Общие таможенные правила

ЗАГАЛЬНI ПРАВИЛА

     Як правило, митне оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються громадянами, здiйснюється безпосередньо на митному кордонi України. Всi товари (предмети), якi перемiщуються громадянами через митний кордон України, пiдлягають обов'язковому декларуванню. Декларування може здiйснюватися письмово, усно або шляхом обрання "зеленого коридору".

     Якщо в багажi або ручнiй поклажi пасажира є товари (предмети), що пiдлягають обкладенню платежами (митом, акцизним податком, ПДВ), то необхiдно заповнити митну декларацiю.

     В процесi митного контролю та митного оформлення iнспектор митницi перевiряє заявленi вiдомостi в декларацiї, здiйснює усне опитування. В залежностi вiд виду товарiв (предметiв), що перемiщуються, виду транспорту, яким здiйснюється перемiщення, та iнших факторiв посадовою особою митницi можуть застосовуватися такi форми митного контролю, як перевiрка документiв, огляд, переогляд речей, особистий огляд.

     Канал, позначений символами зеленого кольору ("зелений коридор"), призначений для декларування шляхом вчинення дiй громадянами, якi перемiщують через митний кордон України товари в обсягах, що не пiдлягають оподаткуванню митними платежами та не пiдпадають пiд встановленi законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територiю України або вивезення за межi цiєї територiї i не пiдлягають письмовому декларуванню. (див. роздiл "Обмеження для громадян").

     Громадяни, якi проходять (проїжджають) через "зелений коридор", звiльняються вiд подання письмової митної декларацiї. Звiльнення вiд подання письмової митної декларацiї не означає звiльнення вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарiв через митний кордон України.

Постанова КМУ № 954 від 01.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996р. N 1094
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4355 від 30.04.1998
Про внесення змiн до Порядку перемiщення валюти через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМКУ № 11/3-2061 від 12.05.1995
Щодо митного оформлення вантажів, що переміщуються залізницею в ручному багажі громадян - представників суб'єктів господарювання
Лист ДМСУ (до 2012) № 9/1-425-ЕП від 17.02.1999
Перелiк законодавчих актiв, згiдно яких нараховуються платеж при неторгових операцiях, та порядок пропуску товарiв
Постанова КМУ № 1010 від 27.08.1996
Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметiв (товарiв) в Україну
Постанова КМУ № 761 від 01.06.1998
Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти,заробленої громадянами,якi виїжджали у службовi вiдрядження
Лист ДМКУ № 11/18-1258 від 27.02.1996
Лист ДМКУ № 11/2-9125 від 09.12.1996
Про митне оформлення предметiв (товарiв), якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну.
Постанова КМУ № 748 від 15.07.1997
Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України товарiв та iнших предметiв
Наказ ДМКУ № 9 від 31.12.1991
Про Тимчасовi правила митного контролю за перемiщенням через митний кордон України предметiв,валюти i цiнностей громадян
Лист ДМКУ № 11/6-8310 від 14.11.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9841 від 28.12.1996
Стосовно порядку перемiщення товарiв громадян через митний кордон України
Лист ДМКУ № 11/1-3478 від 07.10.1994
Наказ ДМКУ № 94 від 14.05.1992
Про внесення змiн у "Тимчасове положення про порядок пропуску товарiв, майна, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України"
Наказ НБУ № 19029 від 14.03.1993
Порядок перемiщення валюти через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-1371-ЕП від 12.05.1999
Щодо застосування деяких положень Постанови Верховної Ради України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР
Постанова КМУ № 663 від 23.04.1999
Про норми вiдшкодування витрат на вiдрядження в межах України та за кордон
Лист ДМКУ № 11/3-186 від 29.01.1992
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-4770 від 30.04.1999
Про основнi митнi правила для громадян
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1732-ЕП від 09.06.1999
Стосовно особистого огляду
Постанова КМУ № 1107 від 22.06.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 1998 р. N 1024
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2072-ЕП від 09.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/1-2175-ЕП від 16.07.1999
Про порядок оформлення уповноваженими особами iноземних власникiв довiреностей на отримання товарно-матерiальних цiнностей
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2276-ЕП від 26.07.1999
Розпорядження КМУ № 734-р від 26.07.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 507 від 09.08.1999
Про делегування регiональним митницям та митницям прямого пiдпорядкування права на розгляд питань, пов'язаних з регулюванням митного оформлення речей, що належать громадянам
Лист ДМСУ (до 2012) № 9/1-2638-ЕП від 21.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/121-ЕП від 02.09.1999
Про стан роботи митних органiв зi зверненнями громадян
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2927-ЕП від 14.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2938-ЕП від 14.09.1999
Наказ СРМ № 4 від 10.01.1999
Про затвердження "Технологiчної схеми щодо порядку митного оформлення багажу та вантажiв фiзичних осiб, якi перетинають митний кордон України в зонi дiяльностi мп "Харкiв-Аеропорт"
Наказ СРМ № 119 від 01.03.1999
Про затвердження "Технологiчної схеми щодо проведення митного контролю i оформлення громадян, товарiв та iнших предметiв на мп "Харкiв-Аеропорт" в окремих службових примiщеннях"
Наказ СРМ № 235 від 06.04.1999
Про внесення змiн до "Технологiчної схеми щодо порядку митного оформлення багажу та вантажiв фiзичних осiб, якi перетинають митний кордон України в зонi дiяльностi мп "Харкiв-Аеропорт"
Наказ КтРМ № 416/608/116 від 28.07.2004
Про затвердження Технологiчної схеми порядку проведення митних процедур щодо товарiв та предметiв, що перемiщуються громадянами, якi слiдують пасажирськими поїздами мiжнародного сполучення через п/п"Чоп"
Наказ ДнРМ № 164 від 06.08.2001
Про затвердження Iнструкцiї про порядок пропуску громадян до адмiнбудинку Бердянської митницi
Наказ № 126 від 23.03.2000
Про введення в дiю Iнструкцiї по проведенню особистого огляду громадян
Наказ № 85 від 01.03.2005
Про втрату чинностi наказу Чернiгiвської митницi вiд 23.03.2000 р. N 126 "Про введення в дiю Iнструкцiї по проведенню особистого огляду громадян"
Наказ № 257 від 02.07.2002
Про затвердження Порядку митного оформлення та митного контролю предметiв громадян, їх оподаткування пiд час перемiщення через митний кордон України в прикордонних пп зони дiяльностi Чернiгiвської митницi
Наказ № 406 від 14.09.2005
Щодо внесення доповнень до наказу Чернiгiвської митницi вiд 02.07.2002 року N 257
Наказ № 542 від 03.11.2006
Щодо визнання наказу Чернiгiвської митницi таким, що втратив чиннiсть
Наказ № 342 від 06.12.2006
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення несупроводжуваного багажу, вантажних вiдправлень, якi вiдправляються громадянами - фiзичними особами
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3280-ЕП від 15.10.1999
Щодо сприяння пропуску художнiх колективiв української дiаспори
Наказ ДМСУ (до 2012) № 570 від 06.09.1999
Про введення в дiю механiзму оперативного та подальшого контролю при здiйсненнi операцiй по нарахуванню митних та iнших платежiв i зборiв у неторговому обiгу
Наказ № 83 від 09.09.1999
Про затвердження Правил органiзацiї полювання та надання послуг iноземним туристам-мисливцям
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3428-ЕП від 29.10.1999
Наказ № 141 від 19.10.1999
Про затвердження Iнструкцiї про особливостi вiдряджень членiв екiпажiв суден (iнших транспортних засобiв) рибної галузi України
Наказ МВС № 887 від 19.11.1999
Про затвердження Iнструкцiї про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Українi iноземцiв та осiб без громадянства
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4101-ЕП від 24.12.1999
Щодо вимог до виготовлення бланкiв дозволiв форм N 01 i N 02 на вивезення iноземної валюти
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-005-ЕП від 04.01.2000
Про вивезення вантажiв у ручнiй поклажi та багажi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.