МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 01.03.2002 р. N 83-20/170


     У вiдповiдь на Ваш лист вiд 11 лютого 2002 року N 151/3, щодо можливостi встановлення цiни бартерного договору у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi нижче встановлених iндикативних цiн та наслiдкiв їх недотримання, Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України повiдомляється наступне.

     Згiдно статтi 1 Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi", оцiнка товарiв за бартерними договорами здiйснюється з метою створення умов для забезпечення еквiвалентностi обмiну, а також для митного облiку, визначення страхових сум, оцiнки претензiй, застосування санкцiй. Умовою еквiвалентностi обмiну за бартерним договором є обмiн товарами (роботами, послугами) за цiнами, що визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України на договiрних засадах з урахуванням попиту та пропозицiї, а також iнших факторiв, якi дiють на вiдповiдних ринках на час укладення бартерних договорiв. У випадках, передбачених законодавством України, контрактнi цiни визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України вiдповiдно до iндикативних цiн.

     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 10 лютого 1996 року N 124/96 "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цiнової полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" контрактнi цiни у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України на договiрних засадах з урахуванням попиту та пропозицiї, а також iнших факторiв, якi дiють на вiдповiдних ринках на час укладення зовнiшньоекономiчних угод (контрактiв).

     У випадках, визначених цим Указом, контрактнi цiни у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України вiдповiдно до iндикативних цiн, запроваджуваних Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України.

     Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України може запроваджувати iндикативнi цiни на товари:

  • щодо експорту яких застосовано антидемпiнговi заходи або розпочато антидемпiнговi розслiдування чи процедури в Українi або за її межами;

  • щодо яких застосовуються спецiальнi iмпортнi процедури вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

  • щодо експорту яких встановлено режим квотування, лiцензування;

  • щодо експорту яких встановлено спецiальнi режими;

  • експорт яких здiйснюється у порядку, передбаченому статтею 20 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

  • в iнших випадках на виконання мiжнародних зобов'язань України.

     Зазначеним Указом затверджено Положення про iндикативнi цiни у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Для цiлей цього Положення пiд iндикативними розумiються цiни на товари, якi вiдповiдають цiнам, що склалися чи складаються на вiдповiдний товар на ринку експорту або iмпорту на момент здiйснення експортної (iмпортної) операцiї з урахуванням умов поставки та умов здiйснення розрахункiв, визначених згiдно з законодавством України. Запроваджуються такi цiни згiдно зазначених в указi випадкiв. Iндикативнi цiни, запровадженi вiдповiдно до цього Положення, є обов'язковими до використання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiх форм власностi при укладеннi та здiйсненнi зовнiшньоекономiчних угод (контрактiв).

     Листом Головної державної податкової iнспекцiї України вiд 25.03.96 N 22-112/10-1978 було надано наступнi роз'яснення, - якщо при укладаннi бартерного договору загальна вартiсть товарiв, що експортуються, зазначається в iноземнiй валютi за цiнами нижче iндикативних, подальший експорт цих товарiв здiйснюється за iндикативними цiнами, i суб'єкт пiдприємницької дiяльностi України має змiнити умови договору з метою надходження вiд iнопартнера товару на суму, що дорiвнює вартостi фактично здiйсненого експорту по вiдповiдному контракту. Якщо ж зазначенi змiни до договору не буде внесено i iмпорт здiйснено за цiною, що менша вартостi фактично здiйсненого експорту, то на рiзницю мiж вартiстю експорту i iмпорту слiд нараховувати вiдповiдну пеню.

     Визначення митної вартостi товару - нарахування мита на товари та iншi предмети, що пiдлягають митному обкладенню, закрiплено статтею 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф". При явнiй невiдповiдностi заявленої митної вартостi товарiв та iнших предметiв вартостi, що визначається вiдповiдно до положень цiєї статтi, або у разi неможливостi перевiрки її обчислення митнi органи України визначають митну вартiсть послiдовно на основi цiни на iдентичнi товари та iншi предмети, цiни на подiбнi товари та iншi предмети, що дiють у провiдних країнах - експортерах зазначених товарiв та iнших предметiв.

     Застосування iндикативних цiн при укладаннi зовнiшньоекономiчного договору закрiплено статтею 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть". Згiдно статтi 33 зазначеного Закону, якщо порушення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземними суб'єктами господарської дiяльностi цього або пов'язаних з ним законiв України призвели до виникнення збиткiв, втрати вигоди та/або моральної шкоди у iнших таких суб'єктiв або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть матерiальну вiдповiдальнiсть у повному обсязi. Зокрема, за порушення цього або пов'язаних з ним законiв України до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi можуть бути застосованi такi спецiальнi санкцiї як штрафи, iндивiдуальний режим лiцензування, тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Заступник Державного секретаря Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України В. Стеценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.