Документ скасований: Постанова КМУ № 617 від 11.05.2006

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 березня 1999 р. N 396

 
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв (додається).

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Державну митну службу України, Державну податкову адмiнiстрацiю України та Адмiнiстрацiю зони "Славутич".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 березня 1999 р. N 396

ПОРЯДОК
звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв

     1. Пiдставою для звiльнення устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами спецiальної економiчної зони "Славутич" (далi - зона "Славутич"), вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть є письмове декларування (заявлення) їх суб'єктом зони "Славутич" митницi, що здiйснює митне оформлення, як таких, що ввозяться виключно для потреб власного виробництва з метою реалiзацiї у межах цiєї зони затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту.

     У разi коли устаткування та обладнання ввозяться в Україну вперше, суб'єкт зони "Славутич" повинен зазначити, що ранiше пiльгами щодо звiльнення вiд сплати ввiзного мита i податку на додану вартiсть вiн не користувався.

     2. Суб'єкт зони "Славутич" зобов'язаний до 5 числа кожного мiсяця, що настає за звiтним, подавати вiдповiднiй митницi у двох примiрниках погоджений з Адмiнiстрацiєю зони "Славутич" звiт про цiльове використання устаткування та обладнання, звiльнених вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть (далi - звiт), складений за формою згiдно з додатком.

     3. Один примiрник звiту залишається у справах митницi, другий - з вiдмiткою митницi подається суб'єктом зони "Славутич" до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, до органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням такого суб'єкта.

     4. У разi виявлення органом державної податкової служби фактiв нецiльового використання суб'єктом зони "Славутич" устаткування та обладнання, цей орган здiйснює донарахування та стягнення несплачених сум податку на додану вартiсть iз застосуванням передбачених законодавством фiнансових санкцiй та накладенням штрафiв, а також iнформує про це митницю, яка здiйснила їх митне оформлення.

     5. У разi нецiльового використання суб'єктом зони "Славутич" устаткування та обладнання, звiльнених вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть, стягнення несплачених сум мита здiйснюється в установленому порядку.

    

Додаток
до Порядку
Зразок
Форма щомiсячна

 

Погоджено з Адмiнiстрацiєю зони "Славутич"
______________________________________
               (посада, прiзвище та iнiцiали, пiдпис) 

"__"  _____________________ 199__  р. 

М.П.

  До митницi До органу державної
податкової служби
Дата вiдправлення    
Дата отримання*    

____________
* Дата отримання звiту пiдтверджується вiдповiдними штампами митницi та органу державної податкової служби.

ЗВIТ
за ___________________________
(мiсяць, рiк)
про цiльове використання устаткування та обладнання,
звiльнених вiд обкладення ввiзним митом i податком
на додану вартiсть

Звiт подається суб'єктом спецiальної економiчної зони "Славутич":

до 5 числа мiсяця, що настає за звiтним, - до митницi, що здiйснює митне оформлення; 

до 15 числа мiсяця, що настає за звiтним, - до органу державної податкової служби за мiсцезнаходженням такого суб'єкта з вiдповiдною вiдмiткою митницi.

Митниця ______________________________________________________________

(мiсто, район)

Орган державної податкової служби _______________________________________

(мiсто, район)

Назва суб'єкта пiдприємницької дiяльностi  
Назва iнвестицiйного проекту, затвердженого в установленому порядку (дата, номер)  
Статистичний номер, код ЗКПО  
Дата i номер контракту  
Мiсцезнаходження (юридична адреса)  

 

(тис. гривень)
N
п/п
Дата i номер
вантажної
митної
декларацiї**
Митна
вартiсть
ввезених
товарiв
Митна вартiсть використаних
товарiв
Залишок
на власнi
виробничi
потреби
на
невиробничi
потреби, iнше
1 2 3 4 5 6
А X X X X на 1 число
звiтного
мiсяця
................
(тис. гривень)
1     X X X
2     X X X
...     X X X
Б Усього       X
В X X X X на 1 число
мiсяця, що
настає за
звiтним
...................
(тис. гривень)

____________
** Додаються копiї вантажних митних декларацiй.

Примiтки:

1. Рядок В графи 6 = рядок А графи 6 + рядок Б графи 3 - рядок Б графи 4 - рядок Б графи 5.   

2. Сума, зазначена в рядку Б графи 5, пiдлягає обкладенню податком на додану вартiсть i внесенню до декларацiї про податок на додану вартiсть.

3. Залишок товарiв на 1 число мiсяця, що настає за звiтним (рядок В графи 6), обов'язково розшифровується на окремому аркушi за групами ввезених товарiв (устаткування, обладнання).

Керiвник ___________________
(пiдпис)
_________________________
(прiзвище, iнiцiали)
Головний бухгалтер ___________________
(пiдпис)
_________________________
(прiзвище, iнiцiали)

М.П.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.