Документ скасований: Постанова КМУ № 1282 від 14.12.2011

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 26 жовтня 2001 р. N 1430


Про затвердження перелiку платних послуг екологiчного характеру, якi можуть надаватися територiальними органами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк платних послуг екологiчного характеру, якi можуть надаватися територiальними органами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв (додається).

     Зазначенi послуги надаються виключно за письмовим зверненням юридичних i фiзичних осiб.

     2. Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв:

     разом з Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї визначити розмiр плати за надання послуг територiальними органами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв;

     за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв, Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї, Державним комiтетом з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва i Антимонопольним комiтетом у тримiсячний термiн затвердити порядок надання платних послуг екологiчного характеру територiальними органами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 жовтня 2001 р. N 1430

ПЕРЕЛIК
платних послуг екологiчного характеру, якi можуть надаватися територiальними органами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв

     1. Надання консультацiй з питань:

     розроблення природоохоронних програм пiдприємств;

     складання статистичної звiтностi у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     органiзацiї та здiйснення лабораторного визначення показникiв складу та властивостей проб, вiдiбраних з об'єктiв довкiлля, скидiв, викидiв, вiдходiв;

     пiдготовки документацiї щодо проведення акредитацiї вимiрювальних лабораторiй пiдприємств;

     пiдготовки документацiї щодо дотримання екологiчних вимог об'єктами, що приватизуються;

     пiдготовки документiв для одержання дозволiв на виробництво, зберiгання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилiзацiю отруйних речовин, у тому числi токсичних промислових вiдходiв, продуктiв бiотехнологiї та iнших бiологiчних агентiв;

     пiдготовки документiв з питань вивезення та ввезення продукцiї, що може мiстити озоноруйнуючi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, а також виготовлення та реалiзацiї озоноруйнуючих речовин.

     2. Виконання робiт з:

     вiдбору проб води, промислових викидiв, грунтiв та вiдходiв; вимiрювання параметрiв газопилового потоку; лабораторнi визначення у вiдiбраних пробах вмiсту забруднюючих речовин у природних водах, скидах, викидах, грунтах та вiдходах; визначення токсичностi природних та стiчних вод;

     проведення якiсної або кiлькiсної оцiнки викидiв та скидiв забруднюючих речовин, складу вiдходiв, сировини;

     визначення радiацiйного стану територiй, об'єктiв, будiвельних матерiалiв, радiацiйного забруднення металобрухту та вантажiв, якi за своїми природними властивостями мають рiвень радiоактивностi вищий за допустимi норми;

     проведення вимiрiв вмiсту забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах пересувних джерел та рiвня димностi;

     складання паспортiв установок очищення газу, очисних споруд, мiсць видалення та розмiщення вiдходiв.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.