Технологии таможенного оформления

ТЕХНОЛОГIЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України. (див. статтю 246 Митного кодексу України)

     При розглядi особливостей здiйснення митного контролю на митному кордонi доцiльно враховувати вид транспорту, яким перемiщуються товари та iншi предмети. Для бiльш детального ознайомлення з особливостями  митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, див. пiдроздiли "ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ" роздiлу МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Наказ КРМ № 477 від 20.07.1999
Технологiчна схема взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки в м.Києвi
Наказ КРМ № 569 від 07.09.1999
Про внесення змiн до "Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних доходiв та платежiв", затвердженої Наказом по КРМ N 138 вiд 09.03.99р.
Наказ СРМ від 05.09.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй приватних пiдприємцiв
Наказ СРМ № 167 від 13.03.1998
Про впровадження тимчасової технологiчної схеми митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та виготовленої з неї готової продукцiї
Наказ СРМ № 216 від 02.04.1998
Про введення в дiю тимчасової технологiї здiйснення митного контролю вантажiв i транспортних засобiв на територiї митного термiналу
Наказ СРМ № 671 від 13.10.1998
Про впровадження технологiчної схеми анулювання вантажної митної декларацiї по Схiднiй регiональнiй митницi
Наказ СРМ № 139 від 09.03.1999
Про затвердження "Типової технологiчної схеми поетапного оформлення в митному вiдношеннi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням ВМД"
Наказ СРМ № 171 від 19.03.1999
Щодо особливостей застосування в Схiднiй РМ "Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем"
Наказ СРМ № 237 від 07.04.1999
Про впровадження технологiчної схеми внесення змiн до вантажної митної декларацiї по Схiднiй регiональнiй митницi
Наказ СРМ № 832 від 25.12.1998
Про внесення доповнень до наказу Схiдної РМ вiд 04.12.98 р. N 792
Наказ СРМ № 86 від 15.02.1999
Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж вiддiлами митних доходiв та платежiв i тарифiв та вартостi при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням ВМД
Наказ СРМ № 394 від 24.06.1999
Про затвердження технологiчної схеми видачi пiдприємствам товарiв та iнших предметiв на вiдповiдальне зберiгання пiд митним контролем
Наказ СРМ № 502 від 13.08.1999
Про внесення змiн до Технологiчної схеми видачi пiдприємствам товарiв та iнших предметiв на вiдповiдальне зберiгання пiд митним контролем, затвердженої наказом СРМ вiд 24.06.99р. N 394
Наказ СРМ № 679 від 10.11.1999
Про затвердження Тимчасового порядку знищення не пропущених через митний кордон України товарiв, якi знаходяться пiд митним контролем
Технологія оформлення СРМ № 662 від 02.11.1999
Про внесення змiн до наказу СРМ N 237 вiд 07.04.99 року "Про впровадження технологiчної схеми внесення змiн до вантажної митної декларацiї по Схiднiй регiональнiй митницi"
Наказ СРМ № 40 від 27.01.1999
Про тимчасовий порядок оформлення вантажiв, якi належать суб'єктам ЗЕД акредитованим у ВВ-3 СРМ
Наказ СРМ № 99 від 18.02.2000
Про впорядкування роботи вантажних вiддiлiв СРМ
Наказ СРМ № 126 від 29.02.2000
Про вдосконалення порядку роботи вантажних вiддiлiв СРМ
Наказ СРМ № 163 від 15.03.2000
Про введення в дiю технологiчної схеми митного контролю та оформлення транспортних засобiв, вантажiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ СРМ № 180 від 21.03.2000
Про затвердження "Технологiчної схеми взаємодiї митної лабораторiї срм з iншими пiдроздiлами СРМ, митницями, пiдпорядкованими регiональнiй та стороннiми органiзацiями"
Наказ СРМ № 382 від 29.06.2000
Про затвердження "Технологiчної схеми поетапного оформлення в митному вiдношеннi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї"
Наказ СРМ № 561 від 05.10.2000
Про затвердження і введення в дію в Східній РМ Тимчасового порядку обліку та видачі декларацій форми МД-2 та МД-3
Наказ СРМ № 29 від 23.01.2001
Про затвердження "Технологiчної схеми поетапного оформлення в митному вiдношеннi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї"
Наказ СРМ № 9 від 10.01.2001
Про внесення доповнень до технологiчних схем здiйснення митного контролю та оформлення вантажiв
Наказ СРМ № 175 від 13.04.2001
Про внесення змiн до наказу начальника СРМ N 322 вiд 29.09.97p "Про введення в дiю "Iнструкцiї про порядок анулювання облiкової картки у разi її втрати суб'єктом ЗЕД"
Наказ СРМ № 278 від 15.06.2001
Про внесення змiн до Технологiчної схеми анулювання вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом СРМ вiд 13.10.1998 р. N 671
Наказ СРМ № 328 від 20.07.2001
Про внесення змін до ВМД
Наказ СРМ № 10 від 10.01.2002
Про затвердження "Технологiї митного оформлення транспортних засобiв (номерних агрегатiв) iндивiдуального користування у вiддiлi оформлення транспортних засобiв Схiдної регiональної митницi"
Наказ СРМ № 248 від 09.04.2002
Про затвердження Тимчасового порядку справляння в підрозділах СРМ 003 виду митного збору у випадках проведення операцій з митного оформлення, які не передбачають заповнення ВМД
Наказ СРМ № 246 від 08.04.2002
Про внесення змiн до наказу митницi вiд 23.01.2001р. N 29 "Про затвердження "Технологiчної схеми поетапного оформлення в митному вiдношеннi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням ВМД"
Наказ СРМ № 264 від 18.04.2002
Про внесення змiн до наказу митницi вiд 23.01.2001р. N 29 "Про затвердження "Технологiчної схеми поетапного оформлення в митному вiдношеннi товарiв та iнших предметiв iз застосуванням ВМД"
Наказ СРМ № 315 від 08.05.2002
Про затвердження Порядку проведення в Схiднiй РМ iдентифiкацiйного огляду товарiв та iнших предметiв декларантом
Наказ СРМ № 340 від 14.05.2002
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї структурних пiдроздiлiв митницi щодо здiйснення митного контролю за тимчасовим увезенням та зворотнiм вивезенням товарiв та iнших предметiв
Наказ СРМ № 79 від 29.01.2003
Щодо посилення контролю за кiлькiсними та ваговими характеристиками товарiв
Наказ СРМ № 579 від 04.07.2003
Про внесення змін до наказу Східної РМ від 29.01.03р. N 79 "Щодо посилення контролю за кількісними та ваговими характеристиками товарів"
Наказ СРМ № 1120 від 31.12.2003
Про затвердження Порядку дiй пiдроздiлiв Схiдної РМ при анулюваннi вантажної митної декларацiї
Наказ СРМ № 8 від 12.01.2004
Про втрату чинностi наказiв Схiдної РМ
Наказ № 466/923 від 30.07.2007
Про внесення змiн до спiльного наказу вiд 07.06.2006 N 446/508
Наказ ДнРМ № 344 від 15.06.2004
Про тимчасовi заходи при здiйсненнi митного оформлення експорту окремих видiв товарiв у Днiпровськiй регiональнiй митницi
Наказ ДнРМ № 349 від 17.06.2004
Про затвердження Порядку дiй структурних пiдроздiлiв регiональної митницi при анулюваннi ВМД у випадках, коли експортний вантаж, оформлений у митному вiдношеннi, не перетнув митного кордону України
Наказ ЗРМ № 157 від 20.04.2004
Про внесення змiн i доповнень до Технологiчної схеми
Наказ ЗРМ № 313 від 18.08.2004
Про внесення доповнень до Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв у Галицькiй митницi
Наказ ЧРМ № 164 від 19.05.2004
Про внесення змiн до наказу Котовської митницi вiд 23.02.2004 р. N 53
Наказ ЗРМ № 134/420/41 від 01.04.2004
Про введення в дiю технологiчних схем пропуску через державний кордон України в залiзничному пунктi пропуску "Мостиська" осiб, транспортних засобiв, вантажiв та предметiв
Наказ ЗРМ № 343/983/62 від 08.09.2004
Про внесення змiн i доповнень до Технологiчної схеми
Наказ ЗРМ № 315 від 08.12.2003
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв та контролю за їх доставкою у митницi призначення вiддiлом оформлення транспортних засобiв Рава-Руської митн
Наказ КтРМ № 107 від 15.03.2001
Про затвердження Технологiчної схеми
Наказ ДнРМ № 108 від 16.04.2004
Про визнання нормативно-правових актiв такими, що втратили чиннiсть
Наказ ЗРМ № 112 від 22.04.2003
Про втрату чинностi наказiв Рава-Руської митницi
Наказ ДнРМ № 162 від 25.04.2000
Про затвердження Технологiчної схеми проведення аудiовiзуального контролю предметiв, що перемiщуються через митний кордон України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.