МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 19.03.2001 р. N 83-19/276


     У вiдповiдь на лист щодо повернення товарiв i валютних коштiв при розiрваннi зовнiшньоекономiчного контракту повiдомляємо стосовно поставлених у листi питань таке.

     Згiдно з Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" одним iз принципiв цiєї дiяльностi є принцип свободи зовнiшньоекономiчного пiдприємництва, що полягає у:

     - правi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добровiльно вступати у зовнiшньоекономiчнi зв'язки;

     - правi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати її в будь-яких формах, якi прямо не забороненi чинними законами України, тощо.

     Вiдповiдно до наказу МЗЕЗторгу вiд 05.10.96 р. N 75 "договiр (контракт) укладається згiдно з Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iншими законами України з урахуванням мiжнародних договорiв України. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi при складаннi тексту договору (контракту) мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо та у виключнiй формi Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iншими законами України, а також передбачено, що права та обов'язки сторiн зовнiшньоекономiчної угоди вiдображаються в умовах договору (контракту).

     До умов, якi повиннi бути передбаченi в договорi (контрактi), якщо сторони такого договору (контракту) не погодились про iнше щодо викладення умов договору i така домовленiсть не позбавляє договiр предмета, об'єкта, мети та iнших iстотних умов, без погодження яких сторонами договiр може вважатися неукладеним або його може бути визнано недiйсним в силу недодержання форми згiдно з чинним законодавством України, вiдносяться, зокрема:

     - кiлькiсть та якiсть товару (у цьому роздiлi визначаються, залежно вiд номенклатури, одиниця вимiру товару, прийнята для товарiв такого виду (в тоннах, кiлограмах, штуках тощо), його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики);

     - умови здачi (приймання) товару (у цьому роздiлi визначаються строки та мiсце фактичної передачi товару, перелiк товаросупровiдних документiв. Приймання-здача проводиться за якiстю - згiдно з документами, що засвiдчують якiсть товару);

     - санкцiї та рекламацiї (цей роздiл встановлює порядок застосування штрафних санкцiй, вiдшкодування збиткiв та пред'явлення рекламацiй у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним iз контрагентiв своїх зобов'язань. При цьому мають бути чiтко визначенi розмiри штрафних санкцiй (в % вiд вартостi недопоставленого товару або суми неоплачених коштiв, строки виплати штрафiв - вiд якого термiну вони встановлюються та протягом якого часу дiють), строки, протягом яких рекламацiї можуть бути заявленi, права та обов'язки сторiн договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацiй).

     За мотивiв низької якостi експортованої продукцiї також можливе зменшення контрактної цiни на товар при наявностi експертного заключення незалежної органiзацiї.

     Тобто сторони повиннi самостiйно передбачати умови прийняття (неприйняття) товару за якiстю, повернення коштiв за неякiсний товар, що був поставлений, а також визначати перелiк документiв, якi є необхiдними для пiдтвердження якостi товару, санкцiї та рекламацiї, якi повиннi застосовуватись при невиконаннi або неналежному виконаннi сторонами своїх зобов'язань, якщо такi умови не суперечать законодавству. При цьому необхiдно враховувати, що згiдно зi ст. 209 Цивiльного кодексу України "особа, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе майнову вiдповiдальнiсть лише при наявностi вини (умислу або необережностi), крiм випадкiв, передбачених законом або договором. Вiдсутнiсть вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання".

     Стосовно ж повернення оплати за товар нерезидентом, сторони повиннi керуватися Законом України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", яким передбачено, що виручка резидентiв у iноземнiй валютi пiдлягає зарахуванню на їх валютнi рахунки в уповноважених банках у термiни виплати заборгованостей, зазначенi в контрактах, але не пiзнiше 90 календарних днiв з дати митного оформлення (виписки вивiзної вантажної митної декларацiї) продукцiї, що експортується.

Заступник Мiнiстра А. Гончарук

"Бухгалтерiя", N 33/1, 13-08-2001 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.