ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛIЇ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ОБIГ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ I ТЮТЮНОВИХ ВИРОБIВ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 1998 року N 974/781/25


Про посилення контролю за лiкеро-горiлчаними виробами

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 сiчня 1999 р. за N 10/3303


     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.98 N 1809 "Про додатковi заходи щодо недопущення iмпорту неякiсних лiкеро-горiлчаних виробiв" наказуємо:

     1. Органам iз сертифiкацiї харчової продукцiї:

     видавати заявникам сертифiкати вiдповiдностi на лiкеро-горiлчанi вироби тiльки пiсля проведення атестацiї їхнього виробництва. Сертифiкати вiдповiдностi на окремi партiї лiкеро-горiлчаних виробiв без проведення атестацiї виробництва видавати лише на конфiскованi партiї за заявками Державних податкових адмiнiстрацiй та митних органiв;

     оформляти сертифiкати вiдповiдностi на продукцiю та їхнi копiї тiльки на захищених бланках суворого облiку згiдно з ДСТУ 3498-96 "Система сертифiкацiї УкрСЕПРО. Бланки документiв. Форма та опис";

     включати до складу комiсiй для проведення робiт з атестацiї виробництва лiкеро-горiлчаних виробiв представникiв Держспецмонополiї України.

     2. Управлiнню стандартизацiї, сертифiкацiї та державного нагляду сировини, товарiв народного споживання та харчової продукцiї (I. Квiтко) Держстандарту України забезпечити контроль за дотриманням органами iз сертифiкацiї харчової продукцiї порядку атестацiї виробництва та правил обов'язкової сертифiкацiї лiкеро-горiлчаних виробiв.

     3. Головному управлiнню по контролю за виробництвом спирту, алкогольних напоїв (В. Пiронков) Держспецмонополiї України забезпечити взаємодiю представникiв Держспецмонополiї України при формуваннi комiсiй з проведення атестацiї виробництва лiкеро-горiлчаних виробiв.

     4. Пiдставою для ввезення на митну територiю України партiй лiкеро-горiлчаних виробiв є пред'явлення митному органу сертифiката вiдповiдностi або його копiй на бланках суворого облiку iз зазначенням у сертифiкатi вiдомостей про атестацiю виробництва або свiдоцтв про визнання.

     5. Партiї лiкеро-горiлчаних виробiв, що взятi пiд митний контроль або вiдправленi iноземним виробником (постачальником) до моменту набуття чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.11.98 N 1809, що пiдтверджується товаросупровiдними документами, дозволяється ввозити на митну територiю України за наявностi сертифiкатiв вiдповiдностi, що можуть видаватись без атестацiї виробництва.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Є. Верещагу, заступника Голови Держспецмонополiї України М. Негрича та заступника Голови Державної митної служби України I. Соболя.

Голова Держстандарту України Т. М. Кисiльова
В. о. Голови Державної митної служби України О. Б. Єгоров
Голова Держспецмонополiї України В. Я. Гончарук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.