МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

РАМКОВА УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про консультування i технiчне спiвробiтництво

(Угоду ратифiковано Законом N 32/97-ВР вiд 24.01.97)

(Iз змiнами, внесеними згiдно з Додатковою угодою вiд 30.10.97)

Уряд України
та
Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина
(далi - Договiрнi Сторони),

     прагнучи поглиблювати партнерськi зв'язки мiж їхнiми народами шляхом консультування i технiчного спiвробiтництва,

     виходячи з принципу поважання суверенiтету,

     зважаючи на спiльнi iнтереси в сприяннi економiчному, науково-технiчному, правовому та соцiальному прогресу обох країн,

     маючи на метi спiвробiтництво у сферi побудови демократичних структур i створення системи ринкових вiдносин в Українi,

     посилаючись на Спiльну Декларацiю вiд 1 червня 1993 р.,

     домовилися про таке:

Стаття 1

     1) Договiрнi Сторони за взаємною згодою спiвпрацюють з метою сприяння економiчному, науково-технiчному, правовому та соцiальному розвитку народiв обох країн.

     2) Ця Угода визначає загальнi умови консультування i технiчного спiвробiтництва мiж Договiрними Сторонами.

     3) Договiрнi Сторони можуть укладати додатковi угоди (далi iменованi "Проектними угодами") про конкретнi проекти щодо консультування i технiчного спiвробiтництва (далi iменованi "Проектами").

     В проектних угодах можуть визначатися спiльнi цiлi та термiни здiйснення цих проектiв, внесок кожної iз Договiрних Сторiн, завдання та органiзацiйний статус учасникiв проектiв, а також характер i обсяг фiнансування проектiв, умови їх призупинення чи дострокового припинення.

     4) Ця Угода може застосовуватися до проектiв, що не є предметом безпосередньої домовленостi мiж Договiрними Сторонами.

     Застосування Угоди до таких проектiв вважається погодженим мiж Договiрними Сторонами, якщо проти вiдповiдного письмового повiдомлення однiєї з Договiрних Сторiн протягом мiсяця не буде в письмовiй формi подано заперечення з боку iншої Договiрної Сторони.

Стаття 2

     Консультування i технiчне спiвробiтництво можуть охоплювати, зокрема, проекти щодо консультування з економiчних питань, включаючи заходи щодо пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв i керiвних кадрiв у сферi економiки та управлiння економiкою, а також проекти в сферi права, державного управлiння, в соцiальнiй сферi i у сферi охорони навколишнього природного середовища та науково-технiчного спiвробiтництва.

Стаття 3

     1) Консультування та технiчне спiвробiтництво, передбаченi у статтi 2, можуть здiйснюватися шляхом:

     а) вiдрядження фахiвцiв, зокрема консультантiв, викладачiв, експертiв, науково-технiчного персоналу тощо.

     Увесь персонал, вiдряджений за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина, далi iменується "Вiдрядженi фахiвцi";

     б) пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї українських фахiвцiв i керiвних кадрiв у сферi економiки, управлiння економiкою та державного управлiння, а також експертiв i викладачiв в Українi, Федеративнiй Республiцi Нiмеччина або в iнших країнах;

     в) постачання матерiалiв i обладнання (включаючи транспортнi засоби, меблi тощо), необхiдних для реалiзацiї проектiв (далi iменуються "Матерiали");

     г) розроблення планiв, проведення дослiджень i експертиз;

     д) в iнший прийнятний спосiб.

     2) Якщо проектною угодою не передбачено iнше, матерiали, що постачаються за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина для реалiзацiї проектiв, з надходженням в Україну переходять у власнiсть українського учасника (реципiєнта) проекту. При цьому матерiали є складовою частиною проектiв i на весь час реалiзацiї проекту перебувають у необмеженому та безоплатному користуваннi вiдряджених фахiвцiв.

     3) Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина доручатиме органiзацiям, установам чи пiдприємствам виконання заходiв для реалiзацiї узгоджених проектiв. Органiзацiї, установи чи пiдприємства, що отримали вiдповiднi доручення, далi iменуються "Виконавцi".

     4) Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина повiдомлятиме Уряд України про те, яким саме вiдрядженим фахiвцям i виконавцям доручено реалiзацiю узгоджених проектiв.

Стаття 4

     1) Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина бере на себе, в межах пiдтримуваних ним проектiв, якщо проектними угодами не передбачається iнше, витрати на:

     а) оплату працi вiдряджених фахiвцiв;

     б) службовi поїздки вiдряджених фахiвцiв;

     в) придбання матерiалiв, зазначених у пiдпунктi "в" пункту 1 статтi 3;

     г) транспортування та страхування матерiалiв, зазначених у пiдпунктi "в" пункту 1 статтi 3, до мiсця реалiзацiї проекту.

     2) Розподiл витрат на пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї українських фахiвцiв та керiвних кадрiв у сферi економiки, управлiння економiкою та державного управлiння, а також експертiв та викладачiв здiйснюється згiдно з Протоколом мiж Урядом України i Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про спiвробiтництво у пiдготовцi та пiдвищеннi квалiфiкацiї фахiвцiв та керiвних кадрiв у галузi економiки та державних органiв управлiння економiкою вiд 16 лютого 1993 р.

Стаття 5

     Уряд України забезпечуватиме щодо тих проектiв, в яких вiн або уповноважена ним установа чи пiдприємство бере безпосередню участь, якщо проектними угодами не передбачається iнше:

     а) надання земельних дiлянок i примiщень з оснащенням, включаючи меблi, обладнання, телефон та iншi засоби зв'язку, необхiдних для реалiзацiї проекту;

     б) належне розмiщення вiдряджених фахiвцiв та членiв їхнiх родин;

     в) надання послуг вiдрядженим фахiвцям в експлуатацiї та технiчному обслуговуваннi обладнання, а також щодо мiсцевих перевезень;

     г) надання вiдрядженим фахiвцям необхiдних для реалiзацiї проектiв послуг мiсцевого персоналу (зокрема перекладачiв для усного та письмового перекладу та/або водiїв);

     д) надання вiдрядженим фахiвцям всiлякої пiдтримки у виконаннi їхнiх завдань та всiєї необхiдної для цього документацiї;

     е) виконання всiх необхiдних для реалiзацiї проектiв робiт згiдно з проектними угодами, якщо їх виконання не покладається на Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина;

     ж) надання можливостей для поїздок українських фахiвцiв до Нiмеччини, узгоджених в рамках реалiзацiї проектiв,

     та за згодою Договiрних Сторiн нестиме в усiх необхiдних випадках витрати, пов'язанi з реалiзацiєю пiдпунктiв "г", "д", "е", "ж" цiєї статтi.

Стаття 6

     1) Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина забезпечує, щоб вiдрядженi фахiвцi:

     а) повною мiрою сприяли досягненню цiлей, визначених в цiй Угодi та в проектних угодах;

     б) дотримувалися законiв України;

     в) не провадили в Українi iншу професiйну та пiдприємницьку дiяльнiсть крiм передбаченої цiєю Угодою та проектами;

     г) гармонiйно спiвпрацювали з українськими партнерами.

     2) Якщо вiдряджений фахiвець не виконує зобов'язань, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi, Уряд України має право заявити Урядовi Федеративної Республiки Нiмеччина про вiдкликання цього фахiвця.

Стаття 7

     1) Уряд України забезпечує, щоб вiдрядженим фахiвцям та членам їхнiх родин, якi проживають разом з ними, надавалися не менш сприятливi привiлеї та iмунiтети, нiж iншим iноземним фахiвцям, якi працюють в Українi, в рамках мiжнародних договорiв України про технiчне та економiчне спiвробiтництво. Цi привiлеї та iмунiтети передбачають насамперед таке:

     а) вiдрядженi фахiвцi, виконавцi, або Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина не нестимуть вiдповiдальностi за шкоду, що може бути заподiяна пiд час виконання вiдрядженими фахiвцями завдань у межах узгоджених проектiв, крiм випадкiв коли Договiрнi Сторони разом не встановлять, що таку шкоду заподiяно внаслiдок грубої необережностi або зумисних дiй вiдряджених фахiвцiв;

     б) вiдрядженi фахiвцi не можуть бути затриманi або заарештованi у зв'язку з дiями чи упущеннями, пов'язаними з виконанням ними завдань в межах узгоджених проектiв;

     в) вiдрядженi фахiвцi та виконавцi звiльняються вiд сплати податкiв та будь-яких iнших зборiв з доходiв включаючи заробiтну плату та надбавки, що виплачуються Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина;

     г) вiдрядженi фахiвцi та члени їхнiх сiмей на весь час їхнього перебування звiльняються вiд сплати мита, митних зборiв та внесення застав щодо:

  • їхнього особистого багажу;

  • особистого майна, включаючи меблi, електроприлади, медикаменти, харчовi продукти та напої, а також iншi споживчi товари, що ввозяться в Україну для особистого споживання;

  • одного автомобiля на одного вiдрядженого фахiвця для особистих потреб;

  • надiсланих поштою або ввезених в Україну/вивезених з України подарункiв для особистого споживання;

     д) вiдрядженим фахiвцям на територiї України дозволяється продавати або вiдчужувати iншим способом предмети, перелiченi в пiдпунктi г) цього пункту, вiдповiдно до законодавства України пiсля сплати належних сум мит, iнших податкiв та зборiв, якi б сплачувалися iншими iноземними фахiвцями, зазначеними в цiй статтi;

     е) вiдрядженим фахiвцям для їхньої дiяльностi в Українi не потрiбно одержувати дозвiл на працю;

     ж) вiдрядженим фахiвцям надається будь-яке iнше необхiдне сприяння у виконаннi ними їхнiх завдань.

     2) Уряд України дбатиме про захист особи та власностi вiдряджених фахiвцiв i членiв їхнiх родин, що проживають разом з ними, зокрема:

     а) на весь час виконання проектiв надається право безперешкодного в'їзду в Україну та виїзду з України;

     б) безкоштовно видаються необхiднi вiзи для довготермiнового перебування;

     Заяви на одержання вiз для довготермiнового перебування подаються до дипломатичних або консульських представництв України перед вiд'їздом. Заяви на продовження вiз можуть подаватися в Українi у встановленому порядку;

     в) забезпечується необмежена свобода пересування на територiї України, згiдно з правилами, встановленими Угодою мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про необмежену свободу пересування вiд 15 лютого 1993 р.

Стаття 8

     Матерiали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина або виконавця для реалiзацiї проектiв, звiльняються в Українi вiд лiцензування, сплати всiх видiв мита, зборiв та iнших платежiв. Митне оформлення цих матерiалiв забезпечується у найкоротшi термiни. Це звiльнення застосовується також до матерiалiв, придбаних в Українi, за заявою виконавця або вiдрядженого фахiвця.

Стаття 8а

     Стипендiї, наданi громадянам України Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина в рамках програми "Трансформ", не включаються до їх сукупного доходу i не пiдлягають обкладенню податком на доходи фiзичних осiб в Українi.

(Угоду доповнено статтею 8а згiдно з Додатковою угодою вiд 30.10.97)

Стаття 9

     1) Для цiлей координацiї в Українi дiяльностi, передбаченої цiєю Угодою та виконання iнших її положень, Агентство координацiї мiжнародної технiчної допомоги дiятиме вiд iменi Уряду України як Координацiйний орган.

     Уряд України своєчасно iнформуватиме Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина дипломатичними каналами про будь-якi змiни у статусi чи функцiях Координацiйного органу, якi матимуть значення для цiлей застосування цiєї Угоди.

     2) Привiлеї та iмунiтети за цiєю Угодою для вiдряджених фахiвцiв та виконавцiв, а також пiльги, зазначенi у статтi 8 щодо матерiалiв для вiдповiдних проектiв, надаються на пiдставi вiдповiдних посвiдчень, що видаються Координацiйним органом.

Стаття 10

     Ця Угода вiдповiдно до положень пункту 4 статтi 1 застосовується також до проектiв, домовленостi щодо яких iснували мiж Договiрними Сторонами до моменту набуття нею чинностi, а також стосовно проектiв, що виконуються на цей час.

Стаття 11

     Спори, що можуть виникати мiж Договiрними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цiєї Угоди, вирiшуються шляхом переговорiв або у iнших прийнятний для Договiрних Сторiн спосiб.

Стаття 12

     1) Ця Угода набуває чинностi з дати одержання Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина офiцiйного повiдомлення Уряду України про виконання внутрiшньодержавних процедур, якi згiдно з законодавством України є необхiдними для набуття нею чинностi.

     Тимчасово ця Угода буде застосовуватися з моменту її пiдписання вiдповiдно до внутрiшньодержавного права Договiрних Сторiн.

     2) Ця Угода дiє протягом п'яти рокiв з моменту набуття нею чинностi. Дiя цiєї Угоди буде продовжуватися кожного разу на один рiк, якщо одна iз Договiрних Сторiн не заявить у письмовiй формi не пiзнiше нiж за три мiсяцi до закiнчення вiдповiдного термiну про свiй намiр денонсувати її.

     3) До всiх проектiв, виконання яких розпочато на момент втрати Угодою чинностi, застосовуватимуться положення цiєї Угоди аж до повного їх виконання.

     Вчинено в м.Боннi 29 травня 1996 року у двох примiрниках, кожний українською i нiмецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.