МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

РАМКОВА УГОДА

мiж Україною та Європейським банком реконструкцiї та розвитку стосовно дiяльностi Чорнобильського Фонду "Укриття" в Українi

(Угоду ратифiковано Законом N 80/98-ВР вiд 04.02.98)

Преамбула

     Беручи до уваги, що вiдповiдно до Правил Чорнобильського Фонду об'єкта "Укриття" ("Фонд") Європейський банк реконструкцiї та розвитку ("Банк") погодився розпоряджатися грантовими коштами, якi будуть надаватись Вкладниками i донорами Фонду для фiнансування через гранти, пiдготовку i здiйснення проектiв, якi стосуються надання технiчної допомоги, та придбання, встановлення i введення в експлуатацiю обладнання з метою надання допомоги Українi для перетворення iснуючого Чорнобильського саркофагу в безпечну та стабiльну систему вiдносно навколишнього середовища, використовуючи заходи, викладенi в Планi здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" (далi "ПЗУ"), про який досягнуто домовленостi мiж країнами Великої Сiмки i Україною;

     Беручи до уваги, що Україна i Банк мають намiр створити схему для управлiння Фондом, функцiонування та надання грантiв для впровадження ПЗУ в Українi;

     Беручи до уваги, що Україна визнає, що надання грантiв з Фонду буде доповнюватись українськими ресурсами (в тому числi у виглядi майнових внескiв) на всiх етапах впровадження ПЗУ в Українi та визнає оцiнку цих коштiв в розмiрi 50 млн.дол. США, а також буде надавати їх для повного огляду Асамблеєю Вкладникiв Фонду шляхом їх об'єднання в окремих Угодах про надання Грантiв;

     Беручи до уваги те, що Україна визнає, що Банк дiє виключно як розпорядник коштiв для та вiд iменi Вкладникiв Фонду i що ця дiяльнiсть не пов'язана з його функцiонуванням як фiнансової органiзацiї, яка пiдтримує iнвестицiйнi проекти у вiдповiдностi до дiйсних банкiвських принципiв;

     Беручи до уваги, що сторони визнають важливiсть вжиття Урядом України та країнами Великої Сiмки всiх необхiдних заходiв для впровадження Всеохоплюючої програми дiй, спрямованої на пiдтримку рiшення України про закриття Чорнобильської атомної електростанцiї до 2000 року у вiдповiдностi до Меморандуму про взаєморозумiння вiд 20 грудня 1995 року, пiдписаного вiдповiдними Урядами країн Великої Сiмки та Комiсiєю Європейських Спiвтовариств та Урядом України;

     Україна i Європейський банк реконструкцiї та розвитку, який дiє як розпорядник коштiв грантiв, наданих Фондом, цим домовились про наступне:

Роздiл 1. Гранти та ресурси України

     (а) Банк має намiр надати безвiдплатне фiнансування iз джерел Фонду ("Гранти") на фiнансування впровадження компонентiв ПЗУ (далi "Проекти") шляхом надання технiчної допомоги, а також придбання, встановлення i введення в експлуатацiю обладнання.

     (b) Надання Грантiв залежатиме вiд доступностi коштiв, якi вкладенi в Фонд, та вiд їх затвердження компетентними органами Фонду;

     (с) Гранти будуть наданi Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї (далi "Реципiєнт"). Окрiм того, Грант може бути наданий Банком безпосередньо для Адмiнiстрацiї ядерного регулювання (далi "АЯР") в тiй мiрi, в якiй вона бере участь в роботi по впровадженню ПЗУ.

     (d) Надання Грантiв з ресурсiв Фонду буде доповнено ресурсами України. Такi ресурси надаватимуться у виглядi майнових внескiв або ж iншим чином на всiх етапах впровадження ПЗУ. Україна оцiнює цi ресурси в 50 млн. дол. США. Українськi ресурси будуть визначатися у вiдповiдностi до окремих компонентiв ПЗУ та будуть викладенi в Угодах про надання Грантiв, якi набуватимуть чинностi вiдповiдно до роздiлу 2 i будуть направлятись на розгляд та схвалення Асамблеєю Вкладникiв Фонду.

Роздiл 2. Угоди про надання Грантiв

     (а) Усi Гранти, що надаються вiдповiдно до Роздiлу 1, повиннi бути обмеженi правилами Угод про надання Грантiв мiж Банком, який виступає вiд iменi Фонду, та Реципiєнтом або АЯР i використанi вiдповiдно до термiнiв та умов, якi викладенi чи на якi є посилання у вiдповiдних Угодах про надання Грантiв.

     (b) Угоди про надання Грантiв повиннi:

     (i) бути пiдписанi безпосередньо мiж Банком та Реципiєнтом або АЯР

     (ii) мати спецiальне посилання на дану Рамкову Угоду, i

     (iii) вiдповiдати стандартним Термiнам та Умовам Грантiв ПЗУ.

     (с) В разi невiдповiдностi мiж даною Рамковою Угодою i будь-якою iншою Угодою про надання Гранту положення цiєї Рамкової Угоди матимуть переважну силу до тих пiр, поки не буде усунуто таку невiдповiднiсть.

Роздiл 3. Виконання проектiв

     (а) Регулювання, координацiя i управлiння виконанням проектiв здiйснюватимуться Групою управлiння проектом ("ГУП"), яка буде утворена Реципiєнтом. ГУП може створювати пiдроздiли для виконання iнжинiрингу, постачання та iнших послуг. ГУП складатиметься з консультантiв, якi залучаються у вiдповiдностi до iснуючих процедур Банку та Фонду, а також квалiфiкованих спецiалiстiв Реципiєнта. Вiдповiдна Угода про надання Гранту має мiстити певнi положення стосовно вiдповiдальностi, створення та дiяльностi ГУП.

     (b) Товари, роботи i послуги, включаючи послуги консультантiв, призначених для реалiзацiї Проекту, та якi мають бути профiнансованi з коштiв певного Гранту будуть видiлятись згiдно з Правилами Фонду та специфiчними положеннями вiдповiдних Угод про надання Грантiв.

     (с) Належним чином уповноваженi представники Банку матимуть повноваження час вiд часу проводити перевiрку звiтiв i рахункiв, що стосуються будь-якого проекту, а також робити копiї та перевiряти чи дослiджувати такi звiти i рахунки, та використання будь-яких товарiв i послуг, якi надаються вiдповiдно до даної Рамкової Угоди i вiдповiдної Угоди про надання Гранту.

Роздiл 4. Заходи, спрямованi на пiдтримку виконання проекту

     (а) Україна гарантуватиме повне i своєчасне виконання Реципiєнтом та АЯР їх вiдповiдних обов'язкiв, якi викладенi в Угодах про надання Грантiв.

     (b) Без обмежень обов'язкiв, викладених в параграфi (а) цього Роздiлу, Україна буде:

     (i) вживати чи забезпечувати виконання усiх дiй, включаючи своєчасне надання коштiв, примiщень, послуг та iнших засобiв, необхiдних чи доцiльних для реалiзацiї Проектiв, а також надавати можливiсть Реципiєнту та АЯР виконувати їх вiдповiднi зобов'язання у вiдповiдностi до положень Угод про надання Грантiв;

     (ii) не вживати i не сприяти прийняттю будь-яких дiй, якi перешкоджатимуть або заважатимуть виконанню таких робiт;

     (iii) гарантувати швидкий розгляд документiв для отримання всiх лiцензiй, дозволiв, схвалень, а також швидке проходження митних процедур, необхiдних для швидкого i ефективного виконання всiх проектiв;

     (iv) гарантувати, що Адмiнiстрацiя ядерного регулювання дiє на пiдставi встановлених положень та правил, а також достатньо квалiфiкованих ресурсiв, завдяки яким процес регулятивного схвалення, передбачений в ПЗУ, буде виконано;

     (v) забезпечувати безвiдкладну пiдготовку та своєчасне виконання програми дiй по управлiнню ядерними вiдходами, якi генеруються в рамках ПЗУ вiдповiдно до законодавства України; та

     (vi) гарантувати, що в разi об'єднання, реорганiзацiї, лiквiдацiї чи приватизацiї Реципiєнта та/або АЯР, права i обов'язки Реципiєнта та/або АЯР в рамках Угод про надання Грантiв делегуються Уряду України або юридичнiй особi чи органiзацiї, яка має повноваження чи необхiднi ресурси для здiйснення таких прав i виконання таких зобов'язань.

     (с) Україна вживатиме всiх необхiдних заходiв для впровадження Всеохоплюючої програми, спрямованої на пiдтримку рiшення України про закриття Чорнобильської атомної електростанцiї до 2000 року у вiдповiдностi до Меморандуму про взаєморозумiння вiд 20 грудня 1995 року, пiдписаного вiдповiдними Урядами країн Великої Сiмки i Комiсiєю Європейських спiвтовариств та Урядом України.

Роздiл 5. Спiльний Комiтет

     (а) Україна та Банк формують Спiльний Комiтет з метою обмiну iнформацiєю та обговорення виконання цiєї Рамкової Угоди, а саме:

     (i) прогресу, досягнутого завдяки впровадженню ПЗУ;

     (ii) перепон i проблем, що виникають в процесi виконання компонентiв проекту;

     (iii) своєчасностi та адекватностi внескiв української сторони, якi надаються для впровадження ПЗУ або його пiдкомпонентiв; та

     (iv) iнших питань, що спiввiдносяться з впровадженням ПЗУ.

     (b) Спiльний Комiтет складатиметься з уповноважених посадових осiб Уряду України, Реципiєнта, АЯР, iнших установ, що беруть участь у впровадженнi ПЗУ, та Банку. Спiльний Комiтет може запрошувати для участi в його роботi представникiв урядових та iнших установ, залучених до вирiшення питань, пов'язаних з виконанням цiєї Рамкової Угоди.

Роздiл 6. Звiльнення вiд оподаткування

     Обладнання, матерiали, роботи та послуги, якi фiнансуються Банком з коштiв Грантiв, наданих Фондом, а також iноземнi консультанти чи iншi представники iноземних держав, якi фiнансуються iз джерел Фонду i призначенi для допомоги у виконаннi i управлiннi Проектами, звiльнятимуться вiд сплати будь-яких податкiв, мит чи iнших зборiв або обов'язкових платежiв, якi встановленi Україною чи на її територiї у вiдповiдностi до її чинного законодавства.

Роздiл 7. Звiльнення вiд вiдповiдальностi за ядерну шкоду

     Роздiл 7.1. Звiльнення вiд вiдповiдальностi на користь Банку

     (а) За виключенням позовiв, порушених проти окремих осiб за пошкодження чи шкоду, що виникла внаслiдок здiйснення ними зумисних дiй, Україна безповоротно гарантує, що Банк, його спiвробiтники, агенти i субконтрактори, як протягом термiну дiї цiєї Рамкової Угоди, так i пiсля його закiнчення, повнiстю та фактично звiльняються вiд вiдповiдальностi за будь-якi i всiлякi дiї, позови, збитки, зобов'язання, витрати чи шкоди, як на територiї України, так i за її межами в зв'язку з впровадженням ПЗУ або будь-якої iншої Угоди про надання Гранту лише тодi, якщо такi дiї, позови, збитки, зобов'язання, витрати чи шкоди виникли внаслiдок ядерної аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї, включаючи об'єкт "Укриття" (у подальшому 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанцiї разом з будь-якими iншими будiвлями, об'єктами або установками, пов'язаними з ним, або допомiжними до нього та розташованими на майданчику Чорнобильської атомної електростанцiї).

     (b) Україна даним документом висловлює згоду на пiдпорядкування юрисдикцiї будь-якого суду як на територiї України, так i за її межами, в якому будь-який такий позов чи вимога пред'явленi Банку, та вiдмовляється вiд будь-якого захисту чи претензiй стосовно вiдсутностi повноважень суду, або ж будь-якого iншого захисту чи вимог на пiдставi суверенного iмунiтету в будь-яких незаконних дiях чи порушеннях, що розглядаються будь-яким судом як на територiї України, так i за її межами проти Банку вiдповiдно до положень параграфа (а) Роздiлу 7.1.

     (с) Положення параграфiв (а) та (b) Роздiлу 7.1 щодо звiльнення вiд вiдповiдальностi застосовуватимуться до тих пiр, поки Банком не буде визнано, що Україна повнiстю виконала положення Вiденської конвенцiї про цивiльну вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду вiд 21 травня 1963 року iз змiнами на дату цiєї Рамкової Угоди, ("Вiденська Конвенцiя"), включаючи дiяльнiсть, пов'язану з впровадженням ПЗУ та з об'єктом "Укриття".

     Роздiл 7.2. Звiльнення вiд вiдповiдальностi на користь

     постачальникiв

     Україна за запитом забезпечуватиме контракторiв, консультантiв та постачальникiв обладнання чи послуг, що фiнансуються з коштiв Гранту, звiльненням вiд вiдповiдальностi головним чином у формi Угоди, викладеної в Доповненнi 1, до тих пiр, поки Україна повнiстю не iмплементує положення Вiденської Конвенцiї, включаючи дiяльнiсть, пов'язану з впровадженням ПЗУ та з об'єктом "Укриття".

Роздiл 8. Агентство i вiдмова

     (а) Банк не є нi посередником, нi довiреною особою, а також не повинен мати будь-яких фiдуцiарних вiдносин з Урядом України чи будь-якою iншою особою або органiзацiєю.

     (b) Банк не визнає нiякої вiдповiдальностi будь-якого характеру щодо позовiв, пов'язаних з дiяльнiстю, яка розпочата вiдповiдно перед укладенням або в зв'язку з цiєю Рамковою Угодою.

     (с) Україна визнає та погоджується, що:

     (i) Банк дiє виключно як розпорядник коштiв для та вiд iменi Вкладникiв Фонду, та що така дiяльнiсть не залежить вiд його ролi як фiнансової установи, що пiдтримує iнвестицiйнi проекти;

     (ii) будь-яке рiшення щодо безпеки проекту, будiвництва та експлуатацiї об'єкта "Укриття" та виконання ПЗУ приймається виключно компетентними органами України та органiзацiєю, призначеною оператором об'єкта "Укриття";

     (iii) органiзацiя, що призначена оператором об'єкта "Укриття", нестиме виключну вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi до положень Вiденської Конвенцiї та застосовуваного законодавства про будь-яку ядерну шкоду, заподiяну об'єктом "Укриття", або в зв'язку

     з впровадженням та фiнансуванням ПЗУ, та що Банк не несе вiдповiдальностi за позови, пов'язанi з дiяльнiстю, що здiйснювалась вiдповiдно до пiдписання чи згiдно з даною Рамковою Угодою.

Роздiл 9. Повiдомлення

     Будь-якi повiдомлення чи запити, якi необхiднi чи дозволенi для надання або здiйснення в рамках цiєї Рамкової Угоди, виконуються письмово. Таке повiдомлення чи запит вважається вiдповiдно наданим чи зробленим за умови, коли воно доставлене кур'єром, поштою, по телеграфу, телексним чи факсимiльним зв'язком сторонi цiєї Рамкової Угоди, якiй воно повинно бути передано чи зроблено за вказаною нижче адресою чи будь-якою iншою адресою, яку ця сторона повинна вказати письмово сторонi, що надала повiдомлення чи зробила запит.

     За Україну:
     Нацiональне агентство України з реконструкцiї та розвитку
     До вiдома: Роман Шпек, Мiнiстр
     Телефон: 0038044 224 19 33
     Факс: 0038044 224 25 67
     Телекс:

     За Банк;
     Європейський банк реконструкцiї та розвитку
     Телефон: 44 171 338 6000
     Адреса: Секцiя операцiйного керiвництва
     Факс: 44 171 338 6100
     One Exchange Square
     Телекс: 8812161
     Лондон ЕС2А 2ЕН

Роздiл 10. Змiни та правки

     Будь-яка змiна умов цiєї Рамкової Угоди чи будь-який додатковий протокол до неї можуть бути виконанi за умов спiльної згоди сторiн цiєї Рамкової Угоди, записаної в документi, виконаному вiд iменi кожної iз сторiн особою, належним чином уповноваженою виконати таку змiну чи додатковий протокол.

Роздiл 11. Дата набуття чинностi

     Ця Рамкова Угода набуває чинностi з дати, коли Банк направить Уряду України повiдомлення про:

     (а) те, що вiн приймає документованi докази, наданi йому, якi пiдтверджують, що ця Рамкова Угода належним чином санкцiонована, виконана та ратифiкована вiд iменi України i юридично оформлена як мiжнародна чинна угода України вiдповiдно до її умов;

     (b) належне схвалення та легалiзацiю цiєї Рамкової Угоди Асамблеєю Вкладникiв Фонду.

Роздiл 12. Припинення дiї

     Дiя цiєї Рамкової Угоди може бути зупинена в будь-який час через дев'яносто (90) днiв пiсля отримання повiдомлення будь-якої iз сторiн. Дiя цiєї Рамкової Угоди повинна бути зупинена без спричинення шкоди контрактовим зобов'язанням Постачальникiв, викладеним в Угодах про надання Грантiв, якi набули чинностi до такого призупинення дiї.

Роздiл 13. Вирiшення спорiв

     Сторони цим намагатимуться мирним шляхом вирiшувати усi спори чи протирiччя, якi виникли мiж ними, що випливають з цiєї Рамкової Угоди або в зв'язку з нею. В разi, коли спiр або протирiччя неможливо вирiшити мирним шляхом, вони повиннi бути переданi на розгляд арбiтражного суду (надалi "Арбiтражний суд"), вiдповiдно до викладених нижче процедур:

     (а) арбiтражнi процедури повиннi розпочинатись повiдомленням, яке направлене стороною-позивачем сторонi-респонденту;

     (b) Арбiтражний суд складається з трьох суддiв, якi призначенi наступним чином: перший - з боку сторони-позивача, другий - з боку сторони-респондента, третiй - "третейський суддя" - за погодженням двох суддiв. Якщо протягом тридцяти (30) днiв пiсля повiдомлення про початок арбiтражних процедур, сторона-респондент не призначила суддю, такий суддя буде призначений Президентом Мiжнародного Суду на прохання сторони-позивача, яка iнiцiювала цей судовий процес. Якщо обидва суддi не досягнуть згоди щодо призначення третейського суддi протягом шестидесяти (60) днiв пiсля дати призначення другого суддi, третейський суддя призначається Президентом Мiжнародного Суду.

     (с) Арбiтражний суд скликатиметься в час та в мiсцi, призначеному третейським суддею. Пiсля цього Арбiтражний суд визначає час та мiсце засiдання. Арбiтражний суд визначає всi процедурнi питання та питання, що належать до кола його компетенцiї.

     (d) Всi рiшення Арбiтражного суду приймаються бiльшiстю голосiв. Рiшення Арбiтражного суду, яке може бути прийняте навiть в разi вiдсутностi однiєї з сторiн, є кiнцевим та обов'язковим для обох сторiн арбiтражного процесу.

     (е) Послуги по повiдомленню або в зв'язку з судовою справою вiдповiдно до цього Роздiлу, чи в зв'язку з будь-якими дiями, спрямованими на виконання рiшення, яке було прийняте згiдно з даним Роздiлом, надаються шляхом, викладеним у вiдповiдних положеннях цiєї Рамкової Угоди, якi належать до повiдомлення, що необхiднi та вирiшуються для подання, чи дозволенi для подання чи здiйснення;

     (f) Арбiтражний суд вирiшує, чи будуть сплачуватись судовi витрати однiєю стороною чи обома сторонами, якi беруть участь в спорi.

     Ця Рамкова Угода укладена 20 листопада 1997 р. в двох примiрниках англiйською i українською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

     В разi виникнення будь-якого спору при тлумаченнi положень цiєї Рамкової угоди, текст англiйською мовою матиме переважну силу.

Україна Європейський банк реконструкцiї та розвитку
Посада
Прiзвище
Посада
Прiзвище

 

Додаток

Форма угоди
про звiльнення вiд вiдповiдальностi

Угода
про звiльнення вiд вiдповiдальностi мiж Урядом України та Постачальником

Стаття 1

     Ця Угода про звiльнення вiд вiдповiдальностi укладається мiж сторонами вiдповiдно до Роздiлу 7.2 Рамкової Угоди вiд 20 листопада 1997 р. мiж Європейським банком реконструкцiї та розвитку та Україною ("Рамкова Угода").

     В разi вiдсутностi iнших визначень в цiй Угодi термiни, написанi з великої лiтери, мають значення, передбаченi Рамковою Угодою.

Стаття 2

     За виключенням позовiв, порушених проти окремих осiб за пошкодження чи шкоду, що виникли в результатi здiйснення ними зумисних дiй, Уряд України (далi "Уряд"), надаватиме адекватний захист, звiльнення вiд вiдповiдальностi i не порушення позовiв по вiдношенню до (Постачальника) чи будь-кого iз його пiдрядникiв, субпiдрядникiв, консультантiв, постачальникiв i субпостачальникiв обладнання чи послуг будь-якого рiвня i їх робiтникiв, що фiнансуються в рамках Угоди про надання Гранту, яка вступила в силу у вiдповiдностi до положень Рамкової Угоди (надалi "Реципiєнт"), в зв'язку з позовами, порушеними третьою стороною в будь-якому судi чи судовому форумi, чи поза судовим порядком за результатами дiяльностi, пов'язаної з наданням товарiв i послуг, що фiнансуються в рамках будь-якої такої Угоди про надання Гранту, з приводу спричинення як на територiї України так i за її межами пошкоджень, збиткiв чи шкоди внаслiдок виникнення ядерної аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї, включаючи об'єкт "Укриття" (цим визначений як 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанцiї разом з будь-якими iншими будiвлями, об'єктами або установками, пов'язаними з нею, або якi є допомiжними до неї та розташованi на майданчику Чорнобильської атомної електростанцiї).

Стаття 3

     Зобов'язання, якi в рамках цiєї Угоди бере на себе Уряд по вiдношенню до будь-яких Ядерних Установок на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї (включаючи об'єкт "Укриття"), якi належать до його власностi на вказану тут дату, залишаються в силi незалежно вiд будь-якого наступного акту передачi прав власностi на цi Ядернi Установки i у вiдповiдностi до Статтi 4 цiєї Угоди залишаються в силi, не дивлячись на призупинення чи закiнчення термiну дiї цiєї Угоди.

     Будь-якi сплати, пов'язанi з передбаченими Статтею 2 цiєї Угоди звiльненнями вiд вiдповiдальностi, виконуються безвiдкладно i в конвертованiй валютi.

Стаття 4

     Ця Угода залишається безповоротно дiйсним зобов'язанням Уряду i припиняє дiю тiльки в разi прийняття законодавства, яке вiдповiдає та виконує положення Вiденської Конвенцiї, включаючи дiяльнiсть, пов'язану з впровадженням ПЗУ та об'єктом "Укриття" (надалi 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанцiї разом з будь-якими iншими будiвлями, об'єктами чи установками, пов'язаними з ним, чи якi є допомiжними до неї та розташованi на майданчику Чорнобильської атомної електростанцiї), однак, за тiєї умови, якщо положення цiєї Угоди продовжуватимуть поширюватися на будь-який позов, пов'язаний з Ядерною Аварiєю, яка мала мiсце до вступу в силу вказаних в цiй статтi законодавчих актiв.

Стаття 5

     (а) Уряд зобов'язується передавати будь-якi спори, розбiжностi чи позов, що витiкають або пов'язанi з цiєю Угодою, включаючи наявнiсть i законнiсть Угоди, в арбiтраж на кiнцеве вирiшення у вiдповiдностi до арбiтражного регламенту ЮНСIТРАЛ. З метою виконання арбiтражного регламенту ЮНСIТРАЛ призначеною iнстанцiєю є Торгова палата Стокгольму. Мiсцем арбiтражу є Стокгольм, Швецiя. У тих випадках, коли арбiтражним регламентом ЮНСIТРАЛ не передбачається конкретна обставина, Арбiтражний суд самостiйно визначає, якi дiї повинен вiн вчинити.

     (b) За виключенням положення про передачу до арбiтражу, як це передбачено параграфом (а), викладеним вище, нi одне з положень цiєї Угоди не тлумачиться як таке, що визнає юрисдикцiю будь-якого суду чи судового форуму стосовно позовiв третьої сторони, на якi поширюється ця Угода про звiльнення вiд вiдповiдальностi, i не тлумачиться також як вiдмова України вiд суверенного iмунiтету щодо позовiв третьої сторони, якi можуть бути порушенi проти неї.

Стаття 6 Визначення

     В контекстi реалiзацiї цiєї Угоди "Вiденська Конвенцiя" означає "Вiденську конвенцiю про цивiльну вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду вiд 21 травня 1963 року, а термiни "Ядерна Аварiя" i "Ядерна Установка" мають значення, передбаченi для них Вiденською Конвенцiєю.

Вiд iменi
Уряду України
Вiд iменi
Постачальника
Пiдпис
Прiзвище
Пiдпис
Прiзвище

 

Правила
про Чорнобильський фонд "Укриття" Європейського банку з реконструкцiї та розвитку
вiд 6 листопада 1997 р.

Преамбула

     Європейський банк з реконструкцiї та розвитку (далi - "Банк") було створено Угодою вiд 29 травня 1990 р. (далi - "Угода"), що засновувала Європейський банк з реконструкцiї та розвитку з метою надання допомоги членам Банку, якими є країни, що отримують кредит (далi - "Країни, якi отримують кредит") в перiод переходу до економiки, орiєнтованої на вiдкритий ринок, а також для сприяння повнiй iнтеграцiї цих країн в мiжнародну економiку вiдповiдно до цiлей Угоди, особливо її Статтi 2.1 (vi).

     Пiд час своєї зустрiчi в Денверi в 1997 р. голови країн та урядiв "Великої Сiмки" згiдно з заявою "Великої Сiмки" прийняли рiшення щодо свого внеску в допомогу Українi в рамках "Меморандуму про взаєморозумiння мiж країнами "Великої Сiмки" та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства та Урядом України про закриття Чорнобильської атомної електростанцiї". "Велика Сiмка", Європейський Союз та Україна пiдписали документ про встановлення додаткового багатостороннього механiзму для надання допомоги Українi в трансформацiї iснуючого "саркофагу" Чорнобиля в безпечну та екологiчно стабiльну систему по впровадженню заходiв, зазначених в "Проектi реалiзацiї плану дiй для об'єкта "Укриття" вiд 31 травня 1997 р. (далi "ПРУ"). "Велика Сiмка" звернулася до урядiв зацiкавлених країн та iнших донорiв iз закликом приєднатися до iнiцiативи по забезпеченню повної iмплементацiї ПРУ.

     Вiдповiдно до Статтi 20.1 (viii) Угоди Банк уповноважений укладати угоди про спiвробiтництво з державними та приватними органiзацiями, згiдно з якими Банк здiйснює керiвництво фондами, що надаються такими органiзацiями для цiлей, що є сумiсними з цiлями та функцiями Банку. В контекстi "Меморандуму про взаєморозумiння мiж країнами "Великої Сiмки" та Комiсiєю Європейського Спiвтовариства та Урядом України про закриття Чорнобильської атомної електростанцiї", а також вiдповiдно до цiлей та функцiй Банку, що викладенi в Статтях 1 та 2 Угоди, деякi члени Банку звернулися до Банку з проханням про встановлення фонду (далi - "Чорнобильський фонд "Укриття" або "Фонд") для iмплементацiї Плану реалiзацiї проекту по об'єкту "Укриття", що керується Правилами, викладеними нижче (далi - "Правила").

     Таким чином Радою директорiв Банку було засновано такий Фонд згiдно з Правилами.

Стаття I - Фонд

Роздiл 1.01. Заснування Фонду.

     Фонд засновується з дати затвердження цих Правил Радою директорiв Банку. З цiєї ж дати вводяться в дiю Правила.

Роздiл 1.02. Призначення Фонду

     Призначення цього Фонду - приймати та використовувати кошти, що надаються Вкладниками та Донорами, для наступних цiлей:

     а) фiнансування через окремi гранти виконання робiт та надання послуг, необхiдних для виконання ПРУ, що включає надання технiчної допомоги, iнформування громадськостi, консультацiї, будiвельнi роботи, а також придбання, монтаж та введення в експлуатацiю обладнання; i

     b) сплати витрат та видаткiв, що виникають внаслiдок або у зв'язку з виконанням цiєї дiяльностi.

Роздiл 1.03. Початок операцiй

     Фонд розпочинає свої операцiї i перша сесiя Асамблеї Вкладникiв скликається тодi, коли щонайменше вiсiм (8) Вкладникiв (див. Роздiл 2.02) укладуть iз Банком Угоди про внески (див. Роздiл 2.02).

Роздiл 1.04. Застосування Правил

     Фонд та його кошти будуть керуватись Правилами, i такi кошти будуть отримуватись, управлятись, використовуватись i розподiлятись згiдно з Правилами, з урахуванням виправлень, якi час вiд часу до них вносяться, вiдповiдно до Роздiлу 6.01.

Роздiл 1.05. Керування Фондом

     Фонд та його кошти керуються Банком, що дiє вiд iменi Вкладникiв згiдно з Правилами Фонду.

Стаття II- Ресурси Фонду

Роздiл 2.01. Ресурси

     Ресурси Фонду складаються з:

     а) коштiв, що отриманi Банком для внесення до Фонду вiдповiдно до Роздiлiв 2.02, 2.03 i 2.06; та

     b) надходжень, отриманих вiд iнвестування ресурсiв Фонду вiдповiдно до Роздiлу 4.01.

Роздiл 2.02. Внески

     а) Будь-який член Банку та будь-яка зацiкавлена країна може внести кошти ("Внески") до Фонду. Такi кошти вносяться вiдповiдно до Угоди про внески, яка визначено формою Додатка 1, укладеною мiж таким членом Банку або країною ("Вкладник") та Банком, i вказує суму, що вноситься до Фонду, валюту, рiк або роки здiйснення внеску, а також спосiб, у який буде здiйснюватися сплата до Банку, а також iншi питання, що можуть вимагатися або дозволятись цими Правилами.

     b) Мiнiмальна первiсна сума Угоди про внески складає щонайменше 2,5 мiльйона ЕКЮ.

     с) Укладання Угоди про внески зобов'язує Вкладника прийняти застосування Правил щодо ресурсiв, що вносяться до Фонду, вiдповiдно до Угоди про внески.

     d) Декiлька країн можуть укласти спiльну Угоду про внески з Банком. В такому разi вiдповiднi зобов'язання щодо сплати внескiв можуть бути рiзними, якщо тiльки вiдповiдна Угода про внески не зазначає iнше.

     е) Внески не можуть призначатися для конкретних частин ПЗУ.

Роздiл 2.03. Сплата внескiв

     а) Кожен внесок оцiнюється в ЕКЮ або в iншiй вiльно конвертованiй валютi i надається Банку готiвкою або у виглядi векселя або iнших зобов'язань, наданих Вкладником. Такi векселi або зобов'язання повиннi бути без права передачi, безвiдсотковими i пiдлягати сплатi Банку за вимогою за номiнальною вартiстю. Вимоги щодо сплати висуваються по мiрi необхiдностi для задовiльнення витрат на наступнi шiсть мiсяцiв або альтернативний перiод, визначений Асамблеєю Вкладникiв у спосiб, зазначений, Роздiлом 3.02 (далi - "Асамблея").

     b) Угода про внески може передбачати виконання платiжних зобов'язань Вкладника у валютi (як зазначено Роздiлом 2.03 (а)), вiдмiннiй вiд ЕКЮ, за середнiм курсом такої валюти у спiввiдношеннi до ЕКЮ, визначеному Банком на перiод вiд 1 травня 1997 р. до 30 жовтня 1997 р. включно, або iнший перiод, який може бути визначений Асамблеєю.

     с) Всi платежi, що виконанi не в ЕКЮ, конвертуються пiсля отримання в ЕКЮ.

Роздiл 2.04. Пiдвищення внескiв

     Вкладник в будь-який час може запропонувати пiдвищити суму свого внеску. Таке пiдвищення здiйснюється шляхом корегування вiдповiдної Угоди про внески або укладення iншої Угоди про внески. Умови цих Правил стосовно Внескiв застосовуються в однаковiй мiрi до пiдвищених сум, що були внесенi у такий спосiб.

Роздiл 2.05. Розподiл ресурсiв

     а) Ресурси Фонду вiдокремлюються вiд звичайних капiтальних ресурсiв Банку та вiд Спецiальних Фондових ресурсiв Банку в такому обсязi, в якому такi умови визначено в цiй Угодi (або на якi робиться посилання).

     b) Нi за яких обставин iз звичайних капiтальних ресурсiв Банку або Спецiальних Фондових ресурсiв Банку не повиннi сплачуватися або використовуватися для покриття витрат, пов'язаних iз збитками або вiдповiдальнiстю, що виникають у зв'язку з операцiями, для виконання яких первiсно використовувалися або призначалися кошти Фонду.

Роздiл 2.06. Пожертвування

     Для включення до Фонду Банк може приймати грошовi внески в ЕКЮ або iншiй вiльно конвертованiй валютi ("Пожертвування") вiд зацiкавлених державних або приватних осiб або органiзацiй ("Донори") для цiлей Фонду, а також iнформувати Асамблею про прийняття такого пожертвування. Пожертвування, що були внесенi у валютi, вiдмiннiй вiд ЕКЮ, реєструються в ЕКЮ за вiдповiдним курсом обмiну пiсля отримання. Банк надсилає Донорам копiю щорiчного звiту Фонду i, за проханням Донорiв, може зазначити їх у звiтi.

Стаття III - Керування

Роздiл 3.01. Принципи

     Дiяльнiсть Фонду вiдбувається пiд керiвництвом Банку вiд iменi i пiд наглядом Асамблеї вiдповiдно до Правил.

Роздiл 3.02. Асамблея Вкладникiв

     а) Асамблея:

     1. уповноважує видачу грантiв, що фiнансуються з ресурсiв Фонду, визначає принциповi напрямки дiяльностi, що фiнансуються або пiдлягають фiнансуванню за рахунок ресурсiв Фонду, i здiйснює загальний нагляд за їх здiйсненням Банком;

     2. вiдстежує сплату обiцяних Внескiв до Фонду та надання Українських ресурсiв, що доповнюють надання грантiв для ПРУ у зв'язку iз виконанням проекту та витратами;

     3. розглядає ефективнiсть дiяльностi, що фiнансується за рахунок ресурсiв Фонду;

     4. затверджує щорiчний бюджет та фiнансовi звiти Фонду;

     5. затверджує керiвнi матерiали у зв'язку з вимогами Банку щодо сплати за векселями згiдно з Роздiлом 2.03 (а), а також керiвних матерiалiв щодо розпорядження обiговими коштами Фонду;

     6. вiдстежує витрачання грантiв Банком;

     7. визначає наявнiсть особливих обставин, завдяки яким виникає доцiльнiсть одержання уповноваження на використання джерел, вiдмiнних вiд тих, на якi робиться посилання в Роздiлi 4.05;

     8. скеровує Банк матерiали щодо виконання ним своїх функцiй згiдно з Роздiлом 3.03; i

     9. щорiчно розглядає дiї щодо закупiвлi по вiдношенню до контрактiв, що фiнансуються за рахунок, включаючи розподiл таких закупiвель.

     b) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї та брати участь в її засiданнях за умови, що такий Вкладник на дату засiдання виконав свої зобов'язання вiдповiдно до Угоди про внески. Уряд України має такi ж самi права представництва та участi за умови, що особливi Українськi ресурси, що доповнюють надання грантiв, було узгоджено i Україна виконує свої зобов'язання.

     с) Асамблея проводить черговi щорiчнi засiдання, на яких подаються для затвердження фiнансовi звiти за попереднiй фiнансовий рiк Фонду. Асамблея може також проводити засiдання як вважатиме за необхiдне або доцiльне. Позачерговi засiдання можуть скликатися Головою в будь-який час, або повиннi скликатися Головою, якщо таке рiшення буде прийняте Асамблеєю, або на прохання Банку або Вкладниками, якi сукупно володiють щонайменше третиною суми, що внесена всiма Вкладниками Фонду на дату такої вимоги.

     d) На кожному черговому засiданнi Асамблеї її члени обирають Голову зi свого складу, який виконуватиме свої обов'язки до наступного засiдання.

     е) Кожен Вкладник має право бути представленим в Асамблеї представником, який виконує доручення такого Вкладника, без будь-якого винагородження вiд Фонду. Будь-яка фiзична особа може одночасно бути представником бiльш, нiж одного Вкладника на Асамблеї, якщо такi Вкладники згiднi з цим i заздалегiдь попередили про це Банк та Асамблею.

     f) Вкладники, чиї внески складають не менш, нiж половину сукупної суми всiх Внескiв, складають кворум на засiданнях Асамблеї.

     g) Голова (а в разi першого засiдання Асамблеї - Банк) може запрошувати:

     1. представникiв урядiв та мiжурядових органiзацiй для участi в засiданнях Асамблеї як спостерiгачiв та висловлення своїх поглядiв перед Асамблеєю; i

     2. представникiв iнших органiзацiй, юридичних осiб та Донорiв для участi в засiданнях Асамблеї як спостерiгачiв.

     h) Не ущемляючи умов, викладених у роздiлi 5.01 (а), рiшення на Асамблеї приймаються шляхом консенсусу мiж Вкладниками та Україною за винятком тих випадкiв, коли Україна не накладає вето на рiшення стосовно грантiв та їх використання за особливих обставин, на якi робиться посилання в Роздiлi 3.02 (а) (7).

     i) У випадку невиконання Вкладником своїх зобов'язань щодо Угоди про внески, що, на думку Голови, суттєво впливає або завдає шкоди операцiям Фонду, Голова скликає позачергове засiдання Асамблеї з метою вирiшення питання щодо прийняття вiдповiдних заходiв.

     j) Засiдання Асамблеї проводяться в штаб-квартирi Банку або в будь-якому iншому мiсцi за узгодженням Голови та Банку.

     k) Асамблея може створити Оперативний Комiтет та/або iншi пiдпорядкованi йому органи для виконання таких функцiй, якi можуть бути визначенi Асамблеєю стосовно операцiй та контролю Фонду. Повноваження, функцiї та членство Оперативного Комiтету чи iнших пiдпорядкованих йому комiтетiв визначаються Асамблеєю вiдповiдно до цих Правил.

Роздiл 3.03. Адмiнiстративна та оперативна пiдтримка з боку

     Банку

     а) Банк здiйснює керiвництво Фондом вiдповiдно до цих Правил та забезпечує адмiнiстративну та оперативну пiдтримку Асамблеї шляхом:

     1. забезпечення наявним персоналом Банку та iншими експертами, що мають квалiфiкацiю та компетенцiю, якої потребує виконання дiяльностi Фонду;

     2. пiдготовки, видачi, витрачання грантiв та керiвництва ними, видачi вимог щодо сплати за векселями, необхiдних для здiйснення виплат та керiвництва Фондом у iнший спосiб, вiдповiдно до Правил;

     3. встановлення контактiв iз Вкладниками, Донорами, Урядом України, зацiкавленими органами влади та експлуатуючими органiзацiями України та iншими державними установами та приватними особами з подальшим повiдомленням про це Асамблеї;

     4. пiдготовки щорiчних фiнансових звiтiв Фонду та доповiдi за такими фiнансовими звiтами та дiяльнiстю, що фiнансується за рахунок ресурсiв Фонду протягом перiоду, що висвiтлюють такi звiти, з метою розгляду та затвердження Асамблеєю;

     5. пiдготовки засiдань Асамблеї та виконання обов'язкiв секретаря пiд час таких засiдань;

     6. складанням програми дiяльностi Фонду;

     7. надання допомоги Фонду та Асамблеї у визначеннi та залученнi перспективних Донорiв;

     8. виконання таких функцiй, якi можуть бути необхiдними для здiйснення ефективного керiвництва Фондом, за винятком функцiй, що входять до компетенцiї Асамблеї та не дорученi Банку.

     b) за всi витрати, що несе Банк, вiн одержує компенсацiї; йому також компенсуються всi гонорари та витрати консультантiв, залучених Банком у зв'язку з керуванням Фондом.

     с) Банк має право затверджувати такi оперативнi процедури, що не вступають у протирiччя з Правилами, якi вiн вважатиме вiдповiдними та доцiльними, для ефективного керування Фондом.

Стаття IV - Дiяльнiсть Фонду

Роздiл 4.01. Iнвестицiї

     Банк може iнвестувати будь-якi ресурси Фонду, якi не використовуються в даний момент. За винятком iнших випадкiв, передбачених Асамблеєю, iнвестицiї проводяться вiдповiдно до керiвних матерiалiв щодо iнвестицiй, пiдготовлених Банком та затверджених Асамблеєю. Надходження, що отриманi Фондом внаслiдок таких iнвестицiй, додаються до ресурсiв Фонду.

Роздiл 4.02. Виплата компенсацiї Банку та сплата витрат

     Компенсацiя, належна Банку, згiдно з Роздiлом 3.03 (b) вноситься до рахунка Фонду щоквартально, одразу пiсля закiнчення календарного кварталу, до якого вона вiдноситься.

Роздiл 4.03. Оцiнка валют

     За винятком випадкiв, передбачених Роздiлом 2.03, в будь-який час, коли для цiлей пiдготовки або презентацiї фiнансових звiтiв виникає необхiднiсть визначення вартостi будь-якої валюти в одиницях iншої валюти або валюти, прийнятної для Банку, оцiнку повинен виконувати Банк, використовуючи тi ж самi принципи, що i при проведеннi оцiнки звичайних операцiй.

Роздiл 4.04. Рахунки та аудит

     b) а) Банк веде звiтнiсть Фонду в ЕКЮ (Європейська валютна одиниця, ЕКЮ) згiдно з тими ж принципами звiтностi, яким вiн слiдує при веденнi своїх власних книг та рахункiв.

     с) Фiнансовi звiти Фонду пiдлягають аудиту з боку внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв Банку у спосiб, що є сумiсним зi способом, що застосовується до звичайних капiтальних ресурсiв Банку.

     d) Фiнансовий рiк Фонду спiвпадає з календарним роком. Перший звiтний фiнансовий рiк закiнчується 31 грудня 1997 р.

Роздiл 4.05. Закупiвля

     Полiтика та Положення Банку щодо закупiвлi застосовується до грантiв, що видаються з ресурсiв Фонду, за винятком того, що, в принципi, надання коштiв обмежується товарами та послугами, що виробляються в країнах або постачаються з країн-вкладникiв або країн-операцiй.

Стаття V - Припинення дiяльностi Фонду

Роздiл 5.01. Припинення дiяльностi Фонду

     а) Фонд дiє протягом такого вiдрiзку часу, який потрiбен для завершення iмплементацiї ПРУ, якщо тiльки його дiяльнiсть не припиняється завчасно рiшенням Асамблеї, що було прийнято за угодою Вкладникiв, чиї Внески складають не менше двох третин сукупної суми Внескiв до Фонду або згiдно з пiдроздiлом (с) нижче.

     b) Банк може припинити виконання функцiй, якi покладаються на нього згiдно з цими Правилами, пiсля консультацiї з Асамблеєю та згiдно з рiшенням Ради директорiв Банку. Банк може виконати вищезазначене у випадку накладення вiдповiдної резолюцiї Асамблеєю.

     с) Цей Фонд припиняє свою дiяльнiсть автоматично пiсля припинення Банком своїх операцiй згiдно iз Статтею 41 Угоди.

Роздiл 5.02. Розпорядження ресурсами пiсля припинення дiяльностi Фонду

     Пiсля припинення дiяльностi Фонду до його ресурсiв застосовуються наступнi положення:

     а) Банк негайно припиняє всiляку дiяльнiсть стосовно таких ресурсiв за винятком тiєї, що пов'язана iз звичайною реалiзацiєю, консервацiєю та зберiганням таких ресурсiв, а також iз розрахунками за прямими або непередбаченими зобов'язаннями, до яких вони можуть бути причетнi.

     b) З урахуванням пiдроздiлу (с) нижче, Банк розподiляє чисту суму активiв Фонду (чисту суму активiв Фонду, що зазначена у звiтах, на дату припинення дiяльностi) мiж Вкладниками та Донорами пропорцiйно до тих сум, якi кожен з них внiс до Фонду. Таке розподiлення здiйснюється в такий час, в таких валютах та видах активiв, яке Асамблея вважатиме справедливим та неупередженим переважно в тiй валютi, в якiй виконувалися вiдповiднi внески. Розподiлення не обов'язково повинно бути однаковим щодо типу активiв або валюти.

     с) Нiяке розподiлення не вiдбувається до тих пiр, поки не будуть сплаченi або забезпечена сплата всiх зобов'язань (включаючи належнi Банку виплати), i до тих пiр, поки Рада Директорiв Банку не прийме рiшення щодо виконання такого розподiлення. Будь-яке розподiлення Вкладнику або Донору вiдбувається пiсля попереднього розрахунку за всiма несплаченими претензiями, якi Банк пред'являє Вкладнику або Донору стосовно Внеску або Пожертвування.

     d) До остаточного розподiлення активiв Фонду всi права та зобов'язання Банку, а також Вкладникiв та Донорiв, згiдно з цими Правилами та вiдповiдною Угодою про внески, залишаються чинними.

Стаття VI - Виправлення

Роздiл 6.01. Виправлення

     Цi Правила можуть бути виправленими тiльки за рiшенням Асамблеї. Виправлення Правил набирають чинностi тiльки пiсля їх затвердження Радою директорiв Банку.

Додаток 1 - Умови Угоди про Внесок

А. Форма листа Вкладника Президентовi Банку

(Фiрмовий бланк Вкладника)

     Шановний пане,

     Пишу для пiдтвердження одержання Вашого повiдомлення стосовно заснування Європейським банком з реконструкцiї та розвитку ("Банк") Чорнобильського фонду "Укриття" ("Фонд") та вступу в силу Правил цього Фонду.

     1. Iз задоволенням пiдтверджую, що (назва країни) висловлює побажання про те, щоб зробити Внесок до Фонду вiдповiдно до Правил Фонду загальною сумою ( ) ЕКЮ (або iнша вiльно конвертована валюта) на засадах внутрiшнiх законiв та положень, а також згiдно зi щорiчними бюджетними асигнуваннями.

     2. В мiрi, що дозволяється законом, Внесок буде сплачено готiвкою (у виглядi безвiдсоткових векселiв в ЕКЮ) в iншiй вiльно конвертованiй валютi у виглядi одного або кiлькох часткових платежiв протягом календарного року (рокiв) ( ) ( ), або у виглядi часткових платежiв, що дозволяють провести бiльш швидку iнкасацiю, за вимогами Банку у формi письмового повiдомлення не ранiше, нiж за 60 днiв до дати, коли такий платiж пiдлягає виконанню.

     3. Я пiдтверджую, що термiни, якi використовуються в цьому листi, мають значення, що були їм присвоєнi в Правилах.

     З повагою,

В. Форма вiдповiдi Президентовi Банку

(Фiрмовий бланк Європейського банку)

     Шановний пане,

     Дякую Вам за Ваш лист вiд ______ стосовно Вашого внеску до Чорнобильського фонду "Укриття" загальною сумою _______ (ЕКЮ).

     Цим пiдтверджується, що Європейський банк буде радий прийняти цей Внесок для включення його до свого Фонду згiдно з Правилами, що регулюють керування Фондом.

     З повагою,

     (Президент)

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.