Конфискация товаров

КОНФIСКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом (стаття 41 Конституцiї України). Вiдповiдно до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його. Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз. В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями (лист Державної митної служби України вiд 01.06.2000 N 20/2-2008-ЕП).

     Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй, органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i Порядком облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання. За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, майна.

     Майно, зазначене у пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством. Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави, затверджений наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України вiд 31.12.98 N 873/172/2453.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану. Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

Лист ДМСУ (до 2012) № 19/2-1186-ЕП від 05.04.2000
Щодо направлення заяв до арбiтражних судiв
Міждержавна угода від 07.09.1998
Основна Угода про спiвробiтництво мiж Дитячим Фондом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та Урядом України
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/3-1206-ЕП від 06.04.2000
До листа Держмитслужби вiд 07.12.99 N 11/3-12649
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 28/51 від 14.03.2000
Про затвердження Положення про критерiї визначення прiоритетних видiв економiчної дiяльностi в спецiальних (вiльних) економiчних зонах та на територiях зi спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
Міждержавна угода від 01.07.1999
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1340-ЕП від 14.04.2000
Закон України ВР № 1633-III від 06.04.2000
Про ратифiкацiю Договору мiж Україною i Республiкою Молдова про державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/3-1402-ЕП від 20.04.2000
До листа Держмитслужби від 07.12.99 N 11/3-12649
Закон України ВР № 1605-III від 23.03.2000
Про спеціальну економічну зону "Рені"
Закон України ВР № 1606-III від 23.03.2000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Рені"
Закон України ВР № 1607-III від 23.03.2000
Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту
Закон України ВР № 1608-III від 23.03.2000
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/461 від 05.04.2000
Щодо Правил переміщення в спрощеному, пільговому порядку товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/2-1467-ЕП від 25.04.2000
Щодо відміни дії листа Держмитслужби від 21.08.99 N 19/1-2628 ЕП
Закон України ВР № 1690-III від 20.04.2000
Про ратифікацію Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/3-1521-ЕП від 27.04.2000
Лист НБУ № 28-11/1285 від 12.04.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-1578-ЕП від 04.05.2000
Щодо Законів України від 23.03.2000 NN 1606-ІІІ, 1608-ІІІ
Міждержавна угода від 02.12.1972
Митна конвенція, що стосується контейнерів (Женевська Конвенцiя)
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1719-ЕП від 12.05.2000
Про відчуження на митній території України транспортних засобів
Постанова КМУ № 796 від 15.05.2000
Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/2-1783-ЕП від 18.05.2000
Про постанову судової колегії по перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого арбітражного суду України
Міждержавна угода від 10.12.1994
Угода про використання та технічне обслуговування ізотермічних вагонів та взаєморозрахунки, пов'язані з перевезенням вантажів між СНД, Латвійською Республікою
Міждержавна угода від 14.06.1974
Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 226 від 20.04.2000
Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307
Міждержавна угода від 01.01.1996
Рекомендація 24 Європейської економічної комісії ООН "Узгодження кодів статусу перевезення"
Постанова КМУ № 825 від 18.05.2000
Про затвердження Порядку звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походженням з України згідно з міжнар. договорами України про уникнення подвійного оподаткування
Міждержавна угода від 12.10.1929
Конвенцiя для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень
Міждержавна угода від 28.05.1999
Конвенцiя про унiфiкацiю деяких правил мiжнародних повiтряних перевезень
Міждержавна угода від 05.04.1996
Угода про перевезення вантажів на особливих умовах
Міждержавна угода від 10.08.1999
Угода мiж Урядом України та Урядом Демократичної Соцiалiстичної Республiки Шрi-Ланка про торговельно-економiчне та технiчне спiвробiтництво
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-1898-ЕП від 25.05.2000
Про зняття з митного контролю товарів та предметів, які реаально не вилучалися та термін зберігання яких під митним контролем закінчився
Указ ПУ № 699/2000 від 23.05.2000
Про приєднання України до Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства та додатків I,II
Міждержавна угода від 08.10.1999
Протокол про порядок взаємодiї митних служб держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав при перевезеннi спецiальних вантажiв i продукцiї вiйськового призначення
Закон України ВР № 1714-III від 11.05.2000
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова
Закон України ВР № 1715-III від 11.05.2000
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/2-1832-ЕП від 19.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-4762 від 29.05.2000
Щодо вiйськового ембарго РБ ООН стосовно Ефiопiї та Еритреї
Наказ МВС № 317/95/15/5 від 28.04.2000
Про затвердження Порядку реалiзацiї Угоди мiж Україною i Республiкою Бiлорусь про спрощений порядок змiни громадянства громадянами України
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2006-ЕП від 01.06.2000
Про повернення валютних цінностей, вартості товарів та інших предметів
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2006-ЕП від 01.06.2000
Про повернення валютних цінностей, вартості товарів та інших предметів
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2055-ЕП від 05.06.2000
Про скасування Держмиткомом РФ свого наказу вiд 30.06.98 N 441
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/3-2058-ЕП від 05.06.2000
Міждержавна угода від 08.12.1999
Загальна угода про пiдтримку проектiв вiд 8 грудня 1999 р. мiж Урядом України, Нацiональним банком України, Експортно-iмпортним банком Сполучених Штатiв
Лист ВАСУ № 01-8/249 від 31.05.2000
Про рiшення Вищого арбiтражного суду України зi справ про визнання недiйсними постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2161-ЕП від 12.06.2000
Щодо легалiзацiї офiцiйних документiв
Лист ДПАУ № 1170/6/15-0216 від 09.03.2000
Щодо оподаткування пiдприємства як суб'єкта спецiальної економiчної зони "Закарпаття"
Міждержавна угода від 16.10.1997
Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг)
Закон України ВР № 1801-III від 08.06.2000
Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Демократичної Соцiалiстичної Республiки Шрi-Ланка про торговельно-економiчне та технiчне Спiвробiтництво
Закон України ВР № 1802-III від 08.06.2000
Про ратифiкацiю Договору мiж Україною та Республiкою Узбекистан про економiчне спiвробiтництво на 1999-2008 роки

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.