Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2785-ЕП від 07.07.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 488 від 02.07.2004
Про внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Закон України ВР № 1955-IV від 01.07.2004
Про транспортно-експедиторську дiяльнiсть
Наказ ДМСУ (до 2012) № 501 від 09.07.2004
Про внесення доповнень до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 512/387 від 12.07.2004
Про затвердження Порядку взаємодiї митних i податкових органiв при здiйсненнi державного контролю за експортом окремих видiв товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-43/9619-ЕП від 03.08.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 553 від 30.07.2004
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.04.04 N 310
Наказ ДМСУ (до 2012) № 546 від 26.07.2004
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 564 від 03.08.2004
Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв, що перемiщуються через територiю України iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього перевезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 566 від 04.08.2004
Про затвердження Порядку контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв залiзничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах КОТIФ з використанням накладної ЦIМ (СIМ)
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/10245-ЕП від 19.08.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/19-3822-ЕП від 02.09.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/7-9-19/12028-ЕП від 04.10.2004
Щодо електронних копiї ДКД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 627 від 30.08.2004
Про внесення доповнень до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/19-4607-ЕП від 18.10.2004
Щодо визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/13453-ЕП від 10.11.2004
Щодо введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 30.08.04 N 627
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/13726-ЕП від 16.11.2004
Про використання голографiчних захисних елементiв
Наказ КРМ № 962 від 08.10.2004
Про проведення експерименту з переведенням роботи групи iнспекторiв вiддiлу контролю за доставленням вантажiв (далi - ВКДВ) при ВВ-4 у 3-змiнний режим роботи
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/14433-ЕП від 03.12.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 854 від 30.11.2004
Про затвердження Примiрного положення про вiддiл контролю за перемiщенням товарiв регiональної митницi (митницi)
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-9-19/14591-ЕП від 06.12.2004
Про посилення контролю за перемiщенням товарiв митною територiєю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/14802-ЕП від 15.12.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 22/6-6381-ЕП від 16.12.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 889 від 14.12.2004
Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-9-16/15425-ЕП від 29.12.2004
Про заповнення графи 49 попередньої вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/19-6001-ЕП від 27.12.2004
Щодо внесення змiн в Перелiк мiсць прибуття автотранспорту
Наказ ДМСУ (до 2012) № 10 від 12.01.2005
Про внесення змiн до Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв, що перемiщуються через Україну на умовах Митної конвенцiї iз застосуванням книжки МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-43/752-ЕП від 26.01.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/1511-ЕП від 16.02.2005
Про визначення строкiв доставки товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/6-9-19/1889-ЕП від 26.02.2005
Про визначення строкiв доставки товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/6-9-19/1982-ЕП від 01.03.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-9-19/2002-ЕП від 01.03.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/2133-ЕП від 04.03.2005
Щодо вiдновлення роботи ЄАIС Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/2232-ЕП від 10.03.2005
Про скасування листiв вiд 16.02.2005 N 25/2-9-19/1511-ЕП та вiд 26.02.2005 N 25/6-9-19/1889-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-9-19/2521-ЕП від 16.03.2005
До вiдома та використання в роботi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-43/3791-ЕП від 11.04.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/3848-ЕП від 12.04.2005
Про втрату чинностi листа Держмитслужби
Постанова КМУ № 269 від 13.04.2005
Про здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-9-19/4236-ЕП від 19.04.2005
До вiдома та використання в роботi
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/4329-ЕП від 21.04.2005
Про запровадження роботи за принципом "єдиний офiс"
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-18/4442-ЕП від 22.04.2005
Про надсилання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2005 N 269
Наказ ДМСУ (до 2012) № 328 від 25.04.2005
Про внесення змiн та доповнень до Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транзитних товарiв, що перемiщуються через територiю України на умовах Митної конвенцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10-20/01658-ЕП від 17.05.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/5925-ЕП від 25.05.2005
Щодо здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/6514-ЕП від 06.06.2005
Про втрату чинностi листа Держмитслужби
Постанова КМУ № 400 від 26.05.2005
Про внесення змiн до перелiку пунктiв пропуску через державний кордон України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9/8698-ЕП від 20.07.2005
Про введення в дiю рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 718 від 29.07.2005
Про проведення експерименту з використання запiрно-пломбувальних пристроїв з електронними носiями iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 862 від 15.09.2005
Про втрату чинностi наказу Держмитслужби України вiд 20.12.97 N 662
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-21/11728-ЕП від 20.09.2005
Про вiдкликання листiв

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.