Наказ Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї

вiд 18 серпня 1998 року N 633

 
Про затвердження Порядку проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 жовтня 1998 р. за N 657/3097


     З метою удосконалення порядку проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно, вiдповiдно до статтi 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.06.97 N 333/97-ВР "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно (додається).

     2. Органам iз сертифiкацiї - проводити роботи iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно, вiдповiдно до вимог затвердженого цим наказом Порядку проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва.

     3. Управлiнням Держстандарту України - проводити в органах iз сертифiкацiї, з перiодичнiстю не менше одного разу на рiк, перевiрку дiяльностi органiв iз сертифiкацiї щодо сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно.

     4. Управлiнням Держстандарту України та УкрНДIССI - внести вiдповiднi змiни до нормативних документiв Державної системи сертифiкацiї i правил сертифiкацiї окремих видiв продукцiї у термiн до 01.01.99 та органiзувати видання iнформацiйних довiдникiв щодо змiн у нормативних документах.

     5. Наказ набуває чинностi через один мiсяць пiсля його реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держстандарту України вiд 02.08.96 N 329 "Про затвердження Порядку проведення робiт з сертифiкацiї продукцiї iноземних виробництв за схемами з обстеженням, атестацiєю та сертифiкацiєю систем якостi".

     7. Скасувати наказ Держстандарту України вiд 12.09.96 N 377 "Про сертифiкацiю продукцiї iноземних виробництв".

     8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки Голови Держстандарту України Ю. Рубан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї
вiд 18 серпня 1998 N 633
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 жовтня 1998 р. за N 657/3097

ПОРЯДОК
проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно

     1. Заявки на проведення сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно, якi включають в себе процедури обстеження виробництва, атестацiї виробництва та сертифiкацiї системи якостi, подаються до вiдповiдного органу iз сертифiкацiї продукцiї Державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО.

     2. Якщо заявка на проведення сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, що виготовляється серiйно, приходить до Держстандарту України, то адмiнiстративно-господарче управлiння реєструє та передає її галузевому управлiнню для визначення органу iз сертифiкацiї продукцiї i передачi йому заявки.

     3. Пiсля того, як орган iз сертифiкацiї продукцiї отримав заявку вiд Держстандарту України або вiд заявника, створюється комiсiя, склад якої затверджується керiвником органу iз сертифiкацiї, для проведення подальшої роботи iз заявником.

     До складу комiсiї обов'язково повинен входити аудитор державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО.

     4. Комiсiя готує рiшення щодо проведення робiт iз сертифiкацiї продукцiї iноземного виробництва, яке серiйно виготовляється.

     5. В рiшеннi подається iнформацiя про: заявника; продукцiю, яка заявлена на сертифiкацiю; нормативнi документи на продукцiю; орган iз сертифiкацiї, який буде сертифiкувати продукцiю; вибрану процедуру сертифiкацiї; вiдбiр та iдентифiкацiю зразкiв продукцiї; органiзацiю проведення сертифiкацiйних випробувань.

     6. Рiшення, копiя наказу щодо складу комiсiї, обгрунтування вибраної процедури сертифiкацiї та копiя заявки iз супроводжувальним листом подаються до Держстандарту України.

     7. Адмiнiстративно-господарче управлiння реєструє супроводжувальний лист одночасно з поданими документами i передає до управлiння за напрямками його дiяльностi на розгляд.

     8. Управлiння в двотижневий термiн розглядає наданий комплект документiв. У разi потреби управлiння залучає iншi заiнтересованi управлiння.

     Рiшення узгоджується з начальником управлiння i надається заступнику Голови Держстандарту України на затвердження.

     9. Затверджене рiшення надсилається органу iз сертифiкацiї продукцiї для виконання. Облiк i контроль за виконанням рiшень ведеться управлiннями Держстандарту України за напрямками їхньої дiяльностi.

     10. Пiсля отримання Держстандартом України рiшення, керiвник органу iз сертифiкацiї, залежно вiд процедури сертифiкацiї, затверджує:

     - наказ на виїзд комiсiї для проведення робiт згiдно з затвердженим Держстандартом України рiшенням;

     - програму обстеження виробництва (або програму атестацiї виробництва, або програму сертифiкацiї системи якостi).

     11. Комiсiя здiйснює виїзд до мiсця розташування iноземного виробництва i проводить належнi роботи iз сертифiкацiї продукцiї згiдно iз затвердженою програмою.

     12. Пiсля проведення робiт iз сертифiкацiї, згiдно з укладеним контрактом, рiшенням, пiдписаним наказом, затвердженою програмою обстеження (або атестацiєю, або ж сертифiкацiєю системи якостi), комiсiя готує акт обстеження виробництва або звiт про результати атестацiї виробництва, або ж звiт iз сертифiкацiї системи якостi, та висновок щодо можливостi видачi сертифiкатiв вiдповiдностi i програму технiчного нагляду.

     13. В мiсячний термiн пiсля закiнчення комiсiєю обстеження iноземного виробництва орган iз сертифiкацiї подає до Українського науково-дослiдного iнституту стандартизацiї, сертифiкацiї та iнформатики (далi - УкрНДIССI) на експертизу такi документи:

     - акт обстеження виробництва (або звiт про результати атестацiї виробництва, або звiт iз сертифiкацiї системи якостi);

     - висновок щодо можливостi видачi сертифiкатiв вiдповiдностi (або атестатiв виробництва, або сертифiкатiв на систему якостi);

     - програму технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованої продукцiї (або атестованим виробництвом, або сертифiкованою системою якостi);

     - контракт;

     - iншi документи, якi передбаченi рiшенням.

     14. УкрНДIССI у 10-денний термiн проводить експертизу наданих документiв.

     Директор УкрНДIССI затверджує висновок про експертизу наданих документiв.

     В разi отримання незадовiльних результатiв експертизи весь комплект документiв УкрНДIССI повертає органу iз сертифiкацiї на доопрацювання.

     15. Реєстрацiя та видача сертифiкатiв вiдповiдностi здiйснюється вiддiлом реєстрацiї та iнформацiйного забезпечення документами системи сертифiкацiї УкрСЕПРО (далi - реєстр) тiльки на пiдставi затвердженого висновку щодо можливостi видачi сертифiкатiв вiдповiдностi.

     16. Орган iз сертифiкацiї, в разi виявлення вiдхилень вiд норм, припиняє дiю виданих в Українi сертифiкатiв вiдповiдностi (або атестатiв виробництва, або сертифiкатiв на систему якостi) чи скасовує їх i повiдомляє реєстр.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.