УГОДА

(у формi обмiну нотами)
мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України

(Угоду ратифiковано Законом N 1161-XIV вiд 19.10.99 )

офiцiйний переклад

     Ваша Високоповажносте,

     Маю честь пiдтвердити отримання сьогоднiшнiм числом Ноти Вашої Високоповажностi, в якiй йдеться про наступне:

     "Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Кабiнету Мiнiстрiв України (Уряду України) щодо постачання аудiовiзуального обладнання (у подальшому "Обладнання") Нацiональному музею iсторiї України, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння розвитку культурної дiяльностi в Українi Уряд Японiї, на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї, надасть Кабiнету Мiнiстрiв України грант у розмiрi, що не перевищує сорок мiльйонiв дев'ятсот тисяч йєн (Y40.900.000) (у подальшому "Грант").

     2. (1) Грант буде належним чином та виключно використаний Кабiнетом Мiнiстрiв України для закупiвлi Обладнання виробництва Японiї або України, а також для надання послуг, пов'язаних iз такою закупiвлею, включаючи доставку Обладнання в Україну.

     (2) Незважаючи на положення пiдпункту (1) цього пункту, в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, за кошти Гранту може бути придбане Обладнання виробництва iнших країн, окрiм Японiї або України.

     3. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2000 року, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     Його Високоповажностi
     П. Хiдеомi Накадзiмi
     Тимчасовому Повiреному
     у справах Японiї в Українi

     4. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа укладе контракти в японських йєнах з японськими фiзичними особами або японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем фiзичних осiб Японiї, з метою придбання Обладнання та послуг, про якi йде мова у пунктi 2. Такi контракти мають бути завiренi Урядом Японiї для використання Гранту.

     (2) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа згiдно з банкiвськими правилами вiдкриє на iм'я Кабiнету Мiнiстрiв України рахунок у банку Японiї, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     (3) Уряд Японiї, з метою виконання обов'язкiв, покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України або призначеною ним особою, за завiреними контрактами, про якi йде мова у пiдпунктi (1) цього пункту, здiйснюватиме переведення коштiв у японських йєнах на рахунок, зазначений у пiдпунктi (2) цього пункту, лише в разi надходження з банку, зазначеного у пiдпунктi (2) цього пункту, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi дозволiв на сплату вiд Кабiнету Мiнiстрiв України або призначеної ним особи.

     5. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме необхiдних заходiв для:

     (а) забезпечення швидкого митного оформлення та перевезення Обладнання у межах України;

     (б) звiльнення Обладнання, що постачатиметься, та послуг, якi надаватимуться за Грантом японськими фiзичними чи японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї, вiд ввiзного мита, внутрiшнiх податкiв або iнших податкових зобов'язань, якi стягуються на територiї України;

     (в) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання;

     та

     (г) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Гранту.

     (2) Що стосується корабельного та морського страхування Обладнання, закупленого за кошти Гранту, Кабiнет Мiнiстрiв України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     6. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь пiдтверджує вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України, що данi домовленостi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельми високiй повазi".

     Маю честь також вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України пiдтвердити данi домовленостi та погодити, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельми високiй повазi".

Роман Шпек
Голова Нацiонального агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї

 

офiцiйний переклад

Запис обговорень

     У зв'язку з процедурами обмiну нотами вiд 30 липня 1999 року щодо надання Японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України (у подальшому - Угода (у формi обмiну нотами), представники Української Делегацiї та Японської Делегацiї мають намiр занотувати наступне:

     1. Що стосується пiдпункту (1) пункту 2 Угоди (у формi обмiну нотами), представник Японської Делегацiї заявляє про розумiння Урядом Японiї того, що Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме усiх необхiдних заходiв, щоб запобiгти будь-якiй пропозицiї, дарунку чи сплатi, винагородi або нагородi, що можуть бути розцiненi в Українi як корупцiйнi, з метою примусу до, чи винагороди за отримання контрактiв, про якi йде мова у пiдпунктi 1 пункту 4 Угоди (у формi обмiну нотами).

     2. Представник Української Делегацiї заявляє, що його Делегацiя не має нiяких заперечень щодо поданої вище заяви.

Роман Шпек Хiдеомi Накадзiма Голова Нацiонального агентства Тимчасовий Повiрений України з питань розвитку у справах Японiї Та європейської iнтеграцiї в Українi

 

офiцiйний переклад

     Посольство Японiї
     Київ

     Ваша Високоповажносте,

     Маю честь пiдтвердити отримання сьогоднiшнiм числом Ноти Вашої Високоповажностi, в якiй йдеться про наступне:

     "Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Кабiнету Мiнiстрiв України (Уряду України) щодо постачання аудiовiзуального обладнання (у подальшому "Обладнання") Нацiональному музею iсторiї України, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння розвитку культурної дiяльностi в Українi Уряд Японiї, на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї, надасть Кабiнету Мiнiстрiв України грант у розмiрi, що не перевищує сорок мiльйонiв дев'ятсот тисяч йєн (Y40.900.000) (у подальшому "Грант").

     2. (1) Грант буде належним чином та виключно використаний Кабiнетом Мiнiстрiв України для закупiвлi Обладнання виробництва Японiї або України, а також для надання послуг, пов'язаних iз такою закупiвлею, включаючи доставку Обладнання в Україну.

     (2) Незважаючи на положення пiдпункту (1) цього пункту, в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, за кошти Гранту може бути придбане Обладнання виробництва iнших країн, окрiм Японiї або України.

     3. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2000 року, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     Його Високоповажностi
     П. Роману Шпеку
     Головi Нацiонального агентства України
     з питань розвитку та європейської iнтеграцiї

     4. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа укладе контракти в японських йєнах з японськими фiзичними особами або японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем фiзичних осiб Японiї, з метою придбання Обладнання та послуг, про якi йде мова у пунктi 2. Такi контракти мають бути завiренi Урядом Японiї для використання Гранту.

     (2) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа згiдно з банкiвськими правилами вiдкриє на iм'я Кабiнету Мiнiстрiв України рахунок у банку Японiї, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     (3) Уряд Японiї, з метою виконання обов'язкiв, покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України або призначеною ним особою, за завiреними контрактами, про якi йде мова у пiдпунктi (1) цього пункту, здiйснюватиме переведення коштiв у японських йєнах на рахунок, зазначений у пiдпунктi (2) цього пункту, лише в разi надходження з банку, зазначеного у пiдпунктi (2) цього пункту, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi дозволiв на сплату вiд Кабiнету Мiнiстрiв України або призначеної ним особи.

     5. (1) Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме необхiдних заходiв для:

     (а) забезпечення швидкого митного оформлення та перевезення Обладнання у межах України;

     (б) звiльнення Обладнання, що постачатиметься, та послуг, якi надаватимуться за Грантом японськими фiзичними чи японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї, вiд ввiзного мита, внутрiшнiх податкiв або iнших податкових зобов'язань, якi стягуються на територiї України;

     (в) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Обладнання;

     та

     (г) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Гранту.

     (2) Що стосується корабельного та морського страхування Обладнання, закупленого за кошти Гранту, Кабiнет Мiнiстрiв України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     6. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь пiдтверджує вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України, що данi домовленостi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельми високiй повазi".

     Маю честь також вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України пiдтвердити данi домовленостi та погодити, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї письмового повiдомлення вiд Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би поновити Вашiй Високоповажностi запевнення у своїй вельми високiй повазi".

Хiдеомi Накадзiма
Тимчасовий Повiрений у справах Японiї в Українi

 

офiцiйний переклад

Запис обговорень

     У зв'язку з процедурами обмiну нотами вiд 30 липня 1999 року щодо надання Японського культурного гранту на постачання аудiовiзуального обладнання Нацiональному музею iсторiї України (у подальшому - Угода (у формi обмiну нотами), представники Української Делегацiї та Японської Делегацiї мають намiр занотувати наступне:

     1. Що стосується пiдпункту (1) пункту 2 Угоди (у формi обмiну нотами), представник Японської Делегацiї заявляє про розумiння Урядом Японiї того, що Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме усiх необхiдних заходiв, щоб запобiгти будь-якiй пропозицiї, дарунку чи сплатi, винагородi або нагородi, що можуть бути розцiненi в Українi як корупцiйнi, з метою примусу до, чи винагороди за отримання контрактiв, про якi йде мова у пiдпунктi 1 пункту 4 Угоди (у формi обмiну нотами).

     2. Представник Української Делегацiї заявляє, що його Делегацiя не має нiяких заперечень щодо поданої вище заяви.

Хiдеомi Накадзiма
Тимчасовий Повiрений у справах Японiї в Українi
Роман Шпек
Голова Нацiонального агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.