Таможенный склад

МИТНИЙ СКЛАД

     Митний склад (див. статтю 121 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi або українськi товари зберiгаються пiд митним контролем iз умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Цей митний режим застосовується при розмiщеннi товарiв на митний склад (додатково див. роздiл "Каталог", "МИТНИЙ БРОКЕР, МИТНИЙ СКЛАД")
     Статтею 122 Митного кодексу України передбачено, що для помiщення товарiв у митний режим митного складу органу доходiв i зборiв подаються митна декларацiя, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (iнвойс) або iнший документ, який визначає вартiсть товару. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу, декларуються органу доходiв i зборiв утримувачем митного складу. Розмiщення на митному складi товарiв, помiщених в iншi, нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здiйснюється на пiдставi митної декларацiї, ранiше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, або документа, що її замiнював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разi помiщення таких товарiв у митний режим митного складу не вiдбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад i призначенi для зберiгання бiльше нiж на 90 днiв, пiдлягають помiщенню у митний режим митного складу.

     У митний режим митного складу можуть помiщатися будь-якi товари, за винятком (див. статтю 122 Митного кодексу України):
     1) товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України;
     2) товарiв, строк придатностi для споживання або використання яких закiнчився;
     3) товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога;
     4) живих тварин;
     5) електроенергiї, що перемiщується лiнiями електропередачi.

     Операцiї, що проводяться з товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу на митному складi, не повиннi змiнювати характеристик, за якими цi товари були класифiкованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (див. статтю 127 Митного кодексу України).
     З товарами, що зберiгаються на митному складi, без дозволу органу доходiв i зборiв можуть проводитися простi складськi операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв:
     1) перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення;
     2) чищення;
     3) провiтрювання;
     4) створення оптимального температурного режиму зберiгання;
     5) сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла);
     6) захист вiд корозiї;
     7) боротьба iз шкiдниками;
     8) iнвентаризацiя.

     Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу не може перевищувати 1095 днiв вiд дня помiщення цих товарiв у зазначений митний режим.
     Строк зберiгання в митному режимi митного складу пiдакцизних товарiв, iноземних товарiв, якi були попередньо помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв переробки не може перевищувати 365 днiв вiд дня помiщення їх у митний режим митного складу.
     Строк зберiгання у митному режимi митного складу товарiв, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України. (див. статтю 125 Митного кодексу України)

     Митний режим митного складу завершується шляхом помiщення товарiв, помiщених у цей митний режим, в iнший митний режим, що допускається Митним кодексом України, а також у випадках, передбачених  частиною третьою статтi 129 Митного кодексу України.

     Допускається передача права власностi на iноземнi товари, помiщенi у митний режим митного складу. Iнформацiя про власника таких товарiв надається органу доходiв i зборiв пiд час випуску зазначених товарiв з митного складу. Якщо змiна власника товару передбачає вивезення товару з територiї України, таке вивезення здiйснюється на пiдставi нових товаросупровiдних документiв i митної декларацiї (документа, що її замiнює). (див. статтю 128 Митного кодексу України)

Наказ ДМСУ (до 2012) № 7 від 12.01.2001
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 746 від 16.11.2001
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 766 від 26.11.1999
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 783 від 29.11.2001
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 814 від 14.12.1999
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 9 від 12.01.1998
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 95 від 16.02.2001
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 411 від 15.06.2001
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 586 від 20.10.2000
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 713 від 06.11.2001
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6931 від 23.07.1997
Про застосування положень п.1 наказу Держмитслужби від 29.05.97 р. N 238
Наказ ДМСУ (до 2012) № 366 від 29.05.2003
Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 416 від 24.06.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 456 від 14.07.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 509 від 30.07.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 541 від 08.08.2003
Про видачу лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 588 від 03.09.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 625 від 23.09.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 692 від 14.10.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 811 від 28.11.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 917 від 26.12.2003
Про видачу лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.03.2003
Про визнання наказу Держмитслужби таким, що втратив чиннiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-5172-ЕП від 29.12.2000
Про скасування листа Держмитслужби
Наказ ДМСУ (до 2012) № 249 від 18.04.2003
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 2003 рiк
Лист ДМКУ № 11/5-5018 від 08.07.1996
Щодо заборони митним складам працювати з пiдакцизним транзитом
Лист ДМКУ № 11/6-2586 від 16.04.1996
Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-09-6008-ЕП від 18.04.2003
Наказ ЧРМ № 221 від 18.03.2003
Про затвердження "Тимчасової технологiї митного оформлення вантажiв що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах у зонi дiяльностi Чорноморської регiональної митницi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-10348-ЕП від 08.07.2003
Наказ КРМ № 701 від 07.07.2003
Щодо закрiплення для контролю дiяльностi митного лiцензiйного складу ТОВ "Iнтерфарм"
Постанова КМУ № 1061 від 16.07.2003
Про експлуатацiю митного лiцензiйного складу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Леонi Ваерiнг Системс УА ГмбХ"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 435 від 04.07.2003
Про затвердження форми Акта про проведення огляду територiй, примiщень складiв тимчасового зберiгання, МЛС, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi, де перебувають товари, що пiдлягають митному контр
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-11682-ЕП від 04.08.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-12845-ЕП від 02.09.2003
Щодо порядку декларування товарiв, розмiщених на митних лiцензiйних складах
Наказ ДМСУ (до 2012) № 576 від 26.08.2003
Про втрату чинностi наказу Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-14179-ЕП від 01.10.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-13969-ЕП від 26.09.2003
Про порядок нарахування митних зборiв за зберiгання на складi митницi товарiв, вилучених по справам про порушення митних правил
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-14602-ЕП від 10.10.2003
Наказ КРМ № 1087 від 03.10.2003
Про митне оформлення вантажiв, якi надходять в зону митного контролю ТОВ "Фрозен Фрiо" за адресою м.Київ, вул Богатирська, 1
Наказ ДМСУ (до 2012) № 794 від 24.11.2003
Про проведення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на 2004 рiк
Постанова КМУ № 1865 від 03.12.2003
Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 липня 2003 р. N 1061
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-17499-ЕП від 10.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 937 від 31.12.2003
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 2004 рiк
Лист № 15/22 від 24.03.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3045-ЕП від 22.07.2004
Про посилення контролю за розмiщенням на митних лiцензiйних складах товарiв, ввезених на митну територiю України, з високим рiвнем оподаткування при оформленнi їх в режим iмпорту
Наказ СРМ № 193 від 04.03.2004
Про затвердження Порядку митного контролю за перемiщенням товарiв з одного митного лiцензiйного складу на iнший у зонi дiяльностi Схiдної регiональної митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-35/14443-ЕП від 03.12.2004
Щодо порядку визначення країни походження товарiв, що розмiщуються на митному лiцензiйному складi
Доручення КРМ № 6 від 28.01.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/3-14-35/2692-ЕП від 18.03.2005
Про внесення змiн до листа Держмитслужби України вiд 03.12.04 N 25/4-14-35/14443-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-1801-ЕП від 07.04.2005
Про втрату чинностi листа Держмитслужби

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.