КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 жовтня 2001 р. N 1427


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323 "Про затвердження Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД" (з наступними змiнами та доповненнями), що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ

Iнд. 50

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 жовтня 2001 р. N 1427

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323

     1. Вступну частину постанови пiсля слiв "вiд 23 грудня 1993 р." доповнити словами "Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 р. та мiжурядових угод про виробничу кооперацiю, укладених Україною з iншими державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi".

     2. У пунктi 2 постанови:

     абзац перший пiсля слiв "до укладення" доповнити словом "мiжурядових";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Координацiю роботи, пов'язаної з укладенням цих угод, покласти: з Росiйською Федерацiєю - на Мiнiстерство промислової полiтики, з iншими державами - учасницями СНД - на вiдповiднi галузевi мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади".

     3. Доповнити постанову пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Державнiй митнiй службi щокварталу подавати Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї зведену iнформацiю щодо проведеного митного оформлення поставок товарiв за мiжурядовими та мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї з державами - учасницями СНД та Мiнiстерству промислової полiтики щодо поставок товарiв за виробничою кооперацiєю з Росiйською Федерацiєю".

     4. У Положеннi, затвердженому зазначеною постановою:

     1) пункт 1 доповнити словами "Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 р.";

     2) абзац перший пункту 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Положення визначає порядок поставок продукцiї (надання послуг) за виробничою кооперацiєю на основi мiжурядових угод про виробничу кооперацiю, укладених Україною з iншими державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi, та угод про виробничу кооперацiю мiж мiнiстерствами i вiдомствами держав - учасниць СНД, а також умови митного оформлення та пропуску цiєї продукцiї через державний кордон";

     3) пункт 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Галузевi та мiжгалузевi угоди про виробничу кооперацiю з мiнiстерствами та вiдомствами держав - учасниць СНД з боку України укладаються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади за напрямами. Проекти зазначених угод попередньо погоджуються Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї.

     Щороку протоколи, передбаченi Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 р. (далi - щорiчний Протокол), готуються Мiнпромполiтики за участю МЗС, Мiн'юсту та iнших центральних органiв виконавчої влади за визначенням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Додатки до щорiчного Протоколу формуються мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади за напрямами, попередньо узгоджуються з профiльними мiнiстерствами та вiдомствами Росiйської Федерацiї i вносяться до Мiнпромполiтики для узагальнення та пiдписання на мiжурядовому рiвнi уповноваженими на те особами.

     Суб'єкти господарювання, що не належать до сфери управлiння вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади, подають пропозицiї для включення до угод та додаткiв до щорiчного Протоколу вiдповiдним центральним органам виконавчої влади за профiлем виробництва";

     4) у пунктi 5:

     абзац перший пiсля слiв "про виробничу кооперацiю" доповнити словами "додатках до щорiчного Протоколу";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначенi угоди пiсля їх пiдписання пiдлягають реєстрацiї у вiдповiдних мiнiстерствах та iнших центральних органах виконавчої влади. Копiї зареєстрованих примiрникiв угод надсилаються до Держмитслужби";

     5) у пунктi 7:

     абзац перший пiсля слiв "мiжвiдомчих угод" доповнити словами "щорiчних протоколiв, якi пiдписуються з Урядом Росiйської Федерацiї";

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Пiдприємства - учасники кооперованих поставок подають до митницi за мiсцем державної реєстрацiї договори (контракти), укладенi з вiдповiдними партнерами держав - учасниць СНД у рамках мiжвiдомчих угод, Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї вiд 24 квiтня 1998 р. та мiжурядових угод з державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi. Договори, укладенi в рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї вiд 24 квiтня 1998 р., завiряються Мiнпромполiтики. Договори, укладенi в рамках мiжурядових та мiжвiдомчих угод з iншими державами - учасницями СНД, якi набрали чинностi, завiряються галузевими мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать пiдприємства - учасники кооперованих поставок. Зразки вiдбиткiв печаток вiдповiдальних мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади i зразки пiдписiв посадових осiб, якi завiряють договори (контракти) суб'єктiв - учасникiв мiжурядових та мiжвiдомчих угод, надсилаються до Держмитслужби";

     6) абзац перший пункту 9 викласти у такiй редакцiї:

     "9. Продукцiя (послуги), що поставляються за виробничою кооперацiєю згiдно з перелiками до мiжурядових, мiжвiдомчих i галузевих угод, якi набрали чинностi, додаткiв до щорiчних протоколiв, якi пiдписуються з Урядом Росiйської Федерацiї, укладених вiдповiдно до цього Положення, а також продукцiя, яка пiдпадає пiд митний режим переробки, звiльняється вiд обкладення ввiзним, експортним митом, акцизним збором та iншими податками, якщо iнше не передбачено укладеними угодами".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.