Переработки

ПЕРЕРОБКИ

     Переробка на митнiй територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки (див. статтю 147 Митного кодексу України).
     У процесi переробки iноземних товарiв не допускається використання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi законом встановлено вивiзне мито (див. частину 2 статтi 148 Митного кодексу України)
     Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 149 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 149 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких зазначенi в заявi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв ввезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки та процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, та iнших товарiв, що витрачаються пiдприємством на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) договори на переробку товарiв з iншими пiдприємствами, якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюватимуться такими iншими пiдприємствами;
     4) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи - висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї не обмежується (див. статтю 150 Митного кодексу України).
     Операцiї з переробки товарiв можуть включати (див. частину 2 статтi 150 Митного кодексу України):
     1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки;
     2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення та регулювання, калiбрування.

     Строк переробки товарiв на митнiй територiї України (див. статтю 151 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iноземних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися бiльший строк переробки товарiв, а для пiдприємств суднобудiвної промисловостi (в межах класу 30.11 групи 30.1 роздiлу 30, класу 33.15 групи 33.1 роздiлу 33 КВЕД ДК 009:2010) загальний строк переробки не може перевищувати 730 днiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     Переробка за межами митної територiї - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi за межами митної територiї України без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови повернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну територiю України у митному режимi iмпорту (див. статтю 162 Митного кодексу України).
     Не пiдлягають помiщенню у митний режим переробки за межами митної територiї товари (крiм тих, що вивозяться з метою ремонту), якi при iмпортi були звiльненi вiд оподаткування митними платежами (див. частину 3 статтi 164 Митного кодексу України).
     Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї допускається з письмового дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника цих товарiв або уповноваженої ним особи (див. частину 1 статтi 165 Митного кодексу України).
     Разом iз заявою власник товарiв або уповноважена ним особа подає органу доходiв i зборiв такi документи (див. частину 2 статтi 165 Митного кодексу України):
     1) зовнiшньоекономiчнi договори або документи, що їх замiнюють, на пiдставi яких здiйснюватиметься переробка товарiв i якi повиннi мiстити, зокрема, вiдомостi про обов'язковий обсяг виходу продуктiв переробки, конкретний обсяг робiт i строк їх виконання. Якщо зовнiшньоекономiчний договiр або документ, що його замiнює, не мiстить зазначених вiдомостей, такi вiдомостi подаються окремим документом;
     2) технологiчнi схеми переробки (крiм випадкiв вивезення товарiв з метою ремонту, у тому числi модернiзацiї, вiдновлення та регулювання), в яких повиннi бути зазначенi вiдомостi про всi етапи переробки i процесу перетворення товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, на продукти переробки, кiлькiснi показники товарiв, помiщених у митний режим переробки за межами митної територiї, та iнших товарiв, що витрачаються на здiйснення операцiй з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарiв на кожному етапi, а також вiдомостi про найменування та кiлькiсть вiдходiв переробки;
     3) iншi документи за бажанням власника товарiв або уповноваженої ним особи, такi як висновки державних органiв, експертних установ, органiзацiй, державнi стандарти i стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи чи креслення зразкiв, вiдповiдно до яких здiйснюватиметься переробка, тощо.

     Пiд час переробки товарiв за межами митної територiї України можуть здiйснюватися операцiї, зазначенi у частинi другiй статтi 150 Митного кодексу України.

     Строк переробки товарiв за межами митної територiї України (див. статтю 166 Митного кодексу України) встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за межами митної територiї України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днiв. Законами України може визначатися iнший строк переробки товарiв. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

Розпорядження КМУ № 41-р від 18.01.2012
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 березня 2006 р. N 125
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/742-ЕП від 30.01.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 12.2/1/268-ЕП від 26.01.2012
Розпорядження КМУ № 137-р від 14.03.2012
Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту пiдшипникiв касетного типу ВТ2-7095 за межами митної територiї України
Розпорядження КМУ № 150-р від 28.03.2012
Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту командного пункту зенiтно-ракетного комплексу 5Н83С ЗРС С-300ПС на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 12.2/1/805-ЕП від 27.03.2012
Розпорядження КМУ № 176-р від 05.04.2012
Про встановлення строку переробки алмазної сировини на митнiй територiї України
Розпорядження КМУ № 211-р від 21.03.2012
Про встановлення строку виконання операцiй з переробки лiтака АН-72-100-Д N 04-01 на митнiй територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/4437-ЕП від 18.04.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-16.3/817-ЕП від 17.04.2012
Щодо митного оформлення товарiв на пiдставi декларацiї про вiдповiднiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.1/1013-ЕП від 05.06.2012
Щодо застосування класифiкаторiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.4/6361-ЕП від 06.06.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-15/6781-ЕП від 15.06.2012
Щодо застосування окремих норм Митного кодексу України
Лист ДПСУ (до 2012) № 15682/7/22-3317 від 06.06.2012
Щодо строку розрахункiв у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.1/1368-ЕП від 24.07.2012
Щодо заповнення граф митної декларацiї на бланку ЄАД
Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012
Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/12163-ЕП від 30.10.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/1.2-12.2/13948-ЕП від 12.12.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/1.2-12.2/14406-ЕП від 26.12.2012
Лист Мiндоходiв № 133/24-02-08 від 14.06.2013
Про критерiй достатньої переробки окремих товарiв
Лист Мiндоходiв № 5135/6/99-99-19-03-02-15-13 від 18.06.2013
[Щодо гарантiйного ремонту (обслуговування) та гарантiйної замiни товарiв українськими компанiями, що є iмпортерами та продавцями технiчно складних побутових та iнших товарiв]
Лист Мiндоходiв № 11605/7/99-99-24-01-06-17 від 15.07.2013
Щодо надання iнформацiї про декларування продуктiв переробки iноземних товарiв
Постанова КМУ № 879 від 04.12.2013
Деякi питання переробки товарiв за межами митної територiї України та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 461
Лист Мiндоходiв № 368/7/99-99-24-01-06-17 від 11.01.2014
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2013 N 879
Лист ДФСУ № 9212/7/99-99-24-04-17 від 03.11.2014
Про застосування курсу валюти при оподаткуваннi продуктiв переробки
Постанова КМУ № 198 від 15.04.2015
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Закон України ВР № 281-VIII від 07.04.2015
Про встановлення строкiв переробки деяких товарiв за межами митної територiї України
Лист ДФСУ № 20635/7/99-99-24-02-02-17 від 10.06.2015
Щодо оновлення таблиць
Лист ДФСУ № 1451/99-99-24-02-02-18 від 12.06.2015
Щодо митних декларацiй типiв "IМ42ЕЕ" та "IМ72ЕЕ"
Лист ДФСУ № 443/99-99-24-02-02-18 від 23.02.2016
Про форматно-логiчний контроль
Лист ДФСУ № 5883/6/99-99-19-03-02-15 від 17.03.2016
Про розгляд листа
Лист ДФСУ № 11112/7/99-99-19-04-17 від 13.04.2018
Про застосування механiзму заборони повернення та звiльнення вiд сплати ввiзного мита
Закон України ВР № 2321-VIII від 13.03.2018
Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вiтчизняної суднобудiвної промисловостi
Лист ДФСУ № 747/99-99-19-04-01-18 від 17.04.2018
Про запровадження коду способу розрахунку
Лист ДФСУ № 16685/7/99-99-19-01-01-17 від 04.06.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 21366/7/99-99-19-04-17 від 13.07.2018
[Щодо внесення змiн до листа ДФС вiд 13.04.2018 N 11112/7/99-99-19-04-17]
Лист ДФСУ № 15827/7/99-99-18-02-02-17 від 20.05.2019
[Щодо придбання товарiв резидентами за межами митної територiї України з помiщенням їх у митний режим переробки на митнiй територiї України]
Наказ Держмитслужби № 167 від 07.05.2020
Про запровадження рекомендацiйно-технiчного пiлотного проєкту виконання митних формальностей в автоматичному режимi
Наказ Держмитслужби № 185 від 26.05.2020
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 07.05.2020 N 167

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.