Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Наказ ДнРМ № 219 від 19.06.2002
Про затвердження Порядку митного оформлення попереднього повiдомлення
Наказ ДнРМ № 236 від 24.05.1999
Про затвердження Технологiчної схеми обробки митних вантажiв по фiксацiї їх доставки до митницi призначення
Наказ ДнРМ № 359 від 21.10.2003
Про затвердження Порядку митного оформлення попередньої декларацiї
Наказ ДнРМ № 406 від 17.11.2003
Про внесення змiн i доповнень до наказiв Кiровоградської митницi вiд 16.08.2001 N 266 та вiд 19.06.2002 N 219
Лист ДнРМ № 01-18-26/5003-ЕП від 25.11.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 року N 721
Лист ЗРМ № 26/48-108-ЕП від 05.01.2005
Щодо внесення доповнень до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-2592-ЕП від 21.02.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-5154-ЕП від 04.04.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-21-5818-ЕП від 15.04.2003
Про виконання наказу Держмитслужби вiд 27.01.03 N 49
Наказ ДМСУ (до 2012) № 662 від 20.12.1997
Про затвердження Iнструкцiї щодо органiзацiї охорони та митного супроводження пiдакцизних товарiв, а також дiяльностi чергової служби митної варти по контролю за їх перемiщенням
Лист КтРМ № 01-48/5-2794 від 02.06.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист КРМ № 25/21-6848 від 22.05.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 129 від 28.02.2003
Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-09-9063-ЕП від 12.06.2003
Щодо початку функцiонування наказу Держмитслужби вiд 28.02.2003 N 129
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-9159-ЕП від 13.06.2003
Про внесення доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307
Наказ КРМ № 614 від 12.06.2003
Про затвердження Технологiї здiйснення контролю за доставкою вантажiв з використанням попереднього повiдомлення, попередньої декларацiї, внутрiшнього транзитного документа та ВМД типiв "експорт", "транзит"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15-9567-ЕП від 23.06.2003
Щодо заповнення окремих граф попередньої вантажної митної декларації
Наказ ДМСУ (до 2012) № 485 від 23.07.2003
Про проведення експерименту з використання внутрiшнього транзитного документа в разi вiдсутностi попереднього повiдомлення на товари, що iмпортуються в Україну
Лист № 22/1-3319-ЕП від 25.07.2003
Щодо внесення змiн до перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-11562-ЕП від 31.07.2003
Щодо заповнення окремих граф попередньої вантажної митної декларацiї
Лист ДнРМ № 01-20/5201-ЕП від 16.09.2003
Про внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 11-06/5819 від 15.09.2003
Щодо внесення змiн до перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист ДнРМ № 06-20/2285-ЕП від 18.09.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 653 від 06.10.2003
Про внесення змiн i доповнень до наказiв Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 i вiд 08.12.98 N 771
Лист КРМ № 25/21-12234-ЕП від 18.09.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.1999 р. N 721
Наказ ДМСУ (до 2012) № 654 від 06.10.2003
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3101-ЕП від 23.10.2003
Лист ДнРМ № 45-13/9912 від 27.11.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.1999р. за N 721
Наказ ДМСУ (до 2012) № 849 від 10.12.2003
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 865 від 12.12.2003
Про внесення змiн та доповнень до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18475-ЕП від 29.12.2003
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-16-18478-ЕП від 29.12.2003
Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 10.12.03 N 849
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18704-ЕП від 31.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 924 від 26.12.2003
Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721 "Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-306-ЕП від 16.01.2004
Щодо введення в дiю наказу Держмитслужби України вiд 12.12.2003 N 865
Наказ КРМ № 73 від 22.01.2004
Про затвердження Тимчасової технологiчної схеми здiйснення контролю за доставкою вантажiв в Київськiй регiональнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18425-ЕП від 29.12.2003
Стосовно деяких особливостей митного контролю та митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-9-16/2568-ЕП від 04.03.2004
Про застосування заходiв гарантування доставки пiд час перемiщення експортних товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/2967-ЕП від 15.03.2004
Про порядок здiйснення контролю за доставкою товарiв, що ввозяться iз застосуванням ДКД типу ТР 80 ЗТ
Наказ КРМ № 345 від 22.03.2004
Про затвердження Тимчасової технологiчної схеми здiйснення контролю за доставкою вантажiв в Київськiй регiональнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-19/4039-ЕП від 02.04.2004
Щодо неухильного виконання вимог листа Держмитслужби вiд 15.03.04 N 25/2-9-19/2967-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 221 від 29.03.2004
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-1504-ЕП від 15.04.2004
Про запобiгання утворенню черг, в автомобiльних пунктах пропуску, внаслiдок вiдсутностi ПП, ПД
Лист № 1463-10/15 від 21.04.2004
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Наказ ДМСУ (до 2012) № 310 від 30.04.2004
Про проведення експерименту по спрощенню митних процедур при перемiщен через митний кордон України не пiдакцизних товарiв, без оформлення попереднiх повiдомлень та попереднiх декларацiй, за умови МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-19/6540-ЕП від 24.05.2004
Щодо надання роз'яснень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 413 від 03.06.2004
Про продовження проведення експерименту
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/7429-ЕП від 11.06.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/19-2334-ЕП від 16.06.2004
Доповнення до листа Держмитслужби України вiд 15.03.04 N 25/2-19/2967-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 457 від 21.06.2004
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 27.01.2003 N 49

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.