Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 58 від 30.01.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 18 липня 2001 року N 486


Про затвердження зразка договору поставки

     З метою прискорення процедури закупiвлi товарiв, робiт та послуг за державнi кошти та своєчасного використання видiлених на зазначенi цiлi бюджетних коштiв наказую:

     1. Затвердити форму зразка договору поставки, що додається.

     2. Начальникам митних установ при укладеннi договорiв на поставку товарiв, робiт та послуг за результатами проведених тендерiв враховувати основнi умови, передбаченi зразком договору.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Копача В. С.

Голова Служби Ю. П. Соловков

 

Зразок

ДОГОВIР N
поставки

Київ, "___" _______________ 2001 р.

________________________________________
(найменування пiдприємства)

далi - Постачальник, в особi  
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
який дiє на пiдставi  
(статут пiдприємства, свiдоцтва про реєстрацiю, положення)

з однiєї сторони, та Державна митна служба України, далi - Замовник, в особi Голови Державної митної служби України ___________________________________________, який дiє на пiдставi Положення про Державну митну службу України, з другої сторони, уклали цей договiр про таке:

1. Предмет договору

     1.1. Постачальник зобов'язується виготовити, поставити та передати у власнiсть Замовника товар, вiдповiдно до еталонiвзразкiв, затверджених Замовником. Замовник зобов'язується прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

     1.2. Цiна, кiлькiсть, асортимент, термiни виготовлення й поставки товару обумовлюються в додатках до даного Договору, якi погоджуються сторонами попередньо, додаються до цього Договору та є його невiд'ємною частиною.

2. Кiлькiсть i якiсть товару

     2.1. Кiлькiсть товару, що поставляється за цим Договором, зазначається в додатках до цього договору.

     2.2. Товар, що поставляється Постачальником, має вiдповiдати еталонам-зразкам, затвердженим Замовником.

     2.3. У разi поставки товару неналежної якостi або товару, що не буде вiдповiдати умовам цього Договору, Постачальник зобов'язується за свiй рахунок у термiн 30 днiв з дати отримання повiдомлення усунути недолiки або замiнити неякiсний товар на товар належної якостi.

     2.4. Гарантiйний термiн на товар становить _____ днiв з дати видачi в експлуатацiю з урахуванням сезонної носки згiдно з додатком 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.03.94 N 172 "Про реалiзацiю окремих положень Закону України "Про захист прав споживачiв".

3. Умови поставки товару

     3.1. Постачальник поставляє виготовлений товар партiями в термiни, зазначенi в додатках до цього договору.

     3.2. Датою поставки є дата отримання Замовником товару на складi Замовника згiдно з актом про прийняття-передання, пiдписаним сторонами.

     3.3. Поставка товару здiйснюється автотранспортом Постачальника за його рахунок.

     3.4. Прийняття товару за кiлькiстю та якiстю проводиться Замовником за адресою: с. Лютiж Вишгородського р-ну Київської обл., Постачальне митне господарство Держмитслужби.

     3.5. Допускається дострокова поставка товару, про що Постачальник повiдомляє Замовника листом або факсом (Постачальне митне господарство, тел./факс (044) - 430-17-28).

4. Цiна та загальна вартiсть договору

     4.1. Замовник сплачує за товар, що поставляється за цiнами, погодженими сторонами попередньо, якi складенi на основi калькуляцiї на одиницю продукцiї, зазначеними в додатках до даного Договору, додаються до цього Договору та становлять його невiд'ємну частину.

     4.2. У разi змiни цiни Постачальник погоджує її з Замовником шляхом пiдписання додаткiв до цього Договору на пiдставi поданої калькуляцiї з обгрунтуванням причин змiни цiни та наданням пiдтверджуючих документiв.

     4.3. Загальна вартiсть Договору обумовлюється сторонами в додатках до цього договору.

5. Умови платежiв

     5.1. На пiдставi рахунка на оплату Замовник проводить попередню оплату першої партiї товару, зазначеної в додатках до Договору, протягом 10 банкiвських днiв з дня його пiдписання, попередня оплата за наступнi партiї поставок здiйснюється протягом 10 банкiвських днiв з дати надходження коштiв з Державного бюджету України на пiдставi пiдписаного акта прийняття-передання попередньої партiї поставки товару та рахунка на оплату. Пiдтвердженням надходження коштiв з бюджету є довiдка Державного казначейства України.

     5.2. Оплата проводиться в нацiональнiй валютi України.

6. Умови передання-прийняття товару

     6.1. Передання-прийняття товару здiйснюється в пунктi поставки, зазначеному в п. 3.4 цього Договору.

     6.2. Прийняття товару за кiлькiстю та якiстю проводиться Постачальним митним господарством згiдно з вимогами iнструкцiй N П-6, N П-7, затверджених Держарбiтражем СРСР вiдповiдно 15.06.65 та 25.04.66.

     6.3. Прийняття-передання проводиться за кiлькiстю згiдно з товаросупровiдними документами, за якiстю - згiдно iз затвердженими еталонами-зразками.

7. Пакування та маркування

     7.1. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливiсть псування або знищення його пiд час транспортування.

     7.2. Маркування товару має вiдповiдати чинним нормативним документам.

8. Обставини непереборної сили

     8.1. Перебiг термiну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тiльки в разi настання обставин непереборної сили, а саме: пожежi, стихiйного лиха, збройного конфлiкту, перекриття шляхiв руху транспорту внаслiдок страйку, рiшень Уряду або iнших обставин, якi перебувають поза контролем сторiн.

     8.2. Сторона, яка зазнала дiї обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днiв повiдомити про це другу сторону. Факт наявностi та термiн дiї форс-мажорних обставин пiдтверджуються вповноваженим на те органом.

     8.3. Пiсля припинення дiї обставин непереборної сили перебiг термiну виконання зобов'язань поновлюється.

     8.4. Якщо дiя обставин непереборної сили триває бiльше нiж 30 календарних днiв поспiль, то сторони мають право припинити дiю цього Договору. При цьому збитки, заподiянi припиненням дiї Договору, не вiдшкодовуються й штрафнi санкцiї не сплачуються. Незабезпеченi поставкою грошовi кошти повертаються Замовнику протягом 3-х банкiвських днiв з моменту прийняття сторонами рiшення про припинення дiї Договору.

9. Вiдповiдальнiсть сторiн

     9.1. У разi несвоєчасного передання товару в термiн, зазначений у додатках до цього договору, Постачальник сплачує за кожний день прострочення пеню, яка нараховується з вартостi недопоставленого товару в розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла протягом термiну затримки поставки.

10. Розiрвання договору

     10.1. Договiр може бути розiрваний в будь-який час по взаємнiй угодi сторiн, в якiй визначаються майновi вимоги сторiн (якщо такi мали мiсце) та розрахунки за ними.

     10.2. У вiдповiдностi з п. 8.4.

     10.3. Договiр може бути розiрваний в односторонньому порядку в наступних випадках:

     - при невиконаннi або неналежному виконаннi зобов'язань;

     - за бажанням однiєї сторони: в цьому випадку сторона-iнiцiатор зобов'язана письмово повiдомити iншу сторону про розiрвання Договору, але не менш, нiж за мiсяць до передбачуваної дати розiрвання Договору, за вiдсутностi майнових вимог мiж сторонами.

11. Розв'язання суперечок

     11.1. При виникненнi розбiжностей пiд час виконання умов Договору сторони вирiшують їх за взаємною згодою.

     11.2. У разi недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згiдно з чинним законодавством України.

12. Термiн дiї Договору

     12.1. Цей Договiр набирає чинностi з моменту пiдписання його сторонами та дiє до 31.12.2003.

     12.2. У разi вiдсутностi заяви однiєї iз сторiн про припинення або змiну умов договору за один мiсяць до закiнчення його дiї, вiн вважається продовженим на той самий термiн i на тих умовах, якi були передбаченi цим договором.

13. Iншi умови

     13.1. Усякi змiни та доповнення до цього Договору вважаються дiйсними, якщо вони здiйсненi в письмовому виглядi та пiдписанi уповноваженими на це представниками сторiн.

     13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України та Положенням про поставки товарiв народного споживання, затвердженим постановою Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 25.07.88 N 888, у частинi, що не суперечить чинному законодавству України.

     13.3. На кожний наступний рiк цiна, обсяги та термiни поставки товару сторонами узгоджуються в додатках, вiдповiдно до суми коштiв, видiлених з Державного бюджету України.

     13.4. Цей договiр складено у двох примiрниках, що мають рiвну юридичну силу, перший з яких зберiгається в Замовника, другий - у Постачальника.

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ, ПОШТОВI ТА ПЛАТIЖНI РЕКВIЗИТИ СТОРIН:

Постачальник Замовник
Державна митна служба України
_________________________________ _________________________________
Поштовi адреса та iндекс
Розрахунковий рахунок
Поштовi адреса та iндекс
Розрахунковий рахунок
N в _______ МФО ___________ Код N в _______ МФО ___________ Код
_________________________________ _________________________________
пiдписи М. П. пiдписи М. П.
Специфiкацiя на поставку товару на 2001 року  
(назва пiдприємства)
N п/п Назва
товару
Модель/
артикул
Цiна за
одиницю,
грн.
Загальна
кiлькiсть
Сума,
грн.
Термiн
поставки 30
календарних
днiв з дня
отримання
попередньої
оплати
партiї
   
            1 партiя 2 партiя 3 партiя
            кiльк. сума кiльк. сума кiльк. сума
            0   0     0
Загальна вартiсть замовлення за цим Додатком складає _____ грн.(прописом), у тому числi ПДВ _____
кiнцевий термiн виконання замовлення за цим Додатком 31.12.2001 року.  
Постачальник Замовник
Директор Голова Державної митної служби України
_________ _________ Ю. П. Соловков
пiдписи пiдписи
М. П. М. П.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.