МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

РАМКОВА УГОДА

щодо грантiв технiчної допомоги мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку
вiд 14 сiчня 1998 р.

(Рамкову угоду ратифiковано Законом N 650-XIV вiд 13.05.99)

     Угода, датована 14 сiчня 1998 р., мiж Україною (Отримувач) та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку (Банк), який дiє за власними повноваженнями (Банк) або як розпорядник грантових коштiв (Розпорядник), наданих рiзними мiжнародними донорами (Донори):

     Зважаючи на те, що:

     (А) Отримувач час вiд часу звертається до Банку та/або Донорiв з проханням видiлити грантовi кошти (Гранти), якi необхiднi для здiйснення технiчної допомоги (Технiчна Допомога);

     (Б) Банк та Донори погоджуються час вiд часу видiляти вказанi Гранти Отримувачу для здiйснення Технiчної Допомоги;

     (В) Банк погоджується час вiд часу вiдповiдно до домовленостей, укладених з певними Донорами, розпоряджатися Грантами, наданими цими Донорами для фiнансування Технiчної Допомоги;

     (Г) надання Технiчної Допомоги за рахунок кожного Гранту повинно здiйснюватися Отримувачем або установою, призначеною Отримувачем (Впроваджувана Отримувачем Технiчна Допомога), або за проханням Отримувача та згодою Банку самим Банком (Впроваджувана Банком Технiчна Допомога);

     (Д) Отримувач та Банк бажають встановити систему загальних термiнiв та умов, за якими такi Гранти надаються Отримувачу.

     Цим Сторони погоджуються з наступним:

Стаття I
Визначення

     Роздiл 1.01. Якщо за контекстом не вимагається iншого, декiлька термiнiв, визначених у преамбулi до цiєї Угоди мають вiдповiднi вказанi там значення, а наступнi додатковi термiни мають такi значення:

     (а) "консультант" означає фiрму або окрему особу, яку наймає Отримувач або Банк на прохання Отримувача в рамках виконуваних Банком грантiв згiдно з процедурами, визначеними у "Керiвних положеннях: вiдбiр та наймання консультантiв Позичальниками Свiтового банку", виданими Банком в сiчнi 1997 р. та переглянутими у вереснi 1997 р. (Керiвнi положення Консультантiв) для здiйснення заходiв Технiчної Допомоги, зазначених у Листi-угодi для кожного конкретного гранту; та

     (б) "Утриманцi" означає дружину або чоловiка та дiтей консультантiв вiком до 21 року.

Стаття II
Положення стосовно Грантiв, Впроваджуваних Отримувачем

     Роздiл 2.01. Застосування Рамкової Угоди

     Банк погоджується надати Отримувачу на загальних умовах, викладених або на якi є посилання в цiй Угодi, та на умовах, що мiстяться в Листах-угодах, якими повиннi обмiнятися Отримувач та Банк, складеними, головним чином, за формою Перелiку 1 цiєї Угоди (Лист-угода щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем), Гранти надаються час вiд часу Банком та/або Донорами Отримувачу, якого представляє голова Нацiонального агентства України з реконструкцiї та розвитку або призначена ним особа, для здiйснення Технiчної Допомоги, яка повинна бути визначена в пунктi 1 Доповнення до кожного Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем.

     Роздiл 2.02. Загальне впровадження

     Отримувач повинен:

     (а) здiйснювати Технiчну Допомогу з належною стараннiстю та ефективнiстю;

     (б) швидко забезпечувати кошти, засоби, послуги та iншi ресурси, необхiднi для цiєї мети;

     (в) забезпечувати вичерпну iнформацiю стосовно Технiчної Допомоги та використання коштiв кожного Гранту вiдповiдно до обгрунтованих вимог Банку;

     (г) час вiд часу обмiнюватися точками зору з представниками Банку щодо ходу та результатiв надання Технiчної Допомоги; а також

     (д) вживати всiх заходiв, необхiдних для того, щоб забезпечити Банку можливiсть вiдвiдувати територiю України з цiлями, пов'язаними з кожним Грантом. Без обмеження на вищевказане Отримувач повинен на вимогу Банку пiдготувати i представити Банку одразу ж пiсля закiнчення надання Технiчної Допомоги звiт про результати та вплив здiйснення Технiчної Допомоги, що за формою та змiстом вiдповiдає вимогам Банку.

     Роздiл 2.03. Виплати коштiв Гранту

     (а) Сума кожного Гранту повинна переводитись на рахунок, вiдкритий Банком в бухгалтерських записах на iм'я Отримувача (Рахунок Гранту), i може бути одержана з нього Отримувачем у вiдповiдностi до положень цього Роздiлу та пункту 3 Доповнення до кожного Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем для витрат на товари та послуги прийнятної вартостi, необхiдних для здiйснення Технiчної Допомоги, i повинна бути фiнансована з коштiв Гранту.

     (б) Незважаючи на положення наведеного вище пункту (а), жодних виплат не може бути здiйснено:

     (i) на рахунок сплати будь-яких податкiв, зборiв чи iнших обов'язкових платежiв, якi стягуються Отримувачем або на територiї Отримувача;

     (ii) на рахунок витрат на територiї будь-якої країни, яка не є членом Банку або на товари, що виробленi в, чи послуги, якi постачаються з такої територiї;

     (iii) для цiлей будь-яких платежiв особам чи установам чи за будь-який iмпорт товарiв, якщо такий платiж чи iмпорт, за вiдомостями Банку, забороненi рiшенням Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй згiдно з Роздiлом VII Хартiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     (в) Якщо, на думку Банку, певна сума певного Гранту, Впроваджуваного Отримувачем, видiленого на будь-яку зi статей таблицi пункту 3 Додатка до Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем, буде недостатньою для фiнансування витрат за цiєю статтею, Банк може, надiславши письмове повiдомлення Отримувачу, перевести на покриття цiєї статтi суму вказаного Гранту замiсть фiнансування iншої статтi, яка, на думку Банку, не є надто необхiдною для покриття iнших витрат.

     (г) Якщо Отримувач бажає одержати будь-яку суму з певного Рахунка Гранту, вiн повинен подати до Банку письмову заяву про одержання такої суми за формою, встановленою Банком. Заяви про одержання повиннi:

     (а) бути пiдписанi вiд iменi Отримувача головою Нацiонального агентства України з реконструкцiї та розвитку або iншими особами, яких голова уповноважить письмово;

     (б) супроводжуватись такими свiдченнями на пiдтримку заяви, якi вимагатиме Банк на обгрунтованих засадах. Автентичнi зразки пiдписiв осiб, уповноважених пiдписувати заяви про одержання коштiв, повиннi надаватися разом з першою заявою, що мiстить її або його пiдпис. Кожна заява про одержання певної суми Гранту i свiдчення на її пiдтримку повиннi бути достатнiми за формою та змiстом для того, щоб переконати Банк, що Отримувач має право одержати таку суму з певного Рахунка Гранту i що така сума повинна бути використана для здiйснення Технiчної Допомоги. Банк повинен виплачувати суми, одержуванi Отримувачем з кожного Рахунка Гранту, тiльки Отримувачу або за наказом Отримувача.

     (д) Зняття коштiв кожного Гранту повинно здiйснюватися у валютi цього Гранту. Банк на прохання Отримувача та, дiючи як Агент Отримувача, повинен купувати за валюту Гранту, одержану з Рахунка Гранту, кошти в iнших валютах, потрiбнi для сплати витрат, фiнансованих за рахунок коштiв Гранту. В разi необхiдностi для цiлей конкретного Гранту, Впроваджуваного Отримувачем, визначається вартiсть однiєї валюти до iншої, i ця вартiсть повинна бути визначена Банком на обгрунтованих засадах.

     Роздiл 2.04. Закупки

     Якщо iнше не узгоджено з Банком, закупка товарiв, робiт та консультацiйних послуг, що необхiднi для здiйснення Технiчної Допомоги, та мають фiнансуватися з коштiв Гранту, повинна здiйснюватися згiдно з пунктом 7 та Доповненням II до Додатка до Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем.

     Роздiл 2.05. Звiтнiсть та аудит

     (а) Отримувач повинен вести чи забезпечити ведення записiв та рахункiв, якi б належним чином вiдображали у вiдповiдностi до звичайної бухгалтерської практики операцiї, ресурси та витрати стосовно надання Технiчної Допомоги установам або пiдроздiлам Отримувача, вiдповiдальним за виконання Завдань або будь-якої їх частини.

     (б) Отримувач повинен:

     (i) вести записи та рахунки, названi вище у пiдпунктi (а), i записи та рахунки для Спецiального Рахунка, якщо такий визначено для та вiдкрито Реципiєнтом у вiдповiдностi до пункту 6 та Доповнення II до Додатка до Листа Угоди, Впроваджуваного Реципiєнтом, за кожний фiнансовий рiк, що пiдлягав аудиту, у вiдповiдностi до належних принципiв проведення аудиту, перевiрених незалежними аудиторами, прийнятними для Банку;

     (ii) подавати до Банку якомога ранiше, але у будь-якому випадку не пiзнiше, нiж через шiсть (6) мiсяцiв пiсля закiнчення кожного такого фiнансового року, звiт про цю перевiрку вказаними аудиторами такого обсягу i викладу, як це обгрунтовано вимагатиметься Банком;

     (iii) представляти до Банку iнформацiю стосовно вказаних записiв та рахункiв та результатiв їхнього аудиту, як це обгрунтовано вимагатиметься Банком.

     (в) Стосовно всiх витрат, для покриття яких передбачається одержання коштiв з певного Рахунка Гранту на основi розрахункiв витрат, Отримувач повинен:

     (i) вести або забезпечити ведення у вiдповiдностi до пiдпункту (а) записiв i рахункiв, що вiдображають цi витрати;

     (ii) зберiгати усi записи (контракти, накази, накладнi, рахунки, квитанцiї та iншi документи), що засвiдчують такi витрати, принаймнi протягом одного року пiсля отримання Банком аудиторського звiту за фiнансовий рiк, в якому останнiй раз були одержанi кошти з певного Рахунка Гранту;

     (iii) надати можливiсть представникам Банку перевiряти цi звiти;

     (iv) забезпечити включення цих записiв i рахункiв до щорiчного аудиту, названого вище у пiдпунктi (б), а також забезпечити, щоб такий аудит мiстив спецiальний висновок вказаних аудиторiв стосовно надiйностi як розрахункiв витрат, поданих протягом фiнансового року, так i процедур та внутрiшнього контролю, пов'язаних з їхньою пiдготовкою, для пiдтвердження вiдповiдних виплат коштiв.

     Роздiл 2.06. Призупинення та вiдмiна

     (а) Банк може в будь-який момент, повiдомивши письмово Отримувача, призупинити право Отримувача в подальшому знiмати кошти з певного Рахунка Гранту, якщо мала мiсце i триває одна з зазначених нижче подiй:

     (а) Отримувач не спромiгся виконати будь-яке зi своїх зобов'язань, визначених даним документом та вiдповiдним Листом стосовно Гранту, Впроваджуваного Отримувачем;

     (б) було призупинено право Отримувача чи будь-якої iншої установи, якiй було надано Банком кредит пiд гарантiю України, знiмати кошти за будь-якою кредитною угодою з Банком.

     (б) Банк може, надiславши Отримувачевi письмове повiдомлення, припинити право Отримувача у подальшому знiмати кошти з певного Рахунка Гранту:

     (а) в будь-який момент пiсля того, як право Отримувача знiмати кошти з Рахунка Гранту було призупинено вiдповiдно до положень пункту 2.06 (а), наведеного вище; або

     (б) якщо Отримувач протягом шести мiсяцiв з моменту пiдписання Листа-угоди не спромiгся вжити дiй, якi б задовольняли Банк щодо впровадження Технiчної Допомоги згiдно з заходами, вказаними у вiдповiдному Листi-угодi щодо Гранту, Впроваджуваного Отримувачем.

Стаття III
Положення стосовно Грантiв, Впроваджуваних Банком

     Роздiл 3.01. Застосування цiєї Рамкової Угоди

     Банк погоджується надати в розпорядження Отримувача вiдповiдно до Роздiлу 3.02 цiєї Угоди, на загальних термiнах та умовах, якi викладенi або на якi є посилання в цiй Угодi, i на термiнах та умовах, що мiстяться у листах, якими повиннi обмiнятися Отримувач i Банк, головним чином, у формi Перелiку 2 до цiєї Угоди (Лист-угода щодо Гранту, Впроваджуваного Банком), Гранти, якi надаються час вiд часу Банком та/або Донорами Отримувачу, якого представляє голова Нацiонального агентства України з реконструкцiї та розвитку або призначена ним особа, для здiйснення завдань Технiчної Допомоги, якi повиннi бути викладенi у пунктi 1 Доповнення до кожного Листа-угоди щодо Гранту, Впроваджуваного Банком.

     Роздiл 3.02. Технiчна Допомога повинна здiйснюватися Банком лише на прохання Отримувача, надiсланого в письмовiй формi i на яке є згода Банку.

     Роздiл 3.03. Зобов'язання Банку

     (а) Банк повинен здiйснювати Технiчну Допомогу вiд iменi Отримувача.

     (б) Залучення та контроль дiяльностi консультантiв (Консультанти), необхiдних для здiйснення Технiчної Допомоги, є виключним зобов'язанням Банку, i проводяться у вiдповiдностi з порядком, встановленим Банком.

     Роздiл 3.04. Зобов'язання Отримувача

     Отримувач повинен спiвпрацювати з Банком таким чином i у тому обсязi, як це необхiдно для швидкого та ефективного здiйснення Банком Технiчної Допомоги та оцiнки її результатiв. Отримувач повинен вiдшкодувати Банку будь-якi збитки та заборгованостi, що виникли для Банку завдяки або в результатi будь-яких дiй або упущень, пов'язаних з Технiчною Допомогою, за винятком тих випадкiв, коли це є наслiдком серйозної недбалостi або навмисних хибних дiй працiвникiв Банку або зовнiшнiх консультантiв.

     Роздiл 3.05. Призупинення та вiдмiна

     Отримувач може в будь-який момент звернутися до Банку з письмовим проханням припинити надання Технiчної Допомоги. Незалежно вiд того, звернувся Отримувач з таким проханням чи нi, Банк може в будь-який момент призупинити або, пiсля консультацiї з Отримувачем, вiдмiнити його право на отримання коштiв Гранту, видiлених на Технiчну Допомогу, якщо будь-яка з наступних подiй мала мiсце i триває:

     (а) Отримувач не спромiгся виконати будь-яке зi своїх зобов'язань, визначених даним документом та вiдповiдним Листом стосовно Гранту, Впроваджуваного Банком;

     (б) було призупинено право Отримувача чи будь-якої iншої установи, якiй було надано Банком кредит пiд гарантiю України, знiмати кошти за будь-якою кредитною угодою з Банком.

     Роздiл 3.06. Статус Банку

     Банк не виступає в ролi агента чи довiреної особи Отримувача i не повинен мати жодних довiрчих стосункiв з Отримувачем. Отримувач не має права на жодну частину Гранту, яка не буде витрачена згiдно з вiдповiдним Листом-угодою для Грантiв, впроваджуваних Банком.

Стаття IV
Додатковi зобов'язання Отримувача стосовно Грантiв, Впроваджуваних Отримувачем, i Грантiв, Впроваджуваних Банком

     Роздiл 4.01. Отримувач повинен:

     звiльнити Консультантiв i персонал Консультантiв, призначених для здiйснення Технiчної Допомоги, вiд будь-яких податкiв, зборiв (крiм митних зборiв) та iнших обов'язкових платежiв, що накладаються згiдно iз законами та правилами, що дiють на територiї Отримувача, на Консультантiв та їхнiй персонал стосовно:

     (i) будь-яких виплат, якi можуть бути зробленi Консультантам i їхньому персоналу (крiм громадян країни Отримувача та постiйних мешканцiв на територiї країни Отримувача), пов'язаних iз здiйсненням Технiчної Допомоги;

     (ii) будь-якого обладнання, матерiалiв та фондiв, ввезених на територiю Отримувача Консультантами з метою здiйснення Технiчної Допомоги, i якi пiсля ввезення на цю територiю будуть в подальшому вивезенi Консультантами;

     (iii) будь-якого обладнання, матерiалiв та фондiв, ввезених на територiю Отримувача Консультантами з метою здiйснення Технiчної Допомоги, якi будуть спожитi на територiї Отримувача або стануть власнiстю Отримувача;

     (iv) будь-яке майно, ввезене на територiю Отримувача Консультантами або їх персоналом (крiм громадян країни Отримувача), або Утриманцiв цього персоналу для їхнiх особистих цiлей, якi будуть спожитi на цiй територiї або в подальшому вивезенi з неї при їхньому вiд'їздi з територiї Отримувача при умовi, що Консультанти, їх персонал та їх Утриманцi будуть дотримуватися встановлених митних процедур Отримувача при ввезеннi майна на територiю Отримувача.

Стаття V
Початок та закiнчення дiї Угоди

     Роздiл 5.01. Дана Угода набирає чинностi пiсля отримання свiдчень, що задовольняють Банк, про те, що ця Угода була належним чином пiдписана i ратифiкована, а також набула чинностi i була передана вiд iменi України, i є юридично обов'язковою для України у вiдповiдностi до її умов.

     Роздiл 5.02. Ця Угода матиме чиннiсть доти, доки кожний наданий вiдповiдно до даної Угоди Грант або

     (i) не буде повнiстю використаний i Сторони кожного Гранту не виконають своїх зобов'язань вiдповiдно до умов даної Угоди, або

     (ii) не буде припинений згiдно з умовами цiєї Угоди та вiдповiдного Листа-угоди.

Стаття VI
Чиннiсть Листiв-Угод Вiдповiдальнiсть за цiєю Угодою; Неможливiсть реалiзувати права; Арбiтраж

     Роздiл 6.01. Чиннiсть Листiв-Угод

     Кожен Лист-Угода, виконаний в основному у формi Перелiку 1 та Перелiку 2 до цiєї Угоди, набиратиме чинностi з дати його пiдписання Реципiєнтом та Банком.

     Роздiл 6.02. Вiдповiдальнiсть за цiєю Угодою

     За даною Угодою права та обов'язки Банку та Отримувача мають силу i виконуються згiдно з їхнiми умовами, навiть якщо вони протирiчать законам будь-якої країни або суб'єкта її полiтичного або адмiнiстративного пiдпорядкування. Згiдно з даною Статтею нi Банк, нi Отримувач не мають права на основi будь-якого положення Статей Статуту Банку пред'являти будь-якi претензiї з приводу того, що будь-яке положення цiєї Угоди не є чинним чи не має сили.

     Роздiл 6.03. Неможливiсть реалiзувати права

     Нiякi затримки виконання, нi упущення у виконаннi, нi спроможнiсть або будь-якi права, чи засоби будь-якої Сторони цiєї Угоди, так само як будь-якi невиконання зобов'язань не можуть зашкоджати будь-якому праву, спроможностi чи засобам або тлумачитись як вiдмова вiд зазначеного спричинення такого невиконання зобов'язання. Жодне з дiй згаданої iз сторiн стосовно будь-якого упущення чи спричинення такого упущення не буде впливати та пiдривати будь-якi права, спроможностi чи засоби цiєї Сторони щодо iнших або наступних дiй.

     Роздiл 6.04. Арбiтраж

     (а) Будь-якi розходження мiж Сторонами даної Угоди, а також будь-якi претензiї будь-якої iз Сторiн до iншої, що виникають у зв'язку з даною Угодою i не врегульованi за спiльною згодою, мають бути поданi на розгляд Арбiтражного Суду у нижчевизначеному порядку;

     (б) Сторонами такого розгляду виступають Банк, з одного боку, та Отримувач, з iншого;

     (в) Арбiтражний Суд повинен складатися з трьох суддiв, призначених у наступному порядку: один суддя має бути призначений Банком. Другий суддя має бути призначений Отримувачем; третiй суддя (який у подальшому iнколи зветься Третейським суддею) має бути призначений за спiльною згодою Сторiн або, якщо таке не досягнуте, Президентом Мiжнародного Суду або, якщо призначення вказаним суддею не вiдбулося, Генеральним Секретарем ООН. Якщо будь-яка iз Сторiн не призначила суддю, то його призначає Третейський суддя. У разi, якщо будь-який iз суддiв, призначений згiдно з даним Роздiлом, пiде у вiдставку, помре або стане недiєспроможним, його наступник має бути призначений у такому ж порядку, як це визначено для призначення початкового суддi, i вказаний наступник повинен мати всi повноваження та обов'язки початкового суддi;

     (г) згiдно з даним Роздiлом судовий розгляд може розпочатися пiсля повiдомлення Стороною-iнiцiатором розгляду iншої Сторони. Таке повiдомлення повинно мiстити виклад сутi розбiжностей або претензiй, представлених на арбiтраж, запропонований спосiб вирiшення спiрного питання, а також iм'я суддi, призначеного Стороною-iнiцiатором розгляду. Протягом тридцяти днiв пiсля такого повiдомлення Сторона повинна повiдомити Сторонi-iнiцiатору розгляду iм'я суддi, призначеного цiєю iншою Стороною;

     (д) якщо протягом шiстдесяти (60) днiв пiсля подання повiдомлення про початок судового розгляду Сторони не досягли взаємної згоди щодо кандидатури Третейського суддi, будь-яка iз Сторiн може зажадати призначення Третейського суддi, як передбачено пунктом (в) даного Роздiлу;

     (е) Арбiтражний Суд скликається у строк та в мiсцi, яке визначає Третейський суддя. Пiсля чого Арбiтражний Суд визначає, де i коли вiдбуватимуться засiдання;

     (є) Арбiтражний Суд вирiшує всi питання, що стосуються його компетенцiї, i, керуючись положеннями даного Роздiлу, визначає процедуру судового розгляду, якщо Сторони не дiйшли згоди щодо iншого. Всi рiшення Арбiтражного Суду приймаються бiльшiстю голосiв;

     (ж) Арбiтражний Суд забезпечує всiм Сторонам неупереджене слухання справи i подає своє рiшення у письмовому виглядi. Рiшення суду може бути винесене заочно. Рiшення, пiдписане бiльшiстю членiв Арбiтражного Суду, є рiшенням цього суду. Пiдписана копiя рiшення вручається кожнiй iз Сторiн. Будь-яке рiшення, винесене вiдповiдно до положень даного Роздiлу, є остаточним i обов'язковим для Сторiн даної Угоди. Кожна iз Сторiн повинна керуватися i виконувати рiшення Арбiтражного Суду, винесене вiдповiдно до положень даного Роздiлу;

     (з) Сторони визначають свою винагороду суддям та iншим особам, участь яких може знадобитися при проведеннi судового розгляду. Якщо Сторони не дiйдуть обопiльної згоди щодо суми винагороди до скликання Арбiтражного Суду, Арбiтражний Суд встановлює цю суму на власний розсуд. Банк та Отримувач покривають свою частку витрат на ведення судового розгляду. Витрати Арбiтражного Суду дiляться i порiвну покладаються на Банк, з одного боку, та Отримувача, з iншого. Будь-якi питання щодо розподiлу витрат Арбiтражного Суду або процедури оплати визначає Арбiтражний Суд;

     (и) положення про судовий розгляд, встановленi у даному Роздiлi, мають прiоритет перед будь-якою iншою процедурою врегулювання спiрних питань, що виникають мiж Сторонами даної Угоди, або будь-яких претензiй будь-якої iз Сторiн до iншої Сторони:

     (i) Банк не має повноважень розпочинати судовий процес щодо винесення судового рiшення проти Отримувача, приводити судове рiшення проти Отримувача в дiю, або застосовувати будь-якi iншi заходи проти Отримувача для запровадження судового рiшення за винятком процедур проти Отримувача, передбачених положеннями цього Роздiлу. Якщо протягом тридцяти (30) днiв пiсля вручення Сторонам копiй рiшення Суду, це рiшення не буде виконане Банком, Отримувач може вжити будь-яких заходiв, спрямованих на примусове виконання Банком судового рiшення.

     (ї) всi судовi повiдомлення та розпорядження, пов'язанi з судовим розглядом, або пов'язанi з будь-яким судовим розглядом щодо примусового виконання рiшення, винесеного вiдповiдно до положень даного Роздiлу, подаються письмово. Такi повiдомлення або запити вважаються поданими або виконаними своєчасно, якщо вони доставленi особисто або поштою, кабельним зв'язком, телеграфом, телексом або радiограмою Сторонi, якiй належить або дозволено їх вручити, або направленi за адресою цiй Сторонi, зазначеною у данiй Угодi, або за iншою адресою, яку ця Сторона повинна вказати Сторонi, що подає повiдомлення або запит. Сторони даної Угоди вiдмовляються вiд будь-яких iнших вимог щодо способу доставки судових повiдомлень або розпоряджень.

Стаття VII
Представники

     Роздiл 7.01. Голова Нацiонального агентства України з реконструкцiї та розвитку призначається представником Отримувача для цiлей виконання будь-яких обов'язкових або дозволених дiй та складання будь-яких обов'язкових або дозволених документiв вiдповiдно до даної Угоди вiд iменi України.

     Роздiл 7.02. Якщо iнше не передбачене в Угодi щодо конкретного гранту, всi обов'язковi або дозволенi письмовi повiдомлення за цiєю Угодою повиннi направлятися за такою адресою:

Для Отримувача:
Україна 252030, Київ,
вул. Б.Хмельницького,19,
Нацiональне агентство України
з реконструкцiї та розвитку
Для Банку:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H. Street N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Адреса кабельного зв'язку:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
Телекс:
248423 (MCI)
64145 (MCI)

Стаття VIII
Рiзне

     Роздiл 8.01. До будь-яких положень цiєї Угоди можуть бути зробленi змiни лише за письмовою згодою мiж Сторонами вiдповiдно до чинного законодавства України та правил i положень Банку.

     Роздiл 8.02. Заголовки цiєї Угоди використовуються лише для зручностi i не можуть бути використанi для тлумачення положень цiєї Угоди.

     Цим засвiдчується, що Сторони Угоди, дiючи через своїх належним чином уповноважених представникiв, уклали цю Угоду, яка має бути пiдписана їхнiми вiдповiдними iменами у день i рiк, що зазначенi на першiй сторiнцi Угоди.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.