Технологии таможенного оформления

ТЕХНОЛОГIЇ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного облiку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарiв. Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, якщо iнше не передбачено Митним кодексом України. (див. статтю 246 Митного кодексу України)

     При розглядi особливостей здiйснення митного контролю на митному кордонi доцiльно враховувати вид транспорту, яким перемiщуються товари та iншi предмети. Для бiльш детального ознайомлення з особливостями  митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв в залежностi вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, див. пiдроздiли "ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ", "ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ" роздiлу МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 679 від 28.11.2000
Наказ КРМ № 1064 від 30.11.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-172-ЕП від 17.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-264-ЕП від 22.01.2001
Про необхiднiсть вдосконалення роботи з iнформацiйного забезпечення громадян з питань митної справи
Наказ КРМ № 14 від 16.01.2001
Про посилення та вдосконалення органiзацiї митного контролю, з метою недопущення ухилення суб'єктiв ЗЕД вiд сплати митних платежiв при митному оформленнi цитрусових та iнших плодiв
Наказ КРМ № 26 від 19.01.2001
Про затвердження Технологiї митного контролю i митного оформлення товарiв та iнших предметiв у оперативних пiдроздiлах Київської регiональної митницi
Наказ КРМ № 37 від 23.01.2001
Щодо внесення змiн до Наказу по Київськiй регiональнiй митницi N 394 вiд 29.05.00р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-21-434-ЕП від 01.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-458-ЕП від 02.02.2001
Про доведення iнформацiї
Наказ КРМ № 85 від 08.02.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 153 від 01.03.2001
Про затвердження Положення про Управлiння захисту прав iнтелектуальної власностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 155 від 02.03.2001
Про дослiдну експлуатацiю Тимчасового порядку митного оформлення транспортних засобiв, якi перемiшуються через митний кордон України громадянами, з використанням МД-2
Наказ ДПАУ № 109/188 від 16.03.2001
Про затвердження Порядку здiйснення митними органами контролю за сплатою платниками податкiв пдв та акцизного збору, якi справляються при ввезеннi товарiв та iнших предметiв на митну територiю України
Доручення КРМ № 36 від 26.03.2001
Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/15-1544-ЕП від 29.03.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 221 від 28.03.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення вантажів, що переміщуються через межі території спеціальної економічної зони "Донецьк"
Наказ КРМ № 265 від 04.04.2001
Доповнення до наказу КРМ N 866 вiд 23.10.2000 про затвердження "Технологiчної схеми анулювання ВМД в базi даних вантажних митних декларацiй в КРМ"
Наказ КРМ № 298 від 17.04.2001
Про затвердження Порядку роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi КРМ
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-2216-ЕП від 28.04.2001
Розпорядження ДМСУ (до 2012) № 145/11/2-3419/15-2/42 від 26.04.2001
Про порядок пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв в пунктах пропуску через державний кордон у зв'язку iз складною епiзоотичною ситуацiєю
Наказ КРМ № 326 від 19.04.2001
Про внесення змiн до тимчасової технологiчної схеми митного оформлення вантажiв в ТВВ-3 при 2-змiнному режимi роботи, затвердженої наказом КРМ вiд 10.05.2000 р. N 357
Постанова КМУ № 484 від 07.05.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Наказ КРМ № 431 від 22.05.2001
Про внесення змiн до наказу КРМ N 477 вiд 20.07.99р.
Наказ КРМ № 227 від 27.03.2001
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом КРМ N 817
Наказ КРМ № 253 від 30.03.2001
Про перехiд ТВВ-4 на 2-змiнний графiк роботи
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2868-ЕП від 07.06.2001
Про введення в дiю третього етапу голографiчного захисту результатiв митного оформлення
Наказ КРМ № 69 від 02.02.2001
Про внесення змін до Технології митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів у оперативних підрозділах КРМ,затвердженої наказом КРМ від 19.01.01р. N 26
Наказ ДМСУ (до 2012) № 429 від 22.06.2001
Про спрощення процедури контролю за визначенням митної вартостi окремих видiв товарiв, що iмпортуються на пiдставi дилерських та дистриб'юторських угод
Наказ КРМ № 533 від 25.06.2001
Про затвердження технологiї оформлення вантажних митних декларацiй у вiддiлi IАРтаМС Київської регiональної митницi
Наказ КРМ № 541 від 27.06.2001
Про затвердження Порядку роботи вiддiлу номенклатури при взаємодiї з оперативними пiдроздiлами КРМ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 454 від 05.07.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Наказ ПРМ № 137 від 27.12.2000
Про затвердження "Технології митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням ВМД."
Наказ ПРМ № 101 від 18.10.2000
Про затвердження Технології оформлення "Свідоцтв про допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами"
Наказ КРМ № 552 від 05.07.2001
Про затвердження Технологiї митного контролю i митного оформлення товарiв та iнших предметiв в ТВВ - 3 при 2-змiнному режимi роботи
Наказ ПРМ № 72 від 23.04.2001
Про затвердження Порядкiв роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi
Наказ № 328 від 23.07.2001
Про затвердження форм державної статистичної звiтностi зi статистики зовнiшньої торгiвлi та iнструкцiй щодо їх заповнення
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-4463-ЕП від 18.09.2001
Про доведення iнформацiї
Наказ КРМ № 658 від 02.08.2001
Щодо внесення доповнень до наказу КРМ вiд 17.04.2001 р. N 298
Наказ КРМ № 664 від 07.08.2001
Щодо внесення змiн до Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв iз застосуванням ВМД у вiддiлi митних платежiв, затвердженої наказом по КРМ N 470 вiд 20.06.00р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 625 від 21.09.2001
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 19.01.2000 N 27
Наказ ДМСУ (до 2012) № 637 від 28.09.2001
Про затвердження унiфiкованої форми Акта про проведення митного огляду
Наказ КРМ № 766 від 24.09.2001
Про введення в дiю технологiчної схеми
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-4681-ЕП від 03.10.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 644 від 03.10.2001
Про скасування наказiв Держмитслужби вiд 13.12.99 N 810 та вiд 13.01.2001 N 10 та створення робочої групи з питань вилучення "залежалих" вантажiв та розпорядження ними
Доручення КРМ № 73 від 20.07.2001
Про введення в дослiдну експлуатацiю Програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення товарiв у митницях поза мiсцем облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi"
Наказ КРМ № 879 від 06.11.2001
Про посилення та вдосконалення контролю за вантажами суб'єктiв ЗЕД, якi доглядаються в оперативних пiдроздiлах митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-5290-ЕП від 15.11.2001
Про товаросупровiднi документи до вантажiв, що прямують з митної територiї Республiки Молдова
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-5342-ЕП від 19.11.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 689 від 25.10.2001
Про затвердження змiн та доповнень до Положення про вiддiл митних доходiв та платежiв регiональної митницi, митницi прямого пiдпорядкування, митницi (наказ ДМСУ N 864)
Наказ ДМСУ (до 2012) № 750 від 19.11.2001
Про затвердження й уведення в дiю Положення про Управлiння органiзацiї митного контролю

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.