МIЖНАРОДНА КОНВЕНЦIЯ

про спрощення i гармонiзацiю митних процедур

(у змiненiй редакцiї)

Офiцiйний переклад.

ПРЕАМБУЛА

     Договiрнi Сторони цiєї Конвенцiї, розробленої пiд егiдою Ради митного спiвробiтництва,

     ПРАГНУЧИ усунути розбiжностi у митних правилах i процедурах Договiрних Сторiн, що можуть перешкоджати розвитковi мiжнародної торгiвлi та iнших видiв мiжнародного обмiну,

     БАЖАЮЧИ зробити вагомий внесок у розвиток такої торгiвлi та обмiну шляхом спрощення i гармонiзацiї митних правил i процедур, а також шляхом стимулювання мiжнародного спiвробiтництва,

     ВIДЗНАЧАЮЧИ, що значнi переваги вiд спрощення умов мiжнародної торгiвлi, можуть бути досягнутi без шкоди для вiдповiдних стандартiв митного контролю,

     ВИЗНАЮЧИ, що таке спрощення i гармонiзацiя можуть бути досягнутi, у тому числi завдяки застосуванню таких принципiв:

     - здiйснення програм, спрямованих на постiйне удосконалення та пiдвищення ефективностi митних правил та процедур;

     - застосування митних правил та процедур є передбачуваним, послiдовним та прозорим;

     - надання заiнтересованим сторонам усiєї необхiдної iнформацiї щодо законiв, нормативно-правових та адмiнiстративних актiв з митного регулювання, митних правил та процедур;

     - затвердження сучасних методiв роботи, таких як система аналiзу ризикiв й методу контролю, який базується на аудитi, а також максимальне практичне використання iнформацiйних технологiй;

     - спiвробiтництво з iншими нацiональними органами влади, митними службами iнших держав та торговими спiвтовариствами, у всiх випадках, коли це можливо;

     - впровадження вiдповiдних мiжнародних стандартiв;

     - забезпечення безперешкодного доступу причетних сторiн до процедур адмiнiстративного та судового контролю;

     БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМИ, що мiжнародний документ, який мiстить викладенi вище цiлi та принципи, якi Договiрнi Сторони зобов'язуються дотримуватися, дозволить забезпечити високий ступiнь спрощення i гармонiзацiї митних правил i процедур, що є однiєю з основних цiлей Ради митного спiвробiтництва, i в такий спосiб зробить iстотний внесок у спрощення мiжнародної торгiвлi,

     домовилися про таке:

ГЛАВА I
ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 1

     Для цiлей цiєї Конвенцiї:

     a) "Стандартне правило" - положення, застосування якого визнається необхiдним для досягнення гармонiзацiї i спрощення митних правил i процедур;

     b) "Стандартне правило з перехiдним термiном" - Стандартне правило Загального додатку, для застосування якого допускається бiльш тривалий термiн;

     c) "Рекомендоване правило" - положення Спецiального додатку, визнане таким, що сприяє досягненню мети гармонiзацiї i спрощення митних правил i процедур, можливо бiльш широке застосування якого вважається бажаним;

     d) "Нацiональне законодавство" - законодавчi, нормативно-правовi та iншi акти компетентного органу Договiрної Сторони, що застосовуються на всiй територiї вiдповiдної Договiрної Сторони, або чиннi договори, щодо яких ця Сторона прийняла зобов'язання;

     e) "Загальний додаток" - система положень, що застосовуються до усiх митних правил i процедур, згаданих у цiй Конвенцiї;

     f) "Спецiальний додаток" - система положень, що застосовуються до одного чи декiлькох митних правил та процедур, згаданих у цiй Конвенцiї;

     g) "Рекомендацiї" - система пояснень до положень Загального додатку, Спецiальних додаткiв та їхнiх Роздiлiв, що визначають ряд можливих способiв застосування Стандартних правил, Стандартних правил з перехiдним термiном та Рекомендованих правил i, зокрема, описують передовий досвiд та приклади, рекомендованi для досягнення бiльшої ефективностi;

     h) "Постiйний технiчний комiтет" - Постiйний технiчний комiтет Ради;

     ij) "Рада" - органiзацiя, заснована Конвенцiєю про створення Ради митного спiвробiтництва, укладеною у Брюсселi 15 грудня 1950 р.;

     k) "Митний чи економiчний союз" - союз, заснований державами, що до нього входять, який має право приймати обов'язковi для застосування цими державами власнi нормативно-правовi акти з питань, що регулюються цiєю Конвенцiєю, а також має повноваження щодо прийняття рiшення про пiдписання, ратифiкацiю чи приєднання до цiєї Конвенцiї вiдповiдно до своїх внутрiшнiх процедур.

ГЛАВА II
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА СТРУКТУРА КОНВЕНЦIЇ

Сфера застосування Конвенцiї

Стаття 2

     Кожна з Договiрних Сторiн приймає на себе зобов'язання сприяти спрощенню i гармонiзацiї митних процедур та з цiєю метою дотримуватися, вiдповiдно до положень цiєї Конвенцiї, Стандартних правил, Стандартних правил з перехiдним термiном та Рекомендованих правил, що мiстяться у Додатках до цiєї Конвенцiї. Однак нiщо не перешкоджає Договiрнiй Сторонi надавати умови бiльш сприятливi, нiж тi, що ними передбаченi, i кожнiй з Договiрних Сторiн рекомендується по можливостi ширше надавати такi бiльш сприятливi умови.

Стаття 3

     Положення цiєї Конвенцiї не перешкоджають застосуванню нацiонального законодавства стосовно заборон або обмежень, якi застосовуються до товарiв, що пiдлягають митному контролю.

Структура Конвенцiї

Стаття 4

     1. Конвенцiя складається з Основної частини, Загального додатку та Спецiальних додаткiв.

     2. Загальний додаток i кожний зi Спецiальних додаткiв до цiєї Конвенцiї складається, як правило, iз Роздiлiв, на якi подiляється вiдповiдний Додаток, i якi мiстять у собi:

     a) визначення; та

     b) Стандартнi правила, деякi з яких у Загальному додатку є Стандартними правилами з перехiдним термiном.

     3. У кожному Спецiальному додатку мiстяться також Рекомендованi правила.

     4. Кожний з Додаткiв супроводжується Рекомендацiями, що не є обов'язковими для Договiрних Сторiн.

Стаття 5

     Для цiлей цiєї Конвенцiї кожний зi Спецiальних додаткiв чи кожна з їхнiх Роздiлiв, щодо яких Договiрна Сторона прийняла на себе зобов'язання про їхнє застосування, вважаються невiд'ємною частиною цiєї Конвенцiї, i стосовно цiєї Договiрної Сторони будь-яке посилання на Конвенцiю означає i посилання на такi Додатки чи їхнi Роздiли.

ГЛАВА III
АДМIНIСТРУВАННЯ КОНВЕНЦIЇ

Керiвний комiтет

Стаття 6

     1. Для розгляду питань про забезпечення виконання Конвенцiї, прийняття заходiв щодо її однакового тлумачення i застосування, а також пiдготовки пропозицiй про внесення змiн до неї створюється Керiвний комiтет.

     2. Членами Керiвного комiтету є Договiрнi Сторони.

     3. Уповноважений орган будь-якого суб'єкту мiжнародного права, за яким вiдповiдно до положень Статтi 8 цiєї Конвенцiї визнається право участi у Конвенцiї як Договiрної Сторони, чи будь-якого з членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi, має право брати участь у засiданнях Керiвного комiтету як спостерiгач. Статус та права такого спостерiгача визначаються рiшенням Ради. Згадане вище право не може бути використане до набуття чинностi вiдповiдним рiшенням Ради.

     4. Керiвний комiтет може запрошувати представникiв мiжнародних урядових та неурядових органiзацiй для участi у засiданнях Керiвного комiтету як спостерiгачiв.

     5. Керiвний комiтет:

     a) вносить на розгляд Договiрних Сторiн пропозицiї:

     (I) щодо внесення змiн до Основної частини Конвенцiї;

     (II) щодо внесення змiн до Загального додатку, Спецiальних додаткiв та їхнiх Роздiлiв, а також про введення нових Роздiлiв до Загального додатку; та

     (III) щодо введення нових Спецiальних додаткiв та нових Роздiлiв у Спецiальнi додатки;

     b) приймає рiшення про внесення змiн до Рекомендованих правил чи про введення нових Рекомендованих правил у Спецiальнi додатки або їхнi Роздiли у порядку, передбаченому Статтею 16;

     c) розглядає виконання положень цiєї Конвенцiї у порядку, передбаченому пунктом 4 Статтi 13;

     d) переглядає та оновлює Рекомендацiї;

     e) розглядає будь-якi iншi питання, що мають вiдношення до цiєї Конвенцiї та можуть бути переданi на його розгляд;

     f) iнформує Постiйний технiчний комiтет та Раду про свої рiшення.

     6. Уповноваженi органи Договiрних Сторiн направляють свої пропозицiї, що стосуються пiдпунктiв "a", "b", "c" та "d" пункту 5 цiєї Статтi на iм'я Генерального Секретаря Ради, з викладенням їхнього обґрунтування, а також проханням про включення питання до порядку денного засiдань Керiвного комiтету. Генеральний Секретар Ради направляє пропозицiї, що надiйшли, на розгляд уповноважених органiв Договiрних Сторiн та спостерiгачiв, згаданих у пунктах 2, 3 та 4 цiєї Статтi.

     7. Засiдання Керiвного комiтету проводяться принаймнi один раз на рiк. Комiтет щорiчно обирає Голову та заступника Голови Комiтету. Генеральний Секретар Ради розсилає уповноваженим органам Договiрних Сторiн та спостерiгачам, згаданим у пунктах 2, 3 та 4 цiєї Статтi, запрошення взяти участь у засiданнi та проект порядку денного не пiзнiше, нiж за шiсть тижнiв до дати проведення засiдання Керiвного комiтету.

     8. У тих випадках, коли рiшення не одержує загальної згоди учасникiв, питання, винесенi на розгляд Керiвного комiтету, вирiшуються шляхом голосування, проведеного мiж присутнiми учасниками Договiрних Сторiн. Пропозицiї згiдно з пунктом 5 "a", "b" i "c" цiєї Статтi приймаються бiльшiстю, що складає двi третiх поданих голосiв. З iнших питань, рiшення Керiвного комiтету приймаються бiльшiстю поданих голосiв.

     9. У випадках застосування положень пункту 5 Статтi 8 цiєї Конвенцiї, митнi чи економiчнi союзи, що є Договiрними Сторонами, при голосуваннi мають тiльки таку кiлькiсть голосiв, яка дорiвнює кiлькостi голосiв їхнiх учасникiв, що є Договiрними Сторонами.

     10. Перед закриттям кожного засiдання Керiвний комiтет затверджує звiт. Цей звiт направляється Радi та Договiрним Сторонам, а також спостерiгачам, згаданим у пунктах 2, 3 i 4.

     11. За вiдсутностi у цiй Статтi вiдповiдних положень, застосовуються Правила процедури Ради, якщо Керiвний комiтет не прийме рiшення про iнше.

Стаття 7

     Голосування на засiданнях Керiвного комiтету проводиться окремо по кожному Спецiальному додатку та кожному Роздiлi Спецiального додатку.

     a) Кожна Договiрна Сторона має право голосу з питань тлумачення, застосування чи внесення змiн до Основної частини Конвенцiї та Загального додатку до Конвенцiї;

     b) З питань, що стосуються будь-якого зi Спецiальних додаткiв або Роздiлiв Спецiальних додаткiв, що набули чинностi, право голосу мають лише тi Договiрнi Сторони, якi прийняли вiдповiднi Спецiальнi додатки чи Роздiли Спецiальних додаткiв;

     c) Кожна Договiрна Сторона має право голосувати з проектiв нових Спецiальних додаткiв чи нових Роздiлiв будь-якого Спецiального додатку.

ГЛАВА IV
ДОГОВIРНА СТОРОНА

Ратифiкацiя Конвенцiї

Стаття 8

     1. Будь-який член Ради та будь-який член Органiзацiї Об'єднаних Нацiй або її спецiалiзованих установ може стати Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї шляхом:

     a) її пiдписання без застереження про ратифiкацiю;

     b) здачi на зберiгання ратифiкацiйної грамоти пiсля її пiдписання iз застереженням про ратифiкацiю; або

     c) приєднання до неї.

     2. Ця Конвенцiя вiдкрита для пiдписання членами, згаданими у пунктi 1 цiєї Статтi, до 30 червня 1974 року у штаб-квартирi Ради в Брюсселi. Пiсля закiнчення цього термiну вона буде вiдкрита для приєднання до неї такими членами.

     3. Будь-яка Договiрна Сторона пiд час пiдписання, ратифiкацiї або приєднання до цiєї Конвенцiї зазначає, якi саме зi Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, якщо такi є, вона приймає. Згодом, вона може повiдомити депозитарiю про те, що нею приймається один чи бiльше Спецiальних додаткiв або їхнiх Роздiлiв.

     4. Договiрнi Сторони, що приймають будь-який новий Спецiальний додаток чи будь-який новий Роздiлу будь-якого Спецiального додатку, повiдомляють про це депозитарiю вiдповiдно до пункту 3 цiєї Статтi.

     5. (a) Будь-який митний чи економiчний союз може стати Договiрною Стороною вiдповiдно до пунктiв 1, 2 та 3 цiєї статтi. Такий митний чи економiчний союз iнформує депозитарiй про свою компетенцiю з питань, що регулюються цiєю Конвенцiєю. Такий митний чи економiчний союз повинен також iнформувати депозитарiй про будь-якi iстотнi змiни меж своєї компетенцiї.

     (b) Будь-який митний чи економiчний союз, що є Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї, з питань, що вiднесенi до його компетенцiї, користується вiд свого iменi правами та виконує обов'язки, якi Конвенцiя покладає на членiв такого Союзу, що є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї. У такому випадку члени такого Союзу не мають права iндивiдуально користуватися цими правами, у тому числi i правом голосу.

Стаття 9

     1. Будь-яка Договiрна Сторона, що ратифiкує цю Конвенцiю або приєднується до неї, приймає на себе зобов'язання щодо усiх змiн до цiєї Конвенцiї, включаючи змiни до Загального додатку, що набули чинностi на момент передачi цiєю Договiрною Стороною депозитарiю ратифiкацiйної грамоти або документу про приєднання.

     2. Будь-яка Договiрна Сторона, що приймає будь-який Спецiальний додаток або його Роздiл, приймає на себе зобов'язання щодо усiх змiн до Стандартних правил, що мiстяться у такому Спецiальному додатку чи його Роздiлах, i набули чинностi на момент повiдомлення нею депозитарiю про їхнє прийняття. Будь-яка Договiрна Сторона, що приймає Спецiальний додаток чи його Роздiл, приймає на себе зобов'язання щодо будь-яких змiн до Рекомендованих правил, що мiстяться в них та набули чинностi на момент повiдомлення нею депозитарiю про їхнє прийняття, якщо вона не зробила застереження про незастосування одного або бiльше таких Рекомендованих правил вiдповiдно до Статтi 12 цiєї Конвенцiї.

Застосування Конвенцiї

Стаття 10

     1. Будь-яка Договiрна Сторона пiд час пiдписання цiєї Конвенцiї без застереження про ратифiкацiю або здачi на зберiгання ратифiкацiйної грамоти або документу про приєднання, або в будь-який час пiсля цього, має право шляхом повiдомлення депозитарiю зробити заяву про те, що дiя цiєї Конвенцiї поширюється на всi або деякi з територiй, за мiжнароднi вiдносини яких вона вiдповiдає. Таке повiдомлення набуває чинностi через три мiсяцi пiсля дати його одержання депозитарiєм. Однак ця Конвенцiя не застосовується щодо зазначених у повiдомленнi територiй до моменту набуття нею чинностi для вiдповiдної Договiрної Сторони.

     2. Кожна Договiрна Сторона, що зробила повiдомлення, передбачене пунктом 1 цiєї Статтi, про поширення дiї цiєї Конвенцiї на будь-яку територiю, за мiжнароднi вiдносини якої вона вiдповiдає, може, вiдповiдно до порядку, встановленого у Статтi 19 цiєї Конвенцiї, повiдомити депозитарiю, що на вiдповiднiй територiї ця Конвенцiя надалi застосовуватися не буде.

Стаття 11

     Для цiлей застосування цiєї Конвенцiї митний чи економiчний союз, що є Договiрною Стороною, повiдомляє Генеральному Секретарю Ради про територiї, що утворюють цей митний чи економiчний союз, i цi територiї розглядаються як єдина територiя.

Прийняття положень i застережень

Стаття 12

     1. Усi Договiрнi Сторони цим приймають на себе зобов'язання, що випливають з положень Загального додатку.

     2. Договiрна Сторона може прийняти один або бiльше Спецiальних додаткiв чи одну або бiльше їхнiх Роздiлiв. Договiрна Сторона, що прийняла будь-який Спецiальний додаток або його Роздiл (Роздiли) вважається такою, що прийняла зобов'язання про дотримання усiх Стандартних правил, що мiстяться в них. Договiрна Сторона, що прийняла Спецiальний додаток або його Роздiл (Роздiли) прийняла зобов'язання про дотримання усiх Рекомендованих правил, що мiстяться в них, якщо на момент прийняття, або у будь-який iнший час пiсля цього, вона не повiдомила депозитарiю про Рекомендоване правило (правила), щодо яких вона робить застереження, зазначаючи розбiжнiсть мiж положеннями її нацiонального законодавства та вiдповiдним Рекомендованим правилом (правилами). Будь-яка Договiрна Сторона, що зробила застереження, може у будь-який час вiдкликати їх повнiстю чи частково шляхом надсилання депозитарiю повiдомлення, у якому зазначається дата, коли таке вiдкликання набуває чинностi.

     3. Кожна Договiрна Сторона, що прийняла на себе зобов'язання, що випливають з положень будь-якого Спецiального додатку або його Роздiлу (Роздiлiв), вивчає можливiсть вiдкликання будь-яких своїх застережень до Рекомендованих правил, зроблених вiдповiдно до пункту 2, i наприкiнцi кожного трирiчного перiоду, починаючи з дати набуття чинностi цiєю Конвенцiєю для такої Договiрної Сторони, повiдомляє Генеральному Секретарю Ради про результати, зазначаючи тi положення її нацiонального законодавства, якi, на її погляд, не дозволяють вiдкликати тi чи iншi застереження.

Виконання положень Конвенцiї

Стаття 13

     1. Кожна Договiрна Сторона повинна запровадити прийнятi нею Стандартнi правила Загального додатку, Спецiальних додаткiв та їхнiх Роздiлiв не пiзнiше, нiж через 36 мiсяцiв пiсля набуття чинностi такими Додатками або Роздiлами для такої Договiрної Сторони.

     2. Кожна Договiрна Сторона впроваджує прийнятi нею Стандартнi правила з перехiдним термiном Загального додатку не пiзнiше, нiж через 60 мiсяцiв з дати набуття Загальним додатком чинностi для цiєї Договiрної Сторони.

     3. Кожна Договiрна Сторона впроваджує прийнятi нею Рекомендованi правила Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв не пiзнiше, нiж через 36 мiсяцiв пiсля набуття чинностi цими Спецiальними додатками та їхнiми Роздiлами для цiєї Договiрної Сторони, якщо не було зроблено застережень щодо одного або бiльше з цих Рекомендованих правил.

     4. (а) У випадках, коли термiни, передбаченi пунктами 1 чи 2 цiєї Статтi, на практицi виявляться не достатнiми для впровадження положень Загального Додатку Договiрною Стороною, ця Договiрна Сторона може, до закiнчення термiну згаданого у пунктах 1 i 2 цiєї Статтi, звернутися до Керiвного комiтету з проханням продовжити цей термiн. У своєму зверненнi ця Договiрна Сторона зазначає, щодо якого (яких) положення Загального додатку запитується продовження термiну, а також причини такого звернення.

     (б) У виняткових випадках Керiвний комiтет може прийняти рiшення дозволити таке продовження. У будь-якому рiшеннi Керiвного комiтету, яким дозволяється продовжити термiн, повиннi бути зазначенi тi винятковi обставини, що стали пiдставою для ухвалення рiшення, а термiн продовження у будь-якому випадку не може перевищувати одного року. Пiсля закiнчення термiну продовження Договiрна Сторона повинна повiдомити депозитарiю про впровадження тих положень, щодо яких це продовження було дозволено.

Вирiшення спорiв

Стаття 14

     1. Будь-який спiр мiж двома чи бiльше Договiрними Сторонами щодо тлумачення або застосування цiєї Конвенцiї вирiшується, на скiльки це можливо, шляхом переговорiв мiж ними.

     2. Будь-який спiр, що не був вирiшений пiд час переговорiв, Договiрнi Сторони, мiж якими виник спiр, передають до Керiвного комiтету, який пiсля цього розглядає спiр i дає рекомендацiї щодо його вирiшення.

     3. Договiрнi Сторони, мiж якими виник спiр, можуть заздалегiдь домовитися про те, що рекомендацiї Керiвного комiтету будуть для них обов'язковими.

Змiни до Конвенцiї

Стаття 15

     1. Текст будь-якої змiни, рекомендованої Договiрним Сторонам Керiвним комiтетом вiдповiдно до порядку, передбаченого пунктом 5 "a" (i) та "a" (ii) Статтi 6, повiдомляється Генеральним Секретарем Ради всiм Договiрним Сторонам та тим членам Ради, якi не є Договiрними Сторонами.

     2. Змiни до Основного тексту Конвенцiї набувають чинностi для всiх Договiрних Сторiн через дванадцять мiсяцiв пiсля здачi на зберiгання документiв про прийняття всiма Договiрними Сторонами присутнiми на засiданнi Керiвного комiтету, на якому було прийняте рiшення рекомендувати цi змiни, за умови, що протягом дванадцяти мiсяцiв з дати направлення повiдомлення про цi змiни, жодна з Договiрних Сторiн не подала своїх заперечень.

     3. Будь-яка змiна, рекомендована для внесення до Загального додатку або до Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, вважається прийнятою пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дати повiдомлення Договiрним Сторонам про цю змiну, якщо:

     a) жодна з Договiрних Сторiн Конвенцiї або, у випадку внесення змiн до Спецiального додатку чи його Роздiлiв, жодна з Договiрних Сторiн, якi взяли зобов'язання за цим Спецiальним додатком чи Роздiлом, не подає заперечень;

     b) жодна з Договiрних Сторiн не поiнформувала Генерального Секретаря Ради про те, що має намiр прийняти рекомендовану змiну, але необхiднi для цього умови ще не виконанi.

     4. Якщо будь-яка Договiрна Сторонами направляє Генеральному Секретарю Ради повiдомлення, передбачене пунктом 3 (b) цiєї Статтi, то, оскiльки вона ще не сповiщала Генерального Секретаря Ради про прийняття рекомендованої змiни, ця Договiрна Сторона впродовж вiсiмнадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення шестимiсячного термiну, згаданого у пунктi 3 цiєї Статтi, може подати свої заперечення з приводу цiєї змiни.

     5. Якщо було повiдомлено про заперечення щодо рекомендованої змiни згiдно з пунктом 3 "a" чи пункту 4 цiєї Статтi, змiна вважається неприйнятою i не набуває чинностi.

     6. Якщо будь-яка Договiрна Сторона направила повiдомлення, згiдно з пунктом 3 "b" цiєї Статтi, змiна вважається прийнятою з настанням бiльш ранньої з двох таких дат:

     a) дати, на яку всi Договiрнi Сторони, що направили такi повiдомлення, поiнформували Генерального Секретаря Ради про своє прийняття рекомендованої змiни, за умови, що всi повiдомлення про прийняття надiйшли до закiнчення шестимiсячного термiну згаданого у пунктi 3 цiєї Статтi, причому ця дата приймається за дату закiнчення зазначеного шестимiсячного термiну;

     b) дати закiнчення вiсiмнадцятимiсячного термiну згаданого у пунктi 4 цiєї Статтi.

     7. Будь-яка змiна до Загального додатку або Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, що вважається прийнятою, набуває чинностi пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дати, на яку вона вважається прийнятою, або, у випадках, коли в рекомендованiй змiнi встановлений iнший термiн, пiсля закiнчення цього термiну з дати, на яку вона вважається прийнятою.

     8. Генеральний Секретар Ради у можливий найкоротший термiн повiдомляє Договiрним Сторонам цiєї Конвенцiї про будь-якi заперечення щодо рекомендованої змiни, зробленi вiдповiдно до пункту 3 "a" цiєї Статтi та про будь-якi повiдомлення, отриманi згiдно з пунктом 3 "b" цiєї Статтi. Генеральний Секретар Ради iнформує надалi Договiрнi Сторони про те, що Договiрна Сторона чи Сторони, якi направили такi повiдомлення, представили свої заперечення щодо рекомендованої змiни або повiдомили про її прийняття.

Стаття 16

     1. Незалежно вiд викладеного у Статтi 15 цiєї Конвенцiї порядку внесення змiн, Керiвний комiтет вiдповiдно до Статтi 6 може прийняти рiшення про внесення змiн до будь-якого з Рекомендованих правил, або про введення нових Рекомендованих правил до будь-якого Спецiального додатку чи його Роздiлу. Кожна Договiрна Сторона запрошується Загальним Секретарем Ради для участi у розглядi питань на засiданнi Керiвного комiтету. Текст будь-якої змiни чи нових Рекомендованих правил, щодо яких було прийнято зазначене вище рiшення, направляється Загальним Секретарем Ради Договiрним Сторонам, а також тим членам Ради, що не є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї.

     2. Будь-яка змiна чи нове Рекомендоване правило, що вводиться, рiшення щодо яких було прийнято вiдповiдно до пункту 1 цiєї Статтi, набуває чинностi пiсля закiнчення шести мiсяцiв з дати їхнього повiдомлення Загальним Секретарем Ради. Вважається, що кожна Договiрна Сторона, яка прийняла на себе зобов'язання, що випливають з положень Спецiального додатку чи його Роздiли, до яких вносяться змiни чи вводиться нове Рекомендоване правило прийняла цi змiни чи нове Рекомендоване правило, якщо ця Сторона не зробить застереження вiдповiдно до порядку, передбаченого Статтею 12 цiєї Конвенцiї.

Термiн дiї Конвенцiї для Договiрної Сторони

Стаття 17

     1. Ця Конвенцiя має необмежений термiн дiї, однак будь-яка Договiрна Сторона може денонсувати її у будь-який час пiсля дати набуття нею чинностi вiдповiдно до порядку, встановленого Статтею 18 цiєї Конвенцiї.

     2. Заява про денонсацiю оформлюється письмовим документом, який здається на зберiгання депозитарiю.

     3. Денонсацiя набуває чинностi пiсля закiнчення шести мiсяцiв з моменту одержання депозитарiєм документу про денонсацiю.

     4. Положення пунктiв 2 та 3 цiєї Статтi, застосовуються також до Спецiальних додаткiв чи їхнiх Роздiлiв, щодо яких будь-яка Договiрна Сторона може вiдкликати своє прийняття у будь-який час з дати набуття ними чинностi.

     5. Договiрна Сторона, яка вiдкликала свою згоду на застосування Загального додатку до Конвенцiї, розглядається як така, що денонсувала цю Конвенцiю. У цьому випадку також застосовуються положення пунктiв 2 та 3.

ГЛАВА V
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Набуття чинностi Конвенцiєю

Стаття 18

     1. Ця Конвенцiя набуває чинностi через три мiсяцi пiсля того, як п'ять iз суб'єктiв, згаданих у пунктах 1 та 5 Статтi 8 цiєї Конвенцiї, пiдпишуть її без застереження про ратифiкацiю чи здадуть на зберiгання свої ратифiкацiйнi грамоти чи документи про приєднання.

     2. Ця Конвенцiя набуває чинностi для будь-якої Договiрної Сторони через три мiсяцi пiсля того як вона стає Договiрною Стороною вiдповiдно до положень Статтi 8.

     3. Будь-який Спецiальний додаток до цiєї Конвенцiї або його Роздiл набуває чинностi через три мiсяцi з моменту прийняття вiдповiдного Спецiального додатку чи вiдповiдного Роздiлу п'ятьма Договiрними Сторонами.

     4. Пiсля того, як будь-який Спецiальний додаток або його Роздiл набуває чинностi згiдно з пунктом 3 цiєї Статтi, цей Спецiальний додаток або його Роздiл набуває чинностi для будь-якої Договiрної Сторони через три мiсяцi пiсля надходження вiд неї повiдомлення про прийняття. Однак жоден зi Спецiальних додаткiв або їхнiх Роздiлiв не набувають чинностi для будь-якої Договiрної Сторони до набуття цiєю Конвенцiєю чинностi для такої Договiрної Сторони.

Депозитарiй Конвенцiї

Стаття 19

     1. Ця Конвенцiя, усi пiдписи iз застереженнями або без застережень про ратифiкацiю, а також усi ратифiкацiйнi грамоти або документи про приєднання здаються на зберiгання Генеральному Секретарю Ради.

     2. Депозитарiй виконує такi функцiї:

     a) отримує та зберiгає оригiнали текстiв цiєї Конвенцiї;

     b) готує завiренi копiї оригiналiв текстiв цiєї Конвенцiї та передає їх Договiрним Сторонам i тим членам Ради, що не є Договiрними Сторонами, а також Генеральному Секретарю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй;

     c) отримує всi пiдписи iз застереженням про ратифiкацiю чи без такого, про ратифiкацiю або приєднання до цiєї Конвенцiї, а також отримує та зберiгає будь-якi документи, iнформування та повiдомлення, що стосуються цiєї Конвенцiї;

     d) перевiряє дотримання порядку пiдписання або оформлення документiв, iнформувань та повiдомлень, що стосуються цiєї Конвенцiї та, якщо необхiдно, вказує вiдповiднiй Договiрнiй Сторонi на недолiки;

     e) повiдомляє Договiрним Сторонам, членам Ради, що не є Договiрними Сторонами, та Генеральному Секретарю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про:

     - пiдписання, ратифiкацiю, приєднання та прийняття Додаткiв та Роздiлiв вiдповiдно до Статтi 8 цiєї Конвенцiї;

     - новi Роздiли Загального додатку та новi Спецiальнi додатки або їхнi Роздiли, рекомендованi для включення до цiєї Конвенцiї Керiвним комiтетом;

     - дату набуття чинностi цiєю Конвенцiєю, Загальним додатком та кожним зi Спецiальних додаткiв або їхнiх Роздiлiв вiдповiдно до положень Статтi 18 цiєї Конвенцiї;

     - повiдомлення, отриманi вiдповiдно до Статей 8, 10, 11, 12 i 13 цiєї Конвенцiї;

     - повiдомлення Договiрних Сторiн про вiдкликання своєї згоди на застосування Додаткiв або їхнiх Роздiлiв;

     - денонсацiю, передбачену Статтею 17 цiєї Конвенцiї;

     - будь-яку змiну, прийняту вiдповiдно до Статтi 15 цiєї Конвенцiї, та дату набуття нею чинностi.

     3. У разi виникнення будь-яких розбiжностей мiж будь-якою з Договiрних Сторiн та депозитарiєм щодо виконання останнiм своїх функцiй, депозитарiй або така Договiрна Сторона доводять це питання до вiдома iнших Договiрних Сторiн та Сторiн, що пiдписали цю Конвенцiю, або, залежно вiд обставин - до вiдома Керiвного Комiтету або Ради.

Реєстрацiя Конвенцiї та автентичнi тексти

Стаття 20

     Згiдно зi Статтею 102 Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, ця Конвенцiя пiдлягає реєстрацiї у Секретарiатi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй на пiдставi звернення Генерального Секретаря Ради.

     На посвiдчення чого нижчепiдписанi особи належним чином на те уповноваженi, пiдписали цю Конвенцiю.

     Вчинено в мiстi Кiото, вiсiмнадцятого травня тисяча дев'ятсот сiмдесят третього року англiйською та французькою мовами, причому обидва тексти є рiвно автентичними, в одному примiрнику, який здається на зберiгання Генеральному Секретарю Ради, який передає засвiдченi копiї всiм суб'єктам, зазначеним у пунктi 1 Статтi 8 цiєї Конвенцiї.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК

РОЗДIЛ 1
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Стандартне правило

     Визначення понять, Стандартнi правила та Стандартнi правила з перехiдним термiном цього Додатку застосовуються до тих митних правил та процедур, що наведенi у цьому Додатку, а також, у тiй мiрi, в якiй це може бути застосовано до правил та процедур, що мiстяться у Спецiальних додатках.

     1.2. Стандартне правило

     Умови та порядок застосування митних правил i процедур цього Додатку, а також Спецiальних додаткiв визначаються нацiональним законодавством та повиннi бути гранично простими.

     1.3. Стандартне правило

     Митна служба встановлює та пiдтримує офiцiйнi вiдносини консультативного характеру з учасниками зовнiшньої торгiвлi з метою розвитку спiвробiтництва та сприяння їхнiй участi у впровадженнi найбiльш ефективних методiв роботи, що узгоджуються з нацiональним законодавством та мiжнародними договорами.

РОЗДIЛ 2
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

     Поняття, використовуванi у цiй Конвенцiї, означають:

E1
F23
"оскарження" - дiя особи, iнтереси якої безпосередньо зачiпаються рiшенням чи бездiяльнiстю митної служби i яка вважає, що в результатi цього їй було завдано шкоди, пов'язана iз зверненням до компетентного органу про вiдшкодування завданих збиткiв;
E2
F19
"нарахування мит та податкiв" - визначення сум мит та податкiв, що пiдлягають сплатi;
E3
F4
"контроль на основi методiв аудита" - сукупнiсть заходiв, за допомогою яких митна служба переконується у правильностi заповнення декларацiй на товари та достовiрностi зазначених у них даних, перевiряючи наявнi у причетних до декларування осiб вiдповiднi книги облiку рахункiв, документи, облiкову документацiю та комерцiйну iнформацiю;
E4
F15
"перевiрка декларацiї на товари" - дiї митної служби по перевiрцi правильностi оформлення декларацiї на товари та вiдповiдностi необхiдних пiдтверджуючих документiв встановленим вимогам;
E5
F9
"митне оформлення" - здiйснення митних формальностей, необхiдних для випуску товарiв у вiльний обiг, з метою внутрiшнього споживання, експорту чи переведення пiд iншi митнi режими;
E6
F10
"митна служба" - державна служба, на яку покладене застосування митного законодавства та стягнення мит та податкiв, а також застосування iнших законiв та правил, що стосуються ввозу, вивозу, перемiщення або зберiгання товарiв;
E7
F3
"митний контроль" - сукупнiсть заходiв, що здiйснюються митною службою з метою забезпечення дотримання митного законодавства;
E8
F11
"мита" - передбаченi митним тарифом митнi збори, що застосовуються щодо товарiв, якi ввозяться на митну територiю або вивозяться з неї;
E9
F16
"митнi формальностi" - сукупнiсть дiй, що пiдлягають виконанню вiдповiдними особами i митною службою з метою дотримання вимог митного законодавства;
E10
F18
"митне законодавство" - сукупнiсть законiв та пiдзаконних актiв, що стосуються ввозу, вивозу, перемiщення або зберiгання товарiв, застосування i забезпечення виконання яких покладено безпосередньо на митну службу, а також будь-яких нормативних розпоряджень, виданих митною службою в межах її компетенцiї;
E11
F2
"митний орган" - адмiнiстративний пiдроздiл митної служби, уповноважений на виконання митних формальностей, а також будинки та спорудження або iншi мiсця, визначенi компетентними органами для цих цiлей;
E12
F25
"митна територiя" - територiя, на якiй застосовується митне законодавство Договiрної Сторони;
E13
F6
"рiшення" - окремий акт, яким митна служба приймає рiшення з питання, передбаченого митним законодавством;
E14
F7
"декларант" - будь-яка особа, що робить декларування товарiв самостiйно або таке декларування проводиться вiд її iменi;
E15
F5
"термiн сплати" - дата, на яку мита та податки пiдлягають сплатi;
E16
F12
"мита та податки" - мита та податки при ввозi та/або мита та податки при вивозi;
E17
F27
"перевiрка товарiв" - операцiї по фактичнiй перевiрцi товарiв силами митної служби з метою встановлення вiдповiдностi характеру, походження, стану, кiлькостi та вартостi товарiв даним, наведеним у декларацiї на товари;
E18
F13
E19
F8
"вивiзнi мита та податки" - всi мита, податки або збори, що стягуються при вивозi або у зв'язку з вивозом товарiв, за винятком будь-яких зборiв, що сплачуються митнiй службi чи стягуються нею за дорученням iнших державних органiв, розмiр яких обмежений приблизною вартiстю наданих послуг; "декларацiя на товари" - заява, складена за встановленою митною службою формою, в якiй вiдповiднi особи зазначають митну процедуру, що пiдлягає застосуванню щодо товарiв, та данi, представлення яких вимагає митна служба для застосування цiєї процедури;
E20
F14
"ввiзнi мита та податки" - всi мита, податки чи збори, що стягуються при ввозi або в зв'язку з ввозом товарiв, за винятком будь-яких зборiв, що сплачуються митнiй службi чи стягуються нею за дорученням iнших державних органiв, розмiр яких обмежений приблизною вартiстю наданих послуг;
E21
F1
"взаємна адмiнiстративна допомога" - заходи, якi здiйснюються однiєю митною службою за дорученням iншої митної служби або спiльно з нею з метою належного застосування митного законодавства, а також для попередження, розслiдування або припинення порушень митного законодавства;
E22
F21
"бездiяльнiсть" - невиконання дiї або неприйняття рiшення, що вимагається вiд митної служби вiдповiдно до митного законодавства, протягом розумного термiну з питання, належним чином поставленого перед нею;
E23
F22
"особа" - фiзична чи юридична особа, якщо iнше не випливає з контексту;
E24
F20
"випуск товарiв" - дiя митної служби, яка полягає у наданнi вiдповiдним особам дозволу розпоряджатися товарами, щодо яких здiйснюється митне оформлення;
E25
F24
"повернення" - повне чи часткове повернення мит та податкiв, сплачених щодо товарiв, а також повне чи часткове звiльнення вiд сплати мит та податкiв, якщо вони ще не сплаченi;
E25
F17
"гарантiя" - визнане митною службою забезпечення виконання зобов'язань перед митною службою. Гарантiя є "генеральною", якщо вона забезпечує виконання зобов'язань по декiлькох операцiях;
E27
F26
"третя особа" - будь-яка особа, яка безпосередньо взаємодiє з митною службою в iнтересах або вiд iменi iншої особи з питань ввозу, вивозу, перевезення або зберiгання товарiв.

РОЗДIЛ 3
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА IНШI МИТНI ФОРМАЛЬНОСТI

Компетентнi митнi органи

     3.1. Стандартне правило

     Митна служба визначає митнi органи, в яких можуть пред'являтися товари або може здiйснюватися їхнє митне оформлення. При визначеннi повноважень та мiсць розташування таких органiв, графiку їхньої роботи враховуються певнi фактори, зокрема потреби торгiвлi.

     3.2. Стандартне правило

     За запитом вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, митна служба, за наявностi необхiдних умов, здiйснює функцiї, необхiднi для застосування митних правил та процедур поза встановленим мiсцем розташування митного органу та в його неробочий час. Усi платежi, якi стягуються при цьому митною службою, обмежуються приблизною вартiстю наданих послуг.

     3.3. Стандартне правило

     У випадках, коли митнi органи розташованi на пунктi перетину спiльного кордону, вiдповiднi митнi служби узгоджують години роботи та повноваження таких митних органiв.

     3.4. Стандартне правило з перехiдним термiном

     На пунктах перетину спiльного кордону вiдповiднi митнi служби у всiх випадках, коли це можливо, здiйснюють спiльний митний контроль.

     3.5. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Якщо одна митна служба планує створити новий митний орган або реорганiзувати iснуючий на пунктi перетину спiльного кордону, вона у всiх випадках, коли це можливо, взаємодiє iз сумiжною митною службою з метою створення спiльного митного органу для спрощення спiльного контролю.

Декларант

     a) Особи, якi мають право виступати як декларант

     3.6. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає умови, за яких особа може виступати як декларант.

     3.7. Стандартне правило

     Будь-яка особа, яка має право розпоряджатися товарами, має право виступати декларантом.

     b) Вiдповiдальнiсть декларанта

     3.8. Стандартне правило

     Декларант несе вiдповiдальнiсть перед митною службою за достовiрнiсть даних, представлених у декларацiї, а також за сплату мит та податкiв.

     c) Права декларанта

     3.9. Стандартне правило

     Перед подачею декларацiї на товари декларанту дозволяється на умовах, якi може визначити митна служба:

     a) здiйснювати огляд товарiв;

     b) брати зразки/проби

     3.10. Стандартне правило

     Митна служба не вимагає представлення окремої декларацiї на товари щодо зразкiв, взятих з дозволу та пiд контролем митної служби, за умови, що цi зразки включенi до декларацiї на товари на вiдповiдну партiю товару.

Декларацiя на товари

     a) Форма та змiст декларацiї на товари

     3.11. Стандартне правило

     Змiст декларацiї на товари визначається митною службою. Письмова форма декларацiї на товари повинна вiдповiдати типовiй формi ООН.

     У разi застосування автоматизованого митного оформлення формат декларацiї на товари, яка подається електронним способом, базується на мiжнародних стандартах електронного обмiну даними, як це передбачено Рекомендацiями Ради митного спiвробiтництва з iнформацiйних технологiй.

     3.12. Стандартне правило

     Митна служба обмежує перелiк даних, що пiдлягають внесенню до декларацiї на товари, лише тими даними, якi визнанi необхiдними для цiлей нарахування та стягнення мит та податкiв, формування статистики та застосування митного законодавства.

     3.13. Стандартне правило

     У випадках, коли з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, декларант не володiє всiєю необхiдною для заповнення декларацiї на товари iнформацiєю, дозволяється подача попередньої або неповної декларацiї на товари за умови, що вона мiстить данi, визнанi митною службою необхiдними, i що декларант приймає на себе зобов'язання щодо її повного заповнення у встановлений термiн.

     3.14. Стандартне правило

     Якщо митна служба реєструє попередню або неповну декларацiю на товари, застосовуванi до цих товарiв заходи митно-тарифного регулювання не повиннi вiдрiзнятися вiд тих, якi застосовувалися б у разi, якщо iз самого початку була подана повна i належним чином заповнена декларацiя на товари.

     Випуск товарiв не затримується за умови надання необхiдних гарантiй для забезпечення стягнення будь-яких мит та податкiв, що пiдлягають сплатi.

     3.15. Стандартне правило

     Митна служба вимагає представлення оригiналу декларацiї на товари i тiльки мiнiмально необхiдної кiлькостi копiй.

     b) Документи, якi додаються до декларацiї на товари

     3.16. Стандартне правило

     На пiдтвердження декларацiї на товари митна служба вимагає тiльки тi документи, якi є необхiдними для проведення контролю за даною операцiєю та забезпечення виконання усiх вимог щодо застосування митного законодавства.

     3.17. Стандартне правило

     У випадках, коли окремi пiдтверджуючi документи не можуть бути представленi разом з декларацiєю на товари з причин, якi визнанi митною службою обґрунтованими, вона дозволяє подачу таких документiв протягом визначеного перiоду часу.

     3.18. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Митна служба дозволяє представлення пiдтверджуючих документiв електронним способом.

     3.19. Стандартне правило

     Митна служба не вимагає перекладу даних, що мiстяться у пiдтверджуючих документах, за винятком випадкiв, коли це необхiдно для обробки декларацiї на товари.

Подача, реєстрацiя та перевiрка декларацiї на товари

     3.20. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє подачу декларацiї на товари в будь-якому уповноваженому митному органi.

     3.21. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Митна служба дозволяє подачу декларацiї на товари електронним способом.

     3.22. Стандартне правило

     Декларацiя на товари подається у встановлений митною службою робочий час.

     3.23. Стандартне правило

     У випадках, коли нацiональним законодавством встановленi термiни для подання декларацiї на товари, цi термiни повиннi бути достатнiми для того, щоб декларант мав можливiсть заповнити декларацiю на товари та одержати необхiднi пiдтверджуючi документи.

     3.24. Стандартне правило

     На прохання декларанта та на пiдставах, визнаних митною службою обґрунтованими, остання продовжує термiни, передбаченi для подачi декларацiї на товари.

     3.25. Стандартне правило

     У нацiональному законодавствi передбачаються положення, якi регулюють порядок подання та реєстрацiї або перевiрки декларацiї на товари та пiдтверджуючих документiв до прибуття товарiв.

     3.26. Стандартне правило

     У випадках, коли митна служба не може зареєструвати декларацiю на товари, вона iнформує декларанта про причини цього.

     3.27. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє декларанту вносити змiни до поданої декларацiї на товари за умови, що до моменту одержання такого запиту, вона не почала перевiрку декларацiї на товари чи перевiрку товарiв.

     3.28. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Митна служба дозволяє декларанту вносити змiни до поданої декларацiї на товари, якщо запит отриманий пiсля початку перевiрки декларацiї на товари, за умови, що причини, зазначенi декларантом, визнанi митною службою обґрунтованими.

     3.29. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Декларанту дозволяється вiдкликати декларацiю на товари та звернутися з проханням про застосування iншого митного режиму за умови, що таке прохання подається до митної служби до того, як товари випущенi, а причини подання визнанi митною службою обґрунтованими.

     3.30. Стандартне правило

     Перевiрка декларацiї на товари проводиться одночасно з реєстрацiєю декларацiї або в можливо короткий термiн пiсля цього.

     3.31. Стандартне правило

     Для перевiрки декларацiї на товари митна служба вживає тiльки тi дiї, якi вона вважає необхiдними для того, щоб забезпечити дотримання митного законодавства.

Спецiальнi процедури для уповноважених осiб

     3.32. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Для уповноважених осiб, якi вiдповiдають встановленим митною службою критерiям, включаючи дотримання вимог митної служби та використання задовiльної системи ведення комерцiйної документацiї, митна служба передбачає:

     - випуск товарiв по представленню мiнiмуму даних, що є необхiдним для iдентифiкацiї товарiв та який у подальшому дозволить заповнити остаточну декларацiю на товари;

     - оформлення товарiв на об'єктах декларанта або в iншому мiсцi, дозволеному митною службою;

     крiм того, настiльки, наскiльки це можливо, iншi спецiальнi процедури, а саме:

     - дозвiл на подання єдиної декларацiї на товари при їхньому ввозi або вивозi за перiод часу, протягом якого товари неодноразово ввозяться або вивозяться однiєю особою;

     - використання такими уповноваженими особами даних їхньої комерцiйної документацiї для самостiйного нарахування мит та податкiв, якi пiдлягають сплатi цими особами, а також у деяких випадках, для забезпечення дотримання iнших вимог митної служби;

     - дозвiл на подання декларацiї на товари у формi внесення даних у комерцiйну документацiю уповноваженої особи з наступним поданням додаткової декларацiї на товари.

Перевiрка товарiв

     a) Час, який надається на перевiрку товарiв

     3.33. Стандартне правило

     У випадках, коли митна служба приймає рiшення про те, що зазначенi у декларацiї товари повиннi бути перевiренi, така перевiрка проводиться у можливо короткий термiн пiсля реєстрацiї декларацiї на товари.

     3.34. Стандартне правило

     При плануваннi перевiрок прiоритет вiддається перевiрцi живих тварин та швидкопсувних товарiв, а також iнших товарiв, термiновий характер яких визнається митною службою.

     3.35. Стандартне правило з перехiдним термiном

     У тих випадках, коли товари пiдлягають контролю iншими компетентними органами, а митна служба також планує перевiрку, то митна служба забезпечує координацiю таких перевiрок та, настiльки, наскiльки це можливо, одночасне їхнє проведення.

     b) Присутнiсть декларанта при перевiрцi товарiв

     3.36. Стандартне правило

     Митна служба розглядає прохання декларанта бути присутнiм чи бути представленим при перевiрцi товарiв. Такi прохання задовольняються, якщо не мають мiсце винятковi обставини.

     3.37. Стандартне правило

     У випадках, коли митна служба вважає за доцiльне, вона вимагає присутностi декларанта або його представника при перевiрцi товарiв для надання їй будь-якої необхiдної допомоги з метою спрощення проведення перевiрки.

     c) Добiр зразкiв/узяття проб митною службою

     3.38. Стандартне правило

     Зразки/проби вiдбираються тiльки у випадках, коли це визнається митною службою необхiдним для того, щоб встановити найменування тарифної позицiї товарiв та/або вартiсть товарiв, що декларуються, або з метою забезпечення застосування iнших положень нацiонального законодавства. Вiдiбранi зразки/проби повиннi бути мiнiмальними.

Помилки

     3.39. Стандартне правило

     Митна служба не застосовує iстотних санкцiй за помилки, якщо вона переконується в тому, що помилки не є навмисними та допущенi не внаслiдок умисного введення в оману або грубої недбалостi. У випадках, коли митна служба вважає за необхiдне попередити повторення таких помилок, санкцiї можуть застосовуватися в обсязi не бiльшому, нiж це необхiдно для досягнення цiєї мети.

Випуск товарiв

     3.40. Стандартне правило

     Товари, зазначенi у декларацiї на товари, випускаються безпосередньо пiсля проведення їхньої перевiрки митною службою або пiсля прийняття рiшення не проводити їхню перевiрку, за умови, що:

     - не було виявлено жодних правопорушень;

     - представленi лiцензiї на ввiз чи вивiз, або будь-якi iншi необхiднi документи;

     - представленi всi дозволи, що стосуються конкретної процедури;

     - сплаченi всi мита та податки або вжитi необхiднi заходи для забезпечення їхньої сплати.

     3.41. Стандартне правило

     Якщо митна служба має достатньо пiдстав вважати, що згодом декларант виконає всi операцiї для завершення митного оформлення, вона випускає товари за умови, що декларант пред'являє комерцiйний або офiцiйний документ, який мiстить основнi данi про вiдповiдну партiю товарiв, i може бути прийнятий митною службою, та у разi необхiдностi, представляє гарантiю, що забезпечує стягнення необхiдних мит та податкiв.

     3.42. Стандартне правило

     У випадках, коли митна служба приймає рiшення про необхiднiсть проведення лабораторного аналiзу зразкiв/проб товарiв, представлення докладної технiчної документацiї або експертного висновку, вона випускає товари до одержання результатiв вiдповiдних дослiджень за умови, що представленi всi необхiднi гарантiї та такi товари не пiдпадають пiд дiю будь-яких заборон чи обмежень.

     3.43. Стандартне правило

     При виявленнi правопорушення митна служба здiйснює випуск товарiв, не чекаючи завершення адмiнiстративної чи судової процедури за умови, що товари не пiдлягають конфiскацiї та не будуть потрiбнi надалi в якостi речового доказу, а також що декларант сплачує мита i податки та представляє гарантiю, що забезпечує стягнення всiх додаткових мит та податкiв, а також сум штрафiв, якi можуть бути накладенi.

Вiдмовлення або знищення товарiв

     3.44. Стандартне правило

     У випадках, коли товари ще не випущенi для вiльного обiгу або коли вони перемiщенi пiд iнший митний режим та за умови, що не виявлено жодних правопорушень, вiдповiднiй особi не пред'являється вимога щодо сплати мит та податкiв або сплаченi нею мита та податки пiдлягають поверненню у таких випадках:

     - якщо на прохання вiдповiдної особи такi товари пiд митним контролем та з дозволу митної служби передаються державi чи знищуються, або призводяться до стану втрати комерцiйної цiнностi, причому всi пов'язанi з цим витрати вiдносяться на рахунок вiдповiдної особи;

     - якщо такi товари знищенi або безповоротно втраченi у результатi аварiї чи форс-мажорних обставин за умови, що таке знищення або втрата встановленi належним та визнаним митною службою способом;

     - природного зносу чи втрати за умови, що природний знос чи втрата встановленi належним чином, задовiльним для митної служби.

     Будь-якi вiдходи або залишки, що утворилися в результатi знищення товарiв, у випадку їхнього використання на внутрiшньому ринку чи при вивозi обкладаються митами та податками, застосовуваними до таких вiдходiв чи залишкiв, ввезених або вивезених у цьому станi.

     3.45. Стандартне правило з перехiдним термiном

     У випадках реалiзацiї митною службою товарiв, що не були задекларованi протягом встановленого термiну або якi не могли бути випущенi, хоча правопорушень не було виявлено, надходження вiд їхньої реалiзацiї за вирахуванням вiдповiдних мит та податкiв, а також iнших витрат, перераховуються особам, що мають право на їхнє одержання, а у тих випадках, коли це неможливо, вони резервуються для цих осiб на певний строк.

РОЗДIЛ 4
МИТА ТА ПОДАТКИ

A. НАРАХУВАННЯ, СТЯГНЕННЯ ТА СПЛАТА МИТ ТА ПОДАТКIВ

     4.1. Стандартне правило

     Обставини за яких виникають зобов'язання щодо сплати мит та податкiв визначаються нацiональним законодавством.

     4.2. Стандартне правило

     Термiн, протягом якого провадиться нарахування застосовуваних мит та податкiв, встановлюється нацiональним законодавством. Нарахування здiйснюється у можливо короткий термiн пiсля подачi декларацiї на товари або iншого виникнення зобов'язань щодо сплати мит та податкiв.

     4.3. Стандартне правило

     Елементи, що слугують базою для нарахування сум мит та податкiв, а також умови їхнього визначення встановлюються нацiональним законодавством.

     4.4. Стандартне правило

     Ставки мит та податкiв публiкуються в офiцiйних виданнях.

     4.5. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає момент часу, який повинен враховуватися для цiлей встановлення ставок мит та податкiв.

     4.6. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає методи, якi можуть використовуватися для сплати мит та податкiв.

     4.7. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає особу/осiб, вiдповiдальних за сплату мит та податкiв.

     4.8. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює термiн i мiсце сплати мит та податкiв.

     4.9. Стандартне правило

     У випадках, коли нацiональне законодавство передбачає можливiсть сплати мит та податкiв пiсля випуску товарiв, термiн їхньої сплати повинен становити принаймнi 10 днiв пiсля такого випуску. Вiдсотки протягом перiоду часу з моменту випуску товарiв i до встановленого термiну сплати не нараховуються.

     4.10. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює термiн, протягом якого митна служба може вжити правових заходiв для стягнення мит та податкiв, не сплачених у встановлений термiн.

     4.11. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює процентнi ставки для розрахунку платежiв, стягнутих понад сум не сплачених вчасно мит та податкiв, а також умови їхнього застосування.

     4.12. Стандартне правило

     При сплатi мит та податкiв платнику видається документ про сплату, якщо факт сплати не може бути пiдтверджений iншим способом.

     4.13. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Нацiональне законодавство визначає мiнiмальну вартiсть та/або мiнiмальну суму мит та податкiв, нижче яких мита та податки не стягуються.

     4.14. Стандартне правило

     У випадках, коли митна служба виявляє, що помилки, допущенi в декларацiї на товари або при нарахуваннi мит та податкiв, призведуть або призвели до стягнення чи призначення суми мит та податкiв меншої, нiж це встановлено законодавством, вона виправляє помилки та стягує недоплаченi суми. Проте, якщо сума менша за мiнiмальну, встановлену нацiональним законодавством, митна служба не стягує або не призначає таку суму.

B. ВIДСТРОЧКА СПЛАТИ МИТ ТА ПОДАТКIВ

     4.15. Стандартне правило

     У випадках, коли нацiональне законодавство передбачає можливiсть вiдстрочки сплати мит та податкiв, воно визначає умови, за яких така вiдстрочка надається.

     4.16. Стандартне правило

     При вiдстрочцi стягнення мит та податкiв вiдсотки, по мiрi можливостi, не нараховуються.

     4.17. Стандартне правило

     Вiдстрочка по сплатi мит та податкiв складає не менше чотирнадцяти днiв.

C. ПОВЕРНЕННЯ МИТ ТА ПОДАТКIВ

     4.18. Стандартне правило

     Повернення мит та податкiв здiйснюється у випадках, коли встановлено, що вiдбулася зайва сплата мит та податкiв у результатi помилки при їхньому нарахуваннi.

     4.19. Стандартне правило

     Повернення мит та податкiв здiйснюється щодо товарiв, що ввозяться або вивозяться, якщо встановлено, що на момент ввозу чи вивозу в них виявленi дефекти, або вони якимось iншим чином не вiдповiдають погодженим специфiкацiям, i що вони поверненi постачальнику або iншiй вказанiй ним особi, з дотриманням таких умов:

     - товари не використовувалися та не ремонтувалися в країнi ввозу та реекспортованi у розумний термiн;

     - товари не використовувалися та не ремонтувалися в країнi, в яку вони були експортованi, та реiмпортованi в розумний термiн.

     Проте використання товарiв не перешкоджає здiйсненню повернення мит та податкiв за умови, що таке використання було необхiдним для виявлення дефектiв або iнших обставин, якi призвели до реекспорту або реiмпорту.

     Як альтернатива реекспорту або реiмпорту, пiд митним контролем та з дозволу митної служби товари можуть передаватися у доход держави, знищуватися або приводитися до стану втрати комерцiйної цiнностi. Така передача або знищення не призводять до жодних витрат для держави.

     4.20. Стандартне правило з перехiдним термiном

     У випадках змiни з дозволу митної служби ранiше заявленого митного режиму здiйснюється повернення мит та податкiв, що перевищують суми мит та податкiв, якi пiдлягають сплатi при перемiщеннi товарiв пiд новий встановлений митний режим.

     4.21. Стандартне правило

     Рiшення по заявах про повернення приймаються та повiдомляються у письмовiй формi вiдповiдним особам без непотрiбних зволiкань. Повернення надлишкових сплачених сум здiйснюється у найкоротший термiн пiсля перевiрки обґрунтованостi заяви.

     4.22. Стандартне правило

     У випадках, коли митною службою встановлюється, що надлишковi сплаченi суми є результатом помилки з боку митної служби при нарахуваннi мит та податкiв, повернення здiйснюється у прiоритетному порядку.

     4.23. Стандартне правило

     У випадку встановлення термiнiв, пiсля закiнчення яких заяви про повернення не можуть бути задоволенi, такi термiни повиннi бути достатнiми для врахування специфiчних обставин кожного випадку, коли може бути здiйснене повернення мит та податкiв.

     4.24. Стандартне правило

     Повернення не здiйснюється у випадках, коли його сума є меншою за мiнiмальну суму, встановлену нацiональним законодавством.

РОЗДIЛ 5
ГАРАНТIЇ

     5.1. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає перелiк випадкiв, якi вимагають надання гарантiй, та встановлює форми їхнього представлення.

     5.2. Стандартне правило

     Митна служба визначає загальну суму гарантiй.

     5.3. Стандартне правило

     Будь-якiй особi, вiд якої вимагається представлення гарантiй, дозволяється обрати будь-яку форму гарантiй за умови, що вона є прийнятною для митної служби.

     5.4. Стандартне правило

     У випадках, коли це передбачено нацiональним законодавством, митна служба не вимагає представлення гарантiй, якщо вона переконується, що зобов'язання, узяте перед нею, буде виконано.

     5.5. Стандартне правило

     У випадках, коли потрiбне представлення гарантiй для забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з митної процедури, митна служба приймає генеральну гарантiю, зокрема вiд декларантiв, якi регулярно декларують товари у рiзних митних органах на данiй митнiй територiї.

     5.6. Стандартне правило

     У випадках, коли потрiбне представлення гарантiй, загальна сума цих гарантiй є можливо мiнiмальною та, стосовно сплати мит та податкiв, не перевищує суму, що потенцiйно пiдлягає стягненню.

     5.7. Стандартне правило

     У випадках, коли гарантiї представленi, звiльнення вiд зобов'язань за цими гарантiями здiйснюється в можливо короткий термiн пiсля того, як митна служба переконалася в належному виконаннi зобов'язань, на забезпечення виконання яких цi гарантiї надавалися.

РОЗДIЛ 6
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

     6.1. Стандартне правило

     Усi товари, в тому числi транспортнi засоби, якi ввозяться на митну територiю чи вивозяться з неї, незалежно вiд того, чи обкладаються вони митами та податками, пiдлягають митному контролю.

     6.2. Стандартне правило

     Митний контроль обмежується мiнiмумом, необхiдним для забезпечення дотримання митного законодавства.

     6.3. Стандартне правило

     При застосуваннi митного контролю використовується система управлiння ризиками.

     6.4. Стандартне правило

     Митна служба застосовує метод аналiзу ризикiв для визначення осiб та товарiв, в тому числi транспортних засобiв, що пiдлягають перевiрцi, та ступеня такої перевiрки.

     6.5. Стандартне правило

     Для пiдтримки системи управлiння ризиками, митна служба приймає стратегiю, яка базується на системi засобiв оцiнки iмовiрностi недотримання законодавства.

     6.6. Стандартне правило

     Система митного контролю мiстить у собi контроль на основi методiв аудиту.

     6.7. Стандартне правило

     Митна служба прагне до спiвробiтництва з iншими митними службами та укладення угод про взаємну допомогу з метою вдосконалення митного контролю.

     6.8. Стандартне правило

     Митна служба прагне до спiвробiтництва з учасниками зовнiшньої торгiвлi та укладення меморандумiв про взаєморозумiння з метою вдосконалення митного контролю.

     6.9. Стандартне правило з перехiдним термiном

     Митна служба, наскiльки це максимально можливо, використовує iнформацiйнi технологiї та засоби електронних комунiкацiй для вдосконалення митного контролю.

     6.10. Стандартне правило

     Митна служба оцiнює системи електронних комунiкацiй учасникiв зовнiшньої торгiвлi, якщо такi системи впливають на проведення митних операцiй, для забезпечення їхньої вiдповiдностi вимогам митної служби.

РОЗДIЛ 7
ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

     7.1. Стандартне правило

     Для забезпечення митних операцiй митна служба застосовує iнформацiйнi технологiї у випадку, якщо вони є економiчно вигiдними та ефективними для митних служб та для торгiвлi. Митна служба визначає умови їхнього застосування.

     7.2. Стандартне правило

     При впровадженнi комп'ютерних систем митна служба застосовує вiдповiднi мiжнароднi стандарти.

     7.3. Стандартне правило

     При впровадженнi iнформацiйних технологiй проводяться, наскiльки це максимально можливо, консультацiї за участi усiх безпосередньо заiнтересованих сторiн.

     7.4. Стандартне правило

     Новi чи змiненi норми нацiонального законодавства повиннi передбачати:

     - електроннi способи обмiну iнформацiєю як альтернативу вимозi представлення письмових документiв;

     - поєднання електронних та документарних методiв посвiдчення дiйсностi та iдентичностi;

     - право митної служби залишати в себе iнформацiю для використання у митних цiлях та, у разi потреби, обмiнюватися такою iнформацiєю з iншими митними службами та з усiма iншими користувачами, якщо це допускається законом, за допомогою електронних способiв обмiну iнформацiєю.

РОЗДIЛ 8
ВIДНОСИНИ МIЖ МИТНОЮ СЛУЖБОЮ ТА ТРЕТIМИ СТОРОНАМИ

     8.1. Стандартне правило

     Вiдповiднi особи взаємодiють з митною службою, за власним вибором, особисто або через уповноважену третю сторону, що дiє вiд їхнього iменi.

     8.2. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає умови, за яких третя особа може дiяти вiд iменi та за дорученням iншої особи у взаєминах з митною службою, та встановлює вiдповiдальнiсть третiх сторiн перед митною службою за сплату мит та податкiв, а також за будь-якi порушення.

     8.3. Стандартне правило

     При проведеннi митних операцiй, якi за вибором вiдповiдної особи здiйснюються нею вiд власного iменi, не повиннi встановлюватися менш сприятливi умови чи пред'являтися бiльш жорсткi вимоги, нiж тi, якi встановленi та пред'являються при проведеннi митних операцiй, здiйснюваних для цiєї вiдповiдної особи третьою стороною.

     8.4. Стандартне правило

     Уповноважена третя особа має тi ж самi права, що й особа, яка уповноважує її представляти свої iнтереси у взаєминах з митною службою.

     8.5. Стандартне правило

     Митна служба передбачає можливiсть участi третiх сторiн при проведеннi офiцiйних консультацiй з учасниками зовнiшньої торгiвлi.

     8.6. Стандартне правило

     Митна служба визначає умови, за яких третя сторона не допускається до участi у митних операцiях.

     8.7. Стандартне правило

     Митна служба повiдомляє у письмовому виглядi третю сторону про своє рiшення щодо вiдмови їй в участi у митних операцiях.

РОЗДIЛ 9
IНФОРМАЦIЯ, РIШЕННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ

A. IНФОРМАЦIЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

     9.1. Стандартне правило

     Митна служба забезпечує безперешкодний доступ будь-якої заiнтересованої особи до всiєї необхiдної iнформацiї загального характеру стосовно митного законодавства.

     9.2. Стандартне правило

     Якщо iнформацiя, до якої був наданий доступ, має потребу в коректуваннi внаслiдок змiн у митному законодавствi або адмiнiстративних вимогах та розпорядженнях, митна служба до набуття чинностi цих змiн завчасно забезпечує безперешкодний доступ до уточненої iнформацiї у термiни, якi є достатнiми для того, щоб заiнтересованi особи мали можливiсть врахувати цi змiни, за винятком випадкiв, коли попереднє повiдомлення є неприпустимим.

     9.3 Стандартне правило з перехiдним термiном

     Митна служба використовує iнформацiйнi технологiї для полегшення надання iнформацiї.

B. IНФОРМАЦIЯ З КОНКРЕТНИХ ПИТАНЬ

     9.4. Стандартне правило

     За запитом заiнтересованої особи митна служба у можливо короткий термiн надає по можливостi найбiльш точну iнформацiю з конкретних питань у сферi митного законодавства, поставлених заiнтересованою особою.

     9.5. Стандартне правило

     Митна служба надає не тiльки запитану iнформацiю, але i будь-яку iншу iнформацiю, яка стосується справи, якщо її доведення до вiдома заiнтересованої особи вважається митною службою доцiльним.

     9.6. Стандартне правило

     У випадку надання iнформацiї митна служба зобов'язана забезпечити нерозголошення даних приватного або конфiденцiйного характеру, якi зачiпають iнтереси митної служби або третiх сторiн, за винятком випадкiв, коли таке розголошення вимагається або дозволяється нацiональним законодавством.

     9.7. Стандартне правило

     Якщо митна служба не може надати iнформацiю безкоштовно, розмiр плати обмежується приблизною вартiстю наданих послуг.

C. РIШЕННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     9.8. Стандартне правило

     За письмовим зверненням вiдповiдної особи митна служба повiдомляє про своє рiшення у письмовiй формi у термiни, встановленi нацiональним законодавством. Якщо рiшення не вiдповiдає iнтересам вiдповiдної особи, останнiй повiдомляються причини, з яких його було прийнято, та роз'яснюється право на оскарження.

     9.9. Стандартне правило

     На прохання заiнтересованої особи митна служба видає обов'язковi для виконання розпорядження за умови, що митна служба володiє всiєю iнформацiєю, яку вона вважає необхiдною.

РОЗДIЛ 10
ОСКАРЖЕННЯ З МИТНИХ ПИТАНЬ

A. ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ

     10.1. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство передбачає право на оскарження з митних питань.

     10.2. Стандартне правило

     Будь-яка особа, права та iнтереси якої безпосередньо зачiпаються рiшенням або бездiяльнiстю митної служби, має право на оскарження.

     10.3. Стандартне правило

     Особi, права та iнтереси якої безпосередньо зачiпаються рiшенням або бездiяльнiстю митної служби, пiсля її запиту до митної служби та у термiни, встановленi нацiональним законодавством, повiдомляються причини такого рiшення чи бездiяльностi. Це може спричинити або не спричинити оскарження цiєю особою.

     10.4. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство передбачає право на подачу попередньої скарги митнiй службi.

     10.5. Стандартне правило

     У випадку, коли скарга не була задоволена митною службою, особа, яка подає скаргу, має право на подальше оскарження до органу, який є незалежним вiд митної служби.

     10.6. Стандартне правило

     В останнiй iнстанцiї особа, яка подає скаргу, має право звернутися до судового органу.

B. ФОРМА СКАРГИ ТА ПIДСТАВИ ДЛЯ ЇЇ ПОДАЧI

     10.7. Стандартне правило

     Скарга подається у письмовiй формi та повинна бути вiдповiдним чином мотивована.

     10.8. Стандартне правило

     Для подачi скарги на рiшення митної служби встановлюються такi термiни, що надають особi, яка подає скаргу, достатнiй час для вивчення рiшення, що оскаржується, та пiдготовки скарги.

     10.9. Стандартне правило

     У випадках подачi скарги до митної служби, митна служба не вимагає обов'язкового одночасного представлення будь-яких пiдтверджуючих доказiв, але при визначених обставинах вiдводить достатнiй час для представлення таких доказiв.

C. РОЗГЛЯД СКАРГИ

     10.10. Стандартне правило

     Митна служба виносить рiшення щодо скарги i направляє вiдповiдне письмове повiдомлення заявнику в можливо короткий термiн.

     10.11. Стандартне правило

     Якщо митна служба вiдмовляє у задоволеннi скарги, вона вказує причини у письмовiй формi та iнформує заявника про його право на подальше оскарження у вiдповiдному адмiнiстративному чи незалежному органi, а також про термiн, який вiдведений для подачi такої скарги.

     10.12. Стандартне правило

     Якщо скарга задовольняється, митна служба у найкоротший термiн виконує своє рiшення або постанову незалежного або судового органу, за винятком випадкiв, коли митна служба оскаржить таку постанову.

 

Спецiальний додаток A
Надходження товарiв на митну територiю

Роздiл 1
Митнi формальностi, якi передують представленню декларацiї на товари

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"вантажна декларацiя" - данi, якi представляються до або безпосередньо у момент прибуття або вiдбуття транспортного засобу комерцiйного призначення, та мiстять запитувану митною службою iнформацiю про вантаж, який ввозиться на митну територiю або вивозиться з неї;
E2./
F.3
"перевiзник" - особа, що здiйснює фактичне транспортування товарiв або є вiдповiдальною за використання транспортного засобу;
E3./
F.2
"митнi формальностi, що передують представленню декларацiї на товари" - всi операцiї, якi здiйснюються вiдповiдною особою та митною службою з моменту ввозу товарiв на митну територiю до моменту розмiщення товарiв пiд митний режим.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Митнi формальностi, що передують представленню декларацiї на товари, регулюються положеннями цього Роздiлу та, у тiй мiрi, в якiй це може бути застосовано, - положеннями Загального додатку.

     2. Рекомендоване правило

     Митнi формальностi, що передують представленню декларацiї на товари, повиннi однаково застосовуватися незалежно вiд країни походження товарiв чи країни їхнього вiдправлення.

Ввiз товарiв на митну територiю

     a) Мiсця ввозу товарiв на митну територiю

     3. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює мiсця ввозу товарiв на митну територiю. Митна служба встановлює маршрути доставки товарiв безпосередньо в митний орган або в iнше мiсце, встановлене митною службою, тiльки у тих випадках, коли вона вважає це необхiдним для цiлей контролю. При визначеннi таких мiсць та маршрутiв враховуються зокрема специфiчнi потреби торгiвлi.

     Це Стандартне правило не застосовується щодо товарiв, якi перевозяться морськими або повiтряними судами, що перетинають митну територiю без зупинки в порту або аеропортi, розташованих на цiй митнiй територiї.

     b) Обов'язки перевiзника

     4. Стандартне правило

     Перевiзник несе вiдповiдальнiсть перед митною службою за забезпечення зазначення всiх товарiв у вантажнiй декларацiї або за надання iнформацiї про них митнiй службi у будь-який iнший дозволений спосiб.

     5. Стандартне правило

     Факт ввозу товарiв на митну територiю тягне за собою зобов'язання для перевiзника доставити їх без зволiкання безпосередньо до визначеного митного органу або в iнше мiсце, встановлене митною службою, слiдуючи, де це потрiбно, по встановлених маршрутах. При цьому не допускаються змiни стану товарiв або порушення їхнього упакування, а також ушкодження будь-яких пломб.

     Це Стандартне правило не застосовується щодо товарiв, якi перевозяться морськими або повiтряними судами, що перетинають митну територiю без зупинки в порту або аеропортi, розташованих на цiй митнiй територiї.

     6. Стандартне правило

     Якщо доставка товарiв з мiсця їхнього ввозу на митну територiю до визначеного митного органу або в iнше встановлене мiсце припиняється в результатi аварiї або форс-мажорних обставин, перевiзник зобов'язаний вжити всiх доцiльних запобiжних заходiв для недопущення недозволеного використання товарiв та для iнформування митної служби або iнших компетентних органiв про характер аварiї чи iнших обставин, якi є причиною припинення доставки товарiв.

Представлення товарiв митнiй службi

     a) Документи

     7. Рекомендоване правило

     Якщо митний орган, в якому товари повиннi бути представленi, розташований не у мiсцi ввозу товарiв на митну територiю, митна служба повинна вимагати подачi документiв у мiсцi ввозу тiльки у випадках, коли вона вважає це необхiдним для цiлей контролю.

     8. Стандартне правило

     У випадках, коли митна служба вимагає документи в зв'язку з представленням їй товарiв, iнформацiя, що мiститься у цих документах, обмежується лише даними, необхiдними для iдентифiкацiї товарiв та транспортного засобу.

     9. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна обмежити запитуванi данi до тих, якi мiстяться у звичайних документах перевiзника, та повинна керуватися у цих цiлях вимогами, передбаченими у мiжнародних угодах, якi стосуються галузi транспортування.

     10. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна зазвичай приймати вантажну декларацiю як єдиний документ, необхiдний для представлення товарiв.

     11. Рекомендоване правило

     Митний орган, вiдповiдальний за прийом документiв, необхiдних для представлення товарiв, також повинний бути уповноваженим приймати декларацiю на товари.

     12. Рекомендоване правило

     Якщо документи, якi представляються митнiй службi, складенi мовою, використання якої не обумовлено для цiєї мети, або мовою, що не є мовою країни ввозу товарiв, митна служба не повинна вимагати обов'язкового перекладу докладних даних, якi мiстяться в цих документах.

     b) Прибуття товарiв у неробочий час

     13. Стандартне правило

     Митна служба визначає запобiжнi заходи, якi повиннi бути вжитi перевiзником для уникнення недозволеного використання товарiв на митнiй територiї у разi їхнього прибуття до митного органу у неробочий час.

     14. Рекомендоване правило

     На прохання перевiзника та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, вона зобов'язана, настiльки, наскiльки це можливо, дозволити виконання митних формальностей, якi передують представленню декларацiї на товари, у неробочий час митного органу.

Розвантаження

     a) Мiсця розвантаження

     15. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює мiсця, де дозволяється здiйснювати розвантаження.

     16. Рекомендоване правило

     На прохання вiдповiдної особи та з причин визнаних митною службою обґрунтованими митна служба зобов'язана дозволити здiйснення розвантаження товарiв в iнших мiсцях, нiж тi, якi призначенi для цих цiлей.

     b) Початок розвантаження

     17. Стандартне правило

     Початок розвантаження дозволяється у найкоротший термiн пiсля прибуття транспортного засобу до мiсця розвантаження.

     18. Рекомендоване правило

     На прохання вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, вона зобов'язана, настiльки, наскiльки це можливо, дозволити здiйснення розвантаження у неробочий час митного органу.

Збори

     19. Стандартне правило

     Збори, якi стягуються митною службою у зв'язку з:

     - виконанням митних формальностей, якi передують представленню декларацiї на товари, та здiйснюються у неробочий час митного органу;

     - розвантаженням товарiв в iнших мiсцях, нiж тi, якi призначенi для цих цiлей; або

     - розвантаженням товарiв у неробочий час митного органу,

     обмежуються приблизною вартiстю наданих послуг.

Роздiл 2
Тимчасове зберiгання товарiв

Визначення понять

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"вантажна декларацiя" - данi, що представляються до або безпосередньо у момент прибуття чи вiдбуття транспортного засобу комерцiйного призначення, та мiстять запитувану митною службою iнформацiю про вантаж, який ввозиться на митну територiю або вивозиться з неї;
E2./
F.2
"тимчасове зберiгання товарiв" - зберiгання товарiв пiд митним контролем на об'єктах або в закритих чи вiдкритих примiщеннях, встановлених митною службою (далi - "тимчасовi склади") до представлення декларацiї на товари.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Тимчасове зберiгання товарiв регулюється положеннями цього Роздiлу та настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатку.

     2. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє створення тимчасових складiв у всiх випадках, коли вона вважає це необхiдним для забезпечення задоволення потреб торгiвлi.

     3. Рекомендоване правило

     Тимчасове зберiгання повинне дозволятися стосовно всiх товарiв, незалежно вiд їхньої кiлькостi, країни походження чи країни вiдправлення. Проте небезпечнi товари, товари, що можуть зашкодити iншим товарам, чи товари, що вимагають спецiальних умов зберiгання, повиннi допускатися до тимчасового зберiгання лише на складах, спецiально обладнаних та призначених компетентними органами для прийняття таких товарiв.

Документи

     4. Стандартне правило

     Єдиним документом, який потрiбний для розмiщення товарiв на тимчасове зберiгання, є документ, що мiстить опис цих товарiв та використовується при їхньому представленнi митнiй службi.

     5. Рекомендоване правило

     Митна служба зобов'язана приймати вантажну декларацiю або iнший комерцiйний документ як єдиний документ, необхiдний для розмiщення товарiв на тимчасове зберiгання, за умови, що всi товари, згаданi в такiй вантажнiй декларацiї чи iншому комерцiйному документi, зберiгатимуться на тимчасовому складi.

Органiзацiя роботи тимчасових складiв

     6. Стандартне правило

     Митна служба встановлює вимоги стосовно доцiльностi, структури та органiзацiї роботи тимчасових складiв, а також умови для зберiгання товарiв, ведення складського облiку та звiтностi, та для здiйснення митного контролю.

Дозволенi операцiї

     7. Стандартне правило

     Щодо товарiв, якi знаходяться на тимчасовому зберiганнi, дозволяється з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, здiйснювати звичайнi операцiї, необхiднi для забезпечення їхнього збереження у незмiнному виглядi.

     8. Рекомендоване правило

     Щодо товарiв, якi знаходяться на тимчасовому зберiганнi, повинне дозволятися з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, здiйснення звичайних операцiй, необхiдних для прискорення їхнього вивозу з тимчасового складу та подальшого транспортування.

Тривалiсть тимчасового зберiгання

     9. Стандартне правило

     Якщо нацiональне законодавство встановлює обмежений термiн тимчасового зберiгання, цей термiн повинен бути достатнiм для того, щоб iмпортер мав можливiсть цiлком виконати необхiднi формальностi для перемiщення товарiв пiд будь-який iнший митний режим.

     10. Стандартне правило

     На прохання вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, митна служба зобов'язана продовжити початковий встановлений термiн.

Непридатнi або ушкодженi товари

     11. Рекомендоване правило

     Щодо товарiв, якi прийшли у непридатнiсть, зiпсованi або ушкодженi у результатi аварiї або форс-мажорних обставин до їхнього вивозу з тимчасового складу, повинне дозволятися таке митне оформлення, яке застосовується у разi ввезення товарiв у непридатному, зiпсованому або ушкодженому станi, за умови, що непридатнiсть, зiпсованiсть або ушкодження встановленi належним чином, задовiльним для митної служби.

Вивiз з тимчасового складу

     12. Стандартне правило

     Будь-яка особа, що має право розпоряджатися товарами, має право вивезти їх з тимчасового складу, за умови дотримання умов та формальностей, якi застосовуються у кожному випадку.

     13. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює порядок, якого необхiдно дотримуватися у випадках, коли товари не вивезенi з тимчасового складу у встановлений термiн.

 

Спецiальний додаток B
Iмпортування

Роздiл 1
Випуск для вiльного обiгу

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
"випуск для вiльного обiгу" - митний режим, який передбачає, що ввезенi товари отримують статус товарiв у вiльному обiгу на митнiй територiї пiсля сплати всiх необхiдних ввiзних мит та податкiв та виконання всiх необхiдних митних формальностей;
E2./
F.1
"товари у вiльному обiгу" - товари, розпорядження якими може здiйснюватися без обмежень з боку митної служби.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Випуск для вiльного обiгу регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатку.

Документи

     2. Рекомендоване правило

     Нацiональне законодавство повинне передбачати форми декларування товарiв, альтернативнi стандартнiй формi декларацiї на товари, за умови, що вони забезпечують надання необхiдних даних про товари, якi призначенi для випуску у вiльний обiг.

Роздiл 2
Реiмпорт в тому ж самому станi

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.3
"випуск для вiльного обiгу" - митний режим, який передбачає, що ввезенi товари приймають статус товарiв у вiльному обiгу на митнiй територiї пiсля сплати всiх необхiдних ввiзних мит та податкiв та виконання всiх необхiдних митних формальностей;
E2./
F.5
"компенсуючi продукти" - продукти, що є результатом виробництва, переробки чи ремонту товарiв, стосовно яких дозволено застосування режиму переробки на митнiй територiї;
E3./
F.2
"товари, що вивозяться з повiдомленням про їх передбачуваний зворотний ввiз" - товари, визначенi декларантом як такi, що вивозяться з передбачуваним зворотнiм ввозом, стосовно яких митна служба може вживати заходiв щодо їхньої iдентифiкацiї для забезпечення їхнього зворотного ввозу у незмiнному станi;
E4./
F.1
"товари у вiльному обiгу" - товари, розпорядження якими може здiйснюватися без обмежень з боку митної служби;
E5./
F.4
"реiмпорт" (зворотний ввiз у незмiнному станi) - митний режим, вiдповiдно до якого ранiше вивезенi товари випускаються для вiльного обiгу зi звiльненням вiд ввiзних мит та податкiв за умови, що вони не пiддавалися будь-яким операцiям з виробництва, переробки чи ремонту за кордоном, та що сплачено всi суми, якi стягуються в результатi наданих у зв'язку з вивозом вiдшкодування чи повернення мит та податкiв, або умовного звiльнення вiд них, або будь-яких субсидiй чи iнших виплат. Реiмпорт допускається стосовно товарiв, якi мали статус товарiв у вiльному обiгу або тих, що були компенсуючими продуктами.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Реiмпорт регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатку.

Сфера застосування

     2. Стандартне правило

     Реiмпорт дозволяється навiть у тому випадку, якщо назад ввозиться тiльки частина вивезених товарiв.

     3. Стандартне правило

     Коли це виправдано обставинами, реiмпорт дозволяється, навiть якщо зворотний ввiз товарiв здiйснюється iншою особою, нiж та, що їх вивезла.

     4. Стандартне правило

     У реiмпортi не повинно бути вiдмовлено на тiй пiдставi, що товари були використанi чи ушкодженi або прийшли у непридатний стан пiд час їхнього перебування за кордоном.

     5. Стандартне правило

     У реiмпортi не повинно бути вiдмовлено на тiй пiдставi, що пiд час перебування товарiв за кордоном вони пiддавалися операцiям, необхiдним для забезпечення їхнього збереження або технiчного обслуговування за умови, однак, що такi операцiї не призвели до збiльшення їхньої вартостi на момент вивозу.

     6. Стандартне правило

     Реiмпорт не обмежується товарами, безпосередньо ввезеними з-за кордону, але також допускається для товарiв, якi є розмiщеними пiд iнший митний режим.

     7. Стандартне правило

     У реiмпортi не повинно бути вiдмовлено на тiй пiдставi, що товари вивозилися без повiдомлення про їхнiй передбачуваний зворотний ввiз.

Термiни реiмпорту

     8. Стандартне правило

     Якщо встановлений термiн, пiсля закiнчення якого реiмпорт не допускається, його тривалiсть повинна бути достатньою, щоб врахувати рiзнi обставини, що стосуються кожного випадку.

Уповноваженi митнi органи

     9. Стандартне правило

     Митна служба вимагає декларування реiмпортованих товарiв у тому ж митному органi, через який вони були вивезенi, тiльки у тих випадках, коли це полегшуватиме реiмпорт.

Декларацiя на товари

     10. Стандартне правило

     Письмова декларацiя на товари не вимагається для реiмпорту упаковок, контейнерiв, пiддонiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення, що використовуються для мiжнародного перевезення товарiв, за умови пiдтвердження задовiльним для митної служби способом того, що цi упаковки, контейнери, пiддони та транспортнi засоби комерцiйного призначення знаходилися у вiльному обiгу при вивозi.

Товари, що вивозяться з повiдомленням про їхнiй передбачуваний зворотний ввiз

     11. Стандартне правило

     За запитом декларанта митна служба дозволяє вивiз товарiв з повiдомленням про їхнiй передбачуваний зворотний ввiз та застосовує всi необхiднi заходи, що сприяють їх реiмпорту.

     12. Стандартне правило

     Митна служба встановлює вимоги, що стосуються iдентифiкацiї товарiв, що вивозяться з повiдомленням про їхнiй передбачуваний зворотний ввiз. При цьому враховується характер товарiв та важливiсть iнтересiв причетних сторiн.

     13. Рекомендоване правило

     Стосовно товарiв, що вивозяться з повiдомленням про їхнiй передбачуваний зворотний ввiз, повинне надаватися умовне звiльнення вiд застосовних вивiзних мит та податкiв.

     14. Стандартне правило

     За запитом вiдповiдної особи митна служба дозволяє замiнити вивiз товарiв з повiдомленням про їхнiй передбачуваний зворотний ввiз на остаточний вивiз, якщо дотримуються вiдповiднi умови та формальностi.

     15. Рекомендоване правило

     Якщо той самий товар неодноразово вивозиться з повiдомленням про передбачуваний зворотний ввiз, за запитом декларанта митна служба зобов'язана дозволити, щоб декларацiя на вивiз з повiдомленням про зворотний ввiз, що подається при першому вивозi товару, була дiйсна для наступних випадкiв реiмпорту та вивозу цього товару протягом визначеного часу.

Роздiл 3
Звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
"випуск для вiльного обiгу" - митний режим, що передбачає, що ввезенi товари отримують статус товарiв у вiльному обiгу на митнiй територiї пiсля сплати всiх належних ввiзних мит та податкiв та виконання всiх необхiдних митних формальностей;
E2./
F.1
"звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв" - випуск товарiв для вiльного обiгу зi звiльненням вiд ввiзних мит та податкiв, незалежно вiд їхньої звичайної тарифної класифiкацiї чи суми мит та податкiв, що звичайно пiдлягають сплатi, якщо товари були завезенi за певних умов та з визначеною метою.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв стосовно товарiв, заявлених для випуску у вiльний обiг, регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатку.

Сфера застосування

     2. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає перелiк випадкiв, коли надається звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв.

     3. Стандартне правило

     Звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв не обмежується товарами, безпосередньо ввезеними з-за кордону, але також дозволяється для товарiв, якi вже є помiщеними пiд iнший митний режим.

     4. Рекомендоване правило

     Звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв повинне надаватися незалежно вiд країни походження товарiв чи країни їхнього вiдправлення, за винятком випадкiв, коли таке звiльнення надається на умовах взаємностi вiдповiдно до мiжнародного договору.

     5. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає перелiк випадкiв, коли для звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв необхiдне отримання попереднього дозволу, та визначає органи, уповноваженi надавати такий дозвiл. Такi випадки повиннi бути зведенi до мiнiмуму.

     6. Рекомендоване правило.

     При наданнi звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв стосовно товарiв, визначених у мiжнародних договорах, Договiрнi Сторони повиннi приймати до уваги умови, закладенi в них, а також ретельно вивчати можливiсть приєднання до таких мiжнародних договорiв.

     7. Рекомендоване правило

     Звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв, а також заборон та обмежень економiчного характеру повинне надаватися стосовно перерахованих нижче товарiв на зазначених умовах, а також за дотримання всiх iнших вимог, передбачених нацiональним законодавством для надання такого звiльнення:

     a) лiкувальнi препарати людського походження, реактиви для визначення груп кровi та тканини, у тих випадках, коли вони призначенi для органiзацiй або лабораторiй, визначених компетентними органами;

     b) зразки, що не мають комерцiйної вартостi та розглядаються митною службою як такi, що мають мiзерно малу вартiсть та якi пiдлягають використанню тiльки з метою одержання замовлень на товари одного з ними виду;

     c) рухоме майно, крiм установок або устаткування промислового, комерцiйного чи сiльськогосподарського призначення, призначене для використання особою чи членами його родини в особистих та професiйних цiлях, яке ввозиться в країну разом з цiєю особою або окремо вiд неї, з метою її переїзду на постiйне мiсце проживання в цю країну;

     d) майно, успадковане особою, яка на момент смертi його попереднього власника, має основне постiйне мiсце проживання в країнi ввозу, за умови, що цi предмети особистого майна використовувалися померлим власником в особистих цiлях;

     e) особистi подарунки, за винятком спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, загальна вартiсть яких не перевищує розмiр, встановлений нацiональним законодавством на основi їхньої роздрiбної цiни;

     f) товари, такi, як продукти харчування, медикаменти, одяг та ковдри, що направляються в дарунок уповноваженiй благодiйнiй чи фiлантропiчнiй органiзацiї для безкоштовної роздачi нужденним цiєю органiзацiєю чи пiд її контролем;

     g) нагороди особам, що постiйно проживають у країнi ввозу, за умови пред'явлення пiдтверджуючих документiв, запитуваних митною службою;

     h) матерiали для будiвництва, догляду або оформлення вiйськових цвинтарiв; домовини, похороннi урни та похороннi приналежностi для оформлення, ввезенi органiзацiями, уповноваженими на це компетентними органами;

     ij) документи, бланки, публiкацiї, звiти та iншi предмети, що не мають комерцiйної цiнностi, визначенi нацiональним законодавством;

     k) предмети релiгiйного культу; та

     l) продукти, ввезенi для тестування, за умови, що ввезена кiлькiсть таких продуктiв не перевищує кiлькiсть, однозначно необхiдну для тестування, та за умови повного використання цих продуктiв у ходi тестування або зворотного вивозу чи приведення продуктiв, що залишилися, у комерцiйно непридатний стан пiд контролем митної служби.

 

Спецiальний додаток C
Експортування

Роздiл 1
Остаточний вивiз

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"остаточний вивiз" - митний режим, який застосовується щодо товарiв, якi мають статус товарiв у вiльному обiгу, вивозяться з митної територiї та призначенi для того, щоб постiйно залишатися за її межами.

Принцип

     1. Обов'язкове правило

     Остаточний вивiз регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатку.

Документи

     2. Рекомендоване правило

     Нацiональне законодавство повинно передбачати форми декларування товарiв, альтернативнi стандартнiй формi декларацiї на товари, за умови, що вони забезпечують надання необхiдних даних, що стосуються товарiв, призначених для остаточного вивозу.

Пiдтвердження прибуття в пункт призначення

     3. Обов'язкове правило

     Митна служба не вимагає в обов'язковому порядку пiдтвердження факту прибуття товарiв за кордон.

 

Спецiальний додаток D

     Митнi склади та вiльнi зони

Роздiл 1
Митнi склади

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"режим митного складу" - митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi товари зберiгаються пiд митним контролем у визначеному для цих цiлей мiсцi (митному складi) без сплати ввiзних мит та податкiв.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Режим митного складу регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

     Типи митних складiв

     2. Рекомендоване правило

     Нацiональне законодавство передбачає митнi склади, доступнi для будь-яких осiб, якi мають право розпоряджатися товарами (вiдкритi митнi склади).

     3. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство передбачає митнi склади, призначенi для використання тiльки визначеними особами (закритi митнi склади) у випадках, коли це необхiдно для задоволення специфiчних потреб торгiвлi.

Створення, органiзацiя роботи та контроль

     4. Стандартне правило

     Митна служба встановлює вимоги вiдносно створення, облаштованостi та органiзацiї роботи митних складiв, а також заходiв, якi вживаються для митного контролю.

     Заходи, що вживаються для зберiгання товарiв на митних складах, ведення облiку та звiтностi, пiдлягають затвердженню митною службою.

Допуск товарiв до зберiгання

     5. Рекомендоване правило

     На вiдкритих митних складах повинно бути дозволене зберiгання всiх видiв ввезених товарiв, оподатковуваних ввiзними митами та податками або тих, що пiдпадають пiд заборони та обмеження, крiм встановлених виходячи з мiркувань:

     - суспiльних моралi або порядку, суспiльної безпеки, суспiльних гiгiєни чи здоров'я, або ветеринарних чи фiтосанiтарних правил; або

     - захисту прав по патентах, торгових марок та авторських прав,

     незалежно вiд кiлькостi, країни походження, країни вiдправлення або призначення товарiв.

     Небезпечнi товари, товари, що можуть зашкодити iншим товарам, чи товари, що вимагають спецiальних умов зберiгання, повиннi допускатися до зберiгання лише на митних складах, якi спецiально призначенi для зберiгання таких товарiв.

     6. Стандартне правило

     Митна служба визначає види товарiв, якi можуть бути допущенi до зберiгання на закритих митних складах.

     7. Рекомендоване правило

     Товари, стосовно яких передбачається повернення ввiзних мит та податкiв при їхньому вивозi, повиннi допускатися на митнi склади для того, щоб вони могли одразу одержати право на таке повернення за умови, що вони призначенi до наступного вивозу.

     8. Рекомендоване правило

     Товари, якi помiщенi пiд режим тимчасового ввозу, можуть бути допущенi на митнi склади з призупиненням або завершенням зобов'язань за цим режимом з метою їхнього наступного вивозу або iншого дозволеного розпорядження ними.

     9. Рекомендоване правило

     Товари, призначенi для вивозу, якi пiдлягають обкладанню внутрiшнiми митами чи податками, або до яких були застосованi внутрiшнi мита чи податки, можуть бути допущенi на митнi склади з метою звiльнення або одержання права на повернення таких внутрiшнiх мит та податкiв за умови, що вони призначенi до наступного вивозу.

     Дозволенi операцiї

     10. Стандартне правило

     Будь-якiй особi, що має право розпоряджатися товарами, що знаходяться на зберiганнi, за наявностi пiдстав, визнаних митною службою обґрунтованими, дозволяється:

     a) перевiряти товари;

     b) брати зразки/проби зi сплатою ввiзних мит та податкiв, де це може бути застосовано;

     c) здiйснювати операцiї, необхiднi для забезпечення збереження товарiв; та

     d) робити iншi звичайнi операцiї щодо обробки товарiв, необхiднi для полiпшення їхньої упаковки чи товарної якостi, або для їхньої пiдготовки для вiдвантаження, такi як, дроблення партiй, угруповання пакувальних мiсць, сортування, маркування та перепакування товарiв.

Термiни зберiгання

     11. Стандартне правило

     Митна служба встановлює максимальний термiн, дозволений для зберiгання товарiв на митному складi з урахуванням потреб торгiвлi; стосовно не швидкопсувних товарiв такий термiн повинний бути не меншим за один рiк.

Передача прав власностi

     12. Стандартне правило

     Допускається передача прав власностi на товари, що знаходяться на митному складi.

Псування товарiв

     13. Стандартне правило

     Товари, що прийшли в непридатнiсть або зiпсованi у результатi аварiї або форс-мажорних обставин пiд час їхнього перебування пiд режимом митного складу, дозволяється декларувати для вiльного обiгу так, нiби вони були завезенi в непридатному чи зiпсованому станi за умови, що факт непридатностi або зiпсованостi встановлений належним чином, задовiльним для митної служби.

Вивезення товарiв

     14. Стандартне правило

     Будь-якiй особi, що має право розпоряджатися товарами, дозволяється забирати їх з митного складу повнiстю або частково, для подальшого перемiщення товарiв на iнший митний склад або пiд iнший митний режим при дотриманнi умов та формальностей, якi застосовуються у кожному випадку.

     15. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює порядок, який має бути дотриманий у випадках, коли товари не вивезенi з митного складу у встановлений термiн.

Лiквiдацiя митного складу

     16. Стандартне правило

     У разi лiквiдацiї митного складу вiдповiдним особам повинен надаватися достатнiй час для того, щоб перемiстити товари на iнший митний склад або помiстити їх пiд iнший митний режим з дотриманням умов та формальностей, якi застосовуються у кожному випадку.

Роздiл 2
Вiльнi зони

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"вiльна зона" - частина територiї Договiрної Сторони, в межах якої розмiщенi на нiй товари, як правило, розглядаються як такi, що знаходяться за межами митної територiї настiльки, наскiльки це стосується ввiзних мит та податкiв.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Митнi правила, якi застосовуються до вiльних зон, регулюються положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

Створення та контроль

     2. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає умови, якi стосуються створення вiльних зон, а також категорiї товарiв, що можуть бути допущенi в такi зони та передбачає характер операцiй, якi можуть здiйснюватися з товарами пiд час їхнього перебування у вiльних зонах.

     3. Стандартне правило

     Митна служба визначає умови здiйснення митного контролю, в тому числi вiдповiднi вимоги з точки зору доцiльностi, структури та плану вiльних зон.

     4. Стандартне правило

     Митна служба має право в будь-який час здiйснювати контроль товарiв, якi зберiгаються у вiльнiй зонi.

Допуск товарiв

     5. Стандартне правило

     У вiльну зону допускаються не тiльки товари, якi безпосередньо завезенi з-за кордону, але також товари, якi завезенi з митної територiї вiдповiдної Договiрної Сторони.

     6. Рекомендоване правило

     У допуску у вiльну зону товарiв, завезених з-за кордону, не повинно бути вiдмовлено тiльки на тiй пiдставi, що товари пiдпадають пiд заборони або обмеження, крiм тих, якi встановленi виходячи з мiркувань:

     - суспiльних моралi або порядку, суспiльної безпеки, суспiльних гiгiєни чи здоров'я, або ветеринарних чи фiтосанiтарних правил;

     - захисту прав по патентах, торгових марок та авторських прав,

     незалежно вiд країни походження, країни вiдправлення або призначення.

     Небезпечнi товари, товари, що можуть зашкодити iншим товарам або товари, що вимагають спецiальних умов зберiгання, повиннi допускатися до зберiгання у вiльних зонах, спецiально призначених для зберiгання таких товарiв.

     7. Стандартне правило

     Товари, якi допускаються у вiльну зону, та стосовно яких передбачається звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв або їхнє повернення при вивозi цих товарiв, одержують право на такi звiльнення або повернення одразу пiсля їхнього надходження до вiльної зони.

     8. Стандартне правило

     Товари, якi допускаються у вiльну зону, та стосовно яких передбачається звiльнення вiд внутрiшнiх мит та податкiв або їхнє повернення при вивозi цих товарiв, одержують право на такi звiльнення або повернення пiсля їхнього надходження до вiльної зони.

     9. Рекомендоване правило

     Митна служба не повинна вимагати декларацiї на товари стосовно товарiв, завезених у вiльну зону безпосередньо з-за кордону, якщо необхiднi данi вже мiстяться у супровiдних документах на товари.

Гарантiї

     10. Рекомендоване правило

     Митна служба не повинна вимагати гарантiй для допуску товарiв у вiльну зону.

Дозволенi операцiї

     11. Стандартне правило

     Стосовно товарiв, допущених у вiльну зону, дозволяється здiйснювати операцiї, необхiднi для забезпечення їхнього збереження, а також звичайнi операцiї щодо обробки товарiв з метою полiпшення їхньої упаковки або товарних якостей, або для пiдготовки товарiв до вiдвантаження, такi як, дроблення партiй, угруповання пакувальних мiсць, сортування, маркування та перепакування.

     12. Стандартне правило

     Якщо компетентнi органи допускають можливiсть здiйснення у вiльнiй зонi операцiй з переробки або виготовлення, цi органи у загальних рисах та/або детально визначають тi операцiї з переробки або виготовлення, яким можуть пiддаватися товари, у правилах, якi застосовуються на всiй територiї вiльної зони, або у виглядi дозволу, який видається органiзацiї, що здiйснює цi операцiї.

Товари, якi споживаються у межах вiльної зони

     13. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає перелiк випадкiв, коли товари, якi споживаються у вiльнiй зонi, можуть бути допущенi у вiльну зону зi звiльненням вiд мит та податкiв, та встановлює вимоги, якi повиннi бути виконанi.

Термiни перебування у вiльнiй зонi

     14. Стандартне правило

     Термiн перебування товарiв у вiльнiй зонi обмежується тiльки за виняткових обставин.

Передача прав власностi

     15. Стандартне правило

     Допускається передача прав власностi на товари, допущенi у вiльну зону.

Вивiз товарiв

     16. Стандартне правило

     Товари, допущенi у вiльну зону або виробленi в її межах, дозволяється вивозити повнiстю або частково в iншу вiльну зону або помiщувати їх пiд митний режим з дотриманням умов та формальностей, якi застосовуються у кожному випадку.

     17. Стандартне правило

     Єдиною декларацiєю, необхiдною при вивозi товарiв з вiльної зони, є декларацiя на товари, яка зазвичай необхiдна для того, щоб розмiстити їх пiд визначений митний режим.

     18. Рекомендоване правило

     Якщо митнiй службi повиннi представлятись документи стосовно товарiв, якi пiсля вивозу з вiльної зони вiдправляються безпосередньо за кордон, митна служба не повинна вимагати iнформацiї бiльше, нiж та, що вже мiститься у супровiдних документах на товари.

Нарахування мит та податкiв

     19. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює момент часу, який враховується з метою визначення вартостi та кiлькостi товарiв, що можуть випускатися для вiльного обiгу при вивозi з вiльної зони, а також ставки застосовуваних вiдповiдно ввiзних чи внутрiшнiх мит та податкiв.

     20. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює правила, застосовуванi для визначення суми вiдповiдно ввiзних чи внутрiшнiх мит та податкiв, якими обкладаються товари, що випускаються для вiльного обiгу пiсля операцiй щодо переробки або виготовлення у вiльнiй зонi.

Лiквiдацiя вiльної зони

     21. Стандартне правило

     У випадку лiквiдацiї вiльної зони вiдповiдним особам повинен надаватися достатнiй час для вивозу товарiв в iншу вiльну зону або для розмiщення їх пiд митний режим з дотриманням умов та формальностей, якi застосовуються в кожному випадку.

 

Спецiальний додаток E
Транзит

Роздiл 1
Митний транзит

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.4
"уповноважений вантажоодержувач" - особа, яка уповноважена митною службою одержувати товари безпосередньо на своїх об'єктах без представлення цих товарiв у митний орган призначення;
E2./
F.5
"уповноважений вiдправник вантажу" - особа, уповноважена митною службою вiдправляти товари безпосередньо зi своїх об'єктiв без пред'явлення цих товарiв у митний орган вiдправлення;
E3./
F.1
"контролюючий митний орган" - митний орган вiдповiдальний за одного чи декiлькох уповноважених вiдправникiв вантажу або уповноважених вантажоодержувачiв, який виконує стосовно цього спецiальну контрольну функцiю для всiх операцiй митного транзиту;
E4./
F.7
"митний транзит" - митний режим, вiдповiдно до якого товари транспортуються пiд митним контролем з одного митного органу в iнший митний орган;
E5./
F.6
"операцiя митного транзиту" - транспортування товарiв пiд режимом митного транзиту з митного органу вiдправлення в митний орган призначення;
E6./
F.2
"митний орган вiдправлення" - будь-який митний орган, в якому починається операцiя митного транзиту;
E7./
F.3
"митний орган призначення" - будь-який митний орган, в якому завершується операцiя митного транзиту;
E8./
F.8
"транспортна одиниця":
a) контейнери з внутрiшнiм об'ємом в один кубiчний метр або бiльше, в тому числi зйомнi частини,
b) автотранспортнi засоби, в тому числi причепи та напiвпричепи,
c) залiзничнi пасажирськi чи вантажнi вагони,
d) лiхтери, баржi та iншi судна, та
e) повiтрянi судна.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Митний транзит регулюється положеннями цього роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

Сфера застосування

     2. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє транспортування товарiв пiд режимом митного транзиту своєю територiєю:

     a) вiд пункту ввозу до пункту вивозу;

     b) вiд пункту ввозу до внутрiшнього митного органу;

     c) вiд внутрiшнього митного органу до пункту вивозу;

     d) вiд одного внутрiшнього митного органу до iншого внутрiшнього митного органу.

     3. Стандартне правило

     Товари, якi перевозяться згiдно з режимом митного транзиту, не обкладаються митами та податками при дотриманнi встановлених митною службою умов та представленнi всiх необхiдних гарантiй.

     4. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає осiб, вiдповiдальних перед митною службою за дотримання зобов'язань, що випливають з режиму митного транзиту, зокрема - за забезпечення представлення товарiв у митний орган призначення у незмiнному станi вiдповiдно до умов, встановлених митною службою.

     5. Рекомендоване правило

     Митна служба визнає осiб як уповноважених вантажовiдправникiв або уповноважених вантажоодержувачiв, пiсля того, як вона переконується, що дотримано умови встановленi митною службою.

Формальностi в митному органi вiдправлення

     a) Декларацiя на товари для митного транзиту

     6. Стандартне правило

     Будь-який комерцiйний або транспортний документ, в якому докладно представленi необхiднi данi, приймається як описова частина декларацiї на товари для митного транзиту, i на документi робиться вiдмiтка про це.

     7. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна приймати як декларацiю на товари для митного транзиту будь-який комерцiйний чи транспортний документ на вiдповiдний вантаж, який вiдповiдає усiм вимогам митної служби. Факт цього прийняття повинен вiдмiчатися на такому документi.

     b) Пломбування та iдентифiкацiя вантажу

     8. Стандартне правило

     Митна служба в митному органi вiдправлення здiйснює всi необхiднi заходи для того, щоб митний орган призначення мав можливiсть iдентифiкувати вантаж та виявити будь-яке несанкцiоноване втручання.

     9. Рекомендоване правило

     Якщо це не передбачено iншими мiжнародними конвенцiями, митна служба, як правило, не повинна вимагати попереднього допуску транспортних одиниць до транспортування товарiв пiд митними пломбами.

     10. Стандартне правило

     У випадках, коли вантаж перевозиться у транспортнiй одиницi, та при цьому вантаж повинен бути опломбований митною службою, митнi пломби накладаються безпосередньо на транспортну одиницю, якщо вона сконструйована й обладнана таким чином, що:

     a) митнi пломби можуть бути накладенi простим та надiйним способом;

     b) жоднi товари не можуть бути вилученi чи вкладенi в опломбовану частину транспортної одиницi без залишення очевидних слiдiв розкриття або ушкодження митної пломби;

     c) вiдсутнi потайнi мiсця, де можуть бути прихованi товари;

     d) усi мiсця, в яких можуть знаходитися товари, легко доступнi для митного огляду.

     Митна служба вирiшує, чи може бути використана транспортна одиниця з метою митного транзиту.

     11. Рекомендоване правило

     Якщо супровiднi документи дозволяють однозначно iдентифiкувати товари, то їхнє транспортування, як правило, повинно здiйснюватися без накладення митних пломб або крiпильних пристосувань. Однак, митна пломба або крiпильне пристосування може вимагатися, якщо:

     - митний орган вiдправлення вважає це необхiдним з огляду на управлiння ризиками;

     - це сприяє полегшенню операцiї митного транзиту в цiлому; або

     - це передбачено мiжнародною угодою.

     12. Стандартне правило

     У разi, якщо вантаж, у принципi, повинен транспортуватися пiд митними пломбами, але транспортну одиницю неможливо надiйно опломбувати, для забезпечення iдентифiкацiї вантажу та швидкого виявлення несанкцiонованого втручання використовуються такi способи:

     - повний огляд товарiв з докладним описом його результатiв у транзитних документах;

     - накладення митних пломб або крiпильних пристосувань на окремi упаковки;

     - точний опис товарiв з посиланням на зразки/проби, схеми, малюнки, фотографiї та iншi подiбнi засоби, якi додаються до транзитних документiв;

     - встановлення жорстких маршрутiв та термiнiв; або

     - митне супроводження.

     Рiшення про нездiйснення опломбування транспортної одиницi є, однак, прерогативою виключно митної служби.

     13. Стандартне правило

     Якщо митна служба встановлює термiн для митного транзиту, вiн повинен бути достатнiм для цiлей транзитної операцiї.

     14. Стандартне правило

     На прохання вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, митна служба повинна продовжити будь-який встановлений спочатку термiн.

     15. Стандартне правило

     Тiльки у випадках, коли митна служба вважає такi заходи обов'язковими, вона вимагає:

     a) транспортування товарiв чiтко визначеним маршрутом; або

     b) транспортування товарiв пiд митним супроводженням.

Митнi пломби

     16. Стандартне правило

     Митнi пломби та крiпильнi пристосування, якi використовуються для митного транзиту, повиннi вiдповiдати обов'язковим мiнiмальним вимогам, наведеним у Додатку до цього Роздiлу.

     17. Рекомендоване правило

     Для цiлей операцiї митного транзиту повиннi визнаватися митнi пломби та засоби iдентифiкацiї закордонної митної служби крiм випадкiв, коли:

     - вони визнанi недостатнiми;

     - вони вважаються ненадiйними; або

     - митна служба здiйснює перевiрку товарiв.

     У разi, коли митнi пломби та крiпильнi пристосування закордонної митної служби визнаються на митнiй територiї, їм повинен надаватися такий захист на цiй територiї, як i нацiональним пломбам та крiпильним пристосуванням.

     18. Рекомендоване правило

     Коли вiдповiднi митнi органи перевiряють митнi пломби та крiпильнi пристосування або здiйснюють перевiрку товарiв, вони повиннi фiксувати результати таких перевiрок у транзитному документi.

Формальностi пiд час транспортування

     19. Стандартне правило

     Допускається змiна митного органу призначення без попереднього повiдомлення, за винятком випадкiв, коли митною службою встановлено, що попереднє узгодження є необхiдним.

     20. Стандартне правило

     Дозволяється перевантажувати товари з одного транспортного засобу в iнший без дозволу митної служби за умови, що митнi пломби та крiпильнi пристосування не зламанi та не порушенi.

     21. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна дозволити транспортування товарiв у режимi митного транзиту в транспортнiй одиницi, яка одночасно перевозить iншi товари, якщо вона переконається в можливостi iдентифiкацiї товарiв у режимi митного транзиту, та у тому, що вимоги, встановленi митною службою, будуть дотриманi.

     22. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна вимагати вiд вiдповiдної особи негайного iнформування найближчого митного органу або iнших компетентних органiв про аварiї або iншi непередбаченi обставини, якi безпосередньо впливають на операцiю митного транзиту.

Завершення митного транзиту

     23. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство не передбачає нiяких iнших умов для завершення митного транзиту, крiм представлення товарiв та вiдповiдної декларацiї на товари митному органу призначення у будь-якi встановленi термiни; при цьому товари не повиннi пiддаватися будь-яким змiнам, не повиннi використовуватися; митнi пломби, крiпильнi пристосування та засоби iдентифiкацiї не повиннi бути ушкодженi.

     24. Стандартне правило

     Пiсля надходження товарiв пiд контроль митного органу призначення, цей орган без затримки проводить завершення операцiй митного транзиту пiсля того, як переконається, що всi необхiднi умови виконанi.

     25. Рекомендоване правило

     Недотримання встановленого маршруту або термiнiв не повинно спричиняти стягнення мит та податкiв, якi потенцiйно пiдлягають сплатi, за умови, що митна служба впевнилася у дотриманнi всiх iнших вимог.

Мiжнароднi угоди, якi стосуються митного транзиту

     26. Рекомендоване правило

     Договiрнi Сторони повиннi ретельно розглядати можливiсть приєднання до мiжнародних угод, якi стосуються митного транзиту. Якщо приєднання до таких мiжнародних угод є неможливим, при розробцi двостороннiх чи багатостороннiх угод для встановлення мiжнародної схеми митного транзиту Договiрнi Сторони мають враховувати Стандартнi правила та Рекомендованi правила викладенi у цьому Роздiлi.

 

Додаток

Мiнiмальнi вимоги, якi висуваються щодо митних пломб та крiпильних пристосувань

     A. Митнi пломби та крiпильнi пристосування повиннi вiдповiдати таким мiнiмальним вимогам:

     1. Загальнi вимоги щодо пломб та крiпильним пристосувань:

     Пломби та крiпильнi пристосування повиннi:

     a) бути мiцними i надiйними;

     b) забезпечувати можливiсть їхнього накладення легким та швидким способом;

     c) забезпечувати їхню швидку перевiрку та iдентифiкацiю;

     d) забезпечувати неможливiсть їхнього зняття або розкрiплення без залишення слiдiв злому або ушкодження;

     e) бути одноразового використання, крiм пломб, призначених для багаторазового використання (наприклад, електронних);

     f) бути сконструйованими таким чином, щоб їхнє копiювання або пiдробка були максимально ускладненими.

     2. Фiзичнi характеристики пломб:

     a) форма та розмiр пломби повиннi уможливлювати швидке розрiзнення будь-якого iдентифiкацiйного маркування;

     b) всi отвори в пломбi за розмiром повиннi вiдповiдати використовуваним крiпильним пристосуванням та повиннi бути розмiщенi таким чином, щоб при накладеннi пломби крiпильне пристосування було мiцно зафiксоване;

     c) використовуваний матерiал повинен бути досить мiцним для запобiгання можливостi випадкового порушення пломби, передчасного зносу (пiд впливом погодних умов, хiмiкатiв тощо) чи непомiтного ушкодження;

     d) матерiал, що використовується повинен вибиратися з урахуванням застосовуваної системи опломбування.

     3. Фiзичнi характеристики крiпильних пристосувань:

     a) крiпильне пристосування повинне бути мiцним та стiйким за будь-яких погодних умов та корозiй;

     b) довжина використовуваного крiпильного пристосування повинна забезпечувати неможливiсть повного чи часткового вiдкриття опломбованого запiрного пристосування без ушкодження пломби або крiпильного пристосування чи iнших очевидних слiдiв спроб вiдкриття;

     c) використовуваний матерiал повинен вибиратися з урахуванням застосовуваної системи опломбування.

     4. Iдентифiкацiйне маркування:

     Пломба або крiпильне пристосування повиннi мати маркування:

     a) яке iдентифiкує пломбу як митну, для чого на нiй проставляється слово "Митниця", бажано однiєю з офiцiйних мов Ради (англiйською чи французькою);

     b) в якому зазначено країну, де була накладена пломба, бажано у виглядi знака, який використовується на автотранспортних засобах для позначення країни їхньої реєстрацiї при мiжнародних перевезеннях;

     c) яке забезпечує можливiсть iдентифiкацiї митного органу, яким або пiд юрисдикцiєю якого було здiйснено накладення пломби, наприклад, за допомогою кодового знаку чи номеру.

     B. Пломби або крiпильнi пристосування, якi використовуються уповноваженими вiдправниками вантажу або iншими уповноваженими особами для забезпечення безпеки в iнтересах митної служби для цiлей митного транзиту, повиннi забезпечувати порiвняну з митними пломбами ступiнь фiзичного захисту та можливiсть iдентифiкацiї особи, яка здiйснювала накладення пломби по вiдповiдних цифрових кодах, зазначених у транзитних документах.

Роздiл 2
Перевантаження

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"перевантаження" - митний режим, вiдповiдно до якого товари перевантажуються пiд митним контролем з транспортного засобу, використовуваного при ввозi, на транспортний засiб, використовуваний при вивозi, на територiї того самого митного органа, що є одночасно митним органом ввозу i вивозу.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Перевантаження регулюється положеннями цього роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

     2. Стандартне правило

     Товари, допущенi до перевантаження, не обкладаються митами та податками, якщо дотримуються умови, встановленi митною службою.

     3. Рекомендоване правило

     У перевантаженнi не повинно бути вiдмовлено тiльки на пiдставi країни походження, вiдправлення або призначення товарiв.

Помiщення пiд режим перевантаження

     a) Декларацiя

     4. Стандартне правило

     Для цiлей перевантаження вимагається лише одна декларацiя на товари.

     5. Стандартне правило

     Будь-який комерцiйний чи транспортний документ, в якому докладно представленi необхiднi данi, приймається як описова частина декларацiї на товари для перевантаження, та це прийняття зазначається на такому документi.

     6. Стандартне правило

     Митна служба повинна приймати як декларацiю на товари для перевантаження будь-який комерцiйний чи транспортний документ, який стосується вiдповiдного вантажу, якщо цей документ вiдповiдає всiм вимогам митної служби. Про прийняття зазначається в такому документi.

     b) Перевiрка та iдентифiкацiя товарiв

     7. Стандартне правило

     Якщо митна служба вважатиме за потрiбне, при ввозi вона вживає заходiв для забезпечення можливостi iдентифiкацiї перевантажених товарiв при їхньому вивозi та швидкого виявлення будь-якого несанкцiонованого втручання.

     c) Додатковi заходи контролю

     8. Стандартне правило

     Коли митна служба встановлює термiн для вивозу товарiв, що декларуються для перевантаження, цей термiн повинен бути достатнiм для здiйснення перевантаження.

     9. Рекомендоване правило

     За запитом вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, митна служба продовжує встановлений спочатку термiн.

     10. Рекомендоване правило

     Недотримання встановлених термiнiв не повинно спричиняти стягнення мита та податкiв, якi потенцiйно пiдлягають стягненню за умови, що митна служба впевнилася в дотриманнi всiх iнших вимог.

     d) Дозволенi операцiї

     11. Рекомендоване правило

     За запитом вiдповiдної особи та на умовах, якi митна служба може встановити, митна служба в максимально можливому обсязi повинна дозволити здiйснення з товарами, якi перевантажуються, операцiй, що можуть сприяти їхньому вивозу.

Роздiл 3
Каботажне транспортування товарiв

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"режим каботажного транспортування товарiв" - митний режим, згiдно з яким:
а) товари, якi знаходяться у вiльному обiгу; та
б) завезенi товари, якi не були задекларованi, за умови, що вони повиннi бути транспортованi iншим морським (рiчковими) судном нiж те, на якому вони прибули на митну територiю
завантажуються на морське (рiчкове) судно в одному пунктi на митнiй територiї та транспортуються в iнший пункт на тiй же митнiй територiї, де здiйснюється їхнє розвантаження.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Режим каботажного транспортування товарiв регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатка.

Сфера застосування

     2. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє перевезення товарiв у режимi каботажного транспортування на борту морського (рiчкового) судна одночасно з iншими товарами за умови, що вона впевнилася в тому, що цi товари можуть бути iдентифiкованi та, що iншi вимоги будуть виконанi.

     3. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна вимагати, щоб товари, якi знаходяться у вiльному обiгу, перевозилися в режимi каботажного транспортування окремо вiд iнших товарiв, що знаходяться на борту морського (рiчкового) судна, тiльки якщо вона вважає це необхiдним для цiлей контролю.

     4. Рекомендоване правило

     За запитом вiдповiдної особи та при дотриманнi умов, визнаних митною службою необхiдними, остання повинна дозволити перевезення товарiв у режимi каботажного транспортування на борту морського (рiчкового) судна, яке пiд час каботажу робить зупинку в iноземному порту.

     5. Рекомендоване правило

     Якщо морському (рiчковому) судну, яке повинно зупинитися в одному чи декiлькох пунктах, що знаходяться за межами митної територiї, виданий дозвiл на перевезення товарiв у режимi каботажного транспортування, на цi товари повиннi бути накладенi пломби лише за запитом вiдповiдної особи або у разi, якщо митна служба вважає опломбування необхiдним для забезпечення того, щоб неможливо було вилучити цi товари або додатково розмiстити iншi товари, таким чином, щоб це не можна було швидко виявити.

     6. Рекомендоване правило

     Якщо морське (рiчкове) судно, що перевозить товари в режимi каботажного транспортування, вимушене вiдхилитися вiд запланованого курсу i зробити зупинку в пунктi за межами митної територiї, митна служба повинна розглядати цi товари як такi, що залишаються пiд режимом каботажного транспортування за умови, що вона впевнилася в тому, що це саме тi товари, якi первинно були помiщенi пiд цей режим.

Навантаження та розвантаження

     7. Стандартне правило

     Митне законодавство визначає мiсця, в яких дозволяється робити навантаження або розвантаження товарiв, розмiщених пiд режим каботажного транспортування, а також час, в який цi розвантаження або навантаження можуть здiйснюватися.

     8. Рекомендоване правило

     У випадку, коли на борту морського (рiчкового) судна перевозяться тiльки товари, якi знаходяться у вiльному обiгу, за запитом вiдповiдної особи митна служба повинна дозволити навантаження та розвантаження товарiв, помiщених пiд режим каботажного транспортування, у будь-якому мiсцi та у будь-який час.

     9. Рекомендоване правило

     За запитом вiдповiдної особи митна служба повинна дозволити навантаження або розвантаження товарiв, помiщених пiд режим каботажного транспортування, в iншому пунктi, нiж той, який зазвичай дозволений для цих цiлей, навiть якщо морське (рiчкове) судно перевозить також ввезенi товари, що не декларувалися, або товари, помiщенi пiд iнший митний режим. Будь-якi стягнутi при цьому збори обмежуються приблизною вартiстю наданих послуг.

     10. Рекомендоване правило

     Якщо морське (рiчкове) судно, що перевозить товари пiд режимом каботажного транспортування, протягом свого рейсу вiдхиляється вiд курсу, митна служба за запитом вiдповiдної особи повинна дозволити розвантаження таких товарiв пiд режимом каботажного транспортування в iншому пунктi, нiж той, який був спочатку запланований. Будь-якi стягнутi при цьому збори обмежуються приблизною вартiстю наданих послуг.

     11. Стандартне правило

     Коли перевезення товарiв у режимi каботажного транспортування переривається внаслiдок аварiї або форс-мажорних обставин, митна служба вимагає вiд капiтана або iншої вiдповiдної особи вжиття всiх розумних запобiжних заходiв для уникнення можливостi несанкцiонованого обiгу товарiв та для iнформування митної служби або iнших компетентних органiв про характер такої аварiї чи iнших обставин, що перервали перевезення.

     12. Стандартне правило

     Якщо морське (рiчкове) судно, що перевозить товари в режимi каботажного транспортування, має на борту ввезенi товари, що не декларувалися, чи товари, помiщенi пiд iнший митний режим, митна служба дозволяє навантаження або розвантаження товарiв пiд режимом каботажного транспортування у найкоротший термiн пiсля прибуття судна в мiсце навантаження або розвантаження.

Документи

     13. Стандартне правило

     Митна служба вимагає вiд капiтана або iншої вiдповiдної особи пред'явлення тiльки одного документа, який мiстить данi про судно, перелiк товарiв, якi перевозяться пiд режимом каботажного транспортування, та назву порту або портiв, якi знаходяться на митнiй територiї, де повинно здiйснюватися розвантаження товарiв. Цей документ, пiсля затвердження митною службою, є дозволом на перевезення товарiв у режимi каботажного транспортування.

     14. Рекомендоване правило

     Митна служба зобов'язана видавати генеральний дозвiл на перевезення товарiв пiд режимом каботажного транспортування морським (рiчковим) судам, якi здiйснюють регулярнi торговi рейси мiж визначеними портами.

     15. Рекомендоване правило

     Перед навантаженням товарiв на морське (рiчкове) судно, що має генеральний дозвiл, митна служба повинна вимагати представлення тiльки перелiку товарiв, призначених для перевезення пiд режимом каботажного транспортування.

     16. Рекомендоване правило

     Стосовно товарiв, якi вивантажуються iз судна, що має одноразовий дозвiл, митна служба повинна вимагати вiд капiтана або iншої вiдповiдної особи представлення тiльки одного примiрника копiї дозволу, що мiстить перелiк товарiв, дозволених до розвантаження в даному порту. Стосовно суден, що мають генеральний дозвiл, повинен вимагатися тiльки перелiк товарiв, що вивантажуються.

Гарантiї

     17. Стандартне правило

     Тiльки у випадку, коли митна служба вважає це необхiдним, вона вимагає пред'явлення гарантiй стосовно товарiв, що перевозяться у режимi каботажного транспортування, знаходяться у вiльному обiгу, та при вивозi пiдлягають обкладанню вивiзними митами та податками або пiдпадають пiд обмеження чи заборони на вивiз.

 

Спецiальний додаток F

Роздiл 1
Переробка на митнiй територiї

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.3
"компенсацiйнi продукти," - продукти, якi є результатом виробництва, переробки або ремонту товарiв, щодо яких дозволене використання режиму переробки на митнiй територiї;
E2./
F.1
"еквiвалентнi товари" - вiтчизнянi або ввезенi товари, якi є iдентичними за описом, якiстю та технiчними характеристиками товарам, ввезеним для операцiй з переробки на митнiй територiї, якi вони замiнюють;
E3./
F.2
"переробка на митнiй територiї" - митний режим, вiдповiдно до якого певнi товари можуть бути ввезенi на митну територiю з умовним звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв, виходячи з того, що такi товари призначенi для виробництва, переробки або ремонту та наступного вивозу.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Переробка на митнiй територiї регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

Сфера застосування

     2. Стандартне правило

     Товари, якi є допущеними для переробки на митнiй територiї, пiдлягають повному умовному звiльненню вiд ввiзних мита та податкiв. Однак ввiзнi мита та податки можуть стягуватися з будь-яких продуктiв, включаючи вiдходи, що утворилися в результатi переробки або виробництва товарiв, допущених для переробки на митнiй територiї, що не вивезенi або не приведенi у комерцiйно непридатний стан.

     3. Стандартне правило

     Переробка на митнiй територiї не обмежується товарами, безпосередньо ввезеними з-за кордону, але також допускається стосовно товарiв вже розмiщених пiд iнший митний режим.

     4. Рекомендоване правило

     У переробцi на митнiй територiї не повинно бути вiдмовлено тiльки на пiдставi країни походження товарiв, країни вiдправлення або країни їхнього призначення.

     5. Стандартне правило

     Коло осiб, що користуються правом ввозу товарiв для переробки на митнiй територiї, не обмежується власником ввезених товарiв.

     6. Рекомендоване правило

     У тих випадках, коли в рамках виконання контракту, укладеного з iноземною особою, товари, якi пiдлягають використанню, поставляються цiєю особою, у переробцi на митнiй територiї не може бути вiдмовлено на тiй пiдставi, що на митнiй територiї країни ввозу наявнi товари, iдентичнi за описом, якiстю та технiчними характеристиками.

     7. Рекомендоване правило

     Можливiсть встановлення наявностi ввезених товарiв у компенсацiйних продуктах не повинна розглядатися як необхiдна умова для переробки на митнiй територiї у випадках, коли:

     a) товари можуть бути iдентифiкованi:

     - шляхом представлення докладних даних про витраченi ресурси та технологiї виробництва компенсацiйних продуктiв; або

     - шляхом здiйснення митного контролю пiд час проведення операцiй з переробки;

або

     b) режим завершується вивозом отриманих у результатi переробки продуктiв, iдентичних за описом, якiстю та технiчними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митнiй територiї.

Помiщення товарiв пiд режим переробки на митнiй територiї

     a) Дозвiл на переробку на митнiй територiї

     8. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає обставини, за яких для здiйснення переробки на митнiй територiї необхiдний попереднiй дозвiл, та органи, уповноваженi видавати такий дозвiл.

     9. Стандартне правило

     У дозволi на переробку на митнiй територiї вказується спосiб здiйснення дозволених операцiй пiд режимом переробки на митнiй територiї.

     10. Рекомендоване правило

     У випадку, якщо заява на переробку на митнiй територiї подана пiсля ввозу товарiв i вона вiдповiдає критерiям для видачi вiдповiдного дозволу, такий дозвiл повинний бути виданий заднiм числом.

     11. Рекомендоване правило

     Особам, якi здiйснюють регулярнi операцiї з переробки на митнiй територiї, на їхнє прохання повинен видаватися генеральний дозвiл на такi операцiї.

     12. Стандартне правило

     У тих випадках, коли товари, допущенi для переробки на митнiй територiї, пiдлягають операцiям з виробництва або переробки, компетентнi органи встановлюють або погоджують норму виходу продукцiї в результатi такої операцiї посилаючись на фактичнi умови, в яких вона здiйснюється. Опис, якiсть та кiлькiсть рiзних компенсацiйних продуктiв точно визначаються пiсля встановлення або узгодження норми виходу.

     13. Рекомендоване правило

     У тих випадках, коли операцiї з переробки на митнiй територiї:

     - стосуються товарiв, якi мають практично постiйнi характеристики;

     - зазвичай здiйснюються вiдповiдно до чiтко визначених технiчних умов; та

     - призводять до випуску компенсацiйних продуктiв незмiнної якостi;

     компетентнi органи повиннi встановлювати стандартнi норми виходу, застосовнi до таких операцiй.

     b) Заходи з iдентифiкацiї

     14. Стандартне правило

     Вимоги щодо iдентифiкацiї товарiв для переробки на митнiй територiї встановлюються митною службою. При цьому належним чином враховуються характер товарiв, операцiя, яку передбачається здiйснити, та важливiсть iнтересiв причетних сторiн.

Перебування товарiв на митнiй територiї

     15. Стандартне правило

     Митна служба встановлює термiн переробки товарiв на митнiй територiї у кожному випадку.

     16. Рекомендоване правило

     На прохання вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, остання зобов'язана продовжити початковий встановлений термiн.

     17. Рекомендоване правило

     Повинна бути передбачена можливiсть для продовження термiну переробки товарiв на митнiй територiї у випадку передачi права власностi на ввезенi товари та компенсацiйнi продукти третiй особi, якщо ця особа приймає на себе зобов'язання особи, якiй виданий вiдповiдний дозвiл.

     18. Рекомендоване правило

     Компетентнi органи повиннi дозволяти здiйснення операцiй з переробки особою iншою, нiж та, якiй виданий дозвiл на переробку на митнiй територiї. Передача права власностi на товари, допущенi до переробки на митнiй територiї, не є обов'язковою за умови, що особа, якiй наданий дозвiл на переробку на митнiй територiї, залишається вiдповiдальною перед митною службою за дотримання умов, викладених у дозволi, протягом усього термiну здiйснення зазначених операцiй.

     19. Стандартне правило

     Повинна бути передбачена можливiсть дозволяти вивезення компенсацiйних продуктiв через iнший митний орган, нiж той, через який товари, помiщенi пiд режим переробки на митнiй територiї, були ввезенi.

Завершення режиму переробки на митнiй територiї

     a) Вивiз

     20. Стандартне правило

     Повинна бути передбачена можливiсть завершення режиму переробки на митнiй територiї шляхом вивозу компенсацiйних продуктiв однiєю чи декiлькома партiями.

     21. Стандартне правило

     На запит вiдповiдної особи компетентнi органи дозволяють зворотний вивiз товарiв у тому ж станi, в якому вони були ввезенi, завершуючи тим самим режим переробки на митнiй територiї.

     b) Iншi способи завершення режиму

     22. Рекомендоване правило

     Повинна бути передбачена можливiсть призупинення або завершення режиму переробки на митнiй територiї шляхом помiщення ввезених товарiв або продуктiв переробки пiд iнший митний режим, якщо дотриманi умови та формальностi, застосовнi у кожному випадку.

     23. Рекомендоване правило

     Нацiональне законодавство повинне передбачати, що сума ввiзних мит та податкiв, застосовних у випадку, коли компенсацiйнi продукти не вивезенi, не перевищує суму ввiзних мит та податкiв, застосовних щодо ввезених товарiв допущених для переробки на митнiй територiї.

     24. Стандартне правило

     Повинна бути передбачена можливiсть завершення режиму переробки на митнiй територiї стосовно товарiв, втрачених в результатi їхнього характеру, наскiльки має мiсце вивiз компенсацiйних продуктiв, за умови, що факт такої втрати встановлений належним чином, задовiльним для митної служби.

     25. Рекомендоване правило

     Продукти, отриманi в результатi переробки еквiвалентних товарiв, повиннi розглядатися як компенсацiйнi продукти для цiлей цього Роздiлу (еквiвалентна компенсацiя).

     26. Рекомендоване правило

     Якщо еквiвалентна компенсацiя дозволяється, митна служба повинна дозволяти здiйснення вивозу компенсацiйних продуктiв до ввозу товарiв для переробки на митнiй територiї.

Роздiл 2
Переробка поза митною територiєю

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
" компенсацiйнi продукти" - продукти, якi отриманi за кордоном та є результатом виробництва, переробки або ремонту товарiв, стосовно яких дозволено використовувати режим переробки поза митною територiєю;
E2./
F.1
"переробка поза митною територiєю" - митний режим, вiдповiдно до якого товари, якi мають статус товарiв у вiльному обiгу на митнiй територiї, можуть тимчасово вивозитися для виробництва, переробки або ремонту за кордоном для наступного зворотного ввозу, з повним або частковим звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Переробка поза митною територiєю регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

Сфера застосування

     2. Рекомендоване правило

     У переробцi поза митною територiєю не може бути вiдмовлено тiльки на тiй пiдставi, що товари пiдлягають виробництву, переробцi або ремонту у визначенiй країнi.

     3. Стандартне правило

     Тимчасовий вивiз товарiв для переробки поза митною територiєю може бути здiйснений не лише особою, що є власником цих товарiв.

Розмiщення товарiв пiд режим переробки поза митною територiєю

     a) Формальностi, що передують тимчасовому вивозу товарiв

     4. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає перелiк випадкiв, коли для переробки поза митною територiєю потрiбен попереднiй дозвiл, та визначає органи, уповноваженi видавати такий дозвiл. Такi випадки повиннi бути зведенi до мiнiмуму.

     5. Рекомендоване правило

     Особам, якi здiйснюють регулярнi операцiї з переробки поза митною територiєю, згiдно з їхнiм запитом повинен видаватися генеральний дозвiл на такi операцiї.

     6. Рекомендоване правило

     Компетентнi органи повиннi встановити норму виходу продукцiї в результатi операцiї з переробки поза митною територiєю, якщо вони вважатимуть це необхiдним або у разi, коли це полегшує цю операцiю. Опис, якiсть та кiлькiсть рiзних компенсацiйних продуктiв точно визначаються пiсля встановлення норми виходу.

     b) Заходи з iдентифiкацiї

     7. Стандартне правило

     Вимоги щодо iдентифiкацiї товарiв для переробки поза митною територiєю встановлюються митною службою. При цьому належним чином враховуються характер товарiв, операцiя, яку передбачається здiйснити та важливiсть iнтересiв причетних сторiн.

Перебування товарiв поза митною територiєю

     8. Стандартне правило

     Митна служба встановлює термiн переробки поза митною територiєю в кожному випадку.

     9. Рекомендоване правило

     Згiдно з запитом вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, митна служба зобов'язана продовжити початковий встановлений термiн.

Ввiз компенсацiйних товарiв

     10. Стандартне правило

     Повинна бути передбачена можливiсть дозволяти ввезення компенсацiйних продуктiв через iнший митний орган, нiж той, через який товари були тимчасово вивезенi для переробки поза митною територiєю.

     11. Стандартне правило

     Повинна бути передбачена можливiсть дозволяти ввезення компенсацiйних продуктiв однiєю чи кiлькома партiями.

     12. Стандартне правило

     Згiдно з запитом вiдповiдної особи компетентнi органи дозволяють зворотний ввiз товарiв, тимчасово вивезених для переробки поза митною територiєю, зi звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв, якщо цi товари повертаються у незмiнному станi.

     Це звiльнення не застосовується щодо ввiзних мита та податкiв, по яких були здiйсненi повернення або звiльнення в зв'язку з тимчасовим вивозом товарiв для переробки поза митною територiєю.

     13. Стандартне правило

     Повинна передбачатися можливiсть завершення режиму переробки поза митною територiєю декларуванням товарiв для остаточного вивозу за винятком випадкiв, коли нацiональне законодавство зобов'язує здiйснювати зворотний ввiз товарiв, тимчасово вивезених для переробки поза митною територiєю, при дотриманнi умов та формальностей, застосовних у кожному випадку.

Мита та податки, якi застосовуються щодо компенсацiйних продуктiв

     14. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює обсяг звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв, що надається при випуску компенсацiйних продуктiв для вiльного обiгу та методи розрахунку такого звiльнення.

     15. Стандартне правило

     Звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв, передбачене для компенсацiйних продуктiв, не застосовується щодо мит та податкiв, по яких були наданi вiдшкодування або звiльнення у зв'язку з тимчасовим вивозом товарiв для переробки поза митною територiєю.

     16. Рекомендоване правило

     Якщо товари, тимчасово вивезенi для переробки поза митною територiєю, були безкоштовно вiдремонтованi за кордоном, повинна передбачатися можливiсть їхнього зворотного ввезення з повним звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв на умовах, визначених нацiональним законодавством.

     17. Рекомендоване правило

     Звiльнення вiд ввiзних мита та податкiв повинно надаватися у випадку, якщо компенсацiйнi продукти були помiщенi пiд iнший митний режим до їхнього декларування для вiльного обiгу.

     18. Рекомендоване правило

     Звiльнення вiд ввiзних мита та податкiв повинне надаватися у разi передачi права власностi на компенсацiйнi продукти третiй особi до їхнього допуску для вiльного обiгу.

Роздiл 3
Повернення

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
"повернення" - сума ввiзних мита та податкiв, що повертаються при застосуваннi режиму повернення;
E2./
F.3
"режим повернення" - митний режим, що передбачає при вивозi товарiв повернення (повне чи часткове) ввiзних мита та податкiв, якi були сплаченi стосовно цих товарiв, або матерiалiв, що мiстяться в них або були використанi у процесi їхнього виробництва;
E3./
F.1
"еквiвалентнi товари" - вiтчизнянi чи ввезенi товари, iдентичнi за описом, якiстю та технiчними характеристиками товарам, помiщеним пiд режим повернення, якi вони замiняють.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Режим повернення регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

     Сфера застосування

     2. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює перелiк випадкiв, коли може вимагатися повернення.

     3. Рекомендоване правило

     Нацiональне законодавство повинне передбачати умови застосування режиму повернення, коли товари, стосовно яких були сплаченi ввiзнi мита i податки, замiняються еквiвалентними товарами, використаними для виробництва товарiв, що вивозяться.

Умови, що пiдлягають виконанню

     4. Стандартне правило

     Митна служба не припиняє виплату повернення тiльки на тiй пiдставi, що на момент ввозу товарiв з метою допуску для вiльного обiгу iмпортер не повiдомив про свiй намiр вимагати повернення при вивозi. Таким самим чином вивiз товарiв не є обов'язковим, коли така заява була зроблена на момент ввозу товарiв.

Термiни перебування товарiв на митнiй територiї

     5. Стандартне правило

     Якщо для вивозу товарiв встановлений термiн, пiсля закiнчення якого повернення митних платежiв не допускається, цей термiн згiдно з вiдповiдним запитом повинен бути продовжений, якщо пiдстави будуть визнанi митною службою обґрунтованими.

     6. Рекомендоване правило

     Якщо встановлений термiн перевищує термiн, протягом якого заява про повернення не приймається, повинна передбачатися можливiсть продовження цього термiну з комерцiйних або iнших причин, визнаних митною службою обґрунтованими.

Здiйснення повернення

     7. Стандартне правило

     Повернення здiйснюється у найкоротший термiн пiсля перевiрки обґрунтованостi заяви.

     8. Рекомендоване правило

     Нацiональне законодавство повинне передбачати використання електронних засобiв для здiйснення повернення.

     9. Рекомендоване правило

     Повернення також повинне здiйснюватися при помiщеннi товарiв на митний склад або у вiльну зону за умови, що вони призначенi для наступного вивозу.

     10. Рекомендоване правило

     Згiдно з запитом митна служба зобов'язана перiодично здiйснювати повернення щодо товарiв, вивезених протягом визначеного промiжку часу.

Роздiл 4
Переробка товарiв для вiльного обiгу

Визначення

     Для цiлей цього роздiлу:

E1./
F.1
"переробка товарiв для вiльного обiгу" - митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi товари можуть пiддаватися операцiям з виготовлення, переробки або обробки до митного оформлення для випуску у вiльний обiг та пiд митним контролем до такого ступеня, що сума ввiзних мита та податкiв, якi застосовуються до отриманих таким чином товарiв, стає нижчою за ту суму, що була б застосована до ввезених товарiв.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Переробка товарiв для вiльного обiгу регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

     2. Стандартне правило

     Режим переробки товарiв для вiльного обiгу надається за умови, що:

     - митна служба може впевнитися в тому, що продукти, якi утворилися при переробцi товарiв для вiльного обiгу, були отриманi з ввезених товарiв; та

     - пiсля виготовлення, переробки або обробки товарiв вони не можуть бути економiчно вигiдно вiдновленi у вихiдному станi.

Сфера застосування

     3. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає категорiї товарiв та операцiї, дозволенi для переробки товарiв для вiльного обiгу.

     4. Стандартне правило

     Переробка товарiв для вiльного обiгу не обмежується товарами, безпосередньо ввезеними з-за кордону, але також дозволяється для товарiв, вже помiщених пiд iнший митний режим.

     5. Стандартне правило

     Коло осiб, що мають право переробляти товари для вiльного обiгу, не обмежується власником ввезених товарiв.

     6. Рекомендоване правило

     Особам, що здiйснюють регулярнi операцiї з переробки товарiв для вiльного обiгу, згiдно з їхнiм запитом повинен видаватися генеральний дозвiл на такi операцiї.

Завершення операцiй з переробки товарiв для вiльного обiгу

     7. Стандартне правило

     Операцiї з переробки товарiв для вiльного обiгу завершуються митним оформленням для вiльного обiгу продуктiв, що утворилися в результатi переробки.

     8. Стандартне правило

     Коли це виправдано обставинами та за запитом вiдповiдної особи, митна служба погоджується з завершенням режиму пiсля помiщення продуктiв, що утворилися в результатi виготовлення, переробки або обробки, пiд iнший митний режим з дотриманням умов та формальностей, застосовних у кожному випадку.

     9. Стандартне правило

     Будь-якi вiдходи та залишки, що утворилися в результатi переробки товарiв для вiльного обiгу, у випадку їхнього митного оформлення для вiльного обiгу, обкладаються ввiзними митами та податками, застосовуваними до таких вiдходiв та залишкiв, ввезених у цьому станi.

 

Спецiальний додаток G
Переробка

Роздiл 1
Тимчасовий ввiз

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"тимчасовий ввiз" - митний режим, вiдповiдно до якого визначенi товари можуть бути ввезенi на митну територiю з умовним звiльненням, повним або частковим, вiд сплати ввiзних мита та податкiв; такi товари повиннi ввозитися для конкретних цiлей та призначатися для зворотного вивозу протягом встановленого термiну без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їхнього використання;

Принцип

     1. Стандартне правило

     Тимчасовий ввiз регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, положеннями Загального додатку.

Сфера застосування

     2. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає перелiк випадкiв, коли дозвiл на тимчасовий ввiз може бути наданий.

     3. Стандартне правило

     Тимчасово ввезенi товари пiдлягають повному умовному звiльненню вiд ввiзних мита та податкiв, за винятком випадкiв, коли нацiональним законодавством передбачено, що звiльнення може бути тiльки частковим.

     4. Стандартне правило

     Тимчасовий ввiз не обмежується товарами, безпосередньо ввезеними з-за кордону, але також дозволяється для товарiв, вже помiщених пiд iнший митний режим.

     5. Рекомендоване правило

     Дозвiл на тимчасовий ввiз повинен надаватися незалежно вiд країни походження товарiв, країни вiдправлення або країни їхнього призначення.

     6. Стандартне правило

     Тимчасово ввезенi товари можуть пiддаватися операцiям, необхiдним для забезпечення їхнього збереження пiд час перебування на митнiй територiї.

Формальностi, що передують наданню дозволу на тимчасовий ввiз

     7. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає перелiк випадкiв, коли для тимчасового ввозу потрiбний попереднiй дозвiл, та визначає органи, уповноваженi видавати такий дозвiл. Такi випадки повиннi бути зведенi до мiнiмуму.

     8. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна вимагати представлення товарiв у конкретному митному органi тiльки у випадках, коли це може полегшувати тимчасовий ввiз.

     9. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна дозволяти тимчасовий ввiз без письмової декларацiї на товари у випадках, коли вiдсутнi сумнiви щодо наступного зворотного вивозу цих товарiв.

     10. Рекомендоване правило

     Договiрнi Сторони зобов'язанi ретельно вивчати можливiсть приєднання до мiжнародних договорiв, якi стосуються тимчасового ввозу, що дозволить їм приймати документи та гарантiї, виданi мiжнародними органiзацiями, замiсть нацiональних митних документiв та гарантiй.

Заходи щодо iдентифiкацiї

     11. Стандартне правило

     Тимчасовий ввiз товарiв допускається за умови, що митна служба переконується в тому, що вона зможе iдентифiкувати цi товари на момент завершення тимчасового ввозу.

     12. Рекомендоване правило

     Для iдентифiкацiї тимчасово ввезених товарiв митна служба повинна вживати власних заходiв з iдентифiкацiї товарiв тiльки у тих випадках, коли комерцiйнi способи iдентифiкацiї є не достатнiми.

Термiни зворотного вивозу

     13. Стандартне правило

     Митна служба встановлює термiн тимчасового ввозу в кожному випадку.

     14. Рекомендоване правило

     Згiдно з запитом вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, остання зобов'язана продовжити початковий встановлений термiн.

     15. Рекомендоване правило

     У тих випадках, коли товари, щодо яких виданий дозвiл на тимчасовий ввiз, не можуть бути зворотно вивезенi внаслiдок накладення арешту на них, за винятком випадкiв накладення арешту за позовом приватних осiб, зобов'язання про зворотний вивiз повинне бути призупинено на термiн арешту.

Передача права на тимчасовий ввiз

     16. Рекомендоване правило

     Згiдно з запитом митна служба зобов'язана видати дозвiл на передачу права використання режиму тимчасового ввозу будь-якiй iншiй особi за умови, що ця особа:

     a) вiдповiдає встановленим умовам; та

     b) приймає на себе зобов'язання особи, яка користувалася правом тимчасового ввозу.

Завершення режиму тимчасового ввозу

     17. Стандартне правило

     Передбачається, що тимчасово ввезенi товари можуть бути вивезенi з митної територiї через iнший митний орган, нiж той, через який цi товари були ввезенi.

     18. Стандартне правило

     Передбачається, що тимчасово ввезенi товари можуть бути вивезенi з митної територiї однiєю чи декiлькома партiями.

     19. Рекомендоване правило

     Передбачається, що тимчасовий ввiз може бути призупинений або завершений шляхом помiщення ввезених товарiв пiд iнший митний режим, якщо дотриманi умови та формальностi, застосовнi в кожному випадку.

     20. Рекомендоване правило

     Якщо заборони або обмеження, що дiяли на момент тимчасового ввозу, скасованi протягом термiну дiї документу тимчасового ввозу, митна служба зобов'язана задовольнити запит на завершення тимчасового ввозу товарiв шляхом митного оформлення для вiльного обiгу.

     21. Рекомендоване правило

     Якщо гарантiя надана у формi внесення на депозит коштiв, повинна передбачатися можливiсть їхнього повернення в митному органi зворотного вивозу, навiть якщо товари не були ввезенi через цей орган.

Випадки тимчасового ввозу

     a) Повне умовне звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв

     22. Рекомендоване правило

     Дозвiл на тимчасовий ввiз з повним умовним звiльненням вiд мита та податкiв повинен надаватися щодо товарiв, передбачених перерахованими нижче Додатками до Конвенцiї про тимчасовий ввiз (Стамбульська Конвенцiя) вiд 26 червня 1990 року:

     1) "Товари, призначенi для показу чи використання на виставках, ярмарках, зустрiчах чи подiбних заходах", згаданi в Додатку В.1;

     2) " Професiйне устаткування", згадане в Додатку В.2;

     3) " Контейнери, пiддони, упаковки, зразки та iншi товари, що ввозяться в рамках торгової операцiї", згаданi в Додатку В.3;

     4) "Товари, якi ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою", згаданi в Додатку В.5;

     5) "Особистi речi осiб, якi подорожують, та товари, що ввозяться для спортивних цiлей", згаданi в Додатку В.6;

     6) "Матерiали для пропаганди туризму", згаданi в Додатку В.7;

     7) "Товари, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу", згаданi в Додатку В.8;

     8) "Товари, якi ввозяться з гуманiтарною метою", згаданi в Додатку В.9;

     9) "Транспортнi засоби", згаданi в Додатку C;

     10) "Тварини", згаданi в Додатку D.

     b) Часткове умовне звiльнення вiд ввiзних мит та податкiв

     23. Рекомендоване правило

     Щодо товарiв, не передбачених у Рекомендованому правилi 22, та товарiв, якi передбаченi у Рекомендованому правилi 22, але не вiдповiдають всiм умовам для повного умовного звiльнення, повинен бути наданий дозвiл на тимчасовий ввiз як мiнiмум з частковим умовним звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв.

 

Спецiальний додаток H

Роздiл 1
Митнi правопорушення

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
"адмiнiстративне врегулювання митного правопорушення" - процедура, установлена нацiональним законодавством, вiдповiдно до якої митна служба уповноважена врегулювати митне правопорушення або шляхом винесення рiшення щодо нього або шляхом врегулювання на основi компромiсу;
E2./
F.3
"врегулювання на основi компромiсу" - угода, вiдповiдно до якої митна служба, будучи на те уповноваженою, вiдмовляється вiд здiйснення процесуальних дiй стосовно осiб, причетних до митного правопорушення, якщо цi особи згоднi на дотримання певних умов;
E3./
F.1
"митне правопорушення" - будь-яке порушення або спроба порушення митного законодавства.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Розслiдування, встановлення та адмiнiстративне врегулювання митних правопорушень митною службою регулюються положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

     2. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає митнi правопорушення та встановлює умови, за яких вони можуть розслiдуватися, встановлюватися та, у разi необхiдностi, бути об'єктом адмiнiстративного врегулювання.

Сфера застосування

     3. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає осiб, якi можуть притягуватися до вiдповiдальностi у зв'язку зi здiйсненням митного правопорушення.

     4. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає термiн, пiсля закiнчення якого процесуальнi дiї, пов'язанi з митним порушенням, не можуть здiйснюватись, та встановлює дату початку цього термiну.

Розслiдування та встановлення митних правопорушень

     5. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає умови, за яких митна служба правомочна:

     - оглядати товари та транспортнi засоби;

     - вимагати пред'явлення документiв або листування;

     - вимагати доступу до комп'ютерних баз даних;

     - проводити обшук осiб та примiщень; та

     - добувати докази.

     6. Стандартне правило

     Особистий обшук для митних цiлей проводиться тiльки у випадках, коли маються обґрунтованi причини для пiдозри в контрабандi або здiйсненнi iнших митних правопорушень, якi вважаються серйозними.

     7. Стандартне правило

     Митна служба не проводить обшук примiщень, за винятком випадкiв, коли в неї маються обґрунтованi причини для пiдозри в контрабандi або здiйсненнi iнших митних правопорушень, якi вважаються серйозними.

     8. Стандартне правило

     Митна служба у найкоротший термiн iнформує вiдповiдну особу про характер iнкримiнованого їй правопорушення, про положення законодавства, що могли бути порушенi, та, у разi необхiдностi, про можливi санкцiї.

Порядок дiй у випадку виявлення митного правопорушення

     9. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає порядок дiй митної служби пiсля виявлення нею митного правопорушення та заходи, яких вона може вжити.

     10. Рекомендоване правило

     Подробицi щодо вчинених митних порушень i вжитих заходiв митнiй службi потрiбно зазначати в протоколах про вчинення правопорушень або в адмiнiстративних протоколах.

Накладення арешту або затримка товарiв чи транспортних засобiв

     11. Стандартне правило

     Митна служба накладає арешт на товари та/або транспортнi засоби тiльки в тому випадку, коли:

     - вони пiдлягають конфiскацiї в адмiнiстративному або судовому порядку; або

     - вони можуть бути потрiбними як докази на якомусь подальшому етапi провадження.

     12. Стандартне правило

     Якщо митне правопорушення стосується тiльки частини вантажу, то саме ця частина вантажу є об'єктом арешту або затримки за умови, що митна служба переконана, що решта вантажу не була прямо або опосередковано використана у здiйсненнi правопорушення.

     13. Стандартне правило

     У випадку накладення арешту на товари та/або транспортнi засоби або у разi їхнього затримання митна служба видає вiдповiднiй особi документ, в якому викладено:

     - опис та кiлькiсть товарiв i транспортних засобiв, якi є об'єктом арешту або затримання;

     - причина застосування арешту або затримання; та

     - характер правопорушення.

     14. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна звiльнити вiд арешту або затримання товари пiд адекватну гарантiю за умови, що цi товари не пiдпадають пiд будь-якi заборони чи обмеження або не знадобляться як докази на якомусь подальшому етапi провадження.

     15. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна звiльняти вiд арешту або затримання транспортнi засоби, що були використанi пiд час здiйснення митного правопорушення, у випадках, коли вона переконана в тому, що:

     - транспортнi засоби не були якимось чином сконструйованi, пристосованi, переробленi або обладнанi якимось чином для приховування товарiв;

     - транспортнi засоби не знадобляться для подання їх як докази на якомусь подальшому етапi провадження; та

     - у разi необхiдностi, може бути надана адекватна гарантiя.

     16. Рекомендоване правило

     Транспортнi засоби потрiбно конфiсковувати в адмiнiстративному чи судовому порядку тiльки у випадках, коли:

     - власник, оператор чи будь-яка iнша особа, вiдповiдальна за транспортний засiб, на момент порушення була причетна до митного правопорушення або iнформована про нього, або не вжила всiх обґрунтованих заходiв для запобiгання здiйсненню правопорушення; або

     - транспортний засiб був якимось чином спецiально сконструйований, пристосований, перероблений або обладнаний для приховування товарiв; або

     - вiдновити транспортний засiб, що був спецiально перероблений чи пристосований, не можливо.

     17. Рекомендоване правило

     Товари, на якi накладений арешт, або затриманi товари не повиннi бути об'єктом продажу або розпорядження з боку митної служби iншим способом до моменту набуття чинностi рiшенням про їхню конфiскацiю в адмiнiстративному чи судовому порядку або про передачу їх державi, за винятком випадкiв, коли товари є швидкопсувними або митна служба не може забезпечити зберiгання цих товарiв через їхнiй характер.

Затримання осiб

     18. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство визначає повноваження митної служби щодо затримання осiб та умови такого затримання, зокрема термiн, пiсля закiнчення якого рiшення про затримання пiдлягає розгляду судовим органом.

Адмiнiстративне врегулювання митних правопорушень

     19. Стандартне правило

     Митна служба вживає необхiдних заходiв, щоб забезпечити, у вiдповiдних випадках, у найкоротший термiн пiсля виявлення митного правопорушення:

     - iнiцiювання адмiнiстративного врегулювання цього правопорушення; та

     - iнформування вiдповiдної особи про умови цього врегулювання, порядок оскарження та термiн подачi скарги.

     20. Рекомендоване правило

     У випадку виявлення пiд час митного оформлення митного правопорушення, що вважається не значним, повинна бути надана можливiсть адмiнiстративного врегулювання цього правопорушення митним органом, що його виявив.

     21. Рекомендоване правило

     У випадку здiйснення пасажиром митного правопорушення, що вважається не значним, повинна бути надана можливiсть негайного адмiнiстративного врегулювання цього правопорушення митним органом, що його виявив.

     22. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює санкцiї, застосовуванi щодо кожної категорiї митних правопорушень, що можуть бути предметом адмiнiстративного врегулювання, та визначає митнi органи, уповноваженi на застосування цих санкцiй.

     23. Стандартне правило

     Ступiнь суворостi або обсяг санкцiй, застосовуваних пiд час адмiнiстративного врегулювання митного правопорушення, залежить вiд ступеня серйозностi або значимостi здiйсненого митного правопорушення та вiд попередньої дiяльностi вiдповiдної особи, пов'язаної з митною службою.

     24. Стандартне правило

     У випадках, коли в декларацiї на товари зазначенi недостовiрнi данi та декларант може довести, що ним були вжитi всi необхiднi заходи для зазначення точної i правильної iнформацiї, митна служба бере цю обставину до уваги пiд час вирiшення питання про застосування санкцiї.

     25. Стандартне правило

     У випадках, коли митне правопорушення вiдбулося в результатi форс-мажорних чи iнших обставин, що не залежали вiд волi вiдповiдної особи, та з її боку немає прояву недбалостi або намiру здiйснити обман, санкцiї не застосовуються, за умови, що цi факти встановленi належним чином задовiльним для митної служби.

     26. Стандартне правило

     Товари, на якi накладений арешт, або затриманi товари, або виторг вiд їхнього продажу за винятком будь-яких мит та податкiв, а також всiх iнших зборiв та витрат, повиннi бути:

     - повернутi особi, що має право на одержання їх, у найкоротший термiн пiсля остаточного врегулювання митного правопорушення; або

     - у випадках, коли це не можливо, зарезервованi на рахунок цих осiб на певний термiн, за умови, що стосовно цих товарiв не було винесене рiшення про конфiскацiю їх в адмiнiстративному чи судовому порядку або вони не були переданi державi в результатi врегулювання.

Право на оскарження

     27. Стандартне правило

     Будь-яка особа, причетна до митного правопорушення, що пiдлягає адмiнiстративному врегулюванню, має право на подачу скарги в орган, незалежний вiд митної служби, за винятком випадкiв, коли ця особа погодилася з врегулюванням на основi компромiсу.

 

Спецiальний додаток J

Роздiл 1
Пасажири

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
"двоканальна система" - спрощена система митного контролю, що дозволяє прибуваючим пасажирам здiйснювати декларування, обираючи один з двох каналiв. Той, який позначається символами зеленого кольору, призначений для пасажирiв, що везуть товари, кiлькiсть або вартiсть яких не перевищує кiлькiсть або вартiсть товарiв, що пiдлягають безмитному ввозу, та якi не пiдпадають пiд заборони або обмеження щодо ввозу. Iнший, який позначається символами червоного кольору, - для iнших пасажирiв;
E2./
F.4
"транспортнi засоби особистого користування" - автотранспортнi засоби та причепи, катери та повiтрянi судна разом iз запасними частинами до них та їх звичайними компонентами та устаткуванням, якi ввозяться або вивозяться вiдповiдною особою виключно для особистого користування, а не для транспортування товарiв за плату або для промислового чи комерцiйного транспортування товарiв за плату чи безкоштовно;
E3./
F.5
"пасажир" -
1) будь-яка особа, що тимчасово в'їжджає на територiю країни, в якiй вона чи вiн не проживає постiйно ("нерезидент"), або виїжджає з цiєї територiї;
2) будь-яка особа, що виїжджає з територiї країни, в якiй вона чи вiн проживає постiйно основi ("резидент, що виїжджає"), або повертається на цю територiю ("резидент, що повертається");
E4./
F.3
"особистi речi" - будь-якi речi (новi чи використовуванi), яких пасажир може обгрунтовано потребувати для його чи її особистого користування пiд час поїздки, з урахуванням всiх обставин цiєї поїздки, але крiм будь-яких товарiв, якi ввозяться або вивозяться для комерцiйних цiлей;
E5./
F.1
"тимчасовий ввiз" - митний режим, вiдповiдно до якого певнi товари можуть бути завезенi на митну територiю з умовним звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв; такi товари повиннi ввозитися для визначеної мети та призначатися для зворотного вивозу протягом установленого термiну без яких-небудь змiн, за винятком звичайного зносу в результатi їхнього використання.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Митнi пiльги, якi застосовуються стосовно фiзичних осiб, регулюються положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

     2. Стандартне правило

     Митнi пiльги, передбаченi у цьому Роздiлi, застосовуються до пасажирiв, незалежно вiд їхнiх громадянства/нацiональностi.

Сфера застосування

     3. Стандартне правило

     Митна служба визначає митнi органи, в яких можуть виконуватися митнi формальностi, якi стосуються пасажирiв. Пiд час встановлення компетенцiї, мiсцезнаходження та годин роботи цих органiв митна служба враховує, зокрема, географiчне положення та iснуючi обсяги пасажирських перевезень.

     4. Стандартне правило

     За умови дотримання вiдповiдних процедур митного контролю пасажирам, якi в'їжджають у країну або виїжджають з неї на своїх транспортних засобах особистого користування, дозволяється виконувати всi необхiднi митнi формальностi, не залишаючи транспортнi засоби, використовуванi ними для пересування.

     5. Рекомендоване правило

     Потрiбно, щоб пасажирам, якi в'їжджають у країну чи виїжджають з неї на автотранспортному засобi комерцiйного призначення або потягом, було дозволено виконати всi необхiднi митнi формальностi, не залишаючи транспортнi засоби, використовуванi ними для пересування.

     6. Рекомендоване правило

     Двоканальна система повинна використовуватися для митного контролю над пасажирами та для оформлення перевезених ними товарiв, а також, у вiдповiдних випадках, їхнiх транспортних засобiв особистого користування.

     7. Рекомендоване правило

     Митна служба не повинна вимагати для своїх цiлей окремий перелiк пасажирiв або предметiв багажу, що ними перевозиться, незалежно вiд використовуваного виду транспорту.

     8. Рекомендоване правило

     Митна служба у взаємодiї з iншими службами та пiдприємцями повинна намагатись використовувати попередню iнформацiю про пасажирiв, що вiдповiдає унiфiкованим мiжнародним стандартам, у випадках, коли це можливо, для спрощення митного контролю над пасажирами та оформлення товарiв, якi вони перевозять.

     9. Рекомендоване правило

     Потрiбно, щоб пасажирам було дозволено усно декларувати товари, якi вони перевозять. Однак митна служба може вимагати письмову або оформлену в електронному виглядi декларацiю на товари, якi перевозяться пасажирами та є об'єктом ввозу або вивозу комерцiйного характеру, або вартiсть чи кiлькiсть яких перевищують обмеження, встановленi нацiональним законодавством.

     10. Стандартне правило

     Особистий огляд пасажирiв для цiлей митного контролю проводиться тiльки у виключних випадках та у разi наявностi обгрунтованих пiдстав для пiдозри в здiйсненнi контрабандi або вчиненнi iнших правопорушень.

     11. Стандартне правило

     Товари, якi перевозяться пасажирами, пiдлягають складуванню або зберiганню на умовах, встановлюваних митною службою, до їхнього оформлення згiдно з вiдповiдним митним режимом, зворотного вивозу або розпорядження iншим способом вiдповiдно до нацiонального законодавства у таких випадках:

     - на прохання пасажира;

     - коли негайно оформити товари не можливо; або

     - коли iншi положення цього Роздiлу не можуть бути застосованi до таких товарiв.

     12. Стандартне правило

     Оформлення несупроводжуваного багажу (багажу, який ввозиться або вивозиться до чи пiсля приїзду або вiд'їзду пасажира) здiйснюється вiдповiдно до процедур, якi застосовуються до супроводжуваного багажу, або вiдповiдно до iнших спрощених митних процедур.

     13. Стандартне правило

     Будь-якiй уповноваженiй особi дозволяється пред'являти несупроводжуваний багаж для оформлення вiд iменi пасажира.

     14. Рекомендоване правило

     Стосовно товарiв, якi декларуються як такi, що призначенi для вiльного обiгу, вiдповiдно до митних пiльг для пасажирiв, повинна застосовуватися система нарахування мита та податкiв за єдиними ставками за умови, що ввiз товарiв не має комерцiйного характеру та що загальна вартiсть або кiлькiсть цих товарiв не перевищує обмежень, встановлених нацiональним законодавством.

     15. Рекомендоване правило

     Потрiбно, щоб у кожному випадку, коли це можливо, повинне було дозволено використання кредитних карток або банкiвських карток як засобу платежу за наданi митною службою послуги, а також для сплати мита та податкiв.

Ввiз

     16. Рекомендоване правило

     Кiлькiснi обмеження тютюнових виробiв, вина, мiцних спиртних напоїв та парфумiв, якi дозволяється ввозити пасажирам без сплати ввiзних мита та податкiв, повиннi бути не нижчими за:

     a) 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамiв тютюну, або цi вироби в наборi загальною вагою, що не перевищує 250 грамiв;

     b) 2 лiтри вина або 1 лiтр мiцних спиртних напоїв;

     c) 0,25 лiтра туалетної води та 50 грам парфумiв.

     Однак митнi пiльги, передбаченi щодо тютюнових виробiв та алкогольних напоїв, можуть надаватися особам, якi досягли визначеного вiку, та можуть не надаватися або надаватися лише в обмеженiй кiлькостi особам, якi часто перетинають кордон або якi були вiдсутнi в країнi менше, нiж 24 години.

     17. Рекомендоване правило

     Потрiбно, щоб, крiм споживчих товарiв, якi дозволяється ввозити в межах кiлькiсних обмежень без сплати ввiзних мита та податкiв, пасажирам було дозволено ввозити без сплати ввiзних мита та податкiв товари виключно некомерцiйного характеру загальною вартiстю не менше 75 Спецiальних прав запозичення (СПЗ). Ця сукупна вартiсть може бути зменшена для осiб, якi є молодшими визначеного вiку, та для осiб, що часто перетинають кордон або якi були вiдсутнi в країнi менше, нiж 24 години.

     18. Стандартне правило

     Резидентам, якi повертаються в країну, дозволяється ввозити без сплати ввiзних мита та податкiв особистi речi та транспортнi засоби особистого користування, якi взятi ними пiд час виїзду з країни та якi знаходилися у вiльному обiгу у цiй країнi.

     19. Стандартне правило

     Митна служба не вимагає митного документа або гарантiї для тимчасового ввозу особистих речей нерезидентiв за винятком випадкiв, коли:

     - вартiсть або кiлькiсть цих речей не перевищує обмеження, встановленi нацiональним законодавством;

     - митна служба не вважає, що цi речi є ризиком для доходiв державного бюджету.

     20. Стандартне правило

     Крiм одягу, речей туалету та iнших речей, якi явно мають особистий характер, особистими речами нерезидентiв, зокрема, вважаються такi:

     - особистi ювелiрнi прикраси;

     - фотоапарати, кiно- та вiдеокамери разом з обгрунтованою кiлькiстю фото-, кiно-, вiдеоплiвок та атрибутiв до них;

     - переноснi дiа- та кiнопроектори i атрибути до них разом з обгрунтованою кiлькiстю дiапозитивiв або кiноплiвок;

     - бiноклi;

     - переноснi музичнi iнструменти;

     - переноснi звуковiдтворювальнi пристрої, у тому числi магнiтофони, програвачi компакт-дискiв та диктофони з плiвками, платiвками та дисками;

     - переноснi радiоприймачi;

     - стiльниковi, або мобiльнi, телефони;

     - переноснi телевiзори;

     - переноснi друкарськi машини;

     - переноснi персональнi комп'ютери та приналежностi;

     - переноснi калькулятори;

     - звичайнi та прогулянковi дитячi коляски;

     - iнвалiднi коляски;

     - спортивне спорядження.

     21. Стандартне правило

     У випадках, коли необхiдно подати декларацiю на тимчасовий ввiз щодо особистих речей нерезидентiв, термiн тимчасового ввозу встановлюється вiдповiдно до тривалостi перебування пасажира в країнi за умови, що цей термiн не перевищує обмежень, встановлених нацiональним законодавством.

     22. Стандартне правило

     На прохання пасажира та на пiдставах, визнаних митною службою обґрунтованими, вона продовжує початковий встановлений термiн тимчасового ввозу особистих речей нерезидента за умови, що цей термiн не перевищує обмежень, встановлених нацiональним законодавством.

     23. Стандартне правило

     Нерезиденти користуються правом на тимчасовий ввiз їхнiх транспортних засобiв особистого користування.

     24. Стандартне правило

     Паливо, що знаходиться у звичайних баках транспортного засобу для особистого користування ввозиться зi звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв.

     25. Стандартне правило

     Пiльги, наданi стосовно транспортних засобiв особистого користування, поширюються на транспортнi засоби, якi належать нерезидентам, орендованi ними або взятi ними для тимчасового користування та якi ввезенi одночасно з в'їздом пасажира або до чи пiсля такого в'їзду.

     26. Рекомендоване правило

     Митна служба не повинна вимагати митного документа або гарантiй на тимчасовий ввiз транспортних засобiв особистого користування нерезидентiв.

     27. Рекомендоване правило

     Коли для тимчасового ввозу транспортних засобiв нерезидентiв для особистого користування вимагаються митний документ або гарантiя, митна служба повинна приймати стандартнi мiжнароднi документи та гарантiї.

     28. Стандартне правило

     У випадках, коли необхiдно подати декларацiю на тимчасовий ввiз транспортних засобiв особистого користування нерезидентiв, термiн тимчасового ввозу встановлюється вiдповiдно до тривалостi перебування нерезидента в країнi за умови, що цей термiн не перевищує обмежень, встановлених нацiональним законодавством.

     29. Стандартне правило

     На прохання вiдповiдної особи та на пiдставах, визнаних митною службою обґрунтованими, вона продовжує початковий встановлений термiн тимчасового ввозу транспортного засобу особистого користування нерезидента за умови, що цей термiн не перевищує обмежень, встановлених нацiональним законодавством.

     30. Стандартне правило

     Право на тимчасовий ввiз надається щодо замiнних частин, необхiдних для ремонту транспортного засобу особистого користування, що тимчасово знаходиться в країнi.

Зворотний вивiз

     31. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє зворотний вивiз тимчасово завезених товарiв нерезидентiв через iнший митний орган, нiж той, через який вони були завезенi.

     32. Стандартне правило

     Митна служба не вимагає зворотного вивозу транспортних засобiв особистого користування нерезидентiв або їхнiх особистих речей, що були серйозно ушкодженi чи знищенi в результатi аварiї або форс-мажорних обставин.

Виїзд

     33. Стандартне правило

     Митнi формальностi, якi застосовуються до пасажирiв, що виїжджають, повиннi бути максимально спрощеними.

     34. Стандартне правило

     Пасажирам дозволяється вивозити товари для комерцiйних цiлей iз дотриманням необхiдних умов та формальностей та за умови сплати належних вивiзних мита та податкiв.

     35. Стандартне правило

     На прохання резидентiв, що виїжджають iз країни, митна служба вживає заходiв щодо iдентифiкацiї окремих предметiв у випадках, коли це сприятиме зворотному ввозу їх без сплати мита та податкiв.

     36. Стандартне правило

     Митна служба тiльки у виключних випадках вимагає документ на тимчасовий вивiз особистих речей та транспортних засобiв особистого користування, що належать резидентам, якi виїжджають iз країни.

     37. Рекомендоване правило

     Якщо гарантiя була надана у формi грошового депозиту, необхiдно передбачити умови для його повернення в митному органi зворотного вивозу, навiть якщо цей орган iнший нiж той, через який здiйснювався ввiз.

Транзитнi пасажири

     38. Стандартне правило

     Стосовно транзитних пасажирiв, що не залишають транзитної зони, митний контроль не проводиться. Однак митнiй службi дозволяється здiйснювати загальне спостереження в транзитних зонах та вживати будь-яких необхiдних заходiв у випадку пiдозри здiйснення митного правопорушення.

Iнформацiя про митнi пiльги, застосовуванi до пасажирiв

     39. Рекомендоване правило

     Iнформацiя про митнi пiльги, застосовуванi до пасажирiв, повинна надаватися однiєю або декiлькома офiцiйними мовами вiдповiдної країни та будь-якою iншою мовою, яка вважається доцiльною.

Роздiл 2
Поштовi вiдправлення

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"CN22/23" - форми спецiальної декларацiї для поштових вiдправлень, опис яких мiститься в чинних актах Всесвiтнього поштового союзу;
E2./
F.3
"митнi формальностi стосовно поштових вiдправлень" - всi операцiї, здiйснюванi зацiкавленою стороною та митною службою стосовно поштових вiдправлень;
E3./
F.2
"поштовi вiдправлення" - листи та бандеролi, опис яких мiститься в чинних актах Всесвiтнього поштового союзу i якi доставляються поштовими службами або для поштових служб;
E4./
F.5
"поштова служба" - державний або приватний орган, уповноважений урядом надавати мiжнароднi послуги, якi регулюються чинними актами Всесвiтнього поштового союзу;
E5./
F.4
"Всесвiтнiй поштовий союз" - мiжурядова органiзацiя, заснована у 1874 роцi вiдповiдно до Бернського договору як Об'єднаний поштовий союз, який у 1878 роцi був перейменований у Всесвiтнiй поштовий союз (ВПС) та який з 1948 року є спецiалiзованою установою ООН.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Митнi формальностi стосовно поштових вiдправлень регулюються положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

     2. Стандартне правило

     Нацiональне законодавство встановлює коло вiдповiдальностi та обов'язки митної служби та поштової служби у зв'язку з митною процедурою стосовно поштових вiдправлень.

Оформлення поштових вiдправлень

     3. Стандартне правило

     Оформлення поштових вiдправлень провадиться у найкоротший термiн.

     a) Митний статус товарiв

     4. Стандартне правило

     Вивiз товарiв у поштових вiдправленнях дозволяється незалежно вiд того, чи знаходяться цi товари у вiльному обiгу або чи поширюється на них якийсь митний режим.

     5. Стандартне правило

     Ввiз товарiв у поштових вiдправленнях дозволяється незалежно вiд того, чи призначенi цi товари для випуску для вiльного обiгу або для помiщення пiд який-небудь iнший митний режим.

     b) Пред'явлення митнiй службi

     6. Стандартне правило

     Митна служба сповiщає поштову службу про поштовi вiдправлення, якi повиннi бути пред'явленi їй для цiлей митного контролю, а також про способи такого пред'явлення.

     7. Стандартне правило

     Митна служба не вимагає пред'явлення їй поштових вiдправлень, що вивозяться, для цiлей митного контролю, якщо цi вiдправлення не мiстять:

     - товарiв, вивiз яких повинний бути пiдтверджений;

     - товарiв, що пiдпадають пiд заборони або обмеження на вивiз, або якi обкладаються вивiзними митами та податками;

     - товарiв, вартiсть яких перевищує суму, встановлену нацiональним законодавством; або

     - товари, вiдiбранi для митного контролю на пiдставi вибiркових або випадкових перевiрок.

     8. Рекомендоване правило

     Митна служба зазвичай не повинна вимагати пред'явлення їй таких категорiй ввезених поштових вiдправлень:

     a) поштових листiвок та листiв суто особистого характеру;

     b) лiтератури для слiпих;

     c) друкованих матерiалiв, не оподатковуваних ввiзними митами та податками.

     c) Оформлення з використанням форм CN22 чи CN23 або декларацiї на товари

     9. Стандартне правило

     Якщо всi данi, запитуванi митною службою, мiстяться у формi CN22 або CN23 та у пiдтверджуючих документах, форма CN22 або CN23 вважається декларацiєю на товари, за винятком таких випадкiв:

     - вартiсть товарiв перевищує суму, встановлену нацiональним законодавством;

     - товари пiдпадають пiд заборони або обмеження, або обкладаються вивiзними митом та податками;

     - вивiз товарiв повинен бути пiдтверджений;

     - ввезенi товари призначенi до помiщення пiд iнший митний режим, нiж випуск для вiльного обiгу.

     У цих випадках потрiбна окрема декларацiя на товари.

Транзитнi поштовi вiдправлення

     10. Стандартне правило

     Митнi формальностi не застосовуються до транзитних поштових вiдправлень.

Стягнення мита та податкiв

     11. Стандартне правило

     Митна служба передбачає заходи для максимально можливого спрощення процедури стягнення мита та податкiв стосовно товарiв, якi мiстяться в поштових вiдправленнях.

Роздiл 3
Транспортнi засоби комерцiйного призначення

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
"митнi формальностi, застосовуванi до транспортних засобiв комерцiйного призначення" - всi операцiї, здiйснюванi вiдповiдною особою та митною службою стосовно транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд час в'їзду на митну територiю або виїзду з неї, а також пiд час їхнього перебування на митнiй територiї;
E2./
F.1
"в'їзна декларацiя" чи "виїзна декларацiя" - будь-яка декларацiя, яка складена чи пред'явлена митнiй службi вiдповiдно пiд час в'їзду або виїзду транспортного засобу комерцiйного призначення особою, вiдповiдальною за цей транспортний засiб комерцiйного призначення, та яка мiстить необхiднi данi про транспортний засiб комерцiйного призначення, а також про його маршрут, вантаж, припаси, екiпаж та пасажирiв;
E3./
F.3
"транспортнi засоби комерцiйного призначення" - будь-яке судно (у тому числi i самохiднi та несамохiднi лiхтери та баржi, а також судна на пiдводних крилах), судно на повiтрянiй подушцi, повiтряне судно, автотранспортний засiб (у тому числi причепи, напiвпричепи та комбiнованi транспортнi засоби) чи рухомий склад залiзницi, що використовуються в мiжнародних перевезеннях для платного транспортування осiб або для платного чи безоплатного промислового чи комерцiйного транспортування товарiв разом з їхнiми звичайними запасними частинами, приналежностями та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що мiстяться в їхнiх звичайних баках впродовж їхнього транспортування разом iз транспортними засобами комерцiйного призначення.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Митнi формальностi, якi застосовуються до транспортних засобiв комерцiйного призначення, регулюються положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

     2. Рекомендоване правило

     Митнi формальностi, застосовуванi до транспортних засобiв комерцiйного призначення, повиннi рiвно застосовуватися, незалежно вiд країни реєстрацiї цих транспортних засобiв комерцiйного призначення, мiсцезнаходження їхнього власника, країни вiдправлення або країни призначення.

Тимчасовий ввiз транспортних засобiв комерцiйного призначення

     3. Рекомендоване правило

     Транспортнi засоби комерцiйного призначення, навантаженi чи порожнi, повиннi допускатися до тимчасового ввозу на митну територiю з умовним звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв за умови, що цi транспортнi засоби комерцiйного призначення не будуть використовуватися для внутрiшнiх перевезень на митнiй територiї країни тимчасового ввозу. Вони повиннi бути призначенi для зворотного вивозу, без зазнання будь-яких змiн, крiм звичайного зносу в результатi експлуатацiї, звичайного споживання мастил та палива, а також здiйснення необхiдного ремонту.

     4. Стандартне правило

     Гарантiя або документ про тимчасовий ввiз транспортних засобiв комерцiйного призначення, належним чином зареєстрованих за кордоном, запитуються митною службою тiльки у випадках, коли вона вважає це суттєво необхiдним для цiлей митного контролю.

     5. Стандартне правило

     У випадках, коли митна служба встановлює термiн для зворотного вивозу транспортних засобiв комерцiйного призначення, вона бере до уваги всi обставини, пов'язанi зi здiйсненням запланованих транспортних операцiй.

     6. Рекомендоване правило

     На прохання вiдповiдної особи та з причин, визнаних митною службою обґрунтованими, остання зобов'язана продовжити початковий встановлений термiн.

Тимчасовий ввiз запасних частин та устаткування

     7. Рекомендоване правило

     Спецiальне устаткування для навантаження, розвантаження, обробки та захисту вантажiв, яке ввозиться разом з цими транспортними засобами комерцiйного призначення та призначається для зворотного вивозу з ними незалежно вiд того, може воно використовуватися окремо вiд транспортних засобiв комерцiйного призначення чи повинно бути допущене до тимчасового ввозу на митну територiю з умовним звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв.

     8. Рекомендоване правило

     Потрiбно, щоб запаснi частини та устаткування, призначенi для використання пiд час ремонту або технiчного обслуговування для замiни частин та устаткування, вбудованих у транспортний засiб комерцiйного призначення чи використовуваних у ньому, що вже тимчасово завезенi на митну територiю, дозволялося тимчасово ввозити на цю територiю з умовним звiльненням вiд ввiзних мита та податкiв.

В'їзд

     9. Стандартне правило

     Якщо необхiдною є подача митнiй службi в'їзної декларацiї пiд час в'їзду транспортного засобу комерцiйного призначення, iнформацiя, то iнформацiя, яка повинна бути зазначена в цiй декларацiї, обмежується мiнiмумом даних, необхiдних для забезпечення дотримання митного законодавства.

     10. Стандартне правило

     Митна служба скорочує, наскiльки це можливо кiлькiсть, кiлькiсть примiрникiв в'їзної декларацiї, що повиннi бути їй поданi.

     11. Стандартне правило

     Не вимагаються легалiзацiя, пiдтвердження, посвiдчення дiйсностi або попереднiй розгляд документiв, якi представляються або подаються митнiй службi у зв'язку з в'їздом транспортних засобiв комерцiйного призначення, закордонними представниками країни в'їзду транспортних засобiв комерцiйного призначення.

Зупинки на митнiй територiї

     12. Стандартне правило

     Коли транспортнi засоби комерцiйного призначення здiйснюють зупинки в подальших пунктах на митнiй територiї без промiжних зупинок в iншiй країнi, застосовуванi митнi формальностi повиннi бути максимально спрощеними з урахуванням уже вжитих заходiв митного контролю.

Виїзд

     13. Стандартне правило

     Митнi формальностi, якi застосовуються пiд час виїзду транспортних засобiв комерцiйного призначення з митної територiї, обмежуються заходами, що забезпечують:

     a) у разi потреби - подання виїзної декларацiї до вповноваженого митного органу в установленому порядку;

     b) у вiдповiдних випадках - накладання митних пломб;

     c) проходження визначеними митною службою маршрутами у випадках, коли це необхiдно для цiлей контролю; та

     d) виїзду транспортних засобiв комерцiйного призначення без несанкцiонованих затримок.

     14. Рекомендоване правило

     Митна служба зобов'язана дозволити використання форм виїзної декларацiї, iдентичних формам, запропонованим для в'їзної декларацiї, за умови чiткого зазначення, що вони використовуються для виїзду.

     15. Стандартне правило

     Дозволяється виїзд транспортних засобiв комерцiйного призначення з митної територiї через iнший митний орган, не той, через який вони в'їхали.

Роздiл 4
Припаси

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.6
"перевiзник" - особа, що здiйснює фактичне транспортування товарiв або є вiдповiдальною за використання транспортного засобу;
E2./
F.1
"митнi формальностi, якi застосовуються до припасiв" - всi операцiї, здiйснюванi вiдповiдною особою та митною службою стосовно припасiв;
E3./
F.5
"митна процедура стосовно припасiв" - усi наданi пiльги та всi митнi формальностi, якi застосовуються до припасiв;
E4./
F.2
"припаси":
- припаси для споживання; та
- припаси для реалiзацiї.
E5./
F.3
"припаси для споживання":
- товари, призначенi для споживання пасажирами та членами екiпажу на борту морських (рiчкових) та повiтряних суден або у потягах, незалежно вiд того, продаються вони чи нi; та
- товари, необхiднi для експлуатацiї та технiчного обслуговування морських (рiчкових) та повiтряних суден або потягiв, у тому числi пальне та мастильнi матерiали, але крiм запасних частин та устаткування, якi знаходяться на момент прибуття на борту морських (рiчкових) та повiтряних судiв або у потягах, використовуваних або призначених для використання в мiжнародних перевезеннях для платного транспортування пасажирiв або для платного чи безоплатного промислового або комерцiйного транспортування товарiв, або якi доставляються на борт таких суден або в такi потяги пiд час їхнього перебування на митнiй територiї;
E6./
F.4
"припаси для реалiзацiї" - товари, призначенi для продажу на винос пасажирам та членам екiпажу морських (рiчкових) та повiтряних суден, що знаходяться на борту цих суден пiсля прибуття чи доставляються на борт пiд час перебування на митнiй територiї морських (рiчкових) та повiтряних суден, використовуваних чи призначених для використання в мiжнародних перевезеннях для платного транспортування пасажирiв або для платного чи безоплатного промислового або комерцiйного транспортування товарiв.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Митна процедура стосовно припасiв регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

     2. Рекомендоване правило

     Митна процедура стосовно припасiв повинна застосовуватися однаково, незалежно вiд країни реєстрацiї або нацiональної приналежностi морських (рiчкових) та повiтряних суден або потягiв.

Припаси, що знаходяться на борту морських (рiчкових) та повiтряних суден та у потягах, якi прибувають

     a) Звiльнення вiд ввiзних мита та податкiв

     3. Стандартне правило

     Припаси, якi знаходяться на борту морського (рiчкового) чи повiтряного судна, що прибувають на митну територiю, звiльняються вiд ввiзних мита та податкiв за умови, що вони залишаються на борту.

     4. Рекомендоване правило

     Припаси, що призначенi для споживання пасажирами й членами екiпажу та ввезенi як продукти харчування на мiжнародних експрес-потягах, повиннi звiльнятися вiд ввiзних мит та податкiв за умови:

     (a) що цi товари придбанi тiльки в країнах, територiю яких перетинав вiдповiдний мiжнародний потяг;

     (b) що належнi мита та податки стосовно цих товарiв сплаченi в країнi, де вони були придбанi.

     5. Стандартне правило

     Припаси, якi призначенi для споживання та необхiднi для експлуатацiї та технiчного обслуговування морських (рiчкових) та повiтряних суден i потягiв, якi знаходяться на борту цих транспортних засобiв, якi прибувають на митну територiю, звiльняються вiд ввiзних мита та податкiв за умови, що вони залишаються на борту цих суден чи у потягах пiд час перебування цих транспортних засобiв на митнiй територiї.

     b) Документи

     6. Стандартне правило

     У випадку, коли митна служба вимагає декларацiю на припаси, якi знаходяться на борту морських (рiчкових) суден, що прибувають на митну територiю, передбачувана iнформацiя, обмежується мiнiмумом даних, необхiдних для митного контролю.

     7. Рекомендоване правило

     У декларацiї на припаси, яка подається митнiй службi пiд прибуття морського (рiчкового) судна на митну територiю, повинна враховуватися кiлькiсть припасiв, якi видаються з дозволу митної служби з припасiв, що знаходяться на борту судна, при цьому подання митнiй службi окремої форми стосовно цих припасiв не вимагається.

     8. Рекомендоване правило

     У будь-якiй декларацiї на припаси, подання якої вимагає митна служба, повинна бути вказана кiлькiсть припасiв, доставлених на судна пiд час їхнього перебування на митнiй територiї.

     9. Стандартне правило

     Митна служба не вимагає подання окремої декларацiї на припаси, якi залишаються на борту повiтряних суден.

     c) Видача припасiв для споживання

     10. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє видачу припасiв, якi знаходяться на борту, для споживання пiд час перебування морського (рiчкового) судна на митнiй територiї в такiй кiлькостi, яка визнається митною службою обґрунтованою з погляду чисельностi пасажирiв та членiв екiпажу, а також тривалостi перебування морського (рiчкового) судна на митнiй територiї.

     11. Рекомендоване правило

     Митна служба повинна дозволити видачу припасiв, що знаходяться на борту, для споживання членами екiпажу пiд час ремонту морського (рiчкового) судна у доцi або на верфi за умови, що тривалiсть його перебування у доцi або на верфi визнана обґрунтованою.

     12. Стандартне правило

     У випадку запланованого приземлення повiтряного судна в одному чи декiлькох аеропортах на митнiй територiї митна служба повинна дозволити видачу припасiв, якi знаходяться на борту, для споживання пiд час стоянки повiтряного судна в таких промiжних аеропортах та пiд час перельоту мiж ними.

     d) Митний контроль

     13. Стандартне правило

     Митна служба вимагає вiд перевiзника вжити необхiдних заходiв для запобiгання будь-якому недозволеному використанню припасiв, у тому числi в разi потреби опечатування їх.

     14. Стандартне правило

     Митна служба вимагає вилучення припасiв з морського (рiчкового) чи повiтряного судна або з потяга для зберiгання в iншому мiсцi пiд час перебування транспортних засобiв на митнiй територiї тiльки у випадках, коли вона вважає цей захiд необхiдним.

Постачання припасiв зi звiльненням вiд мит та податкiв

     15. Стандартне правило

     Морським (рiчковим) та повiтряним суднам, що вiдбувають у кiнцевий пункт призначення за кордоном, дозволяється приймати на борт зi звiльненням вiд мита та податкiв:

     a) припаси в кiлькостi, яку митна служба вважає обґрунтованою з погляду чисельностi пасажирiв та членiв екiпажу, тривалостi рейсу або польоту, а також кiлькостi таких припасiв, що вже є на борту;

     b) припаси для споживання, необхiднi для забезпечення їхньої експлуатацiї та технiчного обслуговування, у кiлькостi, визнанiй обґрунтованою, для експлуатацiї та технiчного обслуговування пiд час рейсу або польоту, а також з урахуванням кiлькостi таких припасiв, що вже є на борту.

     16. Стандартне правило

     Поповнення припасiв морськими (рiчковими) та повiтряними судами, якi прибули на митну територiю та потребують поповнення своїх припасiв для вiдбуття у кiнцевий пункт призначення на митнiй територiї, допускається зi звiльненням вiд мита та податкiв.

     17. Стандартне правило

     Митна служба дозволяє видачу припасiв для споживання, доставлених на морськi (рiчковi) та повiтрянi судна пiд час їхнього перебування на митнiй територiї, на тих самих умовах, що застосовуються в цьому Роздiлi до припасiв для споживання, якi вже знаходиться на борту морських (рiчкових) та повiтряних суден пiд час їхнього прибуття.

Вiд'їзд

     18. Рекомендоване правило

     Пiд час вiд'їзду морського (рiчкового) судна з митної територiї окрема декларацiя на припаси не вимагається.

     19. Стандартне правило

     Коли митна служба вимагає декларацiю на припаси, завантаженi на борт морських (рiчкових) або повiтряних суден, що вiдбувають з митної територiї, iнформацiя, передбачувана декларацiєю, обмежується мiнiмумом даних, необхiдних для здiйснення митного контролю.

Iншi операцiї з припасами

     20. Стандартне правило

     Припаси, що знаходяться на борту морських (рiчкових) та повiтряних суден, а також у потягах, що прибули на митну територiю, дозволяється:

     a) випускати для вiльного обiгу на митнiй територiї або розмiщувати пiд iнший митний режим, якщо дотриманi умови та формальностi, застосовнi в кожному випадку;

     b) з попереднього дозволу митної служби перевантажувати вiдповiдно на iншi морськi (рiчковi) та повiтрянi судна або потяги, використовуванi для мiжнародних перевезень.

Роздiл 5
Вантажi з допомогою

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"вантажi з допомогою" - товари, у тому числi автомобiлi та iншi транспортнi засоби, продукти харчування, медикаменти, одяг, ковдри, намети, збiрнi будинки, пристрої для очищення та збереження води, або iншi товари першої необхiдностi, що направляються як допомога потерпiлим вiд стихiйних лих; та все устаткування, автомобiлi та iншi транспортнi засоби, спецiально навченi тварини, продукти харчування, припаси, особистi речi та iншi товари для персоналу, який лiквiдує наслiдки стихiйного лиха, необхiднi їм для виконання обов'язкiв, забезпечення їхнього проживання та роботи на територiї стихiйного лиха протягом усього термiну мiсiї персоналу.

Принципи

     1. Стандартне правило

     Митне оформлення вантажiв з допомогою регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

     2. Стандартне правило

     Митне оформлення вантажiв з допомогою для вивозу, транзиту, тимчасового ввозу та ввозу повинно здiйснюватися в прiоритетному порядку.

Сфера застосування

     3. Стандартне правило

     Стосовно вантажiв з допомогою митна служба передбачає:

     - подання спрощеної декларацiї на товари або тимчасової чи неповної декларацiї на товари за умови доповнення декларацiї протягом визначеного термiну;

     - подання, реєстрацiю або перевiрку декларацiї на товари та супровiднi документи до прибуття товарiв та випуск їх пiсля прибуття;

     - митне оформлення у неробочий час або поза мiсцями перебування митних органiв зi звiльненням вiд усiх пов'язаних з цим зборiв;

     - огляд товарiв та/або взяття зразкiв/проб тiльки за виключних обставин.

     4. Рекомендоване правило

     Митне оформлення вантажiв iз допомогою повинно здiйснюватися незалежно вiд країни походження, вiдправлення або призначення.

     5. Рекомендоване правило

     Стосовно вантажiв з допомогою не повиннi застосовуватися заборони або обмеження щодо вивозу економiчного характеру, а також вивiзнi мита чи податки, що пiдлягають сплатi в iнших випадках.

     6. Рекомендоване правило

     Вантажi з допомогою, отриманi в дарунок уповноваженими органiзацiями та призначенi для використання цими органiзацiями чи пiд їхнiм наглядом, або для безоплатного розповсюдження ними чи пiд їхнiм наглядом, повиннi пропускатися без ввiзних мита та податкiв та звiльнятися вiд заборон чи обмежень щодо ввозу економiчного характеру.

 

Спецiальний додаток K

Роздiл 1
Правила визначення походження товарiв

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.2
"країна походження товарiв" - країна, в якiй цi товари були зробленi або виготовленi вiдповiдно до критерiїв, установлених для цiлей застосування Митного тарифу, кiлькiсних обмежень чи будь-яких iнших галузевих норм;
E2./
F.3
"правила визначення походження товарiв" - певнi положення, розробленi на основi принципiв, установлених нацiональним законодавством або мiжнародними угодами (далi - "критерiї визначення походження товарiв"), що застосовуються тiєю чи тiєю країною для визначення походження товарiв;
E3./
F.1
"критерiй суттєвої переробки" - критерiй, вiдповiдно до якого пiд час визначення походження товарiв країною їхнього походження вважається та країна, в якiй була виконана остання за часом суттєва операцiя з виробництва або переробки цих товарiв, визнана достатньою для надання їм основних характеристик.

Принцип

     1. Стандартне правило

     Правила визначення походження товарiв, необхiднi для здiйснення заходiв, якi митна служба зобов'язана застосовувати пiд час ввозу та вивозу товарiв, встановлюються вiдповiдно до положень цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

Правила визначення походження товарiв

     2. Стандартне правило

     Товари, якi повнiстю зробленi у певнiй країнi, вважаються такими, що мають мiсце походження у цiй країнi. Тiльки наведенi нижче товари вважаються такими, що повнiстю зробленi в певнiй країнi:

     (a) кориснi копалини, добутi з надр цiєї країни, в її територiальних водах або на її морському днi;

     (b) продукцiя рослинного походження, вирощена чи зiбрана в цiй країнi;

     (c) тварини, що з'явилися на свiт та вирощенi у цiй країнi;

     (d) продукцiя тваринного походження, отримана у цiй країнi;

     (e) продукцiя мисливського або рибальського промислу в цiй країнi;

     (f) продукцiя морського рибальського промислу та iнша продукцiя морського походження, отримана в результатi промислу судном цiєї країни;

     (g) продукцiя, отримана на борту рибопереробного судна цiєї країни виключно з видiв продукцiї, яка пiдпадає пiд наведений вище пункт "f";

     (h) продукцiя, отримана з морського дна або надр за межами територiальних вод цiєї країни, за умови, що зазначена країна має виключнi права на освоєння такого морського дна або надр;

     (ij) брухт i вiдходи виробництва та переробки, а також використанi вироби, якi зiбранi в цiй країнi та придатнi лише для переробки на сировину;

     (k) товари, виготовленi в цiй країнi виключно з продукцiї, зазначеної в наведених вище пунктах "a" - "ij".

     3. Рекомендоване правило

     У випадках, коли у виробництвi товарiв взяли участь двi чи бiльше країн, походження цих товарiв повинно визначатися вiдповiдно до критерiю суттєвої переробки.

     4. Рекомендоване правило

     Пiд час застосування критерiю суттєвої переробки необхiдно використовувати Мiжнародну конвенцiю про гармонiзовану систему опису та кодування товарiв.

     5. Рекомендоване правило

     У випадках, коли критерiй суттєвої переробки виражається у процентному вiдношеннi до загальної вартостi товарiв, значення вартостi, якi необхiдно враховувати, мiстять у собi таке:

     - у випадку з ввезеними матерiалами - оподатковувана митом цiна на момент ввозу, або, у випадку з матерiалами невстановленого походження, - перша документально пiдтверджена цiна, сплачена за них на територiї країни, в якiй вони були виготовленi;

     - у випадку з виготовленими товарами - цiна франко-завод або цiна на момент вивозу, вiдповiдно до положень нацiонального законодавства.

     6. Рекомендоване правило

     Операцiї, якi не забезпечують одержання основних характеристик або властивостей товарiв або забезпечують їх лише в незначнiй мiрi, та, зокрема, операцiї, що включають у себе одну або кiлька операцiй з наведеного нижче перелiку, не повиннi розглядатись як суттєвi операцiї з виробництва або переробки товарiв:

     (a) операцiї, необхiднi для забезпечення збереження товарiв пiд час транспортування або зберiгання;

     (b) операцiї щодо полiпшення упакування або комерцiйної придатностi товарiв або їхньої пiдготовки до транспортування, що включають в себе дроблення сипучих вантажiв, групування упакувань, сортування та класифiкацiю, повторне пакування;

     (c) найпростiшi операцiї зi зборки;

     (d) змiшування товарiв рiзного походження, за умови, що характеристики отриманої продукцiї в основному не вiдрiзняються вiд характеристик товарiв, що змiшуються.

Особливi випадки визначення походження товарiв

     7. Рекомендоване правило

     Приналежностi, запаснi частини та приладдя, використовуванi в машинах, пристроях, агрегатах або транспортних засобах, повиннi вважатися такими, що мають те саме походження, що i зазначенi машини, пристрої, агрегати або транспортнi засоби, за умови їхнього ввозу та продажу в сукупностi з зазначеними машинами, пристроями, агрегатами або транспортними засобами та їхньої вiдповiдностi з погляду комплектацiї та кiлькостi звичайно використовуваним атрибутам, запасним частинам та приладам.

     8. Рекомендоване правило

     Незмонтований або демонтований товарний вирiб, ввезений як мiнiмум двома партiями вантажу через недоцiльнiсть його ввозу однiєю партiєю з причин транспортного чи виробничого характеру, за запитом iмпортера повинен розглядатися як один вирiб для цiлей визначення його походження.

     9. Рекомендоване правило

     Для цiлей визначення походження упакування повиннi вважатися такими, що мають те саме походження, що i товари, якi мiстяться в них, за винятком випадкiв, коли нацiональне законодавство країни ввозу передбачає їх окреме декларування для тарифних цiлей. У цьому випадку походження упакування повинно визначатися окремо вiд походження товарiв.

     10. Рекомендоване правило

     Для цiлей визначення походження товарiв у випадках, коли упакування вважаються такими, що мають те ж саме походження, що i товари, необхiдно враховувати лише тi упакування, в яких цi товари зазвичай реалiзуються пiдприємствами роздрiбної торгiвлi, особливо у випадках, коли застосовується метод визначення процентного спiввiдношення.

     11. Стандартне правило

     Для цiлей визначення походження товарiв не враховується походження енергiї, машин та приладдя, використовуваних для виробництва або переробки товарiв.

Правило прямого транспортування

     12. Рекомендоване правило

     У випадках, коли iснують установленi правила прямого транспортування товарiв iз країни їхнього походження, дозволяється вiдступати вiд них, зокрема з географiчних причин (наприклад, у випадку з країнами, оточеними з усiх бокiв сушею), а також у випадку з товарами, що знаходяться пiд Митним контролем в третiх країнах (наприклад, у випадку з товарами, якi демонструються на ярмарках або на виставках чи є помiщеними на Митнi склади).

Iнформацiя про правила визначення походження товарiв

     13. Стандартне правило

     Змiни до правил визначення походження товарiв чи до порядку застосування їх набирають чинностi лише пiсля направлення вiдповiдного повiдомлення, яке дає можливiсть заiнтересованим особам як на експортних ринках, так i в країнах - постачальниках товарiв ознайомитися з новими положеннями.

Роздiл 2
Документи, якi пiдтверджують походження товарiв

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"свiдоцтво про походження товарiв" - спецiальний бланк з описом товарiв, в якому державна органiзацiя або орган, уповноваженi на видачу зазначеного бланка, однозначно засвiдчують, що товари, на якi оформлене зазначене свiдоцтво, мають мiсце походження у визначенiй країнi. Це свiдоцтво також може мiстити в собi декларацiю виробника, постачальника, експортера або iншої компетентної особи;
E2./
F.2
"засвiдчена декларацiя про походження товарiв" - "декларацiя про походження товарiв", засвiдчена державною органiзацiєю або органом, надiленими вiдповiдними повноваженнями;
E3./
F.4
"декларацiя про походження товарiв" - вiдповiдна заява про походження товарiв, зроблена у зв'язку з їхнiм вивозом виробником, постачальником, експортером або iншою компетентною особою на комерцiйному рахунку чи будь-якому iншому документi, який стосується зазначених товарiв;
E4./
F.5
"документ, який пiдтверджує походження товарiв" - свiдоцтво про походження товарiв, засвiдчена декларацiя про походження товарiв або декларацiя про походження товарiв;
E5./
F.3
"свiдоцтво про регiональне найменування" - свiдоцтво, оформлене вiдповiдно до правил, установлених державною органiзацiєю або уповноваженим органом, яке пiдтверджує, що зазначенi в ньому товари вiдповiдають визначенню, характерному для вiдповiдного регiону (наприклад, шампанське, портвейн, сир пармезан).

Принцип

     1. Стандартне правило

     Порядок оформлення запитiв щодо документiв, якi пiдтверджують походження товарiв, складання та видачi таких документiв, регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

Оформлення запитiв щодо документiв, якi пiдтверджують походження товарiв

     2. Рекомендоване правило

     Представлення документiв, якi пiдтверджують походження товарiв, є обов'язковим лише у випадках, коли це необхiдно для застосування пiльгових мита, заходiв економiчного або торговельного характеру, що здiйснюються в односторонньому порядку або вiдповiдно до двостороннiх чи багатостороннiх угод, або заходiв, якi здiйснюються для забезпечення здоров'я населення чи суспiльного порядку.

     3. Рекомендоване правило

     Представлення документiв, якi пiдтверджують походження товарiв, не є обов'язковим для таких категорiй товарiв:

     (a) товарiв, що направляються дрiбними партiями на адресу приватних осiб або провозяться в багажi фiзичних осiб, за умови що цi ввезенi товари мають некомерцiйний характер, а їхня сукупна вартiсть не перевищує суми, що становить не менше 100 доларiв США;

     (b) партiй товарiв комерцiйного призначення, сукупна вартiсть яких не перевищує суми, що становить не менше 60 доларiв США;

     (c) товарiв, що є об'єктом тимчасового ввозу;

     (d) товарiв, якi провозяться у режимi Митного транзиту;

     (e) товарiв, якi супроводжуються свiдоцтвом про регiональне найменування, а також певних товарiв, у випадках, коли умови, яких повиннi дотримуватися країни-постачальники вiдповiдно до двостороннiх чи багатостороннiх угод стосовно цих товарiв, не вимагають представлення документiв, що пiдтверджують їхнє походження.

     У випадках вiдправлення декiлькох партiй товарiв, перерахованих у пунктах "a" чи "b", у той самий час, у той самий спосiб, тому самому товароодержувачу, тим самим вiдправником товару їхня сукупна вартiсть приймається рiвною загальнiй вартостi цих партiй товарiв.

     4. Рекомендоване правило

     У випадках, коли правила, що визначають необхiднiсть представлення документiв, якi пiдтверджують походження товарiв, були встановленi в односторонньому порядку, їх необхiдно переглядати не рiдше одного разу на три роки для визначення ступеня їхньої адекватностi у свiтлi змiн в умовах господарської та комерцiйної дiяльностi, в яких вони були введенi.

     5. Рекомендоване правило

     Представлення документiв, якi пiдтверджують походження товарiв, компетентними органами країни походження цих товарiв є обов'язковим лише у випадках, коли митна служба країни ввозу має пiдстави для пiдозр у шахрайствi.

Способи застосування та форми рiзних видiв документiв, якi пiдтверджують походження товарiв

     (a) Свiдоцтво про походження товарiв

     Форма та змiст

     6. Рекомендоване правило

     Пiд час перегляду чинних бланкiв або пiд час розробки нових бланкiв свiдоцтв про походження товарiв Договiрнi сторони повиннi використовувати зразок, наведений у Додатку I до цього Роздiлу, вiдповiдно до Примiток у Додатку II та з урахуванням Правил у Додатку III.

     Договiрнi сторони, що оформили свої бланки свiдоцтва про походження товарiв вiдповiдно до зразка, наведеного у Додатку I до цього Роздiлу, повиннi повiдомити про це Генерального секретаря Ради.

     Використовуванi мови

     7. Рекомендоване правило

     Бланки свiдоцтва про походження товарiв повиннi бути надрукованi мовою (мовами) країни вивозу та, у випадку, також нi англiйська, нi французька мови не є мовами цiєї країни, також англiйською або французькою мовами.

     8. Рекомендоване правило

     У випадках, коли свiдоцтво про походження товарiв оформляється мовою, що не є мовою країни ввозу, митна служба цiєї країни, як правило, не повинна вимагати перекладу даних, наведених у свiдоцтвi про походження товарiв.

     Державнi органiзацiї та iншi органи, уповноваженi видавати свiдоцтва про походження товарiв

     9. Стандартне правило

     Договiрнi сторони, що зобов'язуються дотримуватися положень цього Роздiлу, повиннi зазначити державнi органiзацiї або органи, уповноваженi видавати свiдоцтва про походження товарiв, у своєму повiдомленнi про зобов'язання дотримуватися положень цього Роздiлу або у подальшому.

     10. Рекомендоване правило

     У випадках, коли товари не є об'єктом прямого ввозу з країни їхнього походження, а переправляються через територiю третьої країни, повинно бути дозволено оформлення свiдоцтв про походження цих товарiв державними органiзацiями або органами, уповноваженими видавати такi свiдоцтва в зазначенiй третiй країнi, на основi свiдоцтв про походження цих товарiв, ранiше виданих у країнi їхнього походження.

     11. Рекомендоване правило

     Державнi органiзацiї або органи, уповноваженi видавати свiдоцтва про походження товарiв, повиннi зберiгати заяви на виданi ними свiдоцтва про походження товарiв або контрольнi примiрники зазначених свiдоцтв протягом принаймнi двох рокiв.

     (b) Документи, що пiдтверджують походження товарiв, вiдмiннi вiд свiдоцтв про походження товарiв

     12. Рекомендоване правило

     У випадках, коли представлення документiв, якi пiдтверджують походження товарiв, є обов'язковим, декларацiя про походження товарiв повинна прийматися стосовно таких категорiй товарiв:

     (a) товарiв, якi направляються дрiбними партiями на адресу приватних осiб чи провозяться в багажi фiзичних осiб, за умови, що цi ввезенi товари мають некомерцiйний характер, а їхня сукупна вартiсть не перевищує суми, що становить не менше 500 доларiв США;

     (b) партiй товарiв комерцiйного призначення, сукупна вартiсть яких не перевищує суми, що складає не менше 300 доларiв США.

     У випадках вiдправлення декiлькох партiй товарiв, перерахованих у пунктах "a" чи "b", у той самий час, у той самий спосiб, тому самому товароодержувачу, тим самим вiдправником товару їхня сукупна вартiсть приймається рiвною загальнiй вартостi цих партiй товарiв.

Санкцiї

     13. Стандартне правило

     Необхiдно, щоб були передбаченi умови для застосування санкцiй стосовно будь-якої особи, яка готує документ, що мiстить недостовiрну iнформацiю, для одержання документа, який пiдтверджує походження товарiв, або органiзує пiдготовку такого документа.

 

ДОДАТОК I

 

1. Вiдправник товару
(назва, адреса, країна)
2. Номер

СВIДОЦТВО
ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

3. Товароодержувач
(назва, адреса, країна)
4. Iнформацiя про транспорт
(у разi необхiдностi)
5. Вiдмiтки та нумерацiя: Кiлькiсть та вид упакувань: Опис товарiв 6. Вага
брутто
7.
8. Iнша iнформацiя

Штамп

Цим посвiдчується, що країною походження зазначених вище товарiв є:
 
ОРГАН, ЩО ЗАСВIДЧУЄ
 
Мiсце та дата видачi
 
Пiдпис уповноваженої особи

 

ДОДАТОК II

Примiтки

     1. Свiдоцтво повинно мати формат A4, установлений Мiжнародною органiзацiєю стандартизацiї (МОС) (210 х 297 мм, 8,27 х 11,69 дюйма). Бланк повинен мати верхнє поле 10 мм та лiве поле 20 мм, яке залишається для пiдшивки. Iнтервал мiж рядками повинен бути кратним 4,24 мм (1/6 дюйма), а промiжок мiж словами - 2,54 мм (1/10 дюйма). Виклад матерiалу повинен вiдповiдати типовому зразку Європейської комiсiї для Європи (ЕКЄ), наведеному в Додатку I. Незначнi вiдхилення вiд стандартного розмiру граф припускаються, якщо вони викликанi специфiчними умовами в країнi, яка оформлює бланк, наприклад iснуванням систем мiр, вiдмiнних вiд метричної системи, особливостями дiючими в країнi унiфiкованих систем оформлення документiв тощо.

     2. У випадках, коли необхiдно забезпечити оформлення запитiв щодо свiдоцтва про походження товарiв, бланк запиту та бланк свiдоцтва повиннi вiдповiдати один одному для забезпечення оформлення їх за один раз.

     3. Країни можуть встановлювати стандарти ваги одного квадратного метра паперу, використовуваного для виготовлення бланкiв, та наносити на нього спецiальний фон для запобiгання пiдробкам.

     4. Для iнформування користувачiв правила оформлення свiдоцтв про походження товарiв можуть бути надрукованi на зворотi свiдоцтва.

     5. У випадках подання запитiв щодо проведення перевiрок апостерiорi вiдповiдно до угоди про надання взаємного адмiнiстративного сприяння на зворотi свiдоцтва може бути залишене мiсце для вiдповiдних позначок.

     6. Коментарi щодо граф типового бланка наведено нижче:

     Графа N 1: Термiн "експортер" може бути замiнений на термiнами "вiдправник товару", "виробник", "постачальник" тощо.

     Графа N 2: Свiдоцтво про походження товарiв повинно бути оформлене тiльки в єдиному оригiнальному примiрнику, в якому поруч iз заголовком документа вказується слово "Оригiнал". Якщо свiдоцтво про походження товарiв видається замiсть його втраченого оригiналу, на новому свiдоцтвi поруч iз заголовком вказується слово "Дублiкат". На копiях оригiналу або дублiката свiдоцтва поруч iз заголовком вказується слово "копiя".

     Ця графа також призначена для зазначення назви (логотипа, емблеми тощо) державної органiзацiї, яка видає свiдоцтво, та повинна мати мiсце для внесення iнших даних офiцiйного характеру.

     Графа N 3: Iнформацiя, виклад якої передбачено в цiй графi, може бути замiнена написом "зробити запит" i, можливо, зазначенням країни призначення.

     Графа N 4: Ця графа може використовуватися для внесення додаткової iнформацiї про транспортний засiб, маршрут тощо, яка може бути зазначена, наприклад, на розсуд державної органiзацiї, яка оформляє свiдоцтво.

     Графа N 5: Якщо необхiдно вказати "Номер виробу", вiн може бути зазначений, бажано на полях графи або на початку кожного рядка графи. Стовпчик "Оцiнки та нумерацiя" може бути вiдокремлений вiд стовпчикiв "Кiлькiсть та вид упакувань" та "Опис товарiв" вертикальною лiнiєю. У разi вiдсутностi такої лiнiї цi данi повиннi бути роздiленi вiдповiдними iнтервалами. Опис товарiв може бути доповнений посиланням на номер застосовного пункту Брюссельської конвенцiї про номенклатуру товарiв, бажано у правiй частинi стовпчика. Данi про критерiї визначення походження товарiв, у разi необхiдностi, повиннi бути зазначенi в цiй графi та вiдокремленi вiд iншої iнформацiї вертикальною лiнiєю.

     Графа N 6: Зазвичай зазначення ваги брутто повинно бути достатнiм для iдентифiкацiї товарiв.

     Графа N 7: Ця графа не заповнюється та призначена для внесення будь-яких додаткових даних, якi можуть знадобитися, наприклад габаритiв, або для посилань на iншi документi (наприклад, комерцiйнi рахунки).

     Графи N 6 i 7: Iншi кiлькiснi показники, якi експортер може зазначити для сприяння iдентифiкацiї товарiв, наводяться в графi 6 або графi 7, залежно вiд обставин.

     Графа N 8: Ця графа залишається для даних про посвiдчення свiдоцтв уповноваженим органом (засвiдчувальних написiв, штампiв, пiдписiв, дати та мiсця видачi тощо). Точнi формулювання тексту тощо залишаються на розсуд державної органiзацiї, яка оформляє свiдоцтво. Формулювання, використовуванi в типовому бланку, наводяться лише як приклад. Ця графа також може використовуватися для письмової заяви експортера (або постачальника чи виробника).

 

ДОДАТОК III

Правила оформлення свiдоцтв про походження товарiв

     Правила оформлення свiдоцтв про походження товарiв (та, у разi необхiдностi, запитiв щодо оформлення таких свiдоцтв) установлюються на розсуд нацiональних державних органiв iз вiдповiдним врахуванням наведених вище Примiток. Однак може виникнути необхiднiсть у забезпеченнi дотримання, зокрема, таких положень:

     1. Бланки можуть заповнюватися будь-яким способом, при цьому записи повиннi бути розбiрливими та такими, що не стираються.

     2. Нi пiдчистки, нi виправлення у свiдоцтвах (чи запитах) не допускаються. Для внесення змiн необхiдно спочатку викреслити неправильнi данi, а потiм внести необхiднi доповнення. Такi змiни повиннi бути затвердженi особою, яка їх зробила, та засвiдченi вiдповiдною державною органiзацiєю або органом.

     3. У незаповнених графах необхiдно ставити прочерк для уникнення внесення до них подальших додаткових записiв.

     4. На додаток до оригiналу можуть бути оформленi один чи кiлька примiрникiв, якщо це зумовлено вимогами зовнiшньоторговельних операцiй.

Роздiл 3
Перевiрка документiв, якi засвiдчують походження товарiв

Визначення

     Для цiлей цього Роздiлу:

E1./
F.1
"свiдоцтво про походження товарiв" - спецiальний бланк з описом товарiв, в якому державна органiзацiя або орган, уповноваженi на видачу зазначеного бланка, однозначно засвiдчують, що товари, на якi оформлено зазначений бланк, мають мiсце походження у визначенiй країнi. Це свiдоцтво також може мiстити в собi декларацiю виробника, постачальника, експортера або iншої компетентної особи;
E2./
F.2
"засвiдчена декларацiя про походження товарiв" - "декларацiя про походження товарiв", засвiдчена державною органiзацiєю або органом, надiленими вiдповiдними повноваженнями;
E3./
F.3
"декларацiя про походження товарiв" - адекватна заява про походження товарiв, зроблена у зв'язку з їхнiм вивозом виробником, постачальником, експортером або iншою компетентною особою на комерцiйному рахунку чи будь-якому iншому документi, який стосується зазначених товарiв;
E2./
F.2
"документ, який пiдтверджує походження товарiв" - свiдоцтво про походження товарiв, засвiдчена декларацiя про походження товарiв або декларацiя про походження товарiв;

Принцип

     1. Стандартне правило

     Порядок надання адмiнiстративного сприяння пiд час перевiрки документiв, якi пiдтверджують походження товарiв, регулюється положеннями цього Роздiлу та, настiльки, наскiльки це може бути застосовано, - положеннями Загального додатка.

Принцип взаємностi

     2. Стандартне правило

     Компетентна державна органiзацiя Договiрної сторони, яка одержала запит щодо проведення перевiрки, не повинна його виконувати, якщо компетентна державна органiзацiя Договiрної сторони, що направила цей запит, не змогла б надати вiдповiдне сприяння, якби Договiрнi сторони помiнялися мiсцями.

Запити щодо проведення перевiрки

     3. Рекомендоване правило

     Митна служба Договiрної сторони, яка зобов'язалася дотримуватися положень цього Роздiлу, може звернутися з запитом до компетентної державної органiзацiї Договiрної сторони, яка зобов'язалася дотримуватися положень цього Роздiлу й на територiї якої був оформлений документ, що пiдтверджує походження товарiв, на проведення перевiрки цього документа в таких випадках:

     (a) якщо є достатнi пiдстави для сумнiвiв стосовно дiйсностi документа;

     (b) якщо наявнi достатнi пiдстави для того, щоб сумнiватися у вiрогiдностi даних, наведених у зазначеному документi;

     (c) для проведення вибiркової перевiрки.

     4. Стандартне правило

     Запити щодо проведення вибiркових перевiрок, передбачених у наведеному вище Рекомендованому правилi 3 (c), повиннi мiстити вiдповiднi вказiвки та зводитися до мiнiмуму, необхiдного для забезпечення вiдповiдної перевiрки.

     5. Стандартне правило

     Запити щодо проведення перевiрки повиннi:

     (a) мiстити виклад причин, з яких митна служба, що направила такий запит, сумнiвається в дiйсностi представленого документа або у вiрогiдностi наведених у ньому даних, за винятком випадкiв направлення запитiв щодо проведення вибiркової перевiрки;

     (b) мiстити посилання (у вiдповiдних випадках) на правила визначення походження товарiв, застосовнi щодо товарiв у країнi ввозу, та на будь-яку додаткову iнформацiю, запитувану в цiй країнi;

     (c) супроводжуватися документом, який пiдлягає перевiрцi та пiдтверджує походження товарiв, або його ксерокопiєю та (у вiдповiдних випадках) будь-якими iншими документами, такими, як рахунки, кореспонденцiя тощо, що можуть сприяти проведенню перевiрки.

     6. Стандартне правило

     Будь-яка компетентна державна органiзацiя, яка одержала запит щодо проведення перевiрки вiд Договiрної сторони, що зобов'язалася дотримуватися положень цього Роздiлу, повинна дати вiдповiдь на цей запит пiсля самостiйного проведення необхiдних перевiрок або пiсля проведення необхiдних перевiрок iншими державними адмiнiстративними органiзацiями або органами, надiленими вiдповiдними повноваженнями.

     7. Стандартне правило

     Державна органiзацiя, яка одержала запит щодо проведення перевiрки, повинна дати вiдповiдi на запитання, поставленi митною службою, що направила цей запит, та надати будь-яку iншу iнформацiю, яку вона може вважати такою, що стосується зазначеного запиту.

     8. Стандартне правило

     Вiдповiдi на запити щодо проведення перевiрки повиннi бути наданi протягом установленого термiну тривалiстю не бiльше шести мiсяцiв. Якщо державна органiзацiя, яка одержала запит, не може дати на нього вiдповiдь протягом шести мiсяцiв, то вона зобов'язана поiнформувати про це митну службу, яка направила запит.

     9. Стандартне правило

     Запити щодо проведення перевiрки повиннi направлятися протягом установленого термiну, який, за винятком надзвичайних обставин, не повинен перевищувати одного року починаючи з дати представлення запитуваного документа до митного органу Договiрної сторони, яка направила запит.

Випуск товарiв

     10. Стандартне правило

     Запит щодо проведення перевiрки не повинен перешкоджати випуску товарiв, за умови, що вони не вважаються такими, якi пiдпадають пiд заборони або обмеження на ввiз товарiв, та за умови вiдсутностi пiдозр у шахрайствi.

Рiзнi положення

     11. Стандартне правило

     Будь-яка iнформацiя, яка повiдомляється вiдповiдно до положень цього Роздiлу, повинна розглядатися як конфiденцiйна та використовуватися лише для цiлей митної служби.

     12. Стандартне правило

     Документи, якi необхiднi для перевiрки документiв, що пiдтверджують походження товарiв, виданi компетентними державними органiзацiями або уповноваженими органами, можуть зберiгатися в них протягом вiдповiдного термiну, який повинен становити не менше двох рокiв починаючи з дати видачi документiв, що пiдтверджують походження товарiв.

     13. Стандартне правило

     Договiрнi сторони, якi зобов'язуються дотримуватися положень цього Роздiлу, повиннi вказати державнi органiзацiї, уповноваженi приймати запити щодо проведення перевiрок, та повiдомити їхнi адреси Генеральному секретаревi Ради, який доведе цю iнформацiю до вiдома iнших Договiрних сторiн, що зобов'язалися дотримуватися положень цього Роздiлу.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.