УГОДА

мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань

(Угоду ратифiковано Законом N 2108-III вiд 16.11.2000)

     Кабiнет Мiнiстрiв України та Пiдготовча комiсiя Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далi iменованi "Сторонами"),

     в цiлях сприяння заходам Тимчасового технiчного секретарiату (далi iменованого "ТТС") щодо:

     а) проведення iнвентаризацiї iснуючих об'єктiв з монiторингу;

     b) проведення обстежень майданчикiв;

     с) модернiзацiї або створення об'єктiв з монiторингу; та

     d) проведення сертифiкацiї об'єктiв з метою визначення їх вiдповiдностi стандартам Мiжнародної системи монiторингу;

     i з метою сприяння продовженню випробувань, тимчасовiй експлуатацiї, при необхiдностi, та обслуговуванню Мiжнародної системи монiторингу (далi iменованої "МСМ"), спрямованих на забезпечення ефективностi Договору;

     погодилися, вiдповiдно до пункту 7 i пункту 12(b) Тексту про заснування Пiдготовчої комiсiї Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далi iменованої "Пiдготовча комiсiя"), який мiститься у додатку до резолюцiї про заснування Пiдготовчої комiсiї, ухваленiй на нарадi держав, якi пiдписали Договiр про всеосяжну заборону ядерних випробувань (далi iменований "ДВЗЯВ") 19 листопада 1996 року в Нью-Йорку, i згiдно з положеннями ДВЗЯВ, зокрема статтями I-IV i Частини i Протоколу, про нижченаведене:

Стаття 1

     Кабiнет Мiнiстрiв України (далi iменований "Кабiнет Мiнiстрiв") та ТТС здiйснюють спiвробiтництво в цiлях сприяння виконанню положень цiєї Угоди. Дiяльнiсть, яка повинна бути здiйснена ТТС або вiд iменi ТТС в Українi, визначена або буде визначена у Додатку або Додатках до цiєї Угоди. Додатки можуть перiодично включатися або вилучатися за взаємною згодою Сторiн.

Стаття 2

     Якщо дiяльнiсть, здiйснювану згiдно з положеннями цiєї Угоди, повинен виконувати ТТС, то ця дiяльнiсть провадиться Групою ТТС, яка складається з персоналу, призначеного ТТС пiсля консультацiй з Кабiнетом Мiнiстрiв. Кабiнет Мiнiстрiв має право вiдмовитися вiд послуг тих чи iнших членiв Групи ТТС при тому розумiннi, що ТТС буде мати право запропонувати замiсть них нових членiв Групи. У зв'язку з кожним заходом, здiйснюваним ТТС, ТТС призначає Керiвника Групи, а Кабiнет Мiнiстрiв призначає Виконавчого представника. Керiвник групи та Виконавчий представник здiйснюють зв'язок мiж ТТС i Кабiнетом Мiнiстрiв i, при необхiдностi, спiвробiтництво та координацiю дiяльностi ТТС на виконання цiєї Угоди.

Стаття 3

     Дiяльнiсть, здiйснювана вiд iменi ТТС згiдно з положеннями цiєї Угоди, виконується пiдрядниками вiдповiдно до умов контракту або контрактiв, укладеного або укладених ТТС згiдно з Фiнансовими положеннями i Фiнансовими правилами Пiдготовчої комiсiї. Копiя технiчних умов такого контракту або контрактiв надається Виконавчому представнику, який має бути також iнформований щодо вартостi та тривалостi контракту та назви пiдрядника (далi iменованого "пiдрядник").

Стаття 4

     Щонайменше за 14 днiв до запропонованого прибуття Групи ТТС або пiдрядника у пункт в'їзду ТТС та Виконавчий представник проводять консультацiї з метою сприяння здiйсненню заходiв, що будуть проведенi, серед iншого, стосовно обладнання, яке ввозиться в Україну для виконання заходiв, здiйснюваних вiдповiдно до положень цiєї Угоди. Для цiлей пiслясертифiкацiйної дiяльностi таке обладнання повинне узгоджуватися з вiдповiдними Оперативними керiвництвами МСМ. Пiд час цих консультацiй Кабiнет Мiнiстрiв iнформує ТТС про пункти в'їзду i виїзду, через якi Група ТТС або пiдрядник та їх обладнання будуть прибувати на територiю України та залишати її.

Стаття 5

     Кабiнет Мiнiстрiв згiдно з нормативно-правовими актами України забезпечує для Групи ТТС чи пiдрядника можливiсть в'їжджати на територiю України та залишатися на нiй для проведення заходiв згiдно з положеннями цiєї Угоди та вiдповiдними Оперативними керiвництвами МСМ.

Стаття 6

     Дiяльнiсть, яка здiйснюється Групою ТТС або пiдрядником згiдно з положеннями цiєї Угоди, органiзується у спiвробiтництвi з Україною таким чином, щоб максимально можливо забезпечити своєчасне та ефективне виконання їх функцiй i якнайменшi незручностi для України та ускладнення для будь-якого об'єкта або району, де вони здiйснюють свою дiяльнiсть.

Стаття 7

     Кабiнет Мiнiстрiв та ТТС заздалегiдь готують перелiк обладнання, яке ввозиться в Україну згiдно з положеннями цiєї Угоди. Кабiнет Мiнiстрiв має право проводити iнспекцiю такого обладнання з метою пересвiдчитися, що таке обладнання необхiдне i придатне для виконання заходiв, якi повиннi бути проведенi в Українi. Така iнспекцiя здiйснюється у присутностi Керiвника групи ТТС, її членiв чи пiдрядника. Предмети обладнання, якi в цiлях безпеки потребують спецiального поводження або зберiгання, визначаються ТТС як такi, i ця iнформацiя доводиться до вiдома Виконавчого представника до прибуття згаданого обладнання у пункт в'їзду. Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує умови для надiйного зберiгання цього обладнання. З метою запобiгання невиправданим затримкам у транспортуваннi обладнання Кабiнет Мiнiстрiв сприяє ТТС у дотриманнi внутрiшнiх правил та положень України для ввезення такого обладнання в Україну та, у вiдповiдних випадках, вивезення такого обладнання з України.

Стаття 8

     1. Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує, щоб положення Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети спецiалiзованих установ 1947 року застосовувалися mutatis mutandis щодо дiяльностi ТТС (включаючи закупiвлю та поставки обладнання для цiлей цiєї Угоди), його посадових осiб та експертiв, якi дiють на виконання положень цiєї Угоди на територiї України.

     2. Обладнання, визначене у перелiку, згаданому у Статтi 7, та iнше майно ТТС при ввезеннi їх в Україну на виконання положень цiєї Угоди не обкладаються митом, податками i зборами чи обов'язковими платежами, визначеними нормативно-правовими актами України. Ввезене таким чином в Україну майно може бути вiдчужене тiльки згiдно з нормативно-правовими актами України. Виконавчий представник сприяє проведенню митного контролю будь-якого такого обладнання або майна. Право власностi на обладнання, яке ТТС передає Українi у постiйне користування для встановлення на об'єктах монiторингу згiдно з положеннями цiєї Угоди, переходить до Кабiнету Мiнiстрiв вiдразу пiсля ввезення на територiю, що знаходиться пiд юрисдикцiєю України.

     3. ТТС, його активи та iнше майно не обкладаються всiма прямими податками в Українi. Кабiнет Мiнiстрiв вживає вiдповiдних адмiнiстративних заходiв з метою компенсацiї будь-яких митних або податкових виплат, якi складають частину цiни, що сплачується ТТС при здiйсненнi закупiвель та укладеннi контрактiв на надання послуг згiдно з положеннями цiєї Угоди.

Стаття 9

     Кабiнет Мiнiстрiв сприяє спiвробiтництву мiсцевих органiв виконавчої влади у виконаннi заходiв, здiйснюваних Групою ТТС чи пiдрядником згiдно з положеннями цiєї Угоди. ТТС вживає всiх належних крокiв, необхiдних для забезпечення оперативного iнформування Виконавчого представника України про дiяльнiсть, пов'язану з випробовуваннями, тимчасовою експлуатацiєю, при необхiдностi, та обслуговуванням об'єктiв з монiторингу в Українi.

Стаття 10

     Будь-якi данi та будь-якi офiцiйнi звiти, пiдготовленi будь-якою Стороною у зв'язку iз заходами, здiйснюваними вiдповiдно до положень цiєї Угоди, надаються у розпорядження другої Сторони.

Стаття 11

     Для цiлей цiєї Угоди пiслясертифiкацiйна дiяльнiсть стосовно будь-якої станцiї МСМ починається пiсля виконання таких двох вимог:

     (i) сертифiкацiї цiєї станцiї МСМ з боку ТТС згiдно з вiдповiдними керiвництвами або процедурами сертифiкацiї; та

     (ii) ухвалення Пiдготовчою комiсiєю бюджету, у тому числi докладних фiнансових механiзмiв, якщо такi є, на експлуатацiю та обслуговування цiєї станцiї МСМ.

Стаття 12

     Для цiлей пiслясертифiкацiйної дiяльностi:

     1. Цi об'єкти також випробовуються, тимчасово експлуатуються, при необхiдностi, та обслуговуються Кабiнетом Мiнiстрiв вiдповiдно до процедур та домовленостей, узгоджених Сторонами. В цiлях забезпечення отримання Мiжнародним центром даних ("МЦД") високоякiсних даних з високим ступенем достовiрностi зазначенi процедури повиннi вiдповiдати Оперативним керiвництвам МСМ.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує вiдповiдно до Оперативних керiвництв МСМ всi належнi комунальнi послуги, пов'язанi з випробовуваннями, тимчасовою експлуатацiєю, при необхiдностi, та обслуговуванням об'єктiв, виходячи з нормативно-правових актiв України, причому витрати покриваються ТТС вiдповiдно до пунктiв 19 - 21 Статтi IV ДВЗЯВ та вiдповiдних бюджетних рiшень Пiдготовчої комiсiї.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує, на прохання, видiлення прийнятних частот, якi потрiбнi для встановлення необхiдних каналiв зв'язку, вiдповiдно до нацiональних нормативно-правових актiв та нацiонального плану розподiлу частот.

     Кабiнет Мiнiстрiв передає до МЦД данi, зареєстрованi або отриманi будь-яким об'єктом монiторингу, використовуючи формати i протоколи, зазначенi у оперативному керiвництвi на даний об'єкт. Така передача даних здiйснюється через Нацiональний центр даних за допомогою найбiльш прямих та економiчних наявних засобiв.

     5. Кабiнет Мiнiстрiв пiдтримує фiзичний захист об'єктiв та обладнання, пов'язаного з будь-яким об'єктом, включаючи канали передачi даних, польове обладнання i датчики. При цьому витрати розподiляються вiдповiдно до пунктiв 19 - 21 Статтi IV ДВЗЯВ та вiдповiдних бюджетних рiшень Пiдготовчої комiсiї.

     6. Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує калiбрування приладiв на будь-якому об'єктi згiдно з вiдповiдним Оперативним керiвництвом МСМ.

     7. Кабiнет Мiнiстрiв повiдомляє ТТС про виникнення будь-якої проблеми, iнформуючи МЦД про характер такої проблеми та про орiєнтовнi строки усунення цiєї проблеми. Кабiнет Мiнiстрiв повiдомляє ТТС також про будь-яке аномальне явище, яке позначається на якостi даних, що передаються з будь-якого об'єкта.

     8. ТТС проводить консультацiї з Кабiнетом Мiнiстрiв щодо порядку надання ТТС доступу до об'єкта в цiлях перевiрки обладнання i каналiв зв'язку та для здiйснення необхiдних змiн у обладнаннi та процедурах експлуатацiї, якщо Кабiнет Мiнiстрiв не бере на себе вiдповiдальнiсть за здiйснення таких необхiдних змiн. ТТС має доступ до об'єкта вiдповiдно до такого порядку.

Стаття 13

     Кабiнет Мiнiстрiв забезпечує, щоб персонал його станцiй монiторингу якнайшвидше вiдповiдав на запити, якi надходять вiд ТТС i стосуються випробувань та тимчасової експлуатацiї, при необхiдностi, будь-якого об'єкта, або передачi даних до МЦД. Такi вiдповiдi надаються у форматi, визначеному у оперативному керiвництвi на вiдповiдний об'єкт.

Стаття 14

     Питання конфiденцiйностi, якi стосуються здiйснення цiєї Угоди, вирiшуються згiдно з ДВЗЯВ та вiдповiдними рiшеннями Пiдготовчої комiсiї.

Стаття 15

     Витрати на дiяльнiсть для здiйснення цiєї Угоди покриваються згiдно з вiдповiдними бюджетними рiшеннями, якi приймаються Пiдготовчою комiсiєю. Зокрема, витрати, пов'язанi з випробуваннями, тимчасовою експлуатацiєю, при необхiдностi, та обслуговуванням будь-якого об'єкта, включаючи забезпечення фiзичного захисту, у вiдповiдних випадках, використанням узгоджених процедур автентифiкацiї даних, передачею даних iз Нацiонального центру даних до МЦД покриваються, як це передбачено пунктами 19 - 21 Статтi IV ДВЗЯВ, i згiдно з вiдповiдними бюджетними рiшеннями Пiдготовчої комiсiї.

Стаття 16

     Пiсля завершення кожного iз заходiв, передбачених Додатком або Додатками, ТТС надає Українi таку вiдповiдну технiчну допомогу, яку ТТС вважає необхiдною для належного функцiонування будь-якого об'єкта як частини МСМ. ТТС також надає технiчну допомогу i пiдтримку у випробуваннях, тимчасовiй експлуатацiї, при необхiдностi, i обслуговуваннi будь-якого об'єкта з монiторингу та вiдповiдних засобiв зв'язку в тих випадках, коли Україна звертається з запитом про таку допомогу, i в межах затверджених бюджетних ресурсiв.

Стаття 17

     У випадку виникнення будь-якої незгоди або суперечки мiж Сторонами у зв'язку iз тлумаченням або виконанням положень цiєї Угоди Сторони проводять консультацiї з метою найшвидшого врегулювання такої незгоди або суперечки згiдно з нормами мiжнародного права.

Стаття 18

     Змiни до цiєї Угоди вносяться за згодою Сторiн. Сторони можуть укладати такi додатковi угоди, якi вони за взаємною згодою вважатимуть необхiдними.

Стаття 19

     Додаток або Додатки до цiєї Угоди становлять невiд'ємну частину Угоди, i будь-яке посилання на цю Угоду включає посилання на Додаток або Додатки. У випадку невiдповiдностi того чи iншого положення, що мiститься у Додатку, текстi цiєї Угоди, переважну силу має Угода.

Стаття 20

     Ця Угода набирає чинностi з дати отримання Пiдготовчою комiсiєю повiдомлення України про те, що нацiональнi вимоги щодо такого набрання чинностi були виконанi. Ця Угода залишається чинною до укладення нової угоди про об'єкти мiж Україною та Органiзацiєю Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

     Ця Угода може бути денонсована будь-якою зi Сторiн, якщо вона за 6 мiсяцiв наперед письмово повiдомить про такий намiр другу Сторону.

     Пiдписано у Вiднi 27 вересня 1999 року i у Києвi 17 вересня 1999 року в двох примiрниках українською та англiйською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

За Кабiнет Мiнiстрiв України
(пiдпис)
За Пiдготовчу комiсiю
(пiдпис)
Генеральний директор Нацiонального космiчного агентства України
(посада)
Виконавчий секретар
(посада)

 

Додаток
до Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань

     Об'єкти з монiторингу мiжнародної системи монiторингу, що знаходяться в Українi

1. Малин AKASG
Сейсмiчна
станцiя PS 45
Мiсцезнаходження
(50.7 Пн.ш., 29.2 Сх.д.)
Тип: сейсмогрупа
Потрiбнi заходи
Iнвентаризацiя
Обстеження майданчика
Модернiзацiя
Випробування
Сертифiкацiя
Експлуатацiя та обслуговування

Iнтерпретуюча заява

     стосовно Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Пiдготовчою комiсiєю Органiзацiї Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходiв, у тому числi пiслясертифiкацiйної дiяльностi, стосовно об'єктiв з мiжнародного монiторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань

     Згiдно з розумiнням Сторiн цiєї Угоди, вираз "мито, податки i збори" у пунктi 2 статтi 8 цiєї Угоди i вираз "мито" у роздiлi 9(b) статтi III Конвенцiї про iмунiтети та привiлеї спецiалiзованих установ 1947 року не включає адмiнiстративну оплату за оформлення митних документiв, яка на цей час становить 0,015% вартостi обладнання чи власностi, що ввозиться в Україну.

За Кабiнет Мiнiстрiв України:
(пiдпис)
За Пiдготовчу комiсiю:
(пiдпис)
Генеральний директор Нацiонального космiчного агентства України
(посада)
Виконавчий секретар
(посада)
Київ, 17.09.1999 Вiдень, 27.09.1999
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.