Таможенный склад

МИТНИЙ СКЛАД

     Митний склад (див. статтю 121 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi або українськi товари зберiгаються пiд митним контролем iз умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Цей митний режим застосовується при розмiщеннi товарiв на митний склад (додатково див. роздiл "Каталог", "МИТНИЙ БРОКЕР, МИТНИЙ СКЛАД")
     Статтею 122 Митного кодексу України передбачено, що для помiщення товарiв у митний режим митного складу органу доходiв i зборiв подаються митна декларацiя, товарно-транспортний документ на перевезення та рахунок (iнвойс) або iнший документ, який визначає вартiсть товару. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу, декларуються органу доходiв i зборiв утримувачем митного складу. Розмiщення на митному складi товарiв, помiщених в iншi, нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу здiйснюється на пiдставi митної декларацiї, ранiше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, або документа, що її замiнював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разi помiщення таких товарiв у митний режим митного складу не вiдбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад i призначенi для зберiгання бiльше нiж на 90 днiв, пiдлягають помiщенню у митний режим митного складу.

     У митний режим митного складу можуть помiщатися будь-якi товари, за винятком (див. статтю 122 Митного кодексу України):
     1) товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територiю України;
     2) товарiв, строк придатностi для споживання або використання яких закiнчився;
     3) товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога;
     4) живих тварин;
     5) електроенергiї, що перемiщується лiнiями електропередачi.

     Операцiї, що проводяться з товарами, що зберiгаються в митному режимi митного складу на митному складi, не повиннi змiнювати характеристик, за якими цi товари були класифiкованi згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (див. статтю 127 Митного кодексу України).
     З товарами, що зберiгаються на митному складi, без дозволу органу доходiв i зборiв можуть проводитися простi складськi операцiї, необхiднi для забезпечення збереження цих товарiв:
     1) перемiщення товарiв у межах складу з метою рацiонального розмiщення;
     2) чищення;
     3) провiтрювання;
     4) створення оптимального температурного режиму зберiгання;
     5) сушiння (у тому числi iз створенням потоку тепла);
     6) захист вiд корозiї;
     7) боротьба iз шкiдниками;
     8) iнвентаризацiя.

     Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу не може перевищувати 1095 днiв вiд дня помiщення цих товарiв у зазначений митний режим.
     Строк зберiгання в митному режимi митного складу пiдакцизних товарiв, iноземних товарiв, якi були попередньо помiщенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митнiй територiї України, а також продуктiв переробки не може перевищувати 365 днiв вiд дня помiщення їх у митний режим митного складу.
     Строк зберiгання у митному режимi митного складу товарiв, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари повиннi бути вивезенi за межi митної територiї України. (див. статтю 125 Митного кодексу України)

     Митний режим митного складу завершується шляхом помiщення товарiв, помiщених у цей митний режим, в iнший митний режим, що допускається Митним кодексом України, а також у випадках, передбачених  частиною третьою статтi 129 Митного кодексу України.

     Допускається передача права власностi на iноземнi товари, помiщенi у митний режим митного складу. Iнформацiя про власника таких товарiв надається органу доходiв i зборiв пiд час випуску зазначених товарiв з митного складу. Якщо змiна власника товару передбачає вивезення товару з територiї України, таке вивезення здiйснюється на пiдставi нових товаросупровiдних документiв i митної декларацiї (документа, що її замiнює). (див. статтю 128 Митного кодексу України)

Наказ КРМ № 287 від 11.04.2005
Про внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 12.10.2000 N 820
Наказ ДМСУ (до 2012) № 685 від 21.07.2005
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10.1-3775-ЕП від 08.08.2005
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/14009-ЕП від 11.12.2006
Про вiдкликання листiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/1532-ЕП від 12.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/711-ЕП від 02.04.2008
Постанова КМУ № 601 від 09.06.2011
Про внесення змiн до перелiку товарiв, якi не можуть помiщатися у режим митного складу, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/9178-ЕП від 20.06.2011
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2011 N 601
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.1/1013-ЕП від 05.06.2012
Щодо застосування класифiкаторiв
Наказ Мінфіну № 615 від 28.05.2012
Про затвердження форми Акта про проведення огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, магазинiв безмитної торгiвлi, територiй вiльних митних зон
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.1/8645-ЕП від 27.07.2012
Про надiслання наказу
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-7/2056-ЕП від 11.09.2012
Про надання iнформацiї
Лист ДПСУ (до 2012) № 1088/0/71-12/15-5217 від 20.08.2012
Про документальне оформлення транспортування горiлки та лiкеро-горiлчаних виробiв
Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012
Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/12163-ЕП від 30.10.2012
Роз'яснення Мiндоходiв від 03.07.2014
Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу не перевищує 3 роки
Лист ДФСУ № 16747/7/99-99-18-02-02-17 від 29.06.2017
Про декларування природного газу
Наказ ДФСУ № 814 від 06.12.2017
Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо проведення попередньої оцiнки, оцiнки товарiв, транспортних засобiв, що розмiщуються на складi митницi ДФС
Лист ДФСУ № 3568/IПК/26-15-14-08-28 від 17.08.2018
Лист ДФСУ № 9160/7/99-99-18-01-01-17 від 20.03.2019
[Щодо вимог до утримувача митного складу чи складу тимчасового зберiгання]
Лист ДПСУ № 1356/6/99-00-07-03-02-15/IПК від 15.11.2019
[Щодо можливостi застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, у разi здiйснення операцiї з постачання (продажу) резидентом нерезиденту товару, що помiщений у митний режим митного складу]
Лист Держмитслужби № 18-01/288 від 06.04.2020
[Щодо забезпечення сплати митних платежiв]

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.