МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

УГОДА

мiж Урядом України i Урядом Королiвства Данiя щодо допомоги в енергетичнiй програмi, яка враховує аспекти захисту довкiлля

(Угоду ратифiковано Законом N 195/98-ВР вiд 05.03.98)

     Уряд України i Уряд Королiвства Данiя (надалi iменуються "Сторонами"),

     виходячи з принципу поважання суверенiтету,

     прагнучи поглибити партнерськi контакти мiж своїми народами шляхом консультування, технiчного спiвробiтництва тощо (надалi назване "Технiчна допомога"),

     маючи на метi спiвробiтництво у сферi побудови демократичних структур, створення системи ринкових вiдносин,

     домовились про таке:

Стаття 1

     В рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Королiвства Данiя щодо розвитку економiчного, промислового, технiчного та наукового спiвробiтництва вiд 9 листопада 1994 року Сторони погодились, що датська допомога Українi, вiдповiдно до датської Програми в енергетичному секторi, яка враховує аспекти захисту довкiлля, мiстить наведенi нижче сфери спiвробiтництва в галузi енергетики. Програма спiвробiтництва узгоджуватиметься щорiчно шляхом узгодження конкретних Проектiв.

     Сферами спiвробiтництва є ефективнiсть виробництва та використання електричної енергiї та енергозбереження, особливо в сферах районного опалення i промисловостi.

Стаття 2

     Датська технiчна допомога Українi вiдповiдно до цiєї Угоди надаватиметься в формi грантiв, обсяг яких буде призначено датським Урядом i Парламентом. На фiнансування постачання обладнання вiдповiдно узгодженим Проектам може бути використано до однiєї третини обсягiв гранту.

     Датська технiчна допомога впроваджуватиметься:

     шляхом вiдрядження спецiалiстiв, зокрема, консультантiв, викладачiв, експертiв, наукового та технiчного персоналу, (далi - "Вiдрядженi фахiвцi"),

     навчання та пiдвищення квалiфiкацiї українських фахiвцiв i керiвних працiвникiв в Українi, в Данiї чи в iнших країнах,

     постачання матерiалiв та обладнання, необхiдного для впровадження проекту (далi - "Матерiали" та "Обладнання"), та

     у iнший можливий спосiб.

     Якщо iнше не передбачено, Матерiали, що постачаються за дорученням Уряду Королiвства Данiя для потреб Проектiв, при надходженнi в Україну переходять у власнiсть українського учасника проекту. При цьому, Матерiали є складовою Проектiв i на весь час виконання останнього знаходяться у необмеженому та безоплатному користуваннi Вiдряджених фахiвцiв.

Стаття 3

     Українська Сторона в межах наявних можливостей сприятиме:

     наданню необхiдних умов для роботи та належних умов проживання Вiдряджених фахiвцiв та їх родин;

     наданню Вiдрядженим фахiвцям всiлякої необхiдної пiдтримки стосовно роботи останнiх щодо впровадження завдань Проектiв рiвно, як i всiєї необхiдної документацiї.

Стаття 4

     Сторонами досягнуто згоди, що Проекти, пiдтриманi датською грантовою допомогою, можуть розраховувати на українське спiвфiнансування. Таке спiвфiнансування буде визначено в деталiзованих Проектах. Це спiвфiнансування може бути впроваджено в формi оплати за послуги мiсцевого персоналу, офiснi примiщення, мiсцевий транспорт тощо.

Стаття 5

     В межах узгоджених сфер спiвробiтництва деталiзований перелiк проектiв буде визначено в подальшому Спiльною робочою групою за участю представникiв Нацiонального агентства України з реконструкцiї та розвитку та Датського Енергетичного Агентства. До роботи в складi Спiльної робочої групи також можуть бути залученi фахiвцi iнших вiдомств.

     Спiльна робоча група братиме участь в прийняттi рiшень щодо пiдтримки Проектiв шляхом надання датської допомоги таким, що узгодженi Спiльною робочою групою та включенi до рiчної Програми спiвробiтництва. Спiльна робоча група приймає рiшення щодо термiнового припинення дiї конкретних Проектiв, оцiнки ефективностi Програми, визначення Виконавцiв, на яких буде покладено вiдповiдальнiсть за реалiзацiю Проектiв.

     Члени Спiльної робочої групи несуть вiдповiдальнiсть за впровадження Програми.

     Спiльна робоча група засiдатиме щорiчно, почергово в Українi i в Данiї.

     Виконавцi Проектiв в межах цiєї Угоди тiсно спiвпрацюватимуть з вiдповiдними українськими органiзацiями - отримувачами Технiчної допомоги.

Стаття 6

     Уряд України забезпечуватиме:

     звiльнення вiд платежiв, пов'язаних з наданням дозволiв, що є необхiдними для виконання наукових та прикладних дослiджень в межах Проектiв.

     звiльнення Вiдряджених фахiвцiв за умов, що вони не є громадянами України та не проживають постiйно на її територiї, вiд сплати мит та митних зборiв щодо предметiв, ввезених для їх початкового облаштування.

Стаття 7

     Обладнання та послуги, що надаються Данiєю для впровадження Програми, звiльняються вiд всiх видiв українських податкiв, митних та iнших зборiв, мит, акцизiв та iнших обов'язкових платежiв тощо.

     Пiльги стосовно звiльнення вiд оподаткування Обладнання та Матерiалiв, що передаються датською Стороною в якостi технiчної допомоги, рiвно, як i обороти з передачi українським реципiєнтам такого Обладнання чи Матерiалiв, надаються на пiдставi вiдповiдних посвiдчень, якi видаються Нацiональним агентством України з реконструкцiї та розвитку.

Стаття 8

     Генеральний Аудитор Данiї матиме право запровадити будь-яку перевiрку чи аудит, що визнається необхiдним стосовно всiєї документацiї щодо використання датських фондiв.

Стаття 9

     Ця Угода є предметом затвердження Фiнансового Комiтету датського Парламенту та ратифiкацiї Верховною Радою України.

     Ця Угода набуває чинностi вiд дати надходження останньої з нот з повiдомленням про виконання усiх необхiдних процедур вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторiн.

     Тимчасово положення цiєї Угоди будуть застосовуватись з моменту пiдписання останньої вiдповiдно до внутрiшнього законодавства Сторiн.

Стаття 10

     Сторони можуть припинити дiю цiєї Угоди шляхом письмового повiдомлення. Ця Угода втрачає силу через три мiсяцi з дати отримання такого повiдомлення.

     В разi припинення дiї цiєї Угоди, її положення продовжуватимуть застосовуватися до всiх Проектiв, реалiзацiю яких розпочато в перiод дiї цiєї Угоди, до повного виконання зазначених Проектiв.

     Ця Угода переглядатиметься Урядом України i Урядом Королiвства Данiя в 2000 роцi.

     Укладено в Копенгагенi цього другого дня квiтня мiсяця одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року в двох примiрниках, кожен примiрник українською i англiйською мовами, обидва тексти є автентичними.

За Уряд України За Уряд Королiвства Данiя
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.