Конфискация товаров

КОНФIСКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом (стаття 41 Конституцiї України). Вiдповiдно до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його. Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз. В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями (лист Державної митної служби України вiд 01.06.2000 N 20/2-2008-ЕП).

     Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй, органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i Порядком облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання. За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, майна.

     Майно, зазначене у пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством. Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави, затверджений наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України вiд 31.12.98 N 873/172/2453.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану. Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

Наказ ДПАУ № 705 від 16.12.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктiв вiльної економiчної зони "Порто-франко"
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-039-ЕП від 10.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-048-ЕП від 10.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-051-ЕП від 10.01.2000
Наказ Мінюсту № 74/5 від 15.12.1999
Про затвердження Iнструкцiї про проведення виконавчих дiй
Міждержавна угода від 21.01.1994
Інструкція про порядок оформлення перевізних документів, стягнення перевізних платежів при перевезенні вантажів у міждержавному та у міжнародних сполученнях
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-140-ЕП від 17.01.2000
Стосовно вiдмiток на товаросупровiдних документах
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-153-ЕП від 19.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/1-159-ЕП від 19.01.2000
Про розпорядження конфiскованим та iншим майном, що в установленому законом порядку перейшло у власнiсть держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-172-ЕП від 19.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-7450 від 06.07.1997
Міждержавна угода від 29.03.1996
Угода мiж Урядом України та Урядом Румунiї про мiжнародне автомобiльне сполучення
Постанова КМУ № 123 від 24.01.2000
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. N 1340
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/9-258-ЕП від 28.01.2000
Про вiдновлення функцiонування мiжнародного пункту пропуску "Бахти" в Республiцi Казахстан
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-270-ЕП від 31.01.2000
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.99 N 1340
Постанова КМУ № 163 від 31.01.2000
Про схвалення i подання на ратифiкацiю ВР України Угоди мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки
Постанова КМУ № 169 від 31.01.2000
Про схвалення i подання на ратифiкацiю ВР Угоди мiж КМУ i Урядом Республiки Молдова про єдиний порядок регулювання зовнiшньоекономiчних вiдносин
Міждержавна угода від 12.03.1993
Угода про спiльне використання вантажних вагонiв i контейнерiв власностi держав - учасниць Спiвдружностi, Азербайджану, Грузiї, Латвiї, Литви, Естонiї
Лист ДПАУ № 290/7/12-0117 від 11.01.2000
Про застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-364-ЕП від 08.02.2000
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-365-ЕП від 08.02.2000
Про надання пропозицій щодо форми акта опису,попередньої оцінки та передачі дорогоцінних металів і каміння
Закон України ВР № 1375-XIV від 13.01.2000
Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/13-454-ЕП від 14.02.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/3-476-ЕП від 16.02.2000
Лист НБУ № 13-120/247-584 від 31.01.2000
Про призупинення заходів щодо Лівії
Лист НБУ № 13-120/327-714 від 04.02.2000
Про режим санкцій проти Югославії (СРЮ)
Міждержавна угода від 04.06.1999
Угода про порядок транзиту через територiї держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав
Постанова КМУ № 337 від 17.02.2000
Про затвердження Протоколу про порядок взаємодiї митних служб держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав при перевезеннi спецiальних вантажiв i продукцiї вiйськового призначення
Постанова КМУ № 368 від 21.02.2000
Про підписання Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про міжнародне автомобільне сполучення
Міждержавна угода від 16.04.1999
Договір між Україною та Грузією про економічне співробітництво на 1999 - 2008 роки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-563-ЕП від 23.02.2000
Щодо митного оформлення сільськогосподарської продукції походженням з Бельгії
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-574-ЕП від 23.02.2000
Міждержавна угода від 26.02.1998
Угода мiж Україною та Латвiйською Республiкою з торгiвлi сiльськогосподарськими товарами
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-640-ЕП від 28.02.2000
Щодо митного контролю за переміщенням валюти через митний кордон Росії
Закон України ВР № 1486-III від 22.02.2000
Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення
Лист ВАСУ № 01-8/48 від 07.02.2000
Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів(витяг)
Лист ВАСУ № 01-8/90 від 02.03.2000
Про внесення зміни до Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 16.05.96 N 01-8/187 "Про Закон України "Про режим іноземного інвестування"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-798-ЕП від 13.03.2000
Щодо розпорядження ДМК РФ вiд 05.11.99 N 01-14/1257
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-807-ЕП від 13.03.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-814-ЕП від 13.03.2000
Лист МЗЕЗторгу № 01-20/1609 від 14.12.1999
На доручення КМУ вiд 13.11.99 N iнд. 40
Лист НБУ № 11-330/98-1224 від 24.02.2000
Про деномiнацiю бiлоруського рубля
Міждержавна угода від 18.08.1999
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Республiки Молдова про єдиний порядок регулювання зовнiшньоекономiчних вiдносин
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/4-1012-ЕП від 24.03.2000
До листа Держмитслужби вiд 07.12.99 N 11/3-12649
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-1051-ЕП від 29.03.2000
Щодо пропуску молдовської швидкопсувної продукцiї
Лист ВАСУ № 01-8/124 від 21.03.2000
Про результати вирiшення спору, пов'язаного з визнанням недiйсною постанови КМУ вiд 19.05.99 N 840
Постанова КМУ № 592 від 30.03.2000
Про затвердження Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про взаємоврегулювання мiжнародних пасажирських та вантажних перевезень
Лист МЗС № 4.3/8-076-137 від 07.02.2000
Щодо Конвенцiї про визнання i виконання iноземних арбiтражних рiшень та Європейської конвенцiї про зовнiшньоторговельний арбiтраж
Лист МЗС № 4.3/8-076-137 від 07.02.2000
Щодо Конвенцiї про визнання i виконання iноземних арбiтражних рiшень та Європейської конвенцiї про зовнiшньоторговельний арбiтраж
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-1143-ЕП від 04.04.2000
Про втрату пломбiру митного органу Туркменiстану

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.