ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

вiд 23.02.99 р. N 2765/7/22-2117


Операцiї з давальницькою сировиною i гербовий збiр

     На виконання наказу вiд 18.11.97 N 417 та численнi запити обласних державних податкових адмiнiстрацiй у зв'язку з набранням чинностi Указу Президента України вiд 06.11.98 N 1222/98 "Про гербовий збiр" Державна податкова адмiнiстрацiя України повiдомляє наступне.

     Указом Президента України вiд 06.11.98 N 1222/98 "Про гербовий збiр" запроваджено з 01.01.99 року справляння гербового збору з договорiв, векселiв та установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

     У вiдповiдностi з Положенням про гербовий збiр, затвердженого Указом Президента України вiд 06.11.98 N 1222/98, платниками гербового збору є суб'єкти господарської дiяльностi, якi вiдповiдно до цього Положення здiйснюють маркування наступних документiв, з яких провадиться справляння гербового збору:

     - договорiв, за якими сторони - суб'єкти господарської дiяльностi беруть на себе зобов'язання передати майно, виконати роботи, надати послуги, сплатити грошi тощо, а також з договорiв, якими вносяться змiни, спрямованi на збiльшення суми зазначених договорiв, якщо договори укладаються мiж резидентами, резидентами та нерезидентами (далi - договори);

     - векселiв, якi видаються вiдповiдно до законодавства України;

     - установчих документiв суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, якими визначається розмiр статутного фонду, вкладiв, часток засновникiв такого суб'єкта, а також з документiв, якими до установчих документiв вносяться змiни (доповнення), спрямованi на збiльшення статутного фонду, вкладiв, часток засновникiв суб'єкта пiдприємницької дiяльностi (далi - установчi документи).

     При укладеннi резидентами договорiв про переробку давальницької сировини, ставка гербового збору визначається наступним чином.

     Якщо згiдно договору розрахунку за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини провадяться у грошовiй формi, то згiдно частини першої пункту 9 зазначеного Положення, ставка гербового збору визначається залежно вiд грошової суми, яка пiдлягає сплатi за цим договором, тобто з вартостi робiт (послуг) по переробцi давальницької сировини.

     У випадку якщо згiдно договору розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини провадяться шляхом видiлення частини давальницької сировини чи готової продукцiї, тобто на товарообмiннiй (бартернiй) основi, то згiдно частини другої пункту 9 зазначеного Положення, ставка гербового збору визначається залежно вiд грошової суми, яка дорiвнює вартостi всiх передбачених договором операцiї, виходячи з суми договору, у подвiйному розмiрi, тобто з вартостi робiт (послуг) по переробцi давальницької сировини у подвiйному розмiрi.

     Ставка гербового збору в разi внесення змiн до договорiв визначається залежно вiд збiльшення суми договору.

     У разi, коли договором по переробцi давальницької сировини не встановлено вартостi робiт, послуг по переробцi давальницької сировини, то згiдно пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.98 N 1976 "Про затвердження Порядку виробництва, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору", договори, в яких вартiсть товарiв (робiт, послуг) не визначається, маркуються виходячи з розрахункiв вартостi товарiв (робiт, послуг) на термiн дiї договору, тобто в даному випадку виходячи з розрахункiв вартостi робiт (послуг) по переробцi давальницької сировини.

     При здiйсненнi резидентами операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах сплата ввiзного мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) провадиться українським виконавцем та/або замовником шляхом видачi простого векселя державнiй податковiй iнспекцiї за мiсцезнаходженням виконавця з термiном платежу, що дорiвнює термiну здiйснення операцiї з давальницькою сировиною.

     Згiдно "Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.02.96 N 26, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 16.02.96 за N 78/1103, векселедавцем являється суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що видає вексель при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною, а векселедержателем виступає державна податкова iнспекцiя за мiсцезнаходженням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Вексель оформляється в трьох примiрниках.

     Вiдповiдно до положення про переказний i простий вексель, затверджене ЦВК i РНК СРСР вiд 07.08.37 N 104/1341 (вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 10.09.92 N 528) до простого векселя поняття тотожностi не застосовується, другий та третiй примiрники такого векселя можуть бути тiльки копiями.

     У вiдповiдностi з пунктом 5 Положення про гербовий збiр, маркуванню пiдлягають векселi та їх тотожнi примiрники. Маркування копiй векселiв зазначеним Положенням не передбачено.

     Таким чином, враховуючи вищевикладене, а також те, що згiдно пункту 7 зазначеного Положення маркування першого примiрника векселя здiйснюється векселедавцем, український виконавець та/або замовник при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах здiйснює маркування першого примiрника векселя, що надається ним в якостi сплати ввiзного мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) i залишається у державнiй податковiй iнспекцiї, а другий та третiй примiрник векселя, що взятi на облiк (авiзованi) податковою iнспекцiєю та повертаються суб'єкту пiдприємницької дiяльностi для пред'явлення митним органам та власного облiку, маркуванню не пiдлягають.

Заступник Голови ДПА України В. Копилов

"Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ",
N 13, 23 березня 1999 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.