МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

УГОДА

про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду

вiд 15 вересня 1998 року

(Угоду ратифiковано Законом N 473-XIV вiд 04.03.99)

     Угода вiд 15 вересня 1998 року мiж Україною (Отримувач) та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку (Банк), що виступає як впроваджувальна установа Всесвiтнього екологiчного фонду (ВЕФ), щодо коштiв гранту, якi надають Трастовому фонду ВЕФ деякi члени Банку - учасники ВЕФ.

     Враховуючи (А), що Банк згiдно з Постановою Ради виконавчих директорiв Банку N 91-5 вiд 14 березня 1991 року заснував Всесвiтнiй екологiчний фонд з метою надання допомоги у захистi всесвiтнього довкiлля i тим самими стимулювання екологiчно обгрунтованого та стабiльного економiчного розвитку;

     (В) пiсля проведення реструктуризацiї ВЕФ такi заходи запроваджуються на умовах, визначених у Постановi Ради виконавчих директорiв Банку N 94-2 вiд 24 травня 1994 р. щодо заснування Трастового фонду ВЕФ;

     (С) Отримувач, визнаючи економiчну обгрунтованiсть та першочерговiсть Проекту, описаного у Додатку 2 до цiєї Угоди, звернувся з проханням про надання допомоги за рахунок ресурсiв Трастового фонду ВЕФ у фiнансуваннi Проекту, а Банк ухвалив, що така допомога буде надана згiдно з положеннями вищезгаданої Постанови N 94-2;

     (D) Впровадження Проекту здiйснюватиме Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки (Мiнекобезпеки) Позичальника або його правонаступник за допомогою Отримувача i, як частину такої допомоги, Отримувач надасть Мiнекобезпеки кошти гранта Трастового фонду ВЕФ, як це передбачено цiєю Угодою; та

     (Е) Отримувач прийняв Програму (Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 1996 р. N 1274 (надалi - Програма вилучення РРОШ iз використання), яка передбачає поетапне згортання використання речовин, що руйнують озоновий шар, на територiї Отримувача;

     Враховуючи, що Банк погодився на пiдставi, inter alia, вищезгаданого, надати грант Трастового фонду ВЕФ за умовами, визначеними цiєю Угодою;

     Цим сторони погоджуються про таке:

Стаття I
Загальнi умови; Визначення

     Роздiл 1.01. (а) Наступнi положення Загальних умов, що застосовуються до Угод Банку про надання позик та гарантiй вiд 1 сiчня 1985 року, включаючи змiни, викладенi у параграфi (b) цього роздiлу (Загальнi умови), є невiд'ємною частиною цiєї Угоди:

     (i) Стаття 1;

     (ii) Роздiли 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (11), (15), (18), та (20), 2.02 та 2.03;

     (iii) Роздiл 3.01;

     (iv) Роздiл 4.01 та перше речення Роздiлу 4.09;

     (v) Стаття 5;

     (vi) Роздiли 6.01, 6.02 (а), (с), (d), (е), (f), (i) та (k), 6.03, 6.04 та 6.06;

     (vii) Роздiл 8.01 (b);

     (vii) Роздiли 9.01 (а) та (с), 9.04, 9.05, 9.07, 9.08 та 9.09;

     (iх) Роздiли 10.01, 10.03 та 10.04;

     (x) Стаття XI; та

     (хi) Роздiли 12.01 (с), 12.03 та 12.04.

     (b) Загальнi умови змiненi таким чином:

     (i) новий параграф додається наприкiнцi Роздiлу 2.01 i має таке формулювання: "термiн "Спецiальнi права запозичення" та позначення "СДР" означають спецiальнi права запозичення, визначенi Мiжнародним валютним фондом згiдно зi статтями Угоди";

     (ii) термiн "Банк" при використаннi будь-де у Загальних умовах, крiм роздiлiв 2.01 (8) та 6.02 (f) i останнього його використання в Роздiлi 5.01 Загальних умов, означає Банк, що виступає як впроваджувальна установа ВЕФ, за винятком Роздiлу 6.02, де термiн "Банк" також включатиме Банк, що виступає вiд свого власного iменi;

     (iii) термiн "Позичальник" при використаннi будь-де в Загальних умовах має значення Отримувача;

     (iv) термiн "Угода про позику" при використаннi будь-де в Загальних умовах означає цю Угоду;

     (v) термiн "Позика" i "позика" при використаннi будь-де в Загальних умовах має значення Грант Трастового фонду ВЕФ;

     (vi) термiн "Рахунок коштiв позики" при використаннi будь-де в Загальних умовах означає рахунок Гранта Трастового фонду ВЕФ;

     (vii) друге речення Роздiлу 5.01 змiнено таким чином: "Якщо Банк та Позичальник не погодяться про iнше, зняття коштiв не здiйснюється: (а) з метою покриття витрат, зроблених на територiї будь-якої країни, яка не є членом Банку, або з метою купiвлi товарiв чи сплати послуг, виготовлених або наданих на територiях цих країн; або (b) для здiйснення будь-яких платежiв на користь осiб чи юридичних осiб, або для iмпорту товарiв, якщо такi платежi або iмпорт, наскiльки вiдомо Банку, забороненi рiшенням Ради Безпеки ООН, прийнятим згiдно з роздiлом VII Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй";

     (viii) пiсля пiдпараграфа (j) в роздiлi 6.02 Загальних умов включено новий пiдпараграф у такому формулюваннi: "у разi виникнення надзвичайної ситуацiї, коли подальше використання коштiв Гранту Трастового фонду ВЕФ перевищуватиме ресурси ВЕФ, якi можна використати";

     (iх) Роздiл 6.03 змiнено таким чином:

     "Роздiл 6.03. Скасування Позики Банком. Якщо (а) право Отримувача щодо зняття коштiв з рахунку Трастового фонду ВЕФ буде призупинено вiдносно будь-якої суми Гранта Трастового фонду ВЕФ на перiод тривалiстю тридцять (30) днiв, або (b) у будь-який час Банк пiсля консультацiй з Отримувачем визначить, що сума Гранта Трастового фонду ВЕФ не буде потрiбна для фiнансування витрат проекту, якi передбачалося фiнансувати за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ або (с) якщо у будь-який час Банк виявить, що по вiдношенню до будь-якого контракту, який фiнансується за рахунок Гранта Трастового фонду ВЕФ, вiдбувся факт корупцiї або шахрайства з боку представникiв Отримувача чи Бенефiцiара Гранта Трастового фонду ВЕФ пiд час закупки або виконання цього контракту i Отримувач не вжив своєчасних i вiдповiдних заходiв щодо виправлення ситуацiї, якi були задовiльними для Банку, i визначає суму витрат за даним контрактом, яка у протилежному випадку могла б фiнансуватися за рахунок коштiв Трастового фонду ВЕФ, або (d) якщо у будь-який момент Банк визначить, що закупки за будь-яким контрактом за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ не вiдповiдають процедурам, викладеним в Угодi про надання Гранту Трастового фонду ВЕФ, або посилання на якi мiстяться у цiй Угодi, i визначить суму витрат за цим контрактом, яка у протилежному випадку могла би фiнансуватися за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ, або (е) пiсля Дати Закриття на Рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ залишиться невикористана сума Гранта Трастового фонду ВЕФ, Банк може, шляхом повiдомлення Отримувача, припинити право Отримувача знiмати зазначену суму. Пiсля направлення такого повiдомлення така сума Гранта Трастового фонду ВЕФ вважається анульованою."

     Роздiл 1.02. При використаннi в цiй Угодi, якщо контекст не передбачає iншого, декiлька термiнiв, визначених в Загальних умовах i у Декларативнiй частинi цiєї Угоди, мають вiдповiдне значення, а додатковi термiни, наведенi нижче, мають таке значення:

     (а) "Бенефiцiар" означає пiдприємство, що впроваджує Субпроект частини А Проекту;

     (b) "РРОШ" означає речовини, якi руйнують озоновий шар;

     (с) "Озоновий офiс" означає озоновий офiс, що створений i функцiонує пiд наглядом Мiнекобезпеки i на який покладено вiдповiдальнiсть за виконання певних технiчних та адмiнiстративних питань у зв'язку iз впровадженням Програми вилучення РРОШ iз використання, про яку йдеться у пунктi (Е) Преамбули до цiєї Угоди;

     (d) "Спецiальний рахунок" означає рахунок, посилання на який мiститься у Роздiлi 2.02 (b) цiєї Угоди;

     (е) "Субпроект" означає будь-який окремий Субпроект, що входить до складу Проекту, i про який iдеться у частинi А Додатка 2 до цiєї Угоди, або будь-який iнший Субпроект, який вибере Отримувач та Банк вiдповiдно до положень Роздiлу 3.05 цiєї Угоди з метою фiнансування за рахунок коштiв Гранта i впроваджуватиметься згiдно з положеннями Додатка 4 до цiєї Угоди; та

     (f) "Угода про впровадження Субпроекту" означає будь-яку угоду про впровадження Субпроекту, укладену мiж Мiнекобезпеки i Бенефiцiаром згiдно з положеннями частини В Додатка 4 до цiєї Угоди.

Стаття II
Грант Трастового фонду ВЕФ

     Роздiл 2.01. Банк погоджується надати Отримувачу на умовах, викладених у цiй Угодi, або посилання на якi мiстяться у цiй Угодi, Грант Трастового фонду ВЕФ у рiзних валютах, еквiвалентний сiмнадцяти мiльйонам трьомстам тисячам одиниць Спецiального права запозичення (17300000 од. СДР).

     Роздiл 2.02. (а) Кошти Гранта Трастового фонду ВЕФ можуть бути знятi з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ вiдповiдно до положень Додатка 1 до цiєї Угоди для сплачення здiйснених витрат (або, якщо Банк погодиться, таких, якi мають бути здiйсненi) вiдносно обгрунтованої вартостi товарiв та послуг, необхiдних для впровадження Проекту i якi фiнансуються за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ.

     (b) Для цiлей Проекту Отримувач може вiдкрити та вести спецiальний валютний (у доларах) депозитний рахунок в комерцiйному банку на умовах, задовiльних для Банку, включаючи спецiальний захист проти судового залiку, конфiскацiї або арешту. Депозити та платежi зi Спецiального рахунку здiйснюються згiдно з положеннями Додатка 5 до цiєї Угоди.

     Роздiл 2.03. Датою Закриття є 31 грудня 2000 року або така бiльш пiзня дата, яку встановить Банк. Банк негайно повiдомляє Отримувача про таку бiльш пiзню дату.

Стаття III
Здiйснення проекту

     Роздiл 3.01. (а) Отримувач оголошує про свої зобов'язання щодо досягнення мети Проекту, викладеної в Додатку 2 до цiєї Угоди, i для цього впроваджує зазначений Проект через Мiнекобезпеки з належною дбайливiстю i ефективнiстю i згiдно з вiдповiдною iнженерною, фiнансовою та адмiнiстративною практикою та належною увагою до екологiчних та природоохоронних факторiв, та в разi необхiдностi якнайшвидше надає персонал, обладнання, послуги та iншi ресурси, необхiднi для впровадження Проекту.

     (b) Без обмеження умов параграфа (а) цього Роздiлу i за винятком випадкiв, коли Отримувач та Банк погодяться про iнше, Отримувач впроваджує Проект згiдно з програмою впровадження, викладеною в Додатку 4 до цiєї Угоди.

     Роздiл 3.02. За винятком випадкiв, коли Банк погодиться на iнше, закупка товарiв та послуг консультантiв, необхiдних для впровадження Проекту, i якi фiнансуються за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ, буде здiйснюватись на основi положень Додатка 3 до цiєї Угоди.

     Роздiл 3.03. Для цiлей Роздiлу 9.08 Загальних умов i без їх обмеження, Отримувач повинен:

     (а) пiдготувати, на основi прийнятних для Банку керiвних положень, та надiслати до Банку не пiзнiше, нiж через 6 мiсяцiв пiсля Дати Закриття Проекту або такої бiльш пiзньої дати, яку з цiєю метою може бути погоджено мiж Банком та Отримувачем, план досягнення цiлей Проекту; та

     (b) надати Банку розумну можливiсть обмiнятися думками з Отримувачем щодо зазначеного плану.

     Роздiл 3.04. Отримувач повинен вжити всiх заходiв, необхiдних для забезпечення того, щоби (а) кожний Бенефiцiар дотримувався всiх вiдповiдних екологiчних вимог Отримувача щодо дiяльностi, пов'язаної з вилученням речовин, якi руйнують озоновий шар, яка здiйснюватиметься в рамках Проекту; та (Ь) до укладення вiдповiдної Угоди про впровадження Субпроекту Мiнекобезпеки виконав екологiчнi огляди кожного iз вiдповiдних субпроектiв.

     Роздiл 3.05. Банк та Отримувач погодилися, що нi за яких обставин вибiр Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища будь-якого iз Субпроектiв для включення до Проекту не буде вважатися як невiдкличне зобов'язання Отримувача або Банку фiнансувати визначенi заходи щодо поетапного вилучення РРОШ за рахунок Гранта Трастового фонду ВЕФ; i що у будь-який час до будь-якого використання коштiв будь-яким iз Бенефiцiарiв будь-який Субпроект може, за угодою мiж Отримувачем та Банком, буде вилучений iз Проекту або замiнений iншим Субпроектом, за умови, що Субпроект, що пропонується для замiни, є: (а) технiчно i фiнансово обгрунтований; (b) вiдповiдатиме метi Проекту; та (с) задовольнятиме всi вимоги ВЕФ.

Стаття IV
Фiнансовi умови

     Роздiл 4.01. (а) Отримувач повинен вести або давати розпорядження про ведення записiв та бухгалтерських рахункiв, що адекватно вiдображають, згiдно з розумною практикою ведення бухгалтерського облiку, пов'язанi з Проектом операцiї, ресурси та витрати вiддiлiв або установ Отримувача, вiдповiдальних за впровадження здiйснення Проекту або його частини.

     (b) Отримувач повинен:

     (i) проводити кожного фiнансового року аудиторську перевiрку записiв та бухгалтерських рахункiв, зазначених у параграфi (а) цього Роздiлу, включаючи i записи та рахунки Спецiального рахунку, згiдно з вiдповiдними принципами аудиту, що послiдовно застосовуються незалежними та прийнятними для Банку аудиторами;

     (ii) надавати Банку, по мiрi готовностi, але в будь-якому разi не пiзнiше, нiж через шiсть мiсяцiв з моменту закiнчення кожного такого року, звiт про проведення аудиторської перевiрки, складений зазначеними аудиторами, в такому обсязi i настiльки детально, як того обгрунтовано зажадає Банк; та

     (iii) надавати Банку iншу iнформацiю щодо зазначених записiв та бухгалтерських рахункiв, а також їх аудиторської перевiрки по мiрi того, як Банк буде час вiд часу обгрунтовано того вимагати.

     (с) За всi витрати, вiдносно яких проводилось зняття з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ на грунтi звiтiв про витрати, Отримувач зобов'язаний:

     (i) згiдно з параграфом (а) цього Роздiлу, вести або давати розпорядження про ведення записiв та бухгалтерських рахункiв, якi вiдображають такi витрати;

     (ii) зберiгати, принаймнi протягом одного року з часу отримання Банком аудиторського звiту для фiнансового року, упродовж якого було здiйснено останнє зняття коштiв з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ, всi записи (контракти, розпорядження, фактури, рахунки, квитанцiї та iншi документи), що пiдтверджують такi витрати;

     (iii) давати можливiсть представникам Банку здiйснювати перевiрку таких документiв; та

     (iv) забезпечувати, що такi записи та бухгалтерськi рахунки будуть включенi до щорiчної аудиторської перевiрки, про яку йдеться у параграфi (b) цього Роздiлу, i що звiт про таку аудиторську перевiрку мiститиме окрему думку зазначених аудиторiв щодо того, чи можна покластися на звiти про витрати, наданi на протязi такого фiнансового року разом з процедурами та механiзмом внутрiшнього контролю, якi використовуються для їх пiдготовки, для пiдтвердження такого зняття коштiв з рахунку.

     Роздiл 4.02. (а) Отримувач дає розпорядження Бенефiцiарам вести записи та бухгалтерськi рахунки, що належним чином вiдображають, згiдно iз розумною практикою бухгалтерського облiку, їх дiяльнiсть та фiнансовий стан, а також реєструвати окремо свою дiяльнiсть, ресурси та витрати, пов'язанi з вiдповiдними Субпроектами.

     (b) Отримувач:

     (i) дає розпорядження Бенефiцiарам проводити, згiдно з вiдповiдними принципами аудиту, що належно застосовуються незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, аудиторську перевiрку своїх записiв, бухгалтерських рахункiв та фiнансових звiтiв (балансiв, звiтiв про прибутки та збитки та пов'язаних з ними звiтiв) для кожного фiнансового року;

     (ii) надсилає до Банку по мiрi готовностi, але нi в якому разi не пiзнiше, нiж через шiсть (6) мiсяцiв пiсля закiнчення кожного такого року: (А) засвiдченi копiї фiнансових звiтiв, про якi йдеться у пiдпараграфi (i) вище для кожного такого року, для якого була проведена зазначена аудиторська перевiрка; та (Б) звiт про таку аудиторську перевiрку, виконану зазначеними аудиторами у такому обсязi i настiльки докладно, як того обгрунтовано зажадає Банк; та

     (iii) надсилає до Банку таку iншу iнформацiю, що стосується зазначених записiв, бухгалтерських рахункiв та фiнансових звiтiв, а також їх аудиторської перевiрки, яку Банк час вiд часу обгрунтовано зажадає.

     (с) Для всiх витрат по вiдношенню до Субпроектiв, для яких на основi звiтiв про витрати були здiйсненi зняття коштiв гранта Трастового фонду ВЕФ, Отримувач дає розпорядження Бенефiцiарам:

     (i) вести вiдповiдно до параграфа (а) цього Роздiлу, записи та бухгалтерськi рахунки, що вiдображають цi витрати;

     (ii) принаймнi протягом одного року пiсля отримання Банком звiту про аудиторську перевiрку за фiнансовий рiк, у якому було здiйснене останнє зняття коштiв з Рахунку позики, зберiгати всi записи (контракти, накази, рахунки-фактури, рахунки, розписки та iншi документи), якi є пiдтвердженням таких витрат;

     (iii) надавати представникам Банку можливiсть перевiряти такi записи; та

     (iv ) забезпечити, щоб такi записи та бухгалтерськi рахунки були включенi до щорiчної аудиторської перевiрки, про яку йдеться у параграфi (b) цього Роздiлу, i щоби звiт про проведену аудиторську перевiрку мiстив окремо думку зазначених аудиторiв щодо того, чи є звiти про витрати, надiсланi протягом такого фiнансового року, а також задiянi при їх пiдготовцi процедури та механiзм внутрiшнього контролю надiйним обгрунтуванням вiдповiдного зняття коштiв.

Стаття V
Набуття чинностi; Припинення дiї

     Роздiл 5.01. Наступнi подiї визначенi як додатковi умови набуття чинностi Угоди про надання Гранта Трастового фонду ВЕФ у розумiннi Роздiлу 12.01 (с) Загальних умов:

     (а) Угоди про впровадження Субпроекту, що задовольняють Банк, повиннi бути надiсланi до Банку до початку виконання його сторонами, по вiдношенню, щонайменше, до двох Субпроектiв;

     (b) Отримувач надсилає в Банк звiти, якi задовольнять Банк, i якi свiдчать, що принаймнi два екологiчнi огляди Субпроектiв були завершенi вiдповiдно до стандартiв, прийнятних для Банку; та

     (с) Отримувач призначає спецiалiстiв для роботи в Озоновому Офiсi, якi забезпечать функцiонування системи фiнансового менеджменту Проекту згiдно з вимогами, прийнятними для Банку.

     Роздiл 5.02. Цим встановлюється перiод в дев'яносто (90) днiв з дати пiдписання цiєї Угоди для здiйснення цiлей Роздiлу 12.04 Загальних умов.

     Роздiл 5.03. Ця Угода чинна, доки не будуть повнiстю використанi кошти Гранта Трастового фонду ВЕФ i доки Сторони цiєї Угоди не виконають своїх зобов'язань.

Стаття VI
Представник Отримувача; Адреси

     Роздiл 6.01. Представником Отримувача з метою виконання Роздiлу 11.03 Загальних умов призначається Мiнiстр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки.

     Роздiл 6.02. Для цiлей роздiлу 11.01 Загальних умов зазначаються такi адреси:

     Для Отримувача:

     Мiнiстерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Україна,
     252001, Київ, вул. Хрещатик, 5

     Для Банку:

     International Bank for
     Reconstruction and Development
     1818 Н Street, N. W.
     Washington, D. C. 20433
     United States of America

Телеграфна адреса:
INTBAFRAD
Washington, D.C.
Телекс:
248423 (MCI)
64145 (MCI)

     Засвiдчуючи це, Сторони, що дiють через своїх належним чином уповноважених представникiв, пiдписали цю Угоду вiд їх iменi у Києвi, Україна, та Вашингтонi, округ Колумбiя, Сполученi Штати Америки, на дату та рiк, що вперше згаданi вище.

Україна
Уповноважений представник
Мiжнародний банк реконструкцiї та розвитку, що виступає впроваджувальною установою Трастового фонду ВЕФ
Регiональний Вiце-президент по Європi та Центральнiй Азiї

 

Додаток 1

Зняття коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ

     У наведенiй нижче таблицi вмiщенi категорiї позицiй, що фiнансуються з коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ, розподiл сум Гранта Трастового фонду ВЕФ на кожну категорiю та вiдсоток витрат, що фiнансуються по кожнiй категорiї:

Категорiя Сума видiлених коштiв Траст-фонду (в еквiвалентi СДР) % витрат, що фiнансуються
(1) Товари по Субпроектам 15340000 100% iноземних витрат
100% мiсцевих витрат (за цiною виробника)
та 75% мiсцевих витрат на iншi закупки вiтчизняного виробництва
(2) Послуги консультантiв по Субпроектах 1440000 100%
(3) Перiодичнi витрати:    
(а) Комiсiйнi Озонового офiсу 51000 100%
(b) Плата за пiдвищення квалiфiкацiї технiкiв по обслуговуванню холодильних установок в рамках вiдповiдного Субпроекту обслуговування холодильних установок 10000 100%
Разом: 17300000  

     2) Для цiлей цього Додатка:

     (а) термiн "iноземнi витрати" означає витрати у валютi будь-якої країни, за винятком валюти країни Отримувача, на товари та послуги, що постачаються з територiї будь-якої країни, за винятком країни Отримувача;

     (b) термiн "мiсцевi витрати" означають витрати у валютi Отримувача за товари та послуги, що постачаються з територiї Отримувача;

     (с) термiн "Комiсiйнi Озонового офiсу" означає плату, яка виплачується Озоновому офiсу за виконання ним обов'язкiв щодо Проекту i є виплатою Озоновому офiсу суми його робочих витрат у зв'язку з Проектом, розрахунки якої здiйсненi вiдповiдно до прийнятної для Банку методики i складаються iз розумних та необхiдних витрат, здiйснених Озоновим офiсом, включаючи, inter alia: (i) комiсiйнi за здiйснення банкiвських операцiй; (ii) мiжнароднi та мiсцевi телекомунiкацiйнi зв'язки; (iii) дорожнi витрати (включаючи витрати на використання транспорту) працiвникiв Озонового офiсу та консультантiв, що працюють в рамках Проекту; (iv) послуги консультантiв з юридичних, технiчних питань, аудиту та закупок, переклад письмовий i усний; (v) семiнари та (vi) iншi подiбнi витрати, якi можуть бути погодженi з Банком; але нi в якому разi комiсiйнi Озонового офiсу не повиннi включати витрати, здiйсненi для придбання або iнвестування у землю, офiсне примiщення, цiннi папери або фiнансовi активи, або ж на зарплату працiвникам, допомогу та iншi виплати;

     (d) "Субпроект обслуговування холодильних установок" означає Субпроект обслуговування холодильних установок, описаний у Частинi В.2 додатка 2 до цiєї Угоди; а "Плата за пiдвищення квалiфiкацiї технiкiв по обслуговуванню холодильних установок" означає плату, здiйснену на iм'я будь-якого навчального закладу за навчання технiкiв-студентiв, вiдiбраних для навчання i якi працюють як технiки з обслуговування холодильних установок у штатi компанiї, що обслуговує холодильнi установки Бенефiцiара, який є Отримувачем обладнання в рамках Субпроекту, що фiнансується за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ.

     3. Незважаючи на положення вищезазначеного параграфа 1, зняття коштiв з рахунку на платежi по витратах, що здiйснюються до дати прийняття цiєї Угоди не буде здiйснюватися, за винятком випадкiв, коли зняття коштiв з рахунку, що в загальнiй сумi не перевищує еквiвалент СДР 200 000, може проводитись щодо Категорiй (1) та (3), якщо платежi по витратам здiйсненi до цiєї дати, але пiсля 1 листопада 1997 р.

     4. Банк може вимагати, щоб зняття коштiв з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ здiйснювалося на основi звiтiв про витрати за контрактами: (i) за товари, вартiсть яких не перевищує 400 000 дол. США в еквiвалентi; (ii) за послуги консультантiв, вартiсть яких не перевищує 100 000 дол. США в еквiвалентi для консалтингових фiрм, та 50 000 дол. США в еквiвалентi для приватних осiб; все це виконується на умовах, описаних Банком в повiдомленнi, що надсилається Отримувачу; (iii) щодо витрат, здiйснених як Комiсiйнi за нагляд в рамках Категорiї (3) (а) таблицi, викладенi у параграфi 1 цього додатка 1; та (iv) для iнших Перiодичних витрат в рамках категорiї (3) (b) таблицi, вмiщеної у параграфi 1 цього додатка 1.

     5. Якщо Банк встановлює у будь-який час, що проводились якi-небудь платежi з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ для покриття витрат, якi не сумiснi з положеннями даної Угоди, - Отримувач при одержаннi повiдомлення з Банку негайно вiдшкодовує Банку на депозит рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ суму, що дорiвнює витраченiй сумi або її частинi, як це встановлено Банком.

Додаток 2

Опис Проекту

     Метою цього Проекту є надання допомоги Отримувачу у впровадженнi Програми вилучення iз використання речовин, що руйнують озоновий шар, у такий спосiб, що вiдповiдає мiжнародно визнаним технiчним стандартам.

     Проект складається з двох наступних частин, що пiдлягають внесенню таких змiн, про якi Банк i Отримувач час вiд часу можуть досягти згоди з метою досягнення таких цiлей:

     Частина А. Дiяльнiсть щодо вилучення з використання речовин, якi руйнують озоновий шар

     Впровадження окремими Бенефiцiарами визначених Субпроектiв, що передбачають заходи, спрямованi на поетапне припинення використання РРОШ: (а) у секторi виробництва холодильного обладнання; (b) у секторi сервiсного обслуговування стацiонарної холодильної технiки; (с) у секторi застосування аерозолiв та (d) у секторi застосування розчинникiв.

     Частина В. Технiчна допомога та пiдготовка кадрiв

     (1) Впровадження програми пiдготовки кадрiв у рамках Субпроекту, який здiйснюватимуть спiльно Мiнiстерство внутрiшнiх справ Отримувача та консультанти, контракти з якими укладе Озоновий офiс. Навчання за цiєю програмою здiйснюватиметься у таких напрямках: (а) технологiй протипожежного захисту (негалоннi системи); (b) розробка нацiональної системи зберiгання та використання галону та (в) пiдготовка нацiональних стандартiв протипожежного захисту.

     (2) Забезпечення Озонового офiсу обладнанням, надання консультацiйних послуг з технiчних питань та з питань бухгалтерського облiку (в тому числi щодо аудиту рахункiв Проекту), а також пiдтримка заходiв регулятивного та стратегiчного характеру; та виконання навчальної програми з метою пiдготовки технiкiв з обслуговування холодильних установок двох Бенефiцiарiв в рамках Субпроекту обслуговування холодильних установок, який впроваджуватиме Озоновий офiс.

     (3) Надання технiчної допомоги вiтчизняним виробникам холодильної технiки для переходу на використання iзобутанової технологiї.

***

     Передбачається закiнчити Проект до 31 липня 2000 р.

Додаток 3

Закупки та послуги консультантiв

     Роздiл I. Закупка товарiв

     Частина А: Загальна

     Закупка товарiв здiйснюється згiдно з Роздiлом 1 "Керiвних положень Свiтового банку щодо закупок в рамках позик МБРР та кредитiв МАР", опублiкованих Банком у сiчнi 1995 року та переглянутих у сiчнi та серпнi 1996 року (Керiвнi положення), а також наступних положень цього роздiлу, якщо вони застосовуються.

     Частина В: Мiжнароднi конкурснi торги

     1. За винятком передбаченого Частиною С цього Роздiлу, закупка товарiв здiйснюється за контрактами, присуджених згiдно з положеннями Роздiлу II Керiвних положень та параграфа 5 Додатка 1 до них.

     2. Положення параграфiв 2.54 та 2.55 Керiвних положень та Додатка 2 до них застосовуються до товарiв, виготовлених на територiї Отримувача, i закупки яких здiйснюються в рамках контрактiв, присуджених згiдно з положеннями параграфа 1 цiєї Частини В.

     Частина С: Iншi процедури закупок

     1. Обмеженi мiжнароднi торги

     Товари, щодо яких Банк дає згоду, що їх закупки можуть здiйснюватися лише у обмеженої кiлькостi постачальникiв, i загальна вартiсть яких не перевищує 11 800 000 дол. США, можуть закупатися за контрактами, присудженими згiдно з параграфом 3.2 Керiвних положень.

     2. Мiжнародний шопiнг

     Закупки товарiв вартiстю вiд 50 000 до 400 000 дол. США у еквiвалентi на один контракт, можуть здiйснюватися за контрактами, присудженими на основi процедур мiжнародного шопiнгу згiдно з параграфами 3.5 та 3.6 Керiвних положень.

     3. Нацiональний шопiнг

     Закупка товарiв, вартiсть яких дорiвнює або менша 50 000 дол. США у еквiвалентi, може здiйснюватися за контрактами, присудженими на основi процедур нацiонального шопiнгу згiдно з параграфами 3.5 та 3.6 Керiвних положень.

     Частина D: Розгляд Банком рiшень про закупки

     1. Попереднiй розгляд

     (а) Щодо кожного контракту, що присуджується згiдно з процедурами, про якi йдеться у Частинах B.1 та C.1 цього Роздiлу I, слiд застосовувати процедури, викладенi в параграфах 2 та 3 Додатка 1 до Керiвних положень.

     (b) Щодо перших двох контрактiв, присуджених згiдно з процедурами, про якi йдеться у Частинi С.2 цього Роздiлу, слiд застосовувати такi процедури:

     (i) до здiйснення вибору будь-якого постачальника Отримувач надає Банку звiт про порiвняння та оцiнки одержаних котировок;

     (ii) до виконання будь-якого контракту Отримувач подає до Банку копiю специфiкацiй та проект контракту; та

     (iii) крiм того, застосовуються процедури, вказанi в параграфах 2 (f), 2 (g) та 3 Додатка 1 Деректив.

     2. Розгляд пiсля закупок

     Щодо кожного контракту, що не пiдпадає пiд дiю параграфа 1 цiєї Частини, застосовуються процедури, викладенi у параграфi 4 Додатка 1 Керiвних положень.

     Роздiл II Залучення консультантiв

     Частина А: Загальнi положення

     1. Надання послуг консультантiв здiйснюється згiдно з положеннями Вступу та Роздiлу IV "Керiвних положень щодо вiдбору та залучення консультантiв позичальниками Свiтового банку", опублiкованих Банком у сiчнi 1997 року i переглянутих в вереснi 1997 року (Керiвнi положення щодо залучення консультантiв) та з наступними положеннями Роздiлу II цього Додатка.

     Частина В: Вiдбiр на основi спiввiдношення якостi та витрат

     Якщо у Частинi С цього Роздiлу не передбачається iнше, то послуги консультантiв будуть надаватись за контрактами, присудженими згiдно з положеннями Роздiлу II Керiвних положень щодо залучення консультантiв, параграфа 3 Додатка 1 до них, а також параграфiв 3.13-3.18 Керiвних положень, що застосовуються до вiдбору консультантiв на основi спiввiдношення якостi та витрат.

     Частина С: Iншi процедури вiдбору консультантiв

     1. Вiдбiр на основi квалiфiкацiї консультантiв

     Послуги щодо отримання дозволiв екологiчних служб, iнспекцiй безпеки, юридичних послуг фiнансових аудиторiв та екологiчних послуг в рамках Частин А та Б Проекту, приблизна вартiсть яких не перевищує 100 000 дол. США у еквiвалентi на один контракт, можуть надаватись за контрактами, присудженими згiдно з параграфами 3.1 та 3.7 Керiвних положень щодо залучення консультантiв.

     Частина D: Розгляд Банком рiшень про закупки

     1. Розгляд до закупок

     (а) Щодо кожного контракту, кошторисна вартiсть якого дорiвнює вiд 100 000 дол. США або бiльше, але менше нiж 300 000 дол. США у еквiвалентi, застосовуються процедури, викладенi у параграфах 1, 2 (iншi, нiж у другому пiдпараграфi параграфа 2 (а)) та 5 Додатка I Керiвних положень щодо залучення консультантiв.

     (b) щодо кожного контракту, кошторисна вартiсть якого дорiвнює або перевищує 300 000 дол. США у еквiвалентi, застосовуються процедури, викладенi у параграфах 1, 2 (iншi, нiж у третьому пiдпараграфi параграфа 2 (а)) та 5 Додатка 1 Керiвних положень щодо залучення консультантiв.

     2. Розгляд пiсля закупок

     (а) Щодо кожного контракту, який не пiдпадає пiд дiю параграфа 1 цiєї Частини, застосовуються процедури, викладенi у параграфi 4 Додатка 1 до Керiвних положень щодо залучення консультантiв.

Додаток 4

Програма здiйснення

     А: Вiдповiдальнiсть за впровадження Проекту

     1. Отримувач покладає загальну вiдповiдальнiсть за впровадження проекту на Мiнекобезпеки i з цiєю метою надає кошти Гранта Трастового фонду ВЕФ мiнiстерству тодi, коли це необхiдно для фiнансування вiдповiдної дiяльностi згiдно з Проектом.

     2. Отримувач забезпечує функцiонування Озонового офiсу протягом перiоду впровадження Проекту i забезпечення Озонового офiсу працiвниками, обладнанням та iншими ресурсами, необхiдними для виконання наступних функцiй в рамках Проекту:

     (а) пiдготовка плану впровадження Проекту, в тому числi графiк його виконання;

     (b) пiдготовка Угод про впровадження Субпроектiв, якi повиннi бути укладенi мiж Мiнекобезпеки та Бенефiцiарами згiдно з положеннями, передбаченими Частиною В цього Додатка;

     (с) координацiя отримання затверджень природоохоронного характеру, необхiдних для впровадження Субпроекту;

     (d) управлiння, при сприяннi експерта з фiнансових питань, якого найме Мiнекобезпеки до початку впровадження будь-якого Субпроекту, всiма фiнансовими питаннями в рамках Проекту, включаючи (i) ведення записiв та рахункiв Проекту; (ii) затвердження витрат в рамках на Субпроектiв та пiдготовку вiдповiдних заявок на використання коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ; (iii) нагляд над дотриманням Бенефiцiарами процедур закупок; (iv) контроль за витратами Бенiфiцiарiв на рахунок Субпроектiв та (v) органiзацiя аудиторських перевiрок рахункiв Проекту згiдно з положеннями Роздiлу 4.01 та 4.02 цiєї Угоди;

     (е) управлiння, при сприяннi експерта по закупках, якого найме Мiнекобезпеки до початку впровадження Субпроекту, всiма питаннями, що стосуються укладення контрактiв в рамках Проекту, включаючи (i) надання допомоги Бенiфiцiарам з метою забезпечення здiйснення закупок товарiв або послуг, якi фiнансуються за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ, згiдно з процедурами, визначеними у Додатку 3 до цiєї Угоди та (ii) надання допомоги Бенiфiцiарам при пiдготовцi великих пакетiв документiв для тендерiв, оцiнки тендерних пропозицiй, а також присудження контрактiв та їх адмiнiстрування;

     (f) пiдготовка та направлення до Банку щомiсячних звiтiв про стан впровадження Проекту та

     (g) нормативно-регулятивнi функцiї щодо лiцензування та контролю за експортом/iмпортом РРОШ.

     3. Отримувач:

     (а) забезпечує включення до щомiсячного звiту, про який згадується у параграфi (1) (f) цiєї Частини А цього Додатка, адекватної iнформацiї щодо квартального фiнансового стану Бенефiцiарiв; та

     (b) призупиняє використання коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ в рахунок будь-якого Субпроекту, якщо Банком буде встановлено на основi такої iнформацiї, що в рамках цього Субпроекту Бенефiцiар втратив свою фiнансову життєздатнiсть.

     4. Щодо програм пiдготовки кадрiв, якi мають бути виконанi в рамках Частин Б.1 та Б.2 Проекту, Отримувач повинен:

     (а) надiслати до Банку для затвердження змiст кожної такої програми разом iз графiком її виконання;

     (b) вiдiбрати бенефiцiарiв таких програм пiдготовки кадрiв вiдповiдно до критерiїв, задовiльних для Банку;

     (с) не пiзнiше 1 грудня кожного року обмiнюватися думками з Банком щодо програм пiдготовки кадрiв, якi мають бути виконанi у наступному календарному роцi; та

     (d) надсилати до Банку звiт у такому обсязi i настiльки докладний, як того обгрунтовано зажадає Банк, про результати кожної такої програми пiдготовки кадрiв та позитивнi наслiдки, якi будуть отриманi вiд її виконання.

     В: Угоди про Субпроекти

     1. Кожний Субпроект згiдно з Частиною А Проекту буде впроваджуватися в рамках угоди (Угоди про впровадження субпроекту), прийнятної для Банку, яка укладається мiж Мiнекобезпеки та зацiкавленим Бенефiцiаром пiсля завершення мiнiстерством екологiчного огляду вiдповiдного субпроекту. Окрiм основних умов, кожна Угода про впровадження субпроекту, буде серед iншого, мiстити:

     (а) опис дiяльностi, що здiйснюється за Субпроектом;

     (b) оцiнку витрат на впровадження Субпроекту та визначення частини цих витрат, якi: (i) фiнансуватимуться за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ; та (ii) фiнансуватимуться за рахунок iнших ресурсiв Бенефiцiара;

     (с) положення, за яким за Отримувачем зберiгається право призупинити використання коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ в рахунок Субпроекту, якщо буде встановлено, як зазначено у параграфi 3 (b) Частини А цього Додатка, якщо вiдповiдний Бенефiцiар втратив свою фiнансову життєздатнiсть.

     (d) зобов'язання Бенефiцiара: (i) дотримуватись процедур закупок, викладених у Додатку 3 до цiєї Угоди щодо закупок товарiв або послуг, що фiнансуються за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ; (ii) здiйснювати перерахування коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ на рахунок Субпроекту Мiнекобезпеки через Озоновий офiс; (iii) вести адекватнi записи та рахунки за Субпроектом; (iv) надавати Озоновому офiсу всю iнформацiю та документи, необхiднi для пiдготовки Озоновим офiсом звiтiв про хiд впровадження проекту, про якi згадується у Частинi А (2) (f) цього Додатка, включаючи щоквартальнi поновленi фiнансовi зведення та (v) виконувати будь-який погоджений план, який буде включено до Угоди про впровадження Субпроекту щодо демонтажу обладнання, призначеного для технологiй з використанням РРОШ, та

     (е) зобов'язання Бенефiцiара у разi його неплатоспроможностi або неможливостi продовження дiяльностi вжити заходiв разом iз Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища з метою забезпечення продовження використання обладнання та матерiалiв, включених до Субпроекту i фiнансованих повнiстю або частково за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ, для цiлей, що вiдповiдають завданням Проекту.

     С. Субпроект обслуговування холодильних установок

     Отримувач здiйснюватиме Субпроект обслуговування холодильних установок, про який iдеться в Частинi Б.2 Додатка 2 до цiєї Угоди вiдповiдно до прийнятного для Банку режиму регулювання, що забезпечує контроль та лiцензування iмпорту та експорту матерiалiв, що мiстять РРОШ.

Додаток 5

Спецiальний Рахунок

     1. Для цiлей цього Додатка:

     (а) термiн "дозволенi категорiї" означає категорiї (1), (2) та (3), викладенi у таблицi параграфа 1 Додатка 1 до цiєї Угоди;

     (b) термiн "дозволенi витрати" означає витрати за розумною вартiстю товарiв та послуг, що фiнансуються за рахунок коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ i що час вiд часу видiляються на дозволенi категорiї згiдно з положеннями Додатка 1 до цiєї Угоди; та

     (с) термiн "затвердженi асигнування" означає суму, еквiвалентну 690 000 дол. США, що має бути знята з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ i зарахована на депозит Спецiального рахунку згiдно з параграфом 3 (а) цього Додатка, за умови, однак, якщо Банк не погодиться на iнше, що затвердженi асигнування обмежуються 400 000 дол. США до того, як повна сума, знята з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ, разом з повною сумою заявлених спецiальних зобов'язань Банку згiдно з роздiлом 5.02 Загальних умов не досягне або перевищить 1 500 000 дол. США в еквiвалентi.

     2. Виплати зi Спецiального рахунка здiйснюються виключно для дозволених витрат згiдно з положеннями цього Додатка.

     3. Пiсля одержання Банком документiв, достатнiх для пiдтвердження того, що Спецiальний рахунок вiдкрито належним чином, зняття затверджених асигнувань i наступнi зняття коштiв для поповнення Спецiального рахунку буде здiйснюватися таким чином:

     (а) Для зняття затверджених асигнувань Отримувач повинен надiслати до Банку прохання про перерахування на Спецiальний рахунок суми або сум, що не перевищують загальну суму затверджених асигнувань. На основi такого прохання або прохань Банк вiд iменi Отримувача знiмає з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ i перераховує на депозит Спецiального рахунку суму або суми, з проханням про якi звернувся Отримувач.

     (b) (i) Для поповнення коштiв на Спецiальному рахунку Отримувач надає Банку прохання про перерахування на депозит Спецiального рахунку у такi iнтервали, якi визначить Банк.

     (ii) Завчасно або одночасно з поданням кожного такого прохання Отримувач подає в Банк документи або iнше необхiдне пiдтвердження згiдно з параграфом 4 цього Додатка щодо платежу або платежiв, у зв'язку з якими подається прохання про поповнення коштiв. На пiдставi кожного такого прохання Банк вiд iменi Отримувача знiмає з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ i перераховує на депозит Спецiального рахунку таку суму, прохання про яку мiститься у запитi Отримувача, i яка, згiдно з вищевказаними документами та iншими свiдченнями може бути виплачена зi Спецiального рахунку на покриття дозволених витрат. Всi такi депозити будуть знiматись Банком з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ пiд дозволенi категорiї i у вiдповiдних сумах у еквiвалентi, як пiдтверджується зазначеними документами та iншими свiдченнями.

     4. Для кожного платежу, здiйснюваного Отримувачем iз Спецiального рахунку, Отримувач зобов'язаний в строки, якi розумно зажадає Банк, надiслати до Банку документи та iншi свiдчення, якi пiдтверджують, що такi сплати здiйсненi виключно для дозволених витрат.

     5. Не зважаючи на положення параграфа 3 цього Додатка, Банк не зобов'язаний здiйснювати подальшi перерахування сум на Спецiальний рахунок,:

     (а) якщо в будь-який момент Банк визначить, що всi наступнi зняття коштiв Отримувач здiйснюватиме безпосередньо з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ згiдно з положеннями Статтi V Загальних умов та параграфом (а) Роздiлу 2.02 цiєї Угоди;

     (b) якщо Отримувач не подасть до Банку протягом перiоду, зазначеного у Роздiлi 4.01 (b) (ii) цiєї Угоди, будь-який iз звiтiв про проведення аудиторської перевiрки записiв та рахункiв Спецiального рахунку, якi мають бути направленi до Банку згiдно iз зазначеним Роздiлом;

     (с) якщо в будь-який момент Банк повiдомить Отримувача про свiй намiр призупинити повнiстю або частково право Отримувача знiмати кошти з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ згiдно з положеннями Роздiлу 6.02 Загальних умов; або

     (d) у тому випадку, коли загальна сума не знятих коштiв Гранта Трастового фонду ВЕФ, видiлена на дозволенi категорiї, за вирахуванням загальної суми всiх непогашених спецiальних зобов'язань, якi взяв на себе Банк, згiдно з Роздiлом 5.02 Загальних умов, дорiвнюватиме у еквiвалентi сумi, що у два рази перевищує суму затверджених асигнувань.

     Таким чином, зняття з рахунку Гранта Трастового фонду ВЕФ коштiв, що залишилися незнятими, видiлених на дозволенi категорiї, буде проводитися згiдно з такими процедурами, про якi Банк повiдомить Отримувача. Такi подальшi зняття коштiв будуть здiйснюватися тiльки пiсля того i в такому обсязi, який задовольнить Банк у тому, що всi такi кошти, якi залишаються на депозитi Спецiального рахунку на дату такого повiдомлення, будуть використанi для проведення виплат на дозволенi витрати.

     6. (а) Якщо Банк в будь-який момент визначить, що будь-який платiж зi Спецiального рахунку: (i) був здiйснений на витрати або в сумi, що не вiдповiдає параграфу 2 цього Додатка; або (ii) в поданих до Банку документах не мiстилось достатнього пiдтвердження, Отримувач одразу пiсля отримання повiдомлення вiд Банку зобов'язаний: (А) надати додаткову iнформацiю, яку вимагав Банк, або (В) перерахувати на депозит Спецiального рахунку (або, якщо того зажадає Банк, повернути Банку) суму, що дорiвнює сумi такого платежу або ту його частину, яка виявилась, не пiдтвердженою або не дозволеною. Якщо Банк не погодиться на iнше, нiякi подальшi перерахування Банком на депозит Спецiального рахунку не здiйснюватимуться доки Отримувач не надасть такi документи, або не виконає перерахування або повернення коштiв, в залежностi вiд ситуацiї.

     (b) Якщо Банк у будь-який момент визначить, що будь-яка непогашена сума на Спецiальному рахунку не буде потрiбна для вiдшкодування подальших платежiв за дозволеними категорiями, Отримувач, негайно пiсля отримання вiд Банку повiдомлення повинен буде вiдшкодувати таку непогашену суму.

     (с) Пiсля отримання повiдомлення з Банку, Отримувач може повернути Банку всю або будь-яку частину коштiв на депозит Спецiального рахунку.

     (d) Кошти, поверненi Банку згiдно з параграфом 6 (а), (b) та (с) цього Додатка, зараховуються на кредит рахунка Гранта Трастового фонду ВЕФ для наступного зняття або для ануляцiї згiдно з вiдповiдними положеннями цiєї Угоди, включаючи Загальнi умови.

Номер Всесвiтнього Екологiчного Траст-Фонду TF020426

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.