Конфискация товаров

КОНФIСКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом (стаття 41 Конституцiї України). Вiдповiдно до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його. Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз. В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями (лист Державної митної служби України вiд 01.06.2000 N 20/2-2008-ЕП).

     Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй, органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i Порядком облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання. За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, майна.

     Майно, зазначене у пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством. Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави, затверджений наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України вiд 31.12.98 N 873/172/2453.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану. Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

Постанова КМУ № 566 від 12.07.2005
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Гайана про торговельно-економiчне спiвробiтництво
Лист № 29/2/06-48/2829-ЕП від 07.04.2006
Постанова КМУ № 161 від 16.02.2006
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Республiки Польща про економiчне спiвробiтництво
Постанова КМУ № 162 від 16.02.2006
Про подання на ратифiкацiю Верховною Радою України Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Чеської Республiки про економiчне, промислове i науково-технiчне спiвробiтництво
Міждержавна угода від 09.08.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Аргентинської Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 20.05.1996
Угода мiж Урядом України та Бельгiйсько-Люксембурзьким Економiчним Союзом про взаємне заохочення та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 14.12.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Бiлорусь про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 08.12.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Болгарiя про взаємне сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 10.02.1993
Угода мiж Урядом України та Урядом Сполученого Королiвства Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї про сприяння i взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 08.06.1994
Угода мiж Урядом України i Урядом Соцiалiстичної Республiки В'єтнам про заохочення i захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 07.10.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 01.09.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Грецької Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 09.01.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 23.10.1992
Угода мiж Урядом України та Урядом Королiвства Данiї про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 11.04.1996
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Iндонезiя про сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 26.02.1998
Угода мiж Україною та Iспанiєю про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 17.09.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 24.10.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 20.05.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Куба про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 08.02.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Литовської Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 29.08.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Молдова про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 14.07.1994
Угода про сприяння та взаємний захист iнвестицiй мiж Україною та Королiвством Нiдерландiв
Міждержавна угода від 15.02.1993
Угода мiж Україною i Федеративною Республiкою Нiмеччина про сприяння здiйсненню i взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 12.01.1993
Угода мiж Урядом України тa Урядом Республiки Польща про взаємне заохочення тa захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 30.03.1999
Угода мiж Україною та Республiкою Словенiя про взаємне сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 04.03.1994
Договiр мiж Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 27.11.1996
Угода мiж Україною та Турецькою Республiкою про взаємне сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 11.10.1994
Угода мiж Україною та Угорською Республiкою про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 20.02.1993
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Узбекистан про сприяння здiйсненню та взаємному захисту iнвестицiй
Міждержавна угода від 03.05.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки про взаємне сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 15.12.1997
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Хорватiя про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 17.03.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Чеської Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 30.10.1995
Угода мiж Україною та Республiкою Чилi про взаємне сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 20.04.1995
Угода мiж Україною та Швейцарською Конфедерацiєю про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 195/97-ВР від 11.04.1997
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Аргентинської Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 118/97-ВР від 26.02.1997
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Бельгiйсько-Люксембурзьким Економiчним Союзом про взаємне заохочення i захист iнвестицiй
Закон України ВР № 576/96-ВР від 06.12.1996
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Бiлорусь про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 400/95-ВР від 20.10.1995
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Болгарiя про взаємне сприяння та захист iнвестицiй
Закон України ВР № 225/94-ВР від 21.10.1994
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України i Урядом Соцiалiстичної Республiки В'єтнам про заохочення i захист iнвестицiй
Закон України ВР № 206/95-ВР від 02.06.1995
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 510/96-ВР від 15.11.1996
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Грецької Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 205/95-ВР від 02.06.1995
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 194/97-ВР від 11.04.1997
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Iндонезiя про сприяння та захист iнвестицiй
Закон України ВР № 1441-III від 10.02.2000
Про ратифiкацiю Угоди мiж Україною та Iспанiєю про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 207/95-ВР від 02.06.1995
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 203/95-ВР від 02.06.1995
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист iнвестицiй
Закон України ВР № 515/96-ВР від 15.11.1996
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Куба про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 43/95-ВР від 08.02.1995
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Литовської Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 132/96-ВР від 23.04.1996
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Молдова про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Закон України ВР № 120/97-ВР від 26.02.1997
Про ратифiкацiю Угоди мiж Україною та Королiвством Нiдерланди про сприяння та взаємний захист iнвестицiй

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.