Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Наказ КРМ № 370 від 03.06.1999
Тимчасова технологiчна схема митного оформлення ПП у Київськiй Регiональнiй митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 368 від 16.06.1999
Про внесення змiн до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267
Наказ ДМСУ (до 2012) № 369 від 16.06.1999
Про внесення змiн до Перелiку, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 27.07.98 N 436
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2144-ЕП від 14.07.1999
Щодо доповнення до листа Держмитслужби вiд 29.09.98 N 11/1-10240
Наказ ДМСУ (до 2012) № 404/348 від 02.07.1999
Про затвердження Порядку декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються
Наказ ДМСУ (до 2012) № 432 від 14.07.1999
Про деякi питання контролю за доставкою вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2302-ЕП від 27.07.1999
Щодо наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2419-ЕП від 04.08.1999
Щодо наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Наказ ДМСУ (до 2012) № 489 від 04.08.1999
Про виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.99 N 920
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2502-ЕП від 11.08.1999
Щодо митного оформлення автомобiлiв представництв
Наказ КРМ № 560 від 02.09.1999
Про внесеная змiн та доповнень до наказу Київської регiональної митницi вiд 16.08.99 р. N 520
Наказ КРМ № 473 від 20.07.1999
Про введення в дiю тимчасової технологiчної схеми митного оформлення АД, ПД, ПП у КРМ в перiод цiлодобового чергування
Наказ КРМ № 520 від 16.08.1999
Порядок митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв
Наказ СРМ № 542 від 18.08.1998
Щодо використання попередньої ВМД (декларацiї-зобов'язання) при переданнi пiдприємству на вiдповiдальне зберiгання товарiв згiдно ст. 85 МК України
Наказ СРМ № 601 від 05.10.1999
Щодо митного оформлення ВМД типу АД/ПД/ПП у вихiднi, святковi днi та неробочий час
Наказ № 356 від 05.09.2006
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Сумської митницi вiд 18.06.2004 N 333
Наказ ДнРМ № 320 від 24.09.2003
Про внесення змiн до наказу Кiровоградської митницi вiд 19.06.2002 N 219 "Про затвердження Порядку митного оформлення попереднього повiдомлення"
Лист ЗРМ № 1/45-6803 від 29.10.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Наказ ДнРМ № 338 від 11.06.2004
Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою вантажiв з використанням ПП, ПД, внутрiшнього транзитного документа та ВМД типу експорт у Днiпровськiй регiональнiй митницi
Лист ПРМ № 11042/01-45-ЕП від 16.09.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист № 21/21-1614-ЕП від 16.02.2004
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 N 721
Лист СРМ № 15/07-2291-ЕП від 06.06.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 року N 721
Лист СРМ № 3325-ЕП від 16.10.2002
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом ДМСУ вiд 15.11.99 р. N 721
Лист ЧРМ № 01/09-5010 від 24.11.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист № 17/17-5141-ЕП від 20.05.2004
Щодо внесення змiн та доповнень до Перелiку мiсць прибуття, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Лист № 12-24/8250-ЕП від 23.09.2003
Лист № 07-19/8605 від 24.12.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист ЗРМ № 15/32-8034-ЕП від 07.09.2004
Щодо внесення доповнень до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Наказ ПРМ № 373 від 30.08.2004
Про введення в дiю Технологiчної схеми оформлення попередньої вантажної митної декларацiї
Лист КтРМ № 11/41-33 від 05.01.2005
Щодо внесення змiн та доповнень до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Наказ СРМ № 30 від 24.01.2005
Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю вантажiв i транспортних засобiв в мiсцях прибуття автотранспорту
Лист ЗРМ № 15/33-2280-ЕП від 25.03.2005
Щодо внесення змiн та доповнень до Перелiку мiсць прибуття, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Лист № 14/1-ЕП від 08.07.2005
Щодо внесення доповнення до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 12-06/149-ЕП від 07.07.2005
Щодо внесення доповнення до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 1/34-41-ЕП від 23.06.2005
Щодо внесення змiн та доповнень до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Лист ЧРМ від 08.07.2005
Щодо внесення змiн та доповнень до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Лист № 20/7460-ЕП від 03.10.2005
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 20/7461-ЕП від 03.10.2005
Щодо внесення доповнення до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Наказ № 511 від 05.11.2005
Щодо визнання наказiв Чернiгiвської митницi такими, що втратили чиннiсть
Наказ № 58 від 14.02.2005
Про втрату чинностi наказу Чернiгiвської митницi вiд 04.10.2001 р. N 521 "Про змiни до наказу Чернiгiвської митницi вiд 03.04.2000 р. N 140"
Лист № 1-35/04-1258-ЕП від 20.02.2006
Лист № 12/55-1407-ЕП від 12.02.2007
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 18/1630-ЕП від 16.03.2007
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 21/25-1806-ЕП від 26.03.2007
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 1526/28-02/23-ЕП від 10.05.2007
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 1527/28-02/23-ЕП від 10.05.2007
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 12/55-8017-ЕП від 18.06.2007
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист КРМ № 25/1.2-1/21/13780 від 17.10.2005
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист № 15/37-5712-ЕП від 01.08.2005
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист КРМ № 25/1.2-21/8406 від 11.07.2005
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.