Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/3619-ЕП від 06.04.2007
Про запобiгання утворенню черг в автомобiльних пунктах пропуску
Лист № 1/41-1620-ЕП від 25.04.2007
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 18/2741-ЕП від 28.04.2007
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист № 11/0622-ЕП від 28.04.2007
Щодо внесення змiни до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/876-ЕП від 11.05.2007
Про відновлення руху через окремі пункти пропуску
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/5417-ЕП від 30.05.2007
Щодо митного оформлення м'яса й м'ясосировини (група 02 за УКТЗЕД)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/5774-ЕП від 11.06.2007
Стосовно питань вдосконалення системи контролю доставки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-31/8510-ЕП від 17.08.2007
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 16.08.2007 N 11/3-31/8412-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 669 від 08.08.2007
Про затвердження Порядку визначення пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування
Наказ ДМСУ (до 2012) № 772 від 19.09.2007
Про затвердження Примiрної форми договору про застосування попереднього повiдомлення в електронному виглядi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-18/6428 від 26.06.2007
На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.05.2007 N 54744/34/1-07
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/801-ЕП від 24.10.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3/1951-ЕП від 22.11.2007
Щодо внесення пiдприємств до реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/12343-ЕП від 04.12.2007
Щодо митного оформлення м'яса й м'ясосировини (група 02 за УКТЗЕД)
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1030 від 06.12.2007
Про включення ТОВ "Сандора" до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/12890-ЕП від 20.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/12892-ЕП від 20.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/925-ЕП від 21.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/13199-ЕП від 27.12.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/199-ЕП від 12.01.2008
Щодо листа Держмитслужби України вiд 20.12.07 N 11/1-19/12892-ЕП
Наказ КРМ № 06 від 08.01.2008
Про встановлення режиму роботи вiддiлу контролю за перемiщенням товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/1326-ЕП від 07.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/217-ЕП від 15.02.2008
Щодо заповнення окремих граф внутрiшнього транзитного документа
Наказ КРМ № 191 від 03.03.2008
Про втрату чинностi наказу Київської регiональної митницi вiд 20.07.99 N 473
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-19/3230-ЕП від 21.03.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/3565-ЕП від 31.03.2008
Щодо строкiв доставки товарiв автомобiльним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/3944-ЕП від 08.04.2008
Щодо простоювання автотранспорту у пунктах пропуску без ПП/ПД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/4407-ЕП від 18.04.2008
Про запобiгання затримцi автомобiльних транспортних засобiв у святковi днi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 487 від 12.05.2008
Про проведення експерименту з контролю за перемiщенням товарiв за процедурою МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19/5242-ЕП від 14.05.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/5357-ЕП від 16.05.2008
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, листiв Держмитслужби
Наказ ДМСУ (до 2012) № 517 від 17.05.2008
Про використання пакетiв "Сек'юрпак"
Лист № 2-08/2376-ЕП від 22.05.2008
Про надання iнформацiї
Лист № 01/54-14-2675-ЕП від 22.05.2008
Лист № 21/3172-ЕП від 22.05.2008
Щодо оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень
Лист № 20-38/3520-ЕП від 22.05.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-19/5932-ЕП від 29.05.2008
Щодо пiдтвердження фактичного вивезення товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/6316-ЕП від 06.06.2008
Щодо взаємодiї Енергетичної регiональної митницi з iншими митними органами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/6365-ЕП від 09.06.2008
В доповнення до листа Державної митної служби України вiд 15.05.08 N 11/2-15/5328-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 396 від 17.04.2008
Про затвердження Перелiку товарiв, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезеннi на митну територiю України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 640 від 11.06.2008
Про включення окремих пiдприємств-резидентiв до Реєстру пiдприємств, до товарiв яких може застосовуватися процедура електронного декларування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-19/7231-ЕП від 02.07.2008
Щодо оформлення контейнерiв у портах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/8498-ЕП від 31.07.2008
Щодо листа Держмитслужби України вiд 31.03.08 N 11/1-19/3565-ЕП
Лист Львівської митниці № 15/55-1927-ЕП від 22.02.2010
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19/9164-ЕП від 18.08.2008
Щодо внесення втрати вантажу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-19/9041-ЕП від 14.08.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1018 від 18.09.2008
Про встановлення строкiв доставки товарiв до митницi призначення автомобiльним транспортом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-16/10763-ЕП від 30.09.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-12/437-ЕП від 06.10.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-19/11082-ЕП від 08.10.2008

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.