Конфискация товаров

КОНФIСКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом (стаття 41 Конституцiї України). Вiдповiдно до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його. Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз. В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями (лист Державної митної служби України вiд 01.06.2000 N 20/2-2008-ЕП).

     Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй, органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i Порядком облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання. За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, майна.

     Майно, зазначене у пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством. Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави, затверджений наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України вiд 31.12.98 N 873/172/2453.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану. Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2276-ЕП від 26.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2344-ЕП від 30.07.1999
Щодо механiзму лiквiдацiї непридатного до використання безхазяйного, конфiскованого майна, оберненого у власнiсть держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2447-ЕП від 06.08.1999
Постанова КМУ № 1441 від 09.08.1999
Про спецiальну економiчну зону туристсько-рекреацiйного типу "Курортополiс Трускавець"
Лист ДПАУ № 10383/7/12-0117 від 15.07.1999
Про набуття чинностi мiжнародними договорами про уникнення подвiйного оподаткування
Закон України ВР № 973-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування
Закон України ВР № 991-XIV від 16.07.1999
Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2559-ЕП від 16.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2586-ЕП від 17.08.1999
Постанова КМУ № 1496 від 16.08.1999
Про Концепцiю адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Постанова КМУ № 1490 від 13.08.1999
Про затвердження Порядку i умов використання рибних та iнших водних живих ресурсiв виключної економiчної зони України
Закон України ВР № 934-XIV від 14.07.1999
Про проведення економiчного експерименту на пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2656-ЕП від 25.08.1999
Лист НБУ № 13-120/1363-6638 від 04.08.1999
Про Угоду мiж Нацiональним банком Республiки Бiлорусь та НБУ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-8753 від 17.08.1999
Про новi особистi номернi печатки Державної митницi Туркменiстану
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7220 від 07.07.1999
Стосовно митного оформлення вантажiв
Постанова КМУ № 1574 від 27.08.1999
Про укладення Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про умови спiвробiтництва у сферi технiчного сприяння третiм країнам
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2770-ЕП від 02.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2791-ЕП від 03.09.1999
Про змiну статусу пункту пропуску "Лiсне -Сеiць" з мiсцевого на мiждержавний
Лист НБУ № 13-411/1547 від 03.08.1999
Про деномiнацiю болгарського лева
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2898-ЕП від 10.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2913-ЕП від 13.09.1999
Про ухвалу Вищого арбiтражного суду України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 543 від 27.08.1999
Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3000-ЕП від 21.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3035-ЕП від 23.09.1999
Міждержавна угода від 15.04.1994
Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах
Постанова КМУ № 1756 від 24.09.1999
Про заходи щодо створення та функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10314 від 30.09.1999
До листiв Держмитслужби вiд 16.09.99 N 11/2-9853 та вiд 22.09.99 N 11/2-9997
Лист ДМКУ № 18-318 від 06.09.1996
Розпорядження КРМ № 8 від 16.05.1995
Перелiк країн групи "ризку"
Наказ МОЗ № 13/24/13/4 від 26.01.1999
Про затвердження Порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами, що переходять у власнiсть держави
Наказ Мінфіну № 76/69/520/146 від 23.03.1999
Про затвердження Порядку розпорядження цiнними паперами, вираженими у валютi України та iноземнiй валютi, що переходять у власнiсть держави
Постанова КМУ № 1860 від 07.10.1999
Про порядок розгляду i затвердження iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються на територiї спецiальної економiчної зони "Славутич"
Лист ДМСУ (до 2012) № 18-323 від 03.07.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 18-323 від 03.07.1997
Наказ СРМ № 317 від 08.05.2002
Про внесення змiн до "Технологiчної схеми облiку, зберiгання затриманого, конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним" (СРМ вiд 06.09.99р. N 545)
Постанова КМУ № 1438 від 26.09.2002
Про схвалення i подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Хорватiя про мiжнароднi автомобiльнi перевезення
Постанова КМУ № 1458 від 28.10.2004
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про мiжнароднi автомобiльнi перевезення пасажирiв i вантажiв
Постанова КМУ № 1609 від 30.11.2004
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Молдова про взаємний захист секретної iнформацiї
Постанова КМУ № 536 від 30.06.2005
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Урядом України i Урядом Перехiдної Iсламської Держави Афганiстан про торговельно-економiчне спiвробiтництво
Постанова КМУ № 573 від 12.07.2005
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Латвiйської Республiки про економiчне, промислове та науково-технiчне спiвробiтництво
Постанова КМУ № 620 від 21.07.2005
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Торгово-економiчної угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Перу
Постанова КМУ № 706 від 03.08.2005
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Азербайджанської Республiки про принципи спiвробiтництва в нафтовiй галузi
Постанова КМУ № 885 від 12.09.2005
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Таджикистан про основнi принципи та напрямки економiчного спiвробiтництва
Постанова КМУ № 925 від 14.09.2005
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди про вивезення та ввезення культурних цiнностей
Постанова КМУ № 930 від 05.06.2000
Про схвалення i подання на ратифiкацiю ВР України Угоди мiж Урядом України i Урядом Естонської Республiки про мiжнароднi автомобiльнi перевезення пасажирiв i вантажiв та Протоколу про застосування Угоди
Постанова ВР № 2612-XII від 17.09.1992
Про ратифiкацiю Договору про дружбу i спiвробiтництво мiж Україною i Турецькою Республiкою
Закон України ВР № 1607-IV від 17.03.2004
Про ратифiкацiю Меморандуму про взаєморозумiння мiж КМУ i штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО щодо забезпечення пiдтримки операцiй НАТО з боку України
Закон України ВР № 2207-III від 11.01.2001
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про засоби систем попередження про ракетний напад i контролю космiчного простору
Закон України ВР № 2483-III від 29.05.2001
Про ратифiкацiю Угоди мiж КМУ та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiообладнання Нацiональному академiчному драматичному театру iменi I. Франка

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.