МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

МЕМОРАНДУМ

про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi

     Представники Уряду України i Уряду Японiї, далi "Сторони",

     сповненi рiшучостi сприяти дружнiм стосункам мiж Україною i Японiєю шляхом поглиблення взаємної довiри i розумiння,

     враховуючи, що сприяння цим стосункам не тiльки вiдповiдало б загальним iнтересам народiв як України, так i Японiї, але було б також у значнiй мiрi внеском у справу миру i стабiльностi у вiдповiдних регiонах i у всьому свiтi,

     пiдтверджуючи дух Спiльної Заяви України i Японiї, пiдписаної 23 березня 1995 року у Токiо, про те, що широкий обмiн мiж народами (включаючи молодь) обох країн у таких галузях як наука i технiка, культура i мистецтво, має велике значення у поглибленнi взаємної довiри i розумiння мiж народами обох країн,

     маючи консультацiї згiдно з параграфом 3 Статтi 1 Угоди про створення Комiтету у справах спiвробiтництва, пiдписаної 12 сiчня 1993 року у Москвi i з внесеними поправками Протоколом, пiдписаним 15 березня 1993 у Москвi i Протоколу, пiдписаного 13 жовтня 1993 року у Токiо (далi "Угода"), щодо внескiв, якi повиннi бути використанi для сприяння реформi, спрямованiй на перехiд до ринкової економiки, а також з метою розвитку людських ресурсiв у галузi економiки України, якi є частиною внескiв, зроблених до Комiтету у справах спiвробiтництва (далi "Комiтет"), на основi Угоди, з метою сприяння реформам,

     вiдповiдно до рiшення Уряду Японiї створити Японський центр у Києвi (далi "Центр"), згiдно з Статтею 4 Угоди,

     вирiшили про наступне:

I. Основи дiяльностi Центру

     (1) Центр буде засновано в унiверситетi "Києво-Могилянська Академiя".

     (2) Посольство Японiї в Українi i Нацiональне агентство України з реконструкцiї та розвитку здiйснять консультацiї по заснуванню i управлiнню Центром.

     (3) Центр у спiвробiтництвi з Посольством Японiї в Українi з дотриманням вимог чинного законодавства України здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до положень цього Меморандуму.

     (4) Центр може здiйснювати свою дiяльнiсть у Києвi та iнших мiстах України i може встановлювати прямi контакти з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, органами державної влади, неурядовими органiзацiями та установами, мiсцевими адмiнiстрацiями i з фiзичними особами України.

     (5) Українська Сторона погоджується, що Центр може вживати необхiдних заходiв, щоб iнформувати громадськiсть про його дiяльнiсть.

     (6) Персонал Центру складається з японських та українських громадян. Секретарiат Комiтету, за погодженням з Нацiональним агентством України з реконструкцiї та розвитку, визначає чисельнiсть персоналу.

     Японська Сторона, на основi рiшення Секретарiату Комiтету, повiдомляє Українську Сторону про зайнятiсть японського персоналу i заплановану тривалiсть зайнятостi.

II. Дiяльнiсть Центру в галузi надання допомоги

     (1) Основними видами дiяльностi Центру є такi:

     а) Приймати лекторiв та iнструкторiв Японської Сторони i органiзовувати семiнари i лекцiї для передачi японського досвiду i ноу-хау та розвитку людських ресурсiв для ринкової економiки.

     б) Надавати особам, якi досягли вiдмiнних успiхiв серед учасникiв семiнарiв та лекцiй, згаданих у параграфi (а), можливiсть брати участь у таких програмах навчання, як навчання на робочих мiсцях на японських пiдприємствах та навчальних програмах в Унiверситетах та iнших учбових закладах.

     в) Приймати експертiв Японської Сторони, здiйснювати iншi види гуманiтарної i технiчної допомоги з метою сприяння реформам в Українi.

     г) Надавати необхiдну допомогу фахiвцям та iншим особам, вiдрядженим Японською Стороною з метою сприяння реформам в Українi.

     д) Здiйснювати будь-яку iншу некомерцiйну дiяльнiсть вiдповiдно до призначення цього Меморандуму.

     (2) Експерти та штат Центру з Японiї та третiх країн, вiдрядженi для створення Центру та управлiння ним, не займатимуться в Українi пiдприємницькою дiяльнiстю, крiм тiєї, яка передбачена цим Меморандумом.

III. Заходи Української Сторони, спрямованi на створення i дiяльнiсть Центру.

     Українська Сторона, згiдно з дiючим законодавством України, вживає наступних невiдкладних заходiв, спрямованих на забезпечення умов для створення i дiяльностi Центру:

     (1) Забезпечує невiдкладне митне оформлення товарiв i обладнання, iмпортованого в Україну для створення i дiяльностi Центру.

     (2) Не стягує мито, збори по iмпорту та iншi податки на товари, обладнання i послуги, iмпортованi або придбанi в Українi для створення i дiяльностi Центру. Списки товарiв, обладнання i послуг для вищезгаданого, подаються Секретарiатом Комiтету до Нацiонального агентства України з реконструкцiї та розвитку для пiдтвердження.

     (3) Не стягує податки на доходи експертiв та персоналу, що прибувають з Японiї та третiх країн для створення та управлiння Центром.

     Не стягує митнi збори, податки та iншi обов'язковi платежi на товари, що використовуються для службових i особистих цiлей цими експертами та персоналом пiд час термiну, поки цi особи займають зазначенi посади. Згаданi вище товари можуть бути вiдчуженими тiльки за умови, якщо сплаченi мито та податки, передбаченi законодавством України.

     (4) Сприяє видачi вiз фахiвцям Японiї i третiх країн, вiдряджених для створення i дiяльностi Центру, i видає офiцiйнi документи, якi засвiдчують, що цi фахiвцi є особами, зайнятими у реалiзацiї допомоги, а також докладає зусиль для забезпечення безпеки фахiвцiв з Японiї i третiх країн, вiдряджених для створення i дiяльностi Центру протягом їхнього перебування в Українi.

     IV. Будь-якi спори щодо тлумачення або застосування цього Меморандуму вирiшуватимуться, у разi необхiдностi, шляхом консультацiй мiж Сторонами. Кожна з Сторiн може запропонувати в письмовiй формi доповнення та змiни до положень цього Меморандуму.

     V. Цей Меморандум набуває чинностi пiсля надходження пiдтвердження Української Сторони до Секретарiату Комiсiї через Посольство Японiї в Українi про здiйснення внутрiшньодержавних процедур.

     Вчинено у м.Токiо 19 травня 1997 року в двох примiрниках, кожний українською, японською та англiйською мовами, при цьому усi тексти є рiвно автентичними. В разi розбiжностей в тлумаченнi перевага надаватиметься англiйському тексту.

За Уряд України За Уряд Японiї
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.