р від 13.04.2011
Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту сепараторiв Alfa Laval SRPX-417 за межами митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/7099-ЕП від 04.05.2011
Про встановлення строку виконання операцiй
Розпорядження КМУ № 524-р від 09.06.2011
Про внесення змiни до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2005 р. N 276
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/9327-ЕП від 23.06.2011
Про розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2011 N 524
Розпорядження КМУ № 722-р від 27.07.2011
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2007 р. N 685
Лист ДМСУ (до 2012) № 12.2/1-1284-ЕП від 09.08.2011
Лист ДПАУ № 7165/5/16-1516 від 16.06.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 15.1/1785-ЕП від 20.12.2011
Розпорядження КМУ № 37-р від 18.01.2012
Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення спецiальних обточувальних верстатiв на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 39-р від 18.01.2012
Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв енергетичного обладнання на митнiй територiї України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.