УГОДА

мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй

     Беручи до уваги, що Генеральна Асамблея Органiзацiї Об'єднаних Нацiй заснувала Програму розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (далi "ПРООН") з метою пiдтримки i доповнення нацiональних зусиль, що докладаються країнами-одержувачами допомоги при вирiшеннi найбiльш суттєвих проблем їх економiчного розвитку, а також з метою сприяння їх соцiальному прогресу та пiдвищенню рiвня життя, а також

     беручи до уваги, що Уряд України (далi "Уряд"), бажає звернутись до ПРООН за допомогою на користь свого народу,

     Уряд i ПРООН (далi "Сторони") у дусi дружнього спiвробiтництва уклали цю Угоду.

Стаття I
Сфера дiї цiєї Угоди

     1. Ця Угода мiстить основнi умови, у вiдповiдностi з якими ПРООН та її виконавчi установи будуть надавати уряду допомогу у виконаннi його проектiв розвитку, i у вiдповiдностi з якими такi проекти, що виконуються за допомогою ПРООН, будуть втiлюватись. Положення цiєї Угоди поширюються на всю допомогу з боку ПРООН i на всю проектну документацiю чи iншi документи (далi "Проектна документацiя"), якi Сторони можуть розробити для найбiльш детального визначення конкретних умов такої допомоги i вiдповiдних обов'язкiв Сторiн i виконавчої установи вiдносно таких проектiв.

     2. Вiдповiдно до цiєї Угоди допомога ПРООН надається лише у вiдповiдь на прохання, що подаються Урядом та схвалюються ПРООН. Така допомога надається Уряду, або такiй юридичнiй особi, яку може призначити Уряд, її надання i одержання регулюється вiдповiдними дiючими резолюцiями та рiшеннями компетентних органiв ПРООН i залежить вiд наявностi у ПРООН необхiдних фондiв.

Стаття II
Форми допомоги

     1. Допомога, яка може надаватись ПРООН Уряду вiдповiдно до цiєї Угоди, може включати в себе:

     а) послуги експертiв-радникiв та консультантiв, у тому числi фiрм чи органiзацiй, якi призначаються ПРООН чи вiдповiдною виконавчою установою i несуть вiдповiдальнiсть перед ними;

     б) послуги технiчних експертiв, якi призначаються виконавчою установою для виконання оперативних, управлiнських чи адмiнiстративних функцiй, як державнi службовцi Уряду чи спiвробiтники юридичних осiб, яких Уряд може призначити згiдно з пунктом 2 Статтi I цiєї Угоди;

     в) послуги Добровольцiв Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (далi - "Добровольцi");

     г) обладнання i матерiали, якi важко отримати в Українi (далi - "Країна");

     д) проведення семiнарiв, реалiзацiю програм пiдготовки кадрiв, показових проектiв, створення робочих груп експертiв та iншi аналогiчнi заходи;

     е) надання стипендiй або аналогiчнi заходи, в рамках яких кандидати, призначенi Урядом i затвердженi вiдповiдною виконавчою установою, можуть навчатись або отримувати професiйну пiдготовку;

     ж) будь-яку iншу форму допомоги, про яку можуть домовитись Уряд i ПРООН.

     2. Прохання про надання допомоги подаються Урядом на адресу ПРООН через представника-резидента ПРООН у цiй країнi (зазначеного у пунктi 4(а) цiєї Статтi) за формою i вiдповiдно до процедури, яка встановлена ПРООН для таких прохань. Уряд надає ПРООН всi необхiднi засоби та вiдповiдну iнформацiю для розгляду прохання включаючи виклад його намiру щодо подальшої роботи над проектами, якi потребують вiдповiдних капiталовкладень.

     3. ПРООН може надавати допомогу або безпосередньо Уряду, використовуючи при цьому таку зовнiшню допомогу, яка може вважатись доцiльною, або через виконавчу установу, на яку покладається основна вiдповiдальнiсть за реалiзацiю допомоги, що надається ПРООН для здiйснення проекту, i якiй для цього надається статус незалежного пiдрядника. У тих випадках, коли допомога надається Уряду безпосередньо ПРООН, всi посилання в цiй Угодi на виконавчу установу повиннi тлумачитись як такi, що стосуються ПРООН, за винятком випадкiв, коли з контексту випливає iнше.

     4. а) ПРООН може мати у країнi постiйне представництво на чолi з представником-резидентом для того, щоб представляти ПРООН на мiсцi i виконувати функцiї головного каналу зв'язку з Урядом з усiх справ Програми. Представник-резидент несе всю вiдповiдальнiсть i має беззастережнi повноваження вiд iменi Адмiнiстратора ПРООН при втiленнi всiх аспектiв програми ПРООН у країнi i керує роботою групи таких представникiв iнших органiзацiй системи ООН, якi можуть працювати в країнi, враховуючи їх професiйну компетенцiю i їх вiдносини з вiдповiдними органами Уряду. Представник-резидент пiдтримує зв'язок вiд iменi Програми з вiдповiдними органами Уряду, включаючи Урядову установу з координацiї зовнiшньої допомоги, та iнформує Уряд з питань загальної полiтики, критерiїв i процедур ПРООН та iнших вiдповiдних програм Органiзацiї Об'єднаних Нацiй. У разi необхiдностi вiн допомагає Уряду у пiдготовцi програми ПРООН по цiй країнi i заявок щодо проектiв, а також у пiдготовцi пропозицiй щодо змiн у програмi у цiй країнi i змiн у проектi, забезпечує належну координацiю всiх видiв допомоги, що надається ПРООН через будь-якi виконавчi установи або через власних консультантiв, допомагає Уряду, у разi необхiдностi, в узгодженнi дiяльностi ПРООН з державними, двостороннiми та багатостороннiми програмами, якi виконуються у країнi, а також виконує iншi функцiї, якi можуть бути покладенi на нього Адмiнiстратором чи виконавчою установою.

     б) Представництво ПРООН у країнi може утримувати такий штат персоналу, який ПРООН вважає необхiдним для належного виконання своїх функцiй. ПРООН перiодично повiдомляє Уряду прiзвища спiвробiтникiв представництва та членiв їх сiмей, а також про змiни у статусi таких осiб.

Стаття III
Здiйснення проектiв

     1. Уряд залишається вiдповiдальним за свої проекти розвитку, по яких ПРООН надає допомогу, та за реалiзацiю завдань, що викладенi у вiдповiднiй проектнiй документацiї, i виконує компоненти проектiв, якi можуть бути зазначенi у положеннях цiєї Угоди та в проектнiй документацiї. ПРООН зобов'язуються пiдтримувати та доповнювати участь Уряду у здiйсненнi таких проектiв, допомагаючи Уряду у вiдповiдностi до цiєї Угоди та робочих планiв, якi складають частину такої проектної документацiї, а також допомагаючи Уряду у виконаннi ним намiрiв щодо подальших заходiв пiсля капiталовкладень у проект. Уряд iнформує ПРООН про державну установу, яка спiвробiтничає по проекту та на яку покладено пряму вiдповiдальнiсть за участь Уряду у кожному проектi, що отримує допомогу ПРООН. Не суперечуючи загальнiй вiдповiдальностi Уряду за його проекти, Сторони можуть досягти домовленостi щодо покладення на ту чи iншу виконавчу установу вiдповiдальностi за виконання конкретного проекту, за консультацiєю та при наявностi згоди установи, що спiвпрацює. Будь-яке таке покладення вiдповiдальностi на установу обумовлюється у планi реалiзацiї проекту, що складає частину проектної документацiї разом iз заходами, якщо це передбачено з передачi такої вiдповiдальностi у ходi виконання програми Урядовiй чи юридичнiй особi, призначенiй Урядом.

     2. Додержання Урядом прийнятих на себе ранiше зобов'язань, якi, за згодою, є необхiдними або доцiльними для одержання допомоги ПРООН вiдповiдно до конкретного проекту, є умовою виконання ПРООН та виконавчою установою своїх зобов'язань по такому проекту. Якщо допомога починала надаватись до моменту виконання таких зобов'язань, вона, на розсуд ПРООН, може бути припинена чи призупинена без попереднього повiдомлення.

     3. Будь-яка угода мiж Урядом i виконавчою установою, що стосується проекта, по якому надається допомога ПРООН, або мiж Урядом та технiчним експертом, пiдпорядковується положенням цiєї Угоди.

     4. Установа, що спiвпрацює у рамках здiйснення проектiв вiдповiдним чином i за узгодженням з виконавчою установою призначає штатного Директора кожного з проектiв, який виконує функцiї, покладенi на нього установою, що спiвпрацює у рамках здiйснення проекту. Виконавча установа вiдповiдним чином i за узгодженням з Урядом, призначає Головного технiчного радника або Координатора Проекту, який несе вiдповiдальнiсть перед виконавчою установою за нагляд за участю виконавчої установи у реалiзацiї проекту на рiвнi його розроблення. Вiн здiйснює нагляд та координує дiяльнiсть експертiв та iнших спiвробiтникiв виконавчої установи i вiдповiдає за пiдготовку на мiсцi державних спiвробiтникiв, призначених Урядом. Вiн несе вiдповiдальнiсть за керiвництво i ефективне використання всiх вкладень, що фiнансуються ПРООН, включаючи устаткування, поставлене згiдно з проектом.

     5. При виконаннi своїх обов'язкiв експерти-радники, консультанти i добровольцi тiсно взаємодiють з урядом i особами чи органами, призначеними Урядом, i дотримуються таких iнструкцiй Уряду, якi можуть бути спiвставленi з характером їх обов'язкiв чи допомоги, що має надаватись, i про якi можуть домовитись ПРООН, вiдповiдна виконавча установа i Уряд. Технiчнi експерти несуть вiдповiдальнiсть тiльки перед Урядом чи юридичною особою, при якiй вони працюють, i пiдпорядковуються виключно Уряду чи такiй юридичнiй особi, але не зобов'язанi виконувати будь-якi функцiї, несумiснi з їх мiжнародним статусом чи з цiлями ПРООН або виконавчої установи. Уряд зобов'язується забезпечити для кожного технiчного експерта таку дату початку виконання своїх обов'язкiв, яка спiвпадає з дiйсною датою контракту, укладеного мiж ним i вiдповiдною виконавчою установою.

     6. Стипендiати вiдбираються виконавчою установою. Такi стипендiї надаються вiдповiдно до полiтики i практики надання стипендiй, яка iснує у данiй установi.

     7. Технiчне та iнше обладнання, матерiали, запаснi частини та iнше майно, що фiнансується чи надається ПРООН, є власнiстю ПРООН, якщо iнше не узгоджено, включно до передачi їх у власнiсть Уряду чи призначенiй ним юридичнiй особi на умовах, взаємно узгоджених Урядом i ПРООН.

     8. Патентнi права, авторськi права та iншi аналогiчнi права на будь-якi вiдкриття чи роботу, якi виникли в результатi безпосередньої допомоги, що надається ПРООН згiдно з цiєю Угодою, належать ПРООН. Разом з тим, якщо iнше не погоджено Сторонами у кожному окремому випадку, Уряд має право користуватись будь-якими такими вiдкриттями чи роботами в межах країни, не сплачуючи податку чи будь-якого вiдповiдного збору.

Стаття IV
Iнформацiя щодо проектiв

     1. Уряд надає ПРООН такi вiдповiднi доповiдi, карти, бухгалтерськi вiдомостi, записи, заяви, документи та iншу iнформацiю, яку вона може запитати, вiдносно будь-якого проекту, що субсидується ПРООН, про його реалiзацiю чи про його перспективнiсть та рентабельнiсть, або вiдносно додержання Урядом зобов'язань, що покладено на нього цiєю Угодою або проектною документацiєю.

     2. ПРООН зобов'язується постiйно iнформувати Уряд про свої заходи з надання допомоги, що вживаються згiдно з цiєю Угодою. Кожна з Сторiн має право в будь-який час здiйснювати нагляд за станом реалiзацiї проектiв, що субсидуються ПРООН.

     3. Пiсля завершення проекту, по якому надавалась допомога ПРООН, Уряд надає ПРООН, за її проханням, iнформацiю про користь вiд цього проекту i про заходи з подальшого його використання за призначенням, включаючи iнформацiю, яка є необхiдною чи доцiльною для його оцiнки, або для оцiнки допомоги ПРООН, а також погоджує i надає дозвiл ПРООН здiйснювати вiдповiдний нагляд з цiєю метою.

     4. Будь-яка iнформацiя чи матерiали, якi Уряд має надати ПРООН вiдповiдно до цiєї статтi, надаються Урядом у розпорядження виконавчої установи на прохання вiдповiдної виконавчої установи.

     5. Сторони проводять двостороннi консультацiї вiдносно публiкування, у належних випадках, будь-якої iнформацiї про проект, що субсидується ПРООН або користi, яка вiд нього одержується. Однак будь-яка iнформацiя про будь-який проект, який передбачає подальшi вкладення, може бути надана ПРООН у розпорядження потенцiйних вкладникiв тiльки у тому випадку, коли Уряд не звернувся до ПРООН з письмовим проханням обмежити надання iнформацiї стосовно такого проекту, i до моменту подачi такого прохання.

Стаття V
Участь i внесок Уряду до реалiзацiї проекту

     1. На виконання свого зобов'язання брати участь та спiвпрацювати у реалiзацiї проектiв, що субсидуються ПРООН згiдно з цiєю Угодою, Уряд надає перерахованi нижче засоби, якi детально визначенi в проектнiй документацiї:

     а) послуги мiсцевих колег-фахiвцiв та iншi послуги, включаючи послуги державних установ технiчним експертам;

     б) земельнi дiлянки, будiвлi, кадрову пiдготовку та iншi засоби, якi є в наявностi або виробляються в країнi, а також

     в) обладнання, матерiали i предмети постачання, якi є в наявностi чи виробляються в країнi.

     2. В усiх випадках, коли надання обладнання є частиною допомоги ПРООН Уряду, останнiй вiдшкодовує митнi витрати, якi стягуються при ввезеннi такого обладнання, витрати по перевезенню його з порту прибуття до мiсця виконання робiт, а також будь-якi непередбаченi витрати або витрати по догляду та збереженню, витрати по його страхуванню пiсля доставки в мiсце розташування проекту i по його встановленню i утриманню.

     3. Уряд також виплачує грошове утримання стажорам та стипендiатам впродовж термiну їх навчання.

     4. В разi, якщо таке передбачено у проектнiй документацiї, Уряд виплачує чи сприяє здiйсненню виплати ПРООН або виконавчiй установi необхiдних сум у розмiрi, зазначеному у проектному бюджетi, який мiститься в проектнiй документацiї, за надання будь-якого з засобiв, перерахованих в пунктi 1 цiєї статтi, пiсля чого виконавча установа придбає зазначенi засоби i щорiчно подає звiт до ПРООН про будь-якi витрати, пов'язанi з цим положенням.

     5. Грошi, то пiдлягають виплатi ПРООН згiдно з попереднiм пунктом, вносяться на призначений для цього Генеральним Секретарем Органiзацiї Об'єднаних Нацiй рахунок, i розпорядження ними здiйснюється вiдповiдно до дiючих фiнансових правил ПРООН.

     6. Вартiсть засобiв, що становлять внесок Уряду у проект, i будь-якi суми, що пiдлягають виплатi Урядом згiдно з цiєю статтею i якi детально визначенi в проектних бюджетах, розглядаються як розрахунки, що грунтуються на найточнiшiй iнформацiї, яка є наявною на момент пiдготовки проектних бюджетiв. Такi суми пiдлягають коригуванню у випадках, коли є необхiднiсть вiдобразити фактичну вартiсть будь-якого з таких засобiв, придбаних пiзнiше.

     7. Уряд встановлює у мiсцi розташування кожного проекту вiдповiднi позначення про те, що цей проект здiйснюється за допомогою ПРООН i виконавчої установи.

Стаття VI
Орiєнтовнi витрати з програми та iншi статтi витрат, що пiдлягають оплатi в мiсцевiй валютi

     1. На доповнення до вищезазначеного в статтi V внеску Уряд сприяє наданню допомоги ПРООН, виплачуючи чи забезпечуючи сплату нижчезазначених мiсцевих витрат чи послуг в сумах, визначених у вiдповiднiй проектнiй документацiї чи iншим засобом визначеним ПРООН згiдно з вiдповiдними рiшеннями її керiвних органiв:

     а) мiсцевi витрати на проживання експертiв-радникiв i консультантiв, прикомандированих до здiйснення проектiв у країнi;

     б) послуги мiсцевого адмiнiстративного i конторського персоналу, включаючи необхiднi послуги мiсцевого секретарського персоналу, усних i письмових перекладiв i аналогiчну допомогу;

     в) послуги автотранспорту;

     г) поштовi послуги та послуги зв'язку у службових справах.

     2. Уряд виплачує також безпосередньо кожному технiчному експерту оклад, надбавки та iншi вiдповiднi винагороди, що сплачуються громадянину країни, призначеному на таку посаду. Вiн гарантує технiчному експерту таку ж рiчну вiдпустку i вiдпустку за хворобою, яку вiдповiдна виконавча установа надає своїм спiвробiтникам i всiляко сприяє наданню йому вiдпустки для поїздки на батькiвщину, на яку вiн має право згiдно з умовою своєї служби у вiдповiднiй виконавчiй установi. Якщо ж Уряд припиняє службу технiчного експерту при обставинах, якi зобов'язують виконавчу установу виплатити йому компенсацiю за умовами укладеного з ним контракту, Уряд бере участь у виплатi вiдповiдної компенсацiї в тому обсязi, який звичайно виплачується цивiльним службовцям даної країни або спiвробiтнику еквiвалентного рангу, служба якого припиняється при таких самих обставинах.

     3. Уряд зобов'язується забезпечити фактично такi засоби та послуги:

     а) необхiднi конторськi та iншi примiщення;

     б) таке медичне i лiкарняне обслуговування для мiжнародного персоналу, яке надається державним цивiльним службовцям;

     в) просте але вiдповiдним чином обставлене помешкання добровольцям, i

     г) допомога у пошуку придатних житлових примiщень для мiжнародного персоналу i надання такого житла технiчним експертам на тих самих умовах, на яких воно надається нацiональним цивiльним службовцям, займаючим порiвнювальну посаду.

     4. Уряд також несе частину витрат по утриманню персоналу ПРООН у країнi шляхом щорiчних виплат ПРООН взаємно узгодженої мiж Сторонами паушальної суми на покриття таких витрат:

     а) придатне конторське примiщення з обладнанням i канцелярським приладдям, що є прийнятливим для розмiщення в ньому мiсцевої штаб-квартири ПРООН у країнi;

     б) вiдповiдна допомога мiсцевого секретарського та канцелярського персоналу, усних i письмових перекладачiв тощо;

     в) забезпечення транспортом для представника-резидента i його персоналу для виконання офiцiйних обов'язкiв у межах країни;

     г) поштовi послуги та послуги зв'язку для службового використання, i

     д) грошове утримання представника-резидента i його персоналу на час термiну офiцiйних вiдряджень в межах країни.

     5. Уряд має право надавати вищезазначенi в пунктi 4 послуги натурою, за винятком пiдпунктiв (b) та (e).

     6. Грошi, якi пiдлягають виплатi згiдно з положеннями цiєї Статтi, крiм вказаних у пунктi 2, виплачуються Урядом та використовуються ПРООН у вiдповiдностi до пункту 5 Статтi V.

Стаття VII
Допомога з iнших джерел

     В разi, якщо допомога на виконання проекту надається будь-якiй Сторонi з iнших джерел, Сторони консультуються мiж собою

     i з виконавчою установою з метою ефективної координацiї i використання допомоги, що отримується Урядом з усiх джерел. Зобов'язання Уряду, якi випливають з цiєї статтi, не пiдлягають змiнi нiякими угодами, якi вiн може укладати з iншими юридичними особами, що спiвпрацюють з ним у реалiзацiї проекту.

Стаття VIII
Використання допомоги

     Уряд докладає всiх можливих зусиль до того, щоб забезпечити найбiльш ефективне використання допомоги, що надається ПРООН, i використовує таку допомогу за її призначенням. Не обмежуючи загальнiсть викладених нижче положень, Уряд вживає з цiєю метою вiдповiдних заходiв, якi визначенi у проектнiй документацiї.

Стаття IX
Привiлеї та iмунiтети

     1. Уряд застосовує у вiдношеннi до Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та її органiв, включаючи ПРООН та допомiжнi органи, що виступають як виконавчi установи, до їх майна, фондiв та активiв,

     а також у вiдношеннi до її спiвробiтникiв, включаючи представника-резидента та iнших спiвробiтникiв представництва ПРООН в країнi, положення Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети Об'єднаних Нацiй.

     2. Уряд застосовує у вiдношеннi до будь-якої спецiалiзованої установи, що дiє як виконавча установа, до її майна, фондiв та активiв, а також у вiдношеннi її спiвробiтникiв, положення Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети спецiалiзованих установ ООН, включаючи будь-який з додаткiв до Конвенцiї, що має вiдношення до даної спецiалiзованої установи. У випадках, коли Мiжнародне агентство з атомної енергiї (МАГАТЕ) виступає як виконавча установа, Уряд застосовує до його майна, фондiв та активiв, а також у вiдношеннi його спiвробiтникiв та експертiв, положення Угоди про привiлеї та iмунiтети МАГАТЕ.

     3. Спiвробiтникам представництва ПРООН в крайнi надаються такi додатковi привiлеї та iмунiтети, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання представництвом своїх функцiй.

     4. а) Якщо Сторони не узгодили iнше у проектнiй документацiї вiдносно конкретних проектiв, Уряд надає всiм особам, за винятком державного персоналу, найнятого Урядом, що знаходиться на службi ПРООН, будь-якої спецiалiзованої установи ООН чи МАГАТЕ, на яких не розповсюджуються положення, викладенi у пунктах 1 i 2, наведених вище, такi ж привiлеї та iмунiтети, якими користуються спiвробiтники Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, вiдповiдної Спецiалiзованої установи або МАГАТЕ, згiдно з роздiлами 18 i 19 Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети Об'єднаних Нацiй чи роздiлу 18 Конвенцiї про привiлеї та iмунiтети спецiалiзованих установ, чи вiдповiдно до Угоди про привiлеї та iмунiтети МАГАТЕ;

     б) з метою застосування положень правових документiв, що стосуються привiлеїв i iмунiтетiв, згаданих у попереднiх роздiлах цiєї статтi,

     (1) всi положення i документи, причетнi до будь-якого проекту, якi знаходяться у розпорядженнi або пiд контролем осiб, вищезазначених у пунктi 4(а), розглядаються в залежностi вiд обставин як документи, що належать Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, вiдповiднiй спецiалiзованiй установi ООН або МАГАТЕ;

     (2) обладнання, матерiали та запаснi частини, якi ввезенi, закупленi чи орендованi такими особами у межах країни для потреб проекту, розглядаються в залежностi вiд обставин як майно Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, вiдповiдної спецiалiзованої установи ООН або МАГАТЕ.

     5. Вираз "особи, якi виконують службовi обов'язки", що мiститься в Статтях IX, X i XIII цiєї Угоди, поширюється на технiчних експертiв, добровольцiв, консультантiв, а також на юридичних i фiзичних осiб та їх службовцiв. Вiн розповсюджується на урядовi i неурядовi органiзацiї або фiрми, з якими ПРООН спiвпрацює як виконавча установа або у iншiй якостi, з метою здiйснення чи сприяння здiйсненню проекта, що субсидується ПРООН, а також на їх спiвробiтникiв. Нiщо в цiй Угодi не повинно тлумачитись як обмеження привiлеїв, iмунiтетiв та пiльг, наданих таким органiзацiям чи фiрмам або їх спiвробiтниками iншими правовими документами.

Стаття X
Пiльги, що надаються при наданнi допомоги ПРООН

     1. Уряд вживає всiх заходiв, якi можуть бути необхiдними для звiльнення ПРООН, її виконавчих установ, експертiв та осiб, якi знаходяться на їх службi, вiд застосування до них правил та iнших нормативних положень, якi можуть перешкоджувати їх дiяльностi, що виконується згiдно з цiєю Угодою, i надає їм такi iншi пiльги, якi можуть бути необхiдними для швидкого та ефективного використання допомоги ПРООН. Зокрема, вiн гарантує їм такi права i пiльги:

     а) швидку перевiрку належностi експертiв та iншого персоналу, що здiйснює обов'язки як персонал ПРООН або виконавчої установи;

     б) негайне безкоштовне оформлення необхiдних вiз, лiцензiй i дозволiв;

     в) доступ до мiсця виконання робiт та всi необхiднi повноваження;

     г) вiльне пересування в межах країни, виїзд та в'їзд у країну, якщо це необхiдно для належного використання допомоги ПРООН;

     д) обмiн валюти за сприятливим офiцiйним курсом;

     е) будь-якi дозволи, необхiднi для ввезення обладнання, матерiалiв та предметiв постачання, та для їх подальшого вивезення;

     ж) будь-якi дозволи, необхiднi для ввезення майна, яке належить спiвробiтникам ПРООН, його виконавчих установ або iншим особам, що знаходяться на їх службi, яке призначене для їх особистого використання чи вжитку, а також для подальшого вивезення такого майна;

     з) негайне звiльнення вiд митного огляду вищезазначених у пунктах f i g предметiв.

     2. Оскiльки згiдно з цiєю Угодою допомога надається на користь Уряду i народу України, Уряд бере на себе весь ризик вiд операцiй, вчинених згiдно з цiєю Угодою. Вiн бере на себе вiдповiдальнiсть за позови, що можуть бути поданi третiми сторонами проти ПРООН чи виконавчої установи, їх спiвробiтникiв та iнших осiб, якi знаходяться на їх службi, та звiльняє їх вiд позовiв або вiдповiдальностi, що виникає внаслiдок виконання зобов'язань, передбачених цiєю Угодою. Вищенаведене положення не розповсюджується на тi випадки, коли Сторони i виконавча установа погодились, що позови або вiдповiдальнiсть виникли внаслiдок грубої недбалостi чи навмисної протиправної дiї згаданих вище осiб.

Стаття XI
Припинення або призупинення допомоги

     1. ПРООН може шляхом письмового повiдомлення Уряду i вiдповiдної виконавчої установи припинити свою допомогу, яка надається для будь-якого проекту, якщо, на думку ПРООН, виникли обставини, що перешкоджають чи можуть перешкодити успiшнiй реалiзацiї проекту та досягненню його мети. ПРООН може в тому ж або в наступному письмовому повiдомленнi вказати умови, на яких вона готова вiдновити надання допомоги щодо проекту. Будь-яке таке призупинення триває доти, доки встановленi строки i умови не будуть прийнятi Урядом, а також доти, доки ПРООН не повiдомить Уряд i виконавчу установу про свою готовнiсть вiдновити надання допомоги.

     2. Якщо будь-яка обставина, що згадана в пунктi 1 цiєї Статтi, продовжується протягом 14 днiв пiсля повiдомлення про неї та пiсля повiдомлення надiсланого ПРООН Урядовi i виконавчiй установi, то в будь-який час пiсля цього, впродовж тривалостi цiєї обставини, ПРООН може припинити надання допомоги щодо проекту шляхом письмового повiдомлення на адресу Уряду i виконавчої установи.

     3. Положення цiєї Статтi не заперечує нiяких iнших прав чи засобiв впливу, якими може скористатись ПРООН при вказаних обставинах - за загальноприйнятими нормами чи на будь-якiй iншiй пiдставi.

Стаття XII
Вирiшення спорiв

     1. Будь-який спiр мiж ПРООН i Урядом, спричинений або пов'язаний з виконанням ними своїх обов'язкiв перед цiєю Угодою, який не може бути вирiшеним шляхом переговорiв або iншими погодженими шляхами розв'язання спорiв, передається на арбiтражний розгляд на прохання будь-якої з Сторiн. Кожна з Сторiн призначає одного арбiтра, а призначенi таким чином арбiтри призначають третього арбiтра, який головує в ходi розглядання. Якщо протягом тридцяти днiв пiсля подання прохання про арбiтражний розгляд будь-яка Сторона не призначить арбiтра, або якщо протягом п'ятнадцяти днiв пiсля призначення арбiтрiв третього арбiтра не буде призначено, кожна з Сторiн може просити Голову Мiжнародного суду призначити арбiтра. Процедура арбiтражного розгляду встановлюється арбiтрами, а витрати з арбiтражу покладаються на Сторони i визначаються арбiтрами. Висновок арбiтражного розгляду включає в себе виклад причин, на яких вiн грунтується i приймається Сторонами як кiнцеве вирiшення спору.

     2. Будь-який спiр мiж Урядом i технiчним експертом, що пов'язаний чи виник з приводу умов його служби в Урядi, може бути переданий на розгляд виконавчої установи, яка надала даного технiчного експерта, Урядом або зацiкавленим технiчним експертом, а вiдповiдна виконавча установа надає необхiднi послуги для розв'язання спору. Якщо спiр не може бути розв'язаний вiдповiдно з зазначеною процедурою чи iншим шляхом, погодженим зацiкавленими сторонами, то за проханням будь-якої з Сторiн спiр передається на арбiтражний розгляд, вiдповiдно до положень, якi викладено в пунктi 1 цiєї Статтi, за виключенням того, що арбiтр, не призначений будь-якою з Сторiн або арбiтрами Сторiн, призначається Генеральним секретарем Постiйної Палати Третейського Суду.

Стаття XIII
Загальнi положення

     1. Ця Угода є невiд'ємною частиною та доповнює Угоду мiж Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй i Урядом України щодо заснування Тимчасового вiддiлення ООН в Українi. Оскiльки будь-яке положення цiєї Угоди i будь-яке положення вищезазначеної Угоди стосується одного i того ж питання, то цi два положення по-можливостi, тлумачимуться як такi, що доповнюють одне одного таким чином, що обидва положення можуть бути застосованi i жодне з них не обмежуватиме дiю iншого.

     2. Ця Угода набуває чинностi з дати її пiдписання i залишається чинною аж до її припинення згiдно з нижченаведеними положеннями пункту 3. З набранням чинностi цiєю Угодою всi дiючi Угоди про надання Урядовi допомоги за рахунок ресурсiв ПРООН i що стосуються представництва ПРООН в країнi, втрачають силу. Дiя цiєї Угоди поширюється також на всi види допомоги, що надається Урядовi i надходить до створеного в країнi представництва ПРООН згiдно з Угодами, що втрачають силу таким чином.

     3. До цiєї Угоди можуть бути внесенi змiни або доповнення, за оформленою письмово згодою Сторiн цiєї Угоди. Всi питання, якi не передбаченi цiєю Угодою, вирiшуються Сторонами згiдно з вiдповiдними резолюцiями i постановами вiдповiдних органiв Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та чинним законодавством України. Кожна з Сторiн повнiстю i з розумiнням розглядає пропозицiї, висунутi iншою Стороною згiдно з цим пунктом.

     4. Ця Угода може бути припинена будь-якою iз Сторiн шляхом письмового повiдомлення iншої Сторони i втрачає чиннiсть через шiстдесят днiв пiсля одержання такого повiдомлення.

     5. Зобов'язання, прийнятi на себе сторонами згiдно з статтями IV (стосовно iнформацiї про проекти) i VIII (стосовно використання допомоги) цiєї Угоди, залишаються чинними пiсля закiнчення дiї цiєї Угоди. Зобов'язання, прийнятi на себе Урядом згiдно з статтями IX (щодо привiлеїв та iмунiтетiв), X (щодо пiльг, якi необхiднi для реалiзацiї проекту) i XII (про розв'язання спорiв) цiєї Угоди, лишаються чинними пiсля того, як строк дiї цiєї Угоди закiнчився, чи дiю цiєї Угоди припинено, в обсязi, необхiдному для запланованого вiдкликання персоналу, вилучення фондiв i майна, що належать ПРООН i виконавчiй установi, або особам, якi працюють в їх системi згiдно з цiєю Угодою.

     На посвiдчення цього нижчепiдписанi вiдповiдним чином призначенi представники Програми розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй i Уряду України вiд iменi Сторiн пiдписали цю Угоду на українськiй i англiйськiй мовах у двох примiрниках у мiстi Києвi 18 червня 1993 року.

За Програму розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй За Уряд України
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.