МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

УГОДА

мiж Урядом України i Урядом Швейцарської Конфедерацiї про технiчне та фiнансове спiвробiтництво

(Угоду ратифiковано Законом N 665-XIV вiд 14.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.235)

     Уряд України та Уряд Швейцарської Конфедерацiї, якi надалi iменуються Сторонами,

     бажаючи укрiпити дружнi стосунки мiж двома країнами,

     прагнучи до змiцнення цих стосункiв та розвитку плiдного технiчного i фiнансового спiвробiтництва мiж двома країнами,

     визнаючи, що таке спiвробiтництво сприятиме покращенню соцiальних та економiчних умов в Українi для подальшого розвитку ринкової економiки i демократiї,

     усвiдомлюючи, що Кабiнет Мiнiстрiв України зобов'язаний продовжувати курс реформ з метою переходу до ринкової економiки в умовах демократiї,

     домовились про таке:

Стаття 1
Завдання

     1.1. В рамках законодавства своїх держав Сторони будуть сприяти виконанню проектiв технiчної та фiнансової допомоги в Українi, якi мають зробити внесок у розвиток процесу реформування в Українi та сприяти зниженню економiчних i соцiальних витрат при його проведеннi.

     1.2. Метою даної Угоди є встановлення загальних правил i процедур здiйснення та виконання вказаних проектiв.

Стаття 2
Спiвробiтництво

     Частина 1. Види спiвробiтництва

     2.1. Спiвробiтництво буде здiйснюватись у виглядi технiчної, фiнансової та гуманiтарної допомоги.

     2.2. Спiвробiтництво може здiйснюватись як на двостороннiй основi, так i спiльно з iншими країнами чи мiжнародними органiзацiями, що надають допомогу.

     Частина 2. Технiчна допомога

     2.3. Швейцарська Сторона надає Технiчну допомогу Українськiй Сторонi шляхом передачi ноу-хау через пiдготовку кадрiв, проведення консультацiй i шляхом забезпечення iнших послуг, а також у виглядi поставок матерiалiв i обладнання, необхiдних для успiшної реалiзацiї проектiв Технiчної допомоги.

     2.4. Процес полiтичних та економiчних перетворень є основним напрямом надання Технiчної допомоги Українi.

     2.5. У галузi Технiчної допомоги Швейцарiя буде представлена Дирекцiєю з питань розвитку та спiвробiтництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерацiї.

     Частина 3. Фiнансова допомога

     2.6. Швейцарська Сторона надає Фiнансову допомогу Українськiй Сторонi шляхом фiнансування поставок швейцарських товарiв, матерiалiв i обладнання для прiоритетних проектiв, а також послуг та передачi ноу-хау, необхiдних для успiшної реалiзацiї проектiв спiвробiтництва.

     2.7. Фiнансова допомога надаватиметься для прiоритетних проектiв розвитку iнфраструктури i вiдбудови економiки, що не є комерцiйно окупними. При цьому особлива увага придiлятиметься проектам спiвробiтництва в сферi охорони довкiлля, охорони здоров'я, в енергетичному секторi, а також проектам, якi сприяють розвитку приватного сектора в економiцi.

     2.8. У сферi Фiнансової допомоги Швейцарiя буде представлена Федеральним вiдомством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв Федерального департаменту нацiональної економiки Швейцарської Конфедерацiї.

     Частина 4. Гуманiтарна допомога

     2.9. Положення цiєї Угоди також застосовуватимуться до проектiв Гуманiтарної допомоги, погоджених Сторонами, Швейцарiя у даному випадку буде представлена Дирекцiєю з питань розвитку та спiвробiтництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерацiї.

Стаття 3
Умови

     3.1. З метою сприяння реалiзацiї проектiв спiвробiтництва обладнання, матерiали та послуги, якi фiнансуються Швейцарською Стороною на безвiдплатнiй основi та обладнання, тимчасово ввезене для потреб реалiзацiї проектiв в рамках даної Угоди, звiльняються вiд податкiв, мит, зборiв (крiм митних зборiв, якi сплачуватимуться українськими отримувачами), iнших обов'язкових платежiв.

     3.2. Українська Сторона надаватиме дозволи на тимчасовий ввiз обладнання, необхiдного для реалiзацiї проектiв спiвробiтництва в рамках даної Угоди.

     3.3. Українська Сторона погоджується, що для здiйснення платежiв по проектам фiнансової допомоги за домовленiстю партнерiв для кожного проекту можуть бути призначенi фiнансовi агенти, уповноваженi дiяти вiд iменi вiдповiдних українських учасникiв проекту. Фiнансовими агентами можуть бути вiдкритi у вiдповiдностi до чинного законодавства України спецiальнi рахунки для здiйснення платежiв в нацiональнiй валютi (в гривнях). Використання коштiв, якi знаходяться на даних рахунках, визначатиметься рiшенням партнерiв по кожному проекту.

     3.4. Експерти, вiдрядженi для здiйснення проектiв технiчної та фiнансової допомоги в рамках цiєї Угоди, за умов, що вони не є громадянами України та не проживають постiйно на її територiї, звiльняються вiд оподаткування, мита, зборiв (крiм митних зборiв), iнших обов'язкових платежiв на речi особистого користування.

     3.5. Українська Сторона у вiдповiдностi до чинного законодавства України забезпечить швейцарським експертам i представникам, якi беруть участь в реалiзацiї узгоджених проектiв, видачу безкоштовно та без затримок в'їзних вiз.

Стаття 4
Антикорупцiйнi дiї

     Договiрнi Сторони зобов'язуються ставитися з вiдповiдальнiстю до факту корупцiї, яка пiдриває процес управлiння, обмежує можливостi ресурсiв по сприянню розвитку та ставить пiд загрозу вiдкриту та чесну конкуренцiю, що базується на спiввiдношеннi цiн та якостi. Сторони зобов'язуються спiльними зусиллями вести боротьбу проти корупцiї, та проголошують, що будь-яка пропозицiя, сплата, винагорода чи прибуток, що можуть бути розцiненi як незаконнi чи хабарництво, або ж як безпосереднiй чи непрямий подарунок чи винагорода за отримання якого-небудь контракту, все це в рамках даної Угоди стане пiдставою до припинення постачання обладнання та вiдмiни результатiв тендеру. Можуть бути вжитi додатковi заходи у вiдповiдностi до чинного законодавства Сторiн.

Стаття 5
Дiя та Застосування Положень

     Положення даної Угоди поширюються на:

     а) проекти, взаємно узгодженi Дирекцiєю з питань розвитку та спiвробiтництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерацiї або Федеральним вiдомством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв Федерального департаменту нацiональної економiки Швейцарської Конфедерацiї, з одного боку, та Нацiональним агентством України з реконструкцiї та розвитку та/або вiдповiдними центральними, регiональними органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування України, з iншого боку;

     б) проекти, якi здiйснюються за участю суб'єктiв громадського чи приватного права будь-якої з країн, та стосовно яких обидвi Сторони або їх уповноваженi представники погодились поширити з необхiдними змiнами положення статтi 3 даної Угоди;

     в) дiючi проекти, або на проекти, якi знаходяться в станi розробки до набуття цiєю Угодою чинностi.

Стаття 6
Координацiйна робота та Процедури

     6.1. Кожен проект в рамках даної Угоди має бути предметом певних домовленостей мiж його учасниками з детальним викладенням їх прав та обов'язкiв. Кожен проект має бути належним чином зареєстрований у Нацiональному агентствi України з реконструкцiї та розвитку у вiдповiдностi до чинного законодавства України.

     6.2. Сторони будуть подавати одна однiй iнформацiю, необхiдну для координацiї спiльних дiй з метою забезпечення максимальної ефективностi проектiв спiвробiтництва та виключення дублювання проектiв, якi реалiзуються iншими країнами.

     6.3. З боку Української Сторони така координацiя здiйснюватиметься Нацiональним агентством України з реконструкцiї та розвитку, яке дiятиме вiд iменi Уряду України.

     6.4. З боку Швейцарської Сторони координацiйна робота здiйснюватиметься швейцарськими вiдомствами, вказаними вiдповiдно у пунктах 2.5, 2.8 та 2.9 Статтi 2 даної Угоди. Взаємодiю з центральними органами виконавчої влади України з метою здiйснення нагляду та монiторингу проектiв виконує Посольство Швейцарiї в Українi.

     6.5. Сторони постiйно iнформуватимуть одна одну про започаткованi проекти за цiєю Угодою. В процесi виконання проектiв, якi фiнансуються в рамках даної Угоди, та протягом першого року пiсля їх реалiзацiї Сторони будуть проводити регулярнi консультацiї на рiвнi експертiв.

Стаття 7
Термiн дiї

     Ця Угода набуває чинностi з дати останнього письмового повiдомлення про виконання Сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набуття нею чинностi.

     Угода дiє протягом п'яти рокiв, якщо жодна з Сторiн не припинить її дiю, поiнформувавши iншу Сторону у письмовому виглядi за шiсть мiсяцiв до вiдповiдного термiну про свiй намiр денонсувати її. Пiсля сплину цього п'ятирiчного термiну дiя цiєї Угоди буде автоматично подовжуватись на новий поточний рiк, за винятком припинення дiї останньої будь-якою iз Сторiн шляхом письмового повiдомлення не пiзнiше, нiж за шiсть мiсяцiв до вiдповiдного термiну.

     Припинення дiї цiєї Угоди не впливатиме на виконання ранiше погоджених проектiв.

     Вчинено у м.Києвi цього тринадцятого дня жовтня мiсяця, одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомого року в двох примiрниках українською та англiйською мовами, причому обидва тексти є автентичними. У випадку розбiжностей стосовно тлумачення положень цiєї Угоди текст англiйською мовою матиме переважну силу.

За Уряд України За Уряд Швейцарської Конфедерацiї
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.