ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

     Внести змiни до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 454), виклавши його в такiй редакцiї:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

     Стаття 1. Єдиний збiр встановлюється щодо транспортних засобiв вiтчизняних та iноземних власникiв, визначених у статтi 5 цього Закону, якi перетинають державний кордон України, i справляється за здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон України вiдповiдно до законодавства України митного при транзитi вантажiв i транспортних засобiв, санiтарного, ветеринарного, фiтосанiтарного, радiологiчного та екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України та за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.

     Єдиний збiр справляється одноразово залежно вiд режиму перемiщення (ввезення, транзит) за єдиним платiжним документом в залежностi вiд виду, мiсткостi або загальної маси транспортних засобiв.

     Стаття 2. Ставки єдиного збору встановлюються цим Законом у євро та не можуть змiнюватися протягом бюджетного року.

     Єдиний збiр справляється у нацiональнiй валютi України за офiцiйним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на день сплати цього збору.

     Порядок справляння єдиного збору визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбаченi цим Законом.

     Єдиний збiр не може перевищувати вартiсть витрат, пов'язаних iз здiйсненням митного при транзитi вантажiв i транспортних засобiв, санiтарного, ветеринарного, фiтосанiтарного, радiологiчного та екологiчного контролю вантажiв i транспортних засобiв, та витрат, пов'язаних з вiдновленням автомобiльних дорiг.

     Контроль у частинi вiдповiдностi ставок зборiв фактичним витратам на здiйснення усiх видiв контролю вантажiв i транспортних засобiв, зазначених у цьому Законi, здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 3. Єдиний збiр перераховується до Державного бюджету України у повному обсязi.

     Стаття 4. Координацiя дiяльностi органiв державної влади, пов'язаної iз забезпеченням справляння єдиного збору, здiйснюється центральним органом митної служби України.

     Координацiя дiяльностi державних контролюючих органiв iз справляння єдиного збору безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється вiдповiдними митними органами України.

     Стаття 5. Ставки єдиного збору за здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажiв i транспортних засобiв, плата за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України (за кожен кiлометр проїзду) та додаткова плата за кожен кiлометр проїзду автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв встановлюються у таких розмiрах:

Вид транспортного засобу Мiсткiсть або
загальна маса
транспортного
засобу з вантажем
Ставка єдиного збору
за одиницю транспортного
засобу в євро
    за проведення
контролю
за проїзд
автомобiльними
дорогами
за кожен
кiлометр
проїзду
1. Автобуси Вiд 10 до 30 мiсць включно 2 0,02
Понад 30 мiсць 5 0,02
2. Вантажнi автомобiлi з/або без причепiв та тягачi з/або без напiвпричепiв До 20 тонн включно 5 0,02
Понад 20 до 40 тонн включно 10 0,02
3. Великоваговi автотранспортнi засоби Понад 40 до 44 тонн включно 10 0,1
Понад 44 до 52 тонн включно 10 0,2
вiд 52 до 60 тонн включно 10 0,27
понад 60 тонн (за кожнi наступнi 10 тонн) 10 0,78
4. Великоваговi автотранспортнi засоби з перевищенням осьових навантажень До 5 % включно - 0,05
Понад 5 % до 10 % включно - 0,1
Понад 10 % до 20 % включно - 0,27
Понад 20 % за кожнi наступнi 5 % - 0,15
5. Великогабаритнi автотранспортнi засоби з перевищенням встановлених параметрiв ширини, висоти, довжини За кожний параметр - 0,03
6. Залiзничний вагон, контейнер   2 -

     Стаття 6. Для автомобiльних транспортних засобiв та контейнерiв, якi перетинають державний кордон України без вантажiв, ставка єдиного збору за здiйснення визначеного цим Законом контролю встановлюється у розмiрi 20 вiдсоткiв ставки, визначеної у статтi 5 цього Закону для вiдповiдного автомобiльного транспортного засобу та контейнеру. При цьому плата за проїзд автомобiльними дорогами України (за кожен кiлометр проїзду), у тому числi за перевищення встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, справляється повнiстю.

     У разi перетинання державного кордону України залiзничними вагонами без вантажiв єдиний збiр не справляється.

     Єдиний збiр з транспортних засобiв не справляється у випадку транзиту вантажу, що не пiдлягає пропуску через митний кордон України та перевантажується на iнший транспортний засiб у зонi митного контролю пункту пропуску, який є одночасно пунктом в'їзду та виїзду цього вантажу.

     Стаття 7. З перевiзникiв-нерезидентiв, дiяльнiсть яких здiйснюється на пiдставi мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, єдиний збiр справляється вiдповiдно до цих договорiв.

     Стаття 8. З перевiзникiв-резидентiв, якi сплатили податок з власникiв транспортних засобiв згiдно iз Законом України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв", плата за проїзд автомобiльними дорогами України справляється лише у разi перевищення встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв.

     Стаття 9. Допустимi розмiри осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв автомобiльних транспортних засобiв, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 45 днiв з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 45 днiв з дня опублiкування цього Закону:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
12 липня 2001 року
N 2659-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.